Krátke zhrnutie knihy: Vnútorná štruktúra tarotu

Táto kniha predstavuje tarot ako starodávnu magickú múdrosť, ktorá je v súlade s kresťanskou tradíciou a symbolikou Nového zákona. Karty popisuje ako obrazové vyjadrenie hermetického svetonázoru.
Vysvetľuje duálne usporiadanie Veľkej arkány, ktorú popisoval Paul Christian a neskôr aj iní autori, ale podstata tohto usporiadania zostala úplne nepochopená.
Ohľadne magických súvislostí sa opiera o diela mága Františka Bardona, ktorý má mimoriadny význam pre celé ľudstvo.

Nižšie uvedený obrázok ukazuje duálne usporiadanie Veľkej arkány, ktorú prvý krát publikoval Jean-Baptiste Pitois pod menom Paul Christian v románe L’homme rouge des Tuilereies (1863), na základe nájdených starých dokumentov v jednej knižnici. Uvádza, že súčasťou zasväcovacieho systému Egypta, bola miestnosť, kde boli obrazy postavené v dvoch radoch, prvý oproti poslednému, druhý oproti predposlednému atď. Neskôr toto usporiadanie analyzovali aj iní autori, ako napr. Papus, Oswald Wirth.

Problémom tohto usporiadania je nesprávne zaradenie karty Blázon, ktorá je bez čísla, lebo jeho podstata nie je uchopiteľná v stvorenom svete, zostala nestvorená. Z prvotnej energii ktorú reprezentuje arkánum Blázon, vznikli všetky ostatné dimenzie sveta. Preto je dualita Blázna a stvoreného Sveta prvotnou dualitou. Prvotná dualita medzi Bláznom a Univerzom je podrobnejšie vyjadrená v tarote pomocou desiatich ďalších dualít ostatných arkán.

Nižšie uvedený obrázok ukazuje správne duálne usporiadanie Veľkej arkány (0-21, 1-20,…,10-11).

Blázon a Svet
Podstata Blázna zostala na strane nestvorenej, nie je plne súčasťou stvoreného sveta. Z vôle Blázna vznikli všetky dimenzie, celý stvorený svet. Arkánum Svet (Univerzum) krásne ukazuje obrazovou symbolikou a akt stvorenia. V rohoch karty sú štyria cherubíni, uprostred tancujúca žena (symbol prijímania) a v ruke drží dve palice, bielu a čiernu. Ukazuje, že stvorenie sa môže vo svete prejaviť iba skrz protikladov ako jin a jang, lebo každá energia musí oscilovať aspoň medzi dvoma pólmi. Dualita Blázon a Svet je základnou dualitou, ktorá sa prejavuje v ďalších desiatich dualitách. Podobné znázornenie vidíme aj v indických Védach (Purusha - Prakriti, Brahma - Shakti).

Mág a Vzkriesenie
Mág prestavuje stvoriteľskú energiu pomocou štyroch živlov, keď duch sa manifestuje v stvorenom svete, hmote a v živote. Avšak arkánum Vzkriesenie predstavuje opačný priebeh, kde hmotný svet sa zduchovnie. Vzkriesenie znamená predovšetkým duchovné vzkriesenie, prechod od hmotného na vyššiu úroveň, do duchovného sveta. Cesta mága tvorí dualitu s duchovným vzkriesením (AEON).

Kňažka a Slnko
Kňažka drží kľúče k múdrosti, a zahaľuje cestu k neviditeľnému jemno hmotnému svetu. Pre mága však odhaľuje dualitu rôznych sfér (dimenzií), kde pôsobia pozitívne aj negatívne bytosti. Napriek tomu arkánum Slnko prestavuje božie svetlo a detskú radosť, kde sa každá dualita stráca, lebo tma je iba nedostatkom svetla, preto svet dualít ani vlastne neexistuje.

Kráľovná a Mesiac 3-18
Kráľovná vyjadruje princíp večného života, ktorá sa objavuje aj v knihe Zjavenia 12. kapitole. Kráľovná je odetá do Slnka, okolo hlavy má 12 hviezd a pod nohami má symbol mesiaca. Oproti tomu stojí arkánum Mesiac, kde vo svetle mesiaca je všetko sivé a studené. Táto farba vyjadruje, že neexistuje dobro bez zla, svetlo bez tmy, život bez smrti, lebo všetko sa iba strieda v rieke času, a tak zákon protikladov uväzňuje princíp svetla života. Pre hlbšie pochopenie porovnaj kontexte citátu: „život bolo svetlom ľudí“ Evanjelium Jána 1:4.

Kráľ a Hviezda 4-17
Kráľ vyjadruje princíp múdrosti zákonov, moci a spravodlivosti. Oproti tomu stojí Hviezda, ktorá prináša nezaslúženú láskavosť a nevinnosť, nad ktorým zákon nemá žiadnu moc.

Veľkňaz a Veža
Veľkňaz predstavuje verejného učiteľa božích tajomstiev. Oproti tomu stojí Veža, ktorá odhaľuje, že božie zákony nie je možné použiť na budovanie hierarchie v spoločnosti, ako sa to stalo pri babylonskej veži. Boh chce zostať skrytý a iba osobnou cestou je možné sa k nemu priblížiť.

Zamilovaný a Satan 6-15
Láska je zárukou duchovného zjednotenia a slobody bytostí. Oproti tomu stojí arkánum Satan, kde pre neho je všetko iba pakt, dobre premyslený obchod bez citov. Zákonite vzniká vynucovanie nadradenosti a podradenosti v mene spravodlivosti a moci. Prejavenie nezaslúženej láskavosti je iba slabosťou a nedodržaním spravodlivosti.

Voz a Miernosť
Bojový Voz víťazstva je sila, ktorá zasahuje v rozhodujúcich okamihoch. Tarot sa nie náhodou označuje aj menom triumfy. Oproti tejto sile stojí arkánum Miernosť. Úlohou miernosti je pripraviť svet na prichádzajúce veľké zmeny. Miernosť zadržuje bojový Voz a zabezpečí, aby svet bol pripravený na tieto zmeny a každý mohol zaujať svoj vlastný postoj. Boh nič neuskutoční bez toho aby to najprv nezjavil. Tu je krásne vidieť, že dualita neznamená nejakú strednú cestu, kde by Miernosť zmieňovala silu bojového Voza, ale naopak. V tejto dualite aj Voz aj Miernosť plnou silou konajú svoje poslanie.

Spravodlivosť a Smrť
Arkánum Spravodlivosť zabezpečuje, aby každý dostal svoju zaslúženú odmenu tak, ako to čítame v rozprávkach; vyrovnáva misky váh. Oproti tomu stojí arkánum Smrť, ktoré všetko ukončí v čase, zapečatí, pozbiera ovocie života, vykoná žatvu. Konečné vynesenie rozsudku spravodlivosti bez zapečatenia udalostí by bolo nemožné, lebo človek sa aj v poslednej chvíli dokáže zmeniť. V knihe Zjavenia preto vidíme otváranie pečatí zvitku. Avšak arkánum Spravodlivosť je aj harmóniou, ktorá dokáže vyrovnať misky váh (karmu), oživiť aj to čo bolo zničené alebo usmrtené, je bez času.

Pútnik a Obesenec 9-12
Cesta starého Pútnika je v protiklade s mladým Obesencom, ktorý si myslí že dospel k veľkému poznaniu, lebo sa pripútal k nejakej idei, ale pritom si neuvedomuje, že nedokáže uskutočniť žiadnu praktickú zmenu. V postave obesenca vidíme obetavých ľudí, ktorí sa v dojme univerzálnej lásky stali horlivými následníkmi ezoterických alebo náboženských ideí, avšak bez praktických skúseností stratili pevnú pôdu pod svojimi nohami. Pravá cesta múdrosti je predovšetkým praktické osvojenie síl, tvrdá práca na ceste k zušľachteniu vlastnej osobnosti, a neznamená iba pasívne prijatie nejakej krásnej idei alebo náboženstva.

Kolo šťastia a Sila
Z Kola osudu (reinkarnácie) môžeme vystúpiť na vyššiu úroveň iba pomocou magickej sily, čo reprezentuje arkánum Sila.

Z duálneho usporiadania môžeme prejsť na trojstĺpcové usporiadanie Veľkej arkány. Uvedený obrázok ukazuje iba 10 centier, lebo ku každému číslu patrí jedna dualita. Napríklad k číslu 3 zodpovedá dualita kariet Kráľovná a Mesiac.
Dualita Kolo (X.) a Sila (XI.) nie je zobrazená na obrázku, lebo prestavuje ďalšiu úroveň, v ktorom sa zase zobrazí celé trojstĺpcové usporiadanie 10 praideí, a tak zastupujú nové centrum s číslom nula na inej úrovni. Uvedený obrázok si nesmieme pomýliť s kabalistickým stromom života (Tree of Life), lebo v tomto kontexte má úplne iný význam. Vzťah tarotu a kabaly je podrobne vysvetlený v knihe pod nadpisom: Horný a dolný svet. Z duálneho a trojstĺpcového usporiadania môžeme prejsť na štvorcové usporiadanie Veľkej arkány. Význam štvorcového usporiadania poznáme ako tzv. Dvorné karty. Tradične jednotlivé karty sú nazvané ako Kráľ, Kráľovná, Rytier a Páža (sluha) vo farbách štyroch živlov, dohromady 16 kariet. Kráľ reprezentuje úlohu kraľovania, Kráľovná prozreteľnosť a starostlivosť, Rytier sebarealizáciu, a Páža reprezentuje službu pre naplnenie osudu.
Názov Dvorné karty nie je náhodný, lebo vyjadruje, že tieto karty sú vo dvore niečoho, napríklad nejakého paláca. Svätyňa alebo palác stojí samozrejme uprostred celého usporiadania, kde sa všetko môže znovu zjednotiť. To je hlavným tajomstvom Dvorných kariet, lebo dvorné karty vyjadrujú podstatu božieho mena, 4x4 tvárí cherubínov okolo božieho trónu (porovnaj v knihe Ezechiel 1. kapitola). Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v knihe.
Dvorné karty vytvárajú 16 spojení okolo Svätého paláca. Obrázok porovnaj s treťou kartou tarotu od Františka Bardona.

Z trojstĺpcového usporiadania môžeme odvodiť aj usporiadanie, ktoré sa dá znázorniť aj ako päťcípa hviezda. Stačí si uvedomiť, že trojstĺpcové usporiadanie vytvára ďalšie duality: 0-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Dohromady 5 dualít. Toto usporiadanie Veľkej arkány je v analógii s kartou Kráľ (IV.) Štvorcové usporiadanie bolo v analógii s kartou Kráľovná (III.) a trojstĺpcové usporiadanie s kartou Kňažka (II.) Podobne je možné odvodiť aj ďalšie usporiadania, ktoré vždy vyjadrujú iné tajomstvá, ukryté v tarote. Duálne usporiadanie je preto prvým kľúčom pre pochopenie obrazovej symboliky tarotu. Piramis

V štruktúre tarotu všetko pochádza z dokonalej jednoty. Dokonalá jednota sa prejavuje vo stvorenom svete ako prvotná dualita. Nie je náhoda, že duality vidíme v živote na každom kroku, ako symetria pravej a ľavej strany, alebo ako symetria toho čo je hore a dole.

JerusalemTarot sa skladá zo 78 kariet, avšak prečo práve 78? Aby sme zodpovedali túto otázku musíme podrobnejšie preskúmať štruktúru tarotu. Veľká arkána sa skladá z prvotnej duality, ktorá sa manifestuje v desiatich dualitách. Takto má Veľká arkána dohromady 22 kariet. Malá arkána už je usporiadaná na základe štyroch živlov. Dvorné karty Malej arkány, majú tajnú súvislosť s prvotnou dualitou, lebo Dvorné karty uvádzajú číslované karty Malej arkány usporiadané podľa štyroch živlov po 10 kariet. Číslované karty Malej arkány dokazujú, že desať je základom pre pochopenie podstaty, preto starý majstri nevytvorili číslované karty Malej arkány ako 4x22, ale ako 4x10.
Tarot pomocou tradičnej obrazovej symboliky dokáže sám seba vysvetliť, aj keď obrazová symbolika počas doby nepochybne dostala európsku podobu.

Význam slova TAROT sa dá veľmi ťažko preložiť do slovenčiny: ten kto neustále rozprestiera svoje súcno, odkrýva a odhaľuje. V maďarčine slovo TA-AR-OT znamená [(ki)-tárót] toho kto rozprestiera, otvára a odhaľuje.


List na téma: Ako pochopiť Písmo, čo sa stalo v raji? PDF