A mennyei szférák hierarchiája

Franz Bardon művei alapján

A hét kozmikus szféra, melyek a Naprendszer hét bolygójáról lettek elnevezve, sorrendben: Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz. Itt fontos tudatosítani, hogy a hét bolygó, nem azonos a hét kozmikus szférával, csupán azzal analóg kapcsolatban van. (Összesen ugyan 10 szféra ismert, de ezekből 7 a legfontosabb.)

"A kabbalában az egymás után következő síkokat sűrűségükre és tulajdonságaikra való tekintettel „kabbalisztikus életfának” nevezik." szférák

"Ezek a finomabb síkok — logikusan következtetve — nincsenek időhöz és térhez kötve, és a mi fogalmaink szerint egymásba folyhatnak, például egy helyiségben minden elképzelhető szféra jelen lehet. A sűrűség mértéke szerint végtelenül sok szféra és szféraköz van, amelyeket felsorolni is lehetetlenség. A mágikus használathoz csak a legfontosabbakat ismertetem. A szférák sűrűségi fokuk szerint következnek egymás után, és ezt a rendet hierarchiának nevezzük. ... A kozmikus hierarchia „kabbalisztikus életfa” néven ismert."

"A kabbalában a Föld-zónát MALKUTH-nak (birodalomnak) nevezik. ... A régi kabbalisták ismerték ezt az igazságot és helyesen nevezték a földövi zónát MALKUTH-nak."
"Amint a Föld-zónában vannak pozitív, tehát jó lények, és negatív — nézetünk szerint — rossz lények, úgy ez minden más zónában is érvényes." (ugyan annyi pozitív és negatív van)

"Az Uránusz alá tartozik a mágikus fejlődés földünkön. Szférája lehetővé teszi az ember számára a mágia minden jelenségének ismeretét." "A Szaturnusz-szféra mögött még több más szféra van, melyek azonban Földünkre, illetve földövi zónánkra mágikus-kabbalisztikus értelemben szinte semmiféle közvetlen befolyást nem gyakorolnak. Az egyik ilyen szféra az Uránuszé, melynek minimális befolyása a Hold-szféráig hat. Az Uránusz-szféra földövi zónánkon és bolygónkon először a soron következő evolúciós ciklusok egyikén fogja éreztetni hatását. Mindenesetre a mágus az Uránusz szférában olyan intelligenciákkal fog kapcsolatot teremteni, amelyek beavathatják a makrokozmikus mágiába és kabbalába. De erről a nyilvánosságra hozatal ideje még nem érkezett el. Még annyit megemlítek, hogy a beavatottak a tulajdonképpeni kabbalát uránikus nyelvnek (kozmikus nyelvnek) nevezik. Az Uránusz-szféra intelligenciáin múlik, hogy egy lény vagy bármelyik ősintelligencia a mágia és kabbala milyen fokán tevékenykedik, és hogy egy mágust hogyan oktasson."

Az Uránusz (Neptunusz, Pluto) már nem tartozik a 7 mennyei szféra közé, mivel hatása a Földre inkabb csak a jövőben lesz (persze ez nem asztrológiai szempontból értve), ahogy Bardon írja.

"A Szaturnusz-szféra rezgéseit, amelyek lidércnyomásként hatnak, nem mindenki bírja el. A Szaturnusz-szféra ugyanis az úgynevezett karmaszféra. E szféra legértékesebb befolyásának köszönheti az ember az intuíciót, melyben — az egyén érettsége szerint — az isteni gondviselés nyilvánul meg, és a mágikusan iskolázatlan embernél, mint lelkiismeret jelentkezik. Az egész kozmikus világrendben uralkodnak a megsemmisítő elv (halál) hatásai és erői felett. Gondoskodnak az igazságosság fenntartásáról (mint bírák ismertek), és alárendelt lényeik által engedélyezik a negatív hatások érvényesülését. Csak a szaturnuszi intelligenciák beleegyezésével jöhet létre bárhol háború, nem csak a mi bolygónkon, hanem mindenhol, ahol szeretet és gyűlölet van. Bizonyos fokig hagyják érvényesülni a negatív elvet is, és az isteni rend értelmében szigorúan bíráskodnak az adott szféra lényei felett. Sorsvégrehajtók hírében állnak.", "A Szaturnusz szférával végződik az általunk ismert 7 szféra. A Szaturnusz-szféra mögött még több más szféra van, melyek azonban Földünkre, illetve földövi zónánkra mágikus-kabbalisztikus értelemben szinte semmiféle közvetlen befolyást nem gyakorolnak."

"A Jupiter-szféra összes lényei, angyalai és géniuszai közül tizenkét géniusz hatáskör a legnagyobb. Befolyásuk kiterjed az egész kozmikus világrendre, azaz minden szférára, síkra és planétára, és azok összes lakóira. E tizenkét ősgéniusz mindegyike összefüggésben van a 12 állatövi jeggyel, és azok analógiatörvényeivel, amely kozmikus hierarchiánk valamennyi szférájában azonos.
Mint planéta, a harmóniára és törvényszerűségre hat. A Jupiter-szféra ellenben a sorsszerű evolúciót és az igazságosságot uralja az emberben, útját a tökéletesedés felé irányítja, és minden törekvését a legmagasabb cél felé tereli, mindenkor az egyén érettsége szerint."

"A Mars alá tartozik minden erő befolyásolása, mindhárom világban. Mint planéta, úgy állatnál, mint embernél, az önfenntartó ösztönön keresztül hat legerősebben. A Mars-szféra az emberben az élet iránti impulzust és a vágyakat ébreszti, hatást gyakorol jellemére, tulajdonságaira, minden erő megnyilvánulására és képességeire. A Mars-szféra befolyása alá tartoznak az olyan tulajdonságok, mint például szenvedélyes szerelem, erotika, emberfeletti erő, háború. Meg kell említenem, hogy a Nap és Mars-szféra negatív intelligenciái a legveszélyesebbek kozmikus hierarchiánk vezetői között. Hatáskörükbe tartozik a legveszedelmesebb gyilkosság, rablás, gyújtogatás, pusztítás."

"A Nap-szféra ősgéniuszai hatalmi területük szerint a kozmikus hierarchiában, mint a planetáris rendszer ősalkotójának közvetítői szerepelnek. (Főpap) Kozmoszunkban ez a legnehezebben uralható régió. A Nap-szféra mindent befolyásol, ami él, valamennyi planétán és szférában.
Olyan mágus számára, aki némiképpen a kabbalában is jártas, most tökéletesen megvilágosodik, hogy mit jelent a legtöbb kabbalisztikus beavatás szerint az istenséggel egybekötöttség. TIPHARETH jön létre, ez alatt a kabbalisztikus életfa szerint a Nap-szféra értendő, melyben a mágus elérheti az Istennel való egyesülést." "Istennel való unió, mely alatt nem egy kapcsolat értendő a megszemélyesített istenséggel, hanem tudás, bölcsesség, hatalom és erő tökéletes „EGY”-gyé válnak."

"A Vénusz-szférának szerelemittas rezgései vannak. A Vénusz-szféra alá tartozik: a szimpátia, a szerelem és az ember megtermékenyítése." "Előrebocsátom, hogy e szféra minden intelligenciája elbűvölően szép és vonzó (a negatív lények is), ami sajnos már oly sok mágus végzetévé vált, mert ez megálláshoz vezetett fejlődésükben. Ha ugyanis a mágus hagyja magát elkápráztatni a Vénusz-intelligenciák rendkívüli szépségétől, akkor a további mágikus fejlődés lehetetlenné válik számára, mert állandóan vissza fog kívánkozni a Vénusz-szférába.
A Vénusz planéta lakói (akik nem azonosak a Vénusz szféra lényeivel, olyan értelemben ahogy itt a szférákat tárgyaljuk, mert más dimenzió) bőre világos ezüstszínű, és szellemi fejlődésük terén sokkal előbbre vannak, mint Földünk emberei, minek következtében a technika terén is előrehaladottabbak, mint nálunk. Technikai vívmányaik segítségével fáradság nélkül el tudják hagyni planétájukat és akadály nélkül meg tudják látogatni a többi bolygót. A Vénusz-lakók valamivel kisebbek nálunk. Más szférákban viszont, például a Szaturnuszon az emberek óriásiak. A Vénusz lakók művészetükben, irodalomban fejlettebbek, mint a Föld lakói."
(Hangsúlyozom, hogy a Vénusz lakói nem azonosak a vénuszi inteligenciákkal, akik szellemi lények.)

"A Merkúr-zóná szférája az ember mentális szférájával analóg, és ezért a Merkúr-szféra géniuszai minden embernél a szellemre, a mentáltestre gyakorolják a befolyást. Ha azonban a Merkúr-szféra egy géniusza például egy ember asztráltestére (lelkére) akarna hatást gyakorolni, úgy befolyását az analógiatörvények értelmében a Hold-szférán és a földövi zónán keresztül kellene érvényesítenie."

A Merkúr-szféra 72 géniusza közül több, nem csak a tudományokban, de a hadtudományok a harcművészetekben, hadi taktikában, hadviselésben is jeleskednek stb. A Merkúr-szféra géniuszaitól a mágus azt is megtanulhatja, hogy hogyan tudja hitét olyan szikla szilárddá tenni, hogy e képessége által meggyőződése erejét annyira felfokozza, hogy általa egyenesen csodatételre legyen képes.
[A 72 Géniusz a Bibliában]

"A Hold-szféra az ember asztráltestével (lelkével) és asztrálmatricájával analóg. A földövi zóna ezzel szemben az ember életerejére hat."

A földövi zónában (planétánk szellemi-asztrális szférája) 24 ősinteligancia (prainteligencia) a legnagyobb uralommal rendelkezik, és 360 elöljáró alkotja a föld feletti zóna legfontosabb lényeit. Természetesen, ezenkívül még sok más lény is létezik ebben a zónában (A lények egész tömege van a Föld-zónában.)
"A Föld feletti zóna elöljárói állandóan harmóniában tartják a Föld-zóna mindennemű létmegnyilvánulását. Minden elöljáró egy magas intelligencia, minden olyan képességgel felruházva, mellyel e szféra valamennyi lénye rendelkezik. Így például a mágus minden elöljárótól tapasztalatokat nyerhet anyagi világunk múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Az Akasha-elven keresztül minden elöljáró képes földünkön is tevékenyen hatni. Ezen kívül minden elöljárónak sajátságos tulajdonságai is vannak, ugyanis mindegyik különleges feladattal megbízott."
"Az Akasha-elven keresztül minden elöljáró képes földünkön is tevékenyen hatni."
"A Föld-zónában az egész alkotás manifesztálódik, Isten legmagasabb tökéletességétől kezdve a legalacsonyabb és legfinomabb formáig. Az ember minden szférával megismerkedhet, melyek a földövi zóna felett találhatók, és azokkal kapcsolatba is léphet, de sohasem válhat tartósan e zónák lakójává, mert a földövi zóna az egész alkotás visszatükröződése. Ez a manifesztálódott világ, annak a legkülönbözőbb sűrűségi fokaival. A régi kabbalisták ismerték ezt az igazságot és helyesen nevezték a földövi zónát MALKUTH-nak, ami birodalmat jelent, ami alatt az alkotás elve értendő, a legmagasabb megnyilvánulástól a legalacsonyabbig." "Minden elöljáró, tekintet nélkül rangjára és zónájára, akár jó, akár rossz, az isteni gondviselés engedélye nélkül sem saját, sem mások akaratát nem kényszerítheti a beavatottra."

A szféra
sorszáma
Mágikus
száma
SzféraLegnagyobb hatáskörrel rendelkező lények száma
7.3Szaturnusz49/49 intelligenica, bírák (4+45)
6.4Jupiter12/12 ős-géniusz
5.5Mars36/36 intelligencia (3x12)
4.6Nap45/45 ős-géniusz
3.7Vénusz90/90 intelligencia (2x45)
2.8Merkúr72/72 géniusz (2x36, 3x24, 6x12)
1.9Hold28/28 intelligencia (4+24)
10Föld feletti zóna24 pra-intelligencia, király (2x12)
360/360 elöljáró, géniusz(4x90,5x72,8x45,10x36)
32/32 elemlény (8x4)

Érdekesség, hogy a Hold szféra 28 intelligenciájának neveiből, 24 magánhangzóval kezdődik (23 "E"-betűvel és egy "A" betűvel, és ezekből 13 "EM" betűkkel).
A 8 víz elemlények nevei mind magánhagzóval kezdődnek.
A 24 pra-intelligencia neveiben öt EL és kettő JAH végződésű, és 12 név magánangzóval kezdődik. A 16. praintelligencia "JOD-HE-VAV-HE".
A merkúri géniszok pecsétjeiben általában "latin" betűk szerepelnek a 72 közül 65 esetben, és ezekből 47/36 -szor az "A" betű alakja, 40/29 x "E", 38/28 x "T", 31/28 x "K" betű alakja jelenik meg, és persze még sok más betű is, néha héber betűk is. A merkúi géniuszok nevei mind EL vagy JAH végződésűek.
A Nap szféra esetében a 45 géniuszból 12 géniusz neve magánhangzóval kezdődik.
A jupiteri géniuszok pecsétjeiben sok asztrológiai szimbólum jelenik meg, és 9 pecsét esetében betűk is láthatók. Neveik mind EL végződésűek.
A vénuszi szféra 90 inteligenciajának nevei sorban 15 x "O", 15 x "A", 15 x "I", 15 x "O", 15 x "G", 15 x "P" betűkkel kezdődnek.
A marsi szféra 36 inteligenciajának neveiben nincs egyetlen "E" betű sem.

Ezzel kapcsolatben még érdekes, hogy a Fény testvériségében, melyet Urgaya vezet, a következő elrendezés van:
* 12 adeptus (vén, legbelsőbb kör)
* 72 bölcs vagy megvilágosodott
* 360 mester
Mindezt a Frabato regény 11. fejezetében olvashatjuk, amikor a fény testvéreit összehívták egy teljeskörű összejövetelre a második világháború előtt. Ebben a részben a második világháború okára is fény derül. Isten megengedte, hogy a negatív erők olyan nagy szenvedéseket okozzanak, hogy ez szörnyű figyelmeztetéként szolgáljon az emberiség történelmében, mivel a jövő technikai fejlettsége lehetővé tenné az egész föld elpusztítását is, aminek a jövőben nem szabad bekövetkeznie. Az összejövetelen Urgaya három alkalommal is hivatkozik Krisztus tanítására, mint "a fény legnagyobb tanítójára". Mindez azért is érdekes, mert a testvériség az egész világra kiterjed, tehát sokféle vallásra, de Urgaya mégsem a hindu, buddhista vagy muszlim tanításokból idézett a testvéreknek.

Lásd még A Jelenések hét csillaga" cikket.

Mivel összesen 10 szféra van, ezért a tízes számrendszert használjuk. Viszont a kör 360 fokra van felosztva (miért nem 100 vagy 1000 fokra osztották fel), és a föld feletti zónában 360 elöljáró létezik. A nap 24 órából áll és egy év 12 hónap. Mindezek úgy tűnik egyáltalán nem véletlenek, hanem magasabb erők inspirációja által születtek meg.