I-Ching a Változások könyve

A négy őselem és a pakua kapcsolata


Minden, ami az isteni, a Brahma által teremtett volt, a Shakti, a női, befogadó közreműködése által, mint annak része jött létre. A magyar nyelvben lásd az ANYA és ANYAG szavak hasonlóságát. A női, a befogadó, a passzív, ami általában valamilyen korlátozást jelent a teremtett világban, és szükségszerűen magában hordozza a dualitásokat is, hiszen minden energia legalább két pólus között oszcillál. A teremtésnek ezt a dualitását sokféle fogalomban ismerjük, mint elektromos és magnetikus, aktív és passzív, nemző és befogadó, jang és jin, férfi és női stb.
Világunk 4 fő dimenzióra osztható, melyek közt a határvonalak korántsem élesek, hanem fokozatosak:

  • Akasha (isteni ok-világ), ami a tűz elemmel analóg
  • Mentális (szellem), ami a levegő elemmel analóg
  • Asztrális (lélek), ami a víz elemmel analóg
  • Fizikai (test), ami a föld elemmel analóg

Sokan úgy gondolják, hogy mivel van fizikai testünk, ezért kell lennie asztrális testnek is. Az igazság az, hogy ez inkább fordítva igaz, mivel az asztrális test (a lélek) létezhet anyagi test nélkül is. Minden teremtett dolog először az asztrális síkon jelenik meg, és innen jut el az anyagi megjelenéshez. Az asztrális sík ezért a teremtés síkja is. Minden, amit világunkban megvalósítani kívánunk, azt először az asztrális síkon kell létrehoznunk. I Ching

I-Ching (Yi, I-Ging, Yi-Jing, I-Ťing, Yi-Ťing, Ji-King, Ji-Jing...)

Az I-Ching legendája szerint ezeket az ismereteket "nagyon fényes istenek" inspirálták. p1 Sajnos ezzel kapcsolatos könyveket mind megsemmisítették, csak az I-Ching rövid könyvecske (jóskönyv) maradt meg.
Az I-Ching keletkezését ma a tudósok i. e. kb. 3000-600 teszik. [0]
A legenda szerint Kunfuciusz mester (i. e. 551-479 Kǒng Fūzǐ 孔夫子) egy alkalommal maga is kijelentette, hogyha még egyszer tehetné, akkor egész életét az I-Ching kutatásának szentelte volna.
Nagyon figyelemreméltó, hogy az I-Ching bináris számrendszert használ, ami a matematikában G. W. Leibniz (1646-1716) nevéhez fűződik. Leibniz volt az első európai tudós, aki először írt kommentárt az I-Ching-hez 1703-ban. Leibniz előtt Shao Yung (1011–1077) kínai filozófus már megfejtette Fuxi elrendezésének logikáját, mely a bináris (kettes) számrendszerre épül (ezzel kapcsolatban lásd még: Tài Xuán Jīng). Ebből láthatjuk, hogy a I-Ching bináris számrendszere több évezreddel megelőzte korát. (Talán mégis komolyan vehetjük a legendát, hogy az I-Ching-et "nagyon fényes istenek" inspirálták?)
Az I-Ching később több kutató érdeklődését is felkeltette, köztük C. G. Jung (1875-1961) pszichológusét is, aki többek között ennek inspirálására alkotta meg a jól ismert "archetípusok" és a "szikronicitás" elméletét. Aleister Crowley (1875 -1947) a híres okkultista mágus is ismerte és használta ezt a könyvet.
A molekuláris genetikában szintén komoly kapcsolatokat fedeztek fel az I-Ching rendszerével: Sergey Petoukhov és még sokan mások.
Állítólag az I-Ching a második legolvasottabb könyv a Biblia után.

A I-Ching-hez írt Nagy kommentár (Dazhuan) vagy Xi ci Kr. E. 300-ra nyúlik vissza. A Nagy Kommentár az I-Ching-et az univerzum mikrokozmoszaként és a változás folyamatainak szimbolikus leírásaként írja le. Magyarázata szerint, ha az ember részt vesz az I-Ching spirituális tapasztalatában az egyén megértheti az univerzum mélyebb mintáit. Egyéb témák mellett megmagyarázza, hogy a nyolc trigramma a két univerzum örök egységéből három elágazás útján haladt. Egyes kommentárok szerint az I-Ching ismerete által a bölcs képes megérteni önmagát, a világot és a sorsot (mint az elme korrekciója, javítása működik).

Az I-Ching 64 hexagramja, 8x8 trigramból tevődik össze, melyek kialakulását a Jang és Jin vonalakból (az ős dualitásból) a fenti ábra mutatja.


p3 Ahogy láthatjuk, ez nem más, mint a bináris számok rendszere, ahol a Jang az 1 és a Jin a 0 számoknak felel meg. A kínai mesterek nagyon pontosan el is nevezték a 8 trigramot:

Itt szeretném megjegyezni, hogy fontos megkülönböztetni a tűz trigram jelentését, a nyugati értemben vett tűz elem jelentésétől, melyek nem azonosak. Hasonlóképpen a víz sem azonos a mágiában használt víz elem fogalmával stb.
A pa-kua (ba-gua) rendszerét jól mutatja a trigramok elnevezésének dualitása: p2
• ég - föld
• szél - mennydörgés
• tűz - víz
• tó - hegy


Ezt a duális szimmetriát igazolja a nyolc kua (gua) elnevezése és a családban elfoglalt helyük szerint (ami régtől fogva ismert):
Ég - (7, csien/qián, teremtő, erős) APA
Föld - (0, kun, befogadó) ANYA

Szél - (6, szun/xun, szelídség amely áthatol) az első lány
Mennydörgés - (1, csen/zhen, aki fölriaszt, gerjeszt és mozgásban van) az első fiú

Tűz - (5, li/lí, aki helyben marad, aki ragaszkodik és fényes) a második lány
Víz - (2, kan, a szakadék, feneketlen mélység) a második fiú

- (3, tui/dui, nyugodt és derűs) a harmadik lány
Hegy - (4, ken/gen, a mozdulatlanság, aki nyugalomban van) a harmadik fiú

Ha jól megfigyeljük a nyolc trigramot, észrevehetjük, hogy nagyon jól társíthatók a nyugati értelemben vett négy elemhez.
• az ég (alkotó) és a tűz trigramok a tűz elemet jelképezik
• a föld (befogadó) és a víz trigramok a víz elemet jelképezik
• a mennydörgés (a megindulást jelző) és a szél trigramok a levegő elemet jelképezik
• a derűs és a hegy trigramok a föld elemet jelképezik

p4
A nyolc trigram (kwa) harmonikus ábrázolása két formában ismert, Fu Si (Fuxi) (i. e. 2852-2738), és Wen király (i. e. 1099-1050)) szerinti elrendezésben. Az első esetben a trigramok elrendezésének logikája könnyen megfejthető és nem szorul különösebb magyarázatra, hiszen a bináris számok rendszerét követi, ahol a bináris ellentétek egymással szemben helyezkednek el. Viszont a legrégebbi ismert Fuxi elrendezésben nem alulról hanem felülről történő változások szerinti sorrend szerepel lásd itt és itt , ami megint a "A type decoding" és a " B type decoding" kettősségére hívja fel a figyelmet.
A második esetben, ami Wen király elrendezése, már sokkal nehezebb a dolgunk.
Az alábbi képeket megfigyelve láthatjuk, hogy Franz Bardon harmadik tarot kártyájának ábrázolása és a When király szerinti elrendezés hasonló mondanivalót takar.
Először vegyük szemügyre Franz Bardon harmadik tarot kártya részletét. Itt a belső négyzet igen érdekes, mivel a tűz (piros) elemmel szemben nem a víz (zöld) elem található, ahogy azt általában megszoktuk, hanem a levegő (kék) elem. Ezzel pontosan megegyezik a trigramok When király szerinti elrendezése. Ha a trigramok helyére az adott trigramnak megfelelő elemeket helyezzük, amit itt színnel jelöltem, megkapjuk az elemek kétféle elrendezését, amit a külső és a belső körben láthatunk.

pakua2


A belső körben: ég – föld, szél – hegy
A külső körben: tűz – víz, menydörgés – tó

Ebből látható, hogy a keleti bölcseletek hasonlóképpen értelmezték a világot, mint a nyugati beavatottak, csak teljesen más szimbolikát használtak. pakua (Mindezzel két ágon is igazoltuk a dualitások fontosságát a tarot megértéséhez. Ezeket az összefüggéseket már 2016-ban publikáltam, melyek nélkül nem lehet megérteni az I-Ching rendszerét. Mindennek ellenére a mai napig (2020.12.24) fellelhető I-Ching kommentárok és magyarázatok nem igen foglalkoznak ezekkel az összefüggésekkel, illetve teljesen más összefüggésekkel próbálják megmagyarázni az I-Ching rendszerét.)

A TAROT és az I-Ching kapcsolata igen bonyolult, melyről "A tarot és a teremtés" cikkben írtam pár mondatban.

Richard Wilhelm and Cary F. Baynes: "I-Ching or Book of Changes", PDF
The Mandate of Heaven, Hidden History in the I Ching, PDF by S. J. Marshall, and YiJing Dao
Yijing 易經 or Zhouyi 周易
Tao Of I Ching - Jou Tsung Hwa, PDF ?
Egyéb elméletek: [1], [2], [3]
Értekezés Leibniz tanulmányai a Változások könyvéről [4] Monadológia
Steve Marshall: Yi-Jing, Sergey Leonidovich Panphilov: Chronology of time?
József Drasny: The Yi-globe: The Image of the Cosmos in the Yijing PDF, web:www.i-ching.hu, The King Wen Groups, PDF
China Knowledge, Human Design?, Changing Patterns, Magnetic Fields
* Molecular Biology, Geno-logic coding, Genetic Code PDF
* Sergey Petoukhov: Genetic code RU, PDF [ PDF translate ]
Divination
Valdosta Museum, Mawangdui Trigram szekvenciák, I-Ching, Tony Smith

A Változások könyvében (I-Ching) viszont a bináris számozástól teljesen eltérő számozás (illetve sorrend) található a hexagramokra: iching_num

I-Ching matrix 1.
Bár a Változások könyvében szerepelő számozás logikájára sok elmélet született, mégis azt lehet mondani, hogy ezek egyike sem ért el valóban áttörő sikert a mai napig.
Az itt látható táblázat egy olyan elrendezést mutat, ahol ugyan már sok szimmetrikus elem található (minden számnak van szimmetrikus párja), de mégsem ad választ a teljes számozás logikájára.
-- Vagy esetleg mégis feleletet ad? --
Ebben a mátrixban "I-Ching matrix 1." trigramok függőleges sorrendje megegyezik Fu Si szerinti elrendezéssel. Vízszintes irányban pedig a trigramok bináris értékük szerint vannak sorba rakva.

Vizsgáljuk meg közelebbről Wen királynak tulajdonított táblázatot, illetve a hexagramok sorrendjét.
Általában mindenkinek feltűnik, hogy itt a hexagramok párokban szerepelnek.

1. Ezek a párok egymásnak "megfordított párjai". Lásd a [3,4], [5,6], [7,8] ... számokkal jelölt hexagramokat. Ez minden párra igaz kivéve akkor, ha egy hexagram megfordítása önmagával lenne azonos. Ez esetben a párja nem önmaga, hanem a hexagram bináris negációja (ellentéte) lesz. Lásd [1,2], [27,28], [29,30], [61,62] párokat és ezek elhelyezkedését a mátrixban: "I-Ching matrix 1.".

2. A lenti táblázatban piros számmal mindenhol fel van tüntetve az adott hexagram bináris negációja, tehát annak a hexagramnak a száma, mely bináris ellentétét képviseli. Azt is vegyük észre, hogy azok a párok melyek egymásnak bináris ellentétei, a mátrixban a diagonálisokon (átlókon) találhatók meg. Lásd: [1,2], [11,12], [17,18], [27,28], [29,30], [53,54], [61,62], [63,64].
Másik fontos dolog, hogy egy hexagram bináris ellentéte mindíg szimmetrikus az adott hexagrammal a középpont szerint, lásd például:
[7, 8] - [13, 14] párokat a mátrixban. iching_num1

3. A hexagramok számai mellett még egy "kiegészítő hexagram szám" is található zöld színnel, mely a hexagram azon párját mutatja, mely a felső és az alsó trigram felcserélésével keletkezik. Nevezzük ezt a hexagram "kiegészítő párjának". Ezek a zöld számok nincsenek feltüntetve ott, ahol a hexagram kiegészítője önmaga volna, vagy a hexagram megfordított párja. Például [5,6] hexagramok egymásnak kiegészítő és megfordított párjai is, ezért itt a táblázatban ez nincs külön feltüntetve. rules

4. Lila színnel a felső trigram negációja által keletkezett hexagram száma látható.
5. Barna színnel a felső trigram megfordítása által keletkezett hexagram száma látható.

Mindezek figyelembevételével még így is 192 (12x16) lehetséges elrendezés van (a tükörképeket nem számolva).
Ez pedig azt jelenti, hogy Izrael 12 törzse, illeve a 12 apostol és a 12 csillagjegy, mindegyike 16 arccal jelenik meg, ami mind egy kicsit eltérő gondolkodást jelent, de mindegyik hibátlan. (Talán éppen ezért nincs a tarotban megszámozva a 16 "Udvari lap", lásd "A tarot és a teremtés" cikket.)
Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy 12 fő csoportja van a szellemi gondolkodásnak, és ezek mindegyike helyes.
Ezekben az elrendezésekben mindenhol érvényes Wen királynak tulajdonított szimmetria. Ez a szimmetria (a hármas kereszt) a mellékelt képen jól látható. (192x2 = 384 = 360+24)
Fuxi elrendezésében minden trigrammal szemben annak bináris negációja állt, de Wen király elrendezésében a negációhoz még a trigram megfordítása is kell. Ez igaz minden hexagramra is, lásd I-Ching leírásában pl.
55. Gazdagság, bőség / 60. Korlátozások, mérséklet
3. Kezdeti nehézségek / 49. Forradalom, áttörés
4. Éretlenség / 50. Áldozati edény, a legmagasabb kultúra (fejlettség) szimbóluma Kínában az I-Ching szerint
38. Ellentétek / 40. Megoldás, megszabadulás

A hexagramokat tekintve mindenki azt gondolná, hogy egy hexagram bináris negációja az ellentétes polaritást jelenti, de helyesen a hexagram megfordítása és ennek negációja adja az ellentétes polaritást a nem diagonális hexagramoknál. Ez annak következménye, hogy elektromos(tűz) és magnetikus(víz) helyett már négy pólus van, tűz, víz, levegő, föld. Tehát a levegő ellenpólusa a föld lett. Ennek részletesebb bizonyítását az I-Ching egész rendszerére lásd itt.
I-Ching decoding I-Ching 20 symmetry

Állítólag Wen királynak (King Wen, Wen Wang 文王, i.e. 1099-1050) tulajdonított 64 hexagram szekvencia sokkal régebbi, mint a Fuxi 伏羲 (i. e. 2852-2738, Kína első császára) szekvencia.[5] Valószinűleg Wen király volt az, aki a 8 trigramból létrehozta a 64 hexagramot. Az is érdekes, hogy az I-Ching könyvet hagyományosan két részre osztották, az első rész a Wen király első 30 hexagramját (Upper Classic), a második rész pedig a maradék 34-et (Lower Classic) fedte le.

A trigramok szimmetriáinak tárgyalásánál ismertettem kétféle dekódolást a bináris értékeiket illetően, ami a képen "A type decoding" és "B type decoding" feliratok alatt látható. Az első megadja a trigram bináris értékét a második pedig a helyét. Ahogy láthatjuk ez a két dekódolás valójában a "megfordított párok" szimmetriájára épül, illetve azzal azonos, amit Wen királynak tulajdonított elrendezésében láttunk. Érdemes azt is tudatosítani, hogy ez a szimmetria pontosan megegyezik a híres Smaragtábla, Hermész Triszmegisztosz szavaival, amit így is megfogalmazhatunk: ami lent van, az fent van, és ami fent van, az lent van. (A Nap és a Hold az I-Ching jeleiben is megtalálható, illeve Yin a Holdat és Yang a Napot jelképezte.)
Sajnos az I-Ching kommentárok és iratok egyike sem ismerte fel, hogy valójában 192 megoldása van ennek a rendszernek. (A programom minden lehetséges elrendezést megvizsgálva, csaknem 4 nap munka után találta meg a 192 teljes (hibátlan) szimmetriát.)


Garjajev előadása, Jin/Jang a genetikában
INSTITUTE OF LINGUISTICS - THE WAVE GENETICS

A 192 lehetséges elrendezés, download: nebo
11_01 [02 62 29 28 27 30 61 01] 01234567-73516240
11_02 [02 62 29 27 28 30 61 01] 01243567-73561240
11_03 [02 62 30 28 27 29 61 01] 01534267-73216540
11_04 [02 62 30 27 28 29 61 01] 01543267-73261540
11_05 [02 61 29 28 27 30 62 01] 06234517-74516230
11_06 [02 61 29 27 28 30 62 01] 06243517-74561230
11_07 [02 61 30 28 27 29 62 01] 06534217-74216530
11_08 [02 61 30 27 28 29 62 01] 06543217-74261530
11_09 [02 28 29 62 61 30 27 01] 03216547-71534260
11_10 [02 28 29 61 62 30 27 01] 03261547-71543260
11_11 [02 28 30 62 61 29 27 01] 03516247-71234560
11_12 [02 28 30 61 62 29 27 01] 03561247-71243560
11_13 [02 27 29 62 61 30 28 01] 04216537-76534210
11_14 [02 27 29 61 62 30 28 01] 04261537-76543210
11_15 [02 27 30 62 61 29 28 01] 04516237-76234510
11_16 [02 27 30 61 62 29 28 01] 04561237-76243510
12_01 [02 62 28 29 30 27 61 01] 01325467-73152640
12_02 [02 62 28 30 29 27 61 01] 01352467-73125640
12_03 [02 62 27 29 30 28 61 01] 01425367-73652140
12_04 [02 62 27 30 29 28 61 01] 01452367-73625140
12_05 [02 61 28 29 30 27 62 01] 06325417-74152630
12_06 [02 61 28 30 29 27 62 01] 06352417-74125630
12_07 [02 61 27 29 30 28 62 01] 06425317-74652130
12_08 [02 61 27 30 29 28 62 01] 06452317-74625130
12_09 [02 28 62 29 30 61 27 01] 03125647-71352460
12_10 [02 28 62 30 29 61 27 01] 03152647-71325460
12_11 [02 28 61 29 30 62 27 01] 03625147-71452360
12_12 [02 28 61 30 29 62 27 01] 03652147-71425360
12_13 [02 27 62 29 30 61 28 01] 04125637-76352410
12_14 [02 27 62 30 29 61 28 01] 04152637-76325410
12_15 [02 27 61 29 30 62 28 01] 04625137-76452310
12_16 [02 27 61 30 29 62 28 01] 04652137-76425310
13_01 [02 29 62 28 27 61 30 01] 02134657-75316420
13_02 [02 29 62 27 28 61 30 01] 02143657-75361420
13_03 [02 29 61 28 27 62 30 01] 02634157-75416320
13_04 [02 29 61 27 28 62 30 01] 02643157-75461320
13_05 [02 30 62 28 27 61 29 01] 05134627-72316450
13_06 [02 30 62 27 28 61 29 01] 05143627-72361450
13_07 [02 30 61 28 27 62 29 01] 05634127-72416350
13_08 [02 30 61 27 28 62 29 01] 05643127-72461350
13_09 [02 29 28 62 61 27 30 01] 02316457-75134620
13_10 [02 29 28 61 62 27 30 01] 02361457-75143620
13_11 [02 29 27 62 61 28 30 01] 02416357-75634120
13_12 [02 29 27 61 62 28 30 01] 02461357-75643120
13_13 [02 30 28 62 61 27 29 01] 05316427-72134650
13_14 [02 30 28 61 62 27 29 01] 05361427-72143650
13_15 [02 30 27 62 61 28 29 01] 05416327-72634150
13_16 [02 30 27 61 62 28 29 01] 05461327-72643150
21_01 [62 02 29 28 27 30 01 61] 10234576-37516204
21_02 [62 02 29 27 28 30 01 61] 10243576-37561204
21_03 [62 02 30 28 27 29 01 61] 10534276-37216504
21_04 [62 02 30 27 28 29 01 61] 10543276-37261504
21_05 [61 02 29 28 27 30 01 62] 60234571-47516203
21_06 [61 02 29 27 28 30 01 62] 60243571-47561203
21_07 [61 02 30 28 27 29 01 62] 60534271-47216503
21_08 [61 02 30 27 28 29 01 62] 60543271-47261503
21_09 [28 02 29 62 61 30 01 27] 30216574-17534206
21_10 [28 02 29 61 62 30 01 27] 30261574-17543206
21_11 [28 02 30 62 61 29 01 27] 30516274-17234506
21_12 [28 02 30 61 62 29 01 27] 30561274-17243506
21_13 [27 02 29 62 61 30 01 28] 40216573-67534201
21_14 [27 02 29 61 62 30 01 28] 40261573-67543201
21_15 [27 02 30 62 61 29 01 28] 40516273-67234501
21_16 [27 02 30 61 62 29 01 28] 40561273-67243501
22_01 [62 02 28 29 30 27 01 61] 10325476-37152604
22_02 [62 02 28 30 29 27 01 61] 10352476-37125604
22_03 [62 02 27 29 30 28 01 61] 10425376-37652104
22_04 [62 02 27 30 29 28 01 61] 10452376-37625104
22_05 [61 02 28 29 30 27 01 62] 60325471-47152603
22_06 [61 02 28 30 29 27 01 62] 60352471-47125603
22_07 [61 02 27 29 30 28 01 62] 60425371-47652103
22_08 [61 02 27 30 29 28 01 62] 60452371-47625103
22_09 [28 02 62 29 30 61 01 27] 30125674-17352406
22_10 [28 02 62 30 29 61 01 27] 30152674-17325406
22_11 [28 02 61 29 30 62 01 27] 30625174-17452306
22_12 [28 02 61 30 29 62 01 27] 30652174-17425306
22_13 [27 02 62 29 30 61 01 28] 40125673-67352401
22_14 [27 02 62 30 29 61 01 28] 40152673-67325401
22_15 [27 02 61 29 30 62 01 28] 40625173-67452301
22_16 [27 02 61 30 29 62 01 28] 40652173-67425301
23_01 [29 02 62 28 27 61 01 30] 20134675-57316402
23_02 [29 02 62 27 28 61 01 30] 20143675-57361402
23_03 [29 02 61 28 27 62 01 30] 20634175-57416302
23_04 [29 02 61 27 28 62 01 30] 20643175-57461302
23_05 [30 02 62 28 27 61 01 29] 50134672-27316405
23_06 [30 02 62 27 28 61 01 29] 50143672-27361405
23_07 [30 02 61 28 27 62 01 29] 50634172-27416305
23_08 [30 02 61 27 28 62 01 29] 50643172-27461305
23_09 [29 02 28 62 61 27 01 30] 20316475-57134602
23_10 [29 02 28 61 62 27 01 30] 20361475-57143602
23_11 [29 02 27 62 61 28 01 30] 20416375-57634102
23_12 [29 02 27 61 62 28 01 30] 20461375-57643102
23_13 [30 02 28 62 61 27 01 29] 50316472-27134605
23_14 [30 02 28 61 62 27 01 29] 50361472-27143605
23_15 [30 02 27 62 61 28 01 29] 50416372-27634105
23_16 [30 02 27 61 62 28 01 29] 50461372-27643105
31_01 [62 29 02 28 27 01 30 61] 12034756-35716024
31_02 [62 29 02 27 28 01 30 61] 12043756-35761024
31_03 [62 30 02 28 27 01 29 61] 15034726-32716054
31_04 [62 30 02 27 28 01 29 61] 15043726-32761054
31_05 [61 29 02 28 27 01 30 62] 62034751-45716023
31_06 [61 29 02 27 28 01 30 62] 62043751-45761023
31_07 [61 30 02 28 27 01 29 62] 65034721-42716053
31_08 [61 30 02 27 28 01 29 62] 65043721-42761053
31_09 [28 29 02 62 61 01 30 27] 32016754-15734026
31_10 [28 29 02 61 62 01 30 27] 32061754-15743026
31_11 [28 30 02 62 61 01 29 27] 35016724-12734056
31_12 [28 30 02 61 62 01 29 27] 35061724-12743056
31_13 [27 29 02 62 61 01 30 28] 42016753-65734021
31_14 [27 29 02 61 62 01 30 28] 42061753-65743021
31_15 [27 30 02 62 61 01 29 28] 45016723-62734051
31_16 [27 30 02 61 62 01 29 28] 45061723-62743051
32_01 [62 28 02 29 30 01 27 61] 13025746-31752064
32_02 [62 28 02 30 29 01 27 61] 13052746-31725064
32_03 [62 27 02 29 30 01 28 61] 14025736-36752014
32_04 [62 27 02 30 29 01 28 61] 14052736-36725014
32_05 [61 28 02 29 30 01 27 62] 63025741-41752063
32_06 [61 28 02 30 29 01 27 62] 63052741-41725063
32_07 [61 27 02 29 30 01 28 62] 64025731-46752013
32_08 [61 27 02 30 29 01 28 62] 64052731-46725013
32_09 [28 62 02 29 30 01 61 27] 31025764-13752046
32_10 [28 62 02 30 29 01 61 27] 31052764-13725046
32_11 [28 61 02 29 30 01 62 27] 36025714-14752036
32_12 [28 61 02 30 29 01 62 27] 36052714-14725036
32_13 [27 62 02 29 30 01 61 28] 41025763-63752041
32_14 [27 62 02 30 29 01 61 28] 41052763-63725041
32_15 [27 61 02 29 30 01 62 28] 46025713-64752031
32_16 [27 61 02 30 29 01 62 28] 46052713-64725031
33_01 [29 62 02 28 27 01 61 30] 21034765-53716042
33_02 [29 62 02 27 28 01 61 30] 21043765-53761042
33_03 [29 61 02 28 27 01 62 30] 26034715-54716032
33_04 [29 61 02 27 28 01 62 30] 26043715-54761032
33_05 [30 62 02 28 27 01 61 29] 51034762-23716045
33_06 [30 62 02 27 28 01 61 29] 51043762-23761045
33_07 [30 61 02 28 27 01 62 29] 56034712-24716035
33_08 [30 61 02 27 28 01 62 29] 56043712-24761035
33_09 [29 28 02 62 61 01 27 30] 23016745-51734062
33_10 [29 28 02 61 62 01 27 30] 23061745-51743062
33_11 [29 27 02 62 61 01 28 30] 24016735-56734012
33_12 [29 27 02 61 62 01 28 30] 24061735-56743012
33_13 [30 28 02 62 61 01 27 29] 53016742-21734065
33_14 [30 28 02 61 62 01 27 29] 53061742-21743065
33_15 [30 27 02 62 61 01 28 29] 54016732-26734015
33_16 [30 27 02 61 62 01 28 29] 54061732-26743015
41_01 [62 29 28 02 01 27 30 61] 12307456-35170624
41_02 [62 29 27 02 01 28 30 61] 12407356-35670124
41_03 [62 30 28 02 01 27 29 61] 15307426-32170654
41_04 [62 30 27 02 01 28 29 61] 15407326-32670154
41_05 [61 29 28 02 01 27 30 62] 62307451-45170623
41_06 [61 29 27 02 01 28 30 62] 62407351-45670123
41_07 [61 30 28 02 01 27 29 62] 65307421-42170653
41_08 [61 30 27 02 01 28 29 62] 65407321-42670153
41_09 [28 29 62 02 01 61 30 27] 32107654-15370426
41_10 [28 29 61 02 01 62 30 27] 32607154-15470326
41_11 [28 30 62 02 01 61 29 27] 35107624-12370456
41_12 [28 30 61 02 01 62 29 27] 35607124-12470356
41_13 [27 29 62 02 01 61 30 28] 42107653-65370421
41_14 [27 29 61 02 01 62 30 28] 42607153-65470321
41_15 [27 30 62 02 01 61 29 28] 45107623-62370451
41_16 [27 30 61 02 01 62 29 28] 45607123-62470351
42_01 [62 28 29 02 01 30 27 61] 13207546-31570264
42_02 [62 28 30 02 01 29 27 61] 13507246-31270564
42_03 [62 27 29 02 01 30 28 61] 14207536-36570214
42_04 [62 27 30 02 01 29 28 61] 14507236-36270514
42_05 [61 28 29 02 01 30 27 62] 63207541-41570263
42_06 [61 28 30 02 01 29 27 62] 63507241-41270563
42_07 [61 27 29 02 01 30 28 62] 64207531-46570213
42_08 [61 27 30 02 01 29 28 62] 64507231-46270513
42_09 [28 62 29 02 01 30 61 27] 31207564-13570246
42_10 [28 62 30 02 01 29 61 27] 31507264-13270546
42_11 [28 61 29 02 01 30 62 27] 36207514-14570236
42_12 [28 61 30 02 01 29 62 27] 36507214-14270536
42_13 [27 62 29 02 01 30 61 28] 41207563-63570241
42_14 [27 62 30 02 01 29 61 28] 41507263-63270541
42_15 [27 61 29 02 01 30 62 28] 46207513-64570231
42_16 [27 61 30 02 01 29 62 28] 46507213-64270531
43_01 [29 62 28 02 01 27 61 30] 21307465-53170642
43_02 [29 62 27 02 01 28 61 30] 21407365-53670142
43_03 [29 61 28 02 01 27 62 30] 26307415-54170632
43_04 [29 61 27 02 01 28 62 30] 26407315-54670132
43_05 [30 62 28 02 01 27 61 29] 51307462-23170645
43_06 [30 62 27 02 01 28 61 29] 51407362-23670145
43_07 [30 61 28 02 01 27 62 29] 56307412-24170635
43_08 [30 61 27 02 01 28 62 29] 56407312-24670135
43_09 [29 28 62 02 01 61 27 30] 23107645-51370462
43_10 [29 28 61 02 01 62 27 30] 23607145-51470362
43_11 [29 27 62 02 01 61 28 30] 24107635-56370412
43_12 [29 27 61 02 01 62 28 30] 24607135-56470312
43_13 [30 28 62 02 01 61 27 29] 53107642-21370465
43_14 [30 28 61 02 01 62 27 29] 53607142-21470365
43_15 [30 27 62 02 01 61 28 29] 54107632-26370415
43_16 [30 27 61 02 01 62 28 29] 54607132-26470315