A mágiában használt fogalmakról


Hajlamossak vagyunk átfutni alapfogalmakon, melyek felületes ismerete később igen sok félreértést és problémát tud okozni. Az egyes fogalmakon mélyebben elmélkedve sok minden egyértelműbb és logikusabb lesz.

Magnetikus és elektromos
Franz Bardon az első tarot kártya képének rövid leírásában egy igen sűrített összefoglalót ad nekünk.
Ebben az ismertetésben, többek között, azt is mondja, hogy :
1. a tűz és levegő elemek elektromos (aktív) és a víz, föld elemek magnetikus (passzív) jellegűek
2. a férfi elektromos (aktív), a nő pedig magnetikus (passzív) jellegű
3. a jobb oldal elektromos (aktív), a bal oldal magnetikus (passzív) jellegű

Ahhoz, hogy mindezt helyesen értsük meg, tudatosítani kell, hogy itt relatíve értendő az elektromos és a magnetikus viszonya.
A nő csak a férfihez viszonyítva mondható magnetikusnak (passzívnak, befogadónak), hiszen a nőben is van elektromos és magnetikus is. Ugyanez igaz a többi állításra is. Csaknem mindig, amikor a mágiában elektromos és magnetikus megjelölést alkalmazzuk, az relatívan értendő, két dolog viszonyára utal.
A magnetikus és elektromos fogalmak a mágiában nem azonosak a fizikában ismert mágneses és elektromos fogalmakkal, csupán azokkal analóg jellegűek. A magnetikus minden esetben az energiát valamilyen mértékben akkumulálja, felfogja, ami által megváltoznak tulajdonságai. Befogadó jellegű, passzív mivel aktivitása elsősorban a reakcióra épül. Ezzel ellentétben az elektromos: aktív, kisugárzó, mozgató, energetizáló jelleggel bír.

A négypólusú mágnes
111.,16. "A három elem kölcsönös hatása a FÖLD-del együtt négypólusúvá vált (semleges, elektromos, magnetikus, elektromagnetikus), ezért a FÖLD princípiumát négypólusú mágnesnek lehet nevezni. A fluidum a FÖLD elem polaritásában elektromagnetikus.
Mivel minden elem a negyedikben, tehát a FÖLD elemben hat, minden megalkotott élet megmagyarázható. Az ebben az elemben való hatáson, azaz a megvalósuláson keresztül jött létre a FIAT — „Legyen”.
" (Franz Bardon)

A négy elem fogalma nem azonos a négypólusú mágnes fogalmával. Miután a föld elemben megjelenik újra a négy elem, ezt az egységet nevezzük négypólusú mágnesnek. Valójában a négypólusú mágnes a föld elemen belül megjelent négy elem egysége. A négypólusú mágnes mint egész (kívülről vizsgálva) , a föld elemet jelenti, ami alapvetően magnetikus jellegű, hiszen mágnes. Pontosabban elektromosan magnetikus, elektromagnetikus. (Fizikai hasonlattal élve ez azt jelenti, hogy elektromosságot akkumulál önmagába és állandó magnetikus teret hoz létre maga körül.) Ha viszont a föld elemet nem kívülről hanem annak belsejéből vizsgáljuk, akkor azt látjuk, lépten nyomon, hogy mind a négy elemet tartalmazza. Mindez azt jelenti, hogy a materializálódás folyamata (ami több lépcsőben történik) a föld princípiuma által lehetséges. Nevezhetjük ezt leképezésnek, tudatosulásnak, kép a képben (hologramnak), vagy minden a mindenben folyamatának is. akasha
A négypólusú mágnes titka a JOD-HE-WAV-HE, ami összefügg az elemek elrendezésével a materiális világ és az Akasha közt, ami a tetragrammaton a négypólusú mágnes titka. Ezt ábrázolta Franz Bardon a harmadik tarot kártyán, ahol a legbelső négyzetben az elektromos és magnetikus egymásra merőlegesen jelennek meg. Mindez már nem teljesen így jelenik meg az anyagi világban (ott párhuzamos elrendezésű). Ezzel kapcsolatban lásd még lejjebb a matrica fogalmát.
(A teremtés leírásában valójában csak miután megjelenik a föld elem, beszélhetünk a négy elemről, mint elemi entitásokról. Addig a tulajdonság, elv, princípium, polaritás, fluidum stb. fogalmakat vagyunk kénytelenek használni. Itt érdemes elgondolkozni azon, hogy mi a különbség egy tulajdonság és egy entitás között. Ez a probléma ki volt fejtve Gödel istenérvéről szóló cikkben.)

A sötétség és a fény
Sokan úgy gondolják, hogy a sötétség valójában nem létezik, mert a sötétség a fény hiánya csupán.
111.,16. "A fény ellentéte a sötétség. Ez a VÍZ elemből alakult ki, tulajdonságai a fénnyel ellenkezők. Sötétség nélkül a fény nem felismerhető, sötétség nélkül a fény egyáltalán nem létezne! Ebből látható, hogy a fény és a sötétség két elem kölcsönhatásából jött létre, a TŰZ és a VÍZ kölcsönhatásából. A fény pozitív, a sötétség negatív." (Franz Bardon)

A fluidum
113.,18. "Mint ahogy láttuk, a TŰZ elem az elektromos fluidumot hozza létre a testben. (A fluidumok mindegyike aktív és passzív pólussal rendelkezik.) Kölcsönhatásuk a négypólusú mágnesnek felel meg, mely a tetragrammaton titkával, a kabbalisták JOD-HE-VAV-HÉ - jével azonos. Ezért van az emberi test kisugárzásában életmagnetizmus, elektromagnetikus fluidum vagy más néven od." (Franz Bardon)

A fluidum szó nem csak folyadékot jelenthet hanem kisugárzást is. Talán érdekes lehet elgondolkodni azon, hogy miért használta Franz Bardon a fluidum fogalmat, hiszen nyugodtan írhatott volna kisugárzást is. Ennek valódi oka, hogy ez a szó a folyadék jelentést is tartalmazza, mivel fontos támpontot akart adni a valódi megértéshez. Ez a támpont abban van, hogy az egész teremtett világ, mint Isten emanációja jött létre. Tehát az egész teremtett világ valójában magnetikus (női, víz) jelleggel bír, ha az isteni, a meg nem teremtett és az abból kiáradó sugárzásához viszonyítjuk. Ez a kisugárzás mint fluidum jelenik meg, az egyes szinteken egyre inkább alászállva, magnetikusabb és magnetikusabb (sűrűbb) jelleget ölt, ami végül az anyag megjelenését teszi lehetővé. Az egyes szintek megvalósulása minden estben a föld elem munkája által lehetséges, ami sűrűsödést okoz, mely önmagában mindig létre hozza a 4 elemet, illetve azok képét is. Az anyagban már fizikai formákban is megnyilvánul a négy elem, mint mérhető dolgok: hő, fény, elektromosság, kohéziós erők, súly, sűrűség, tömeg, mágneses tér, gravitáció, savasság, lúgosság, oldhatóság, szilárdság, vagy mint fizikai tűz, víz, levegő, föld stb.
Nem véletlen az ANYA és ANYAG szavak hasonlósága, ami sok nyelvben megmaradt.
120.,25. "Minél tökéletesebb, nemesebb és tisztább egy lény, az asztrálsíknak annál tisztább és finomabb sűrűségi fokán tartózkodik."
297. "A kabbalában az egymás után következő síkokat sűrűségükre és tulajdonságaikra való tekintettel „kabbalisztikus életfának” nevezik." (Franz Bardon: Mágikus idézés gyakorlata, A LÉNYEK HATÁSKÖRE fejezetben)
A fluidum hatásáról beszél Hermesz Triszmegisztosz is a híres Smaragd táblán, ami a mágia alapvető irata (lásd itt ).

A levegő elem semlegessége
113.,18. "A LEVEGŐ-elv feladata a TŰZ elektromos fluidumját és a VÍZ magnetikus fluidumját a testben szabályozni és egyensúlyban tartani. Ezért nevezzük semleges, közvetítő elemnek. Mint azt a FÖLD elem erőiről az elején leszögeztük, a testben a FÖLD-elv feladata mindhárom elem hatását együtt tartani." (Franz Bardon)

Mivel egyik helyen elektromos, máshol pedig semleges jelzővel van illetve a levegő elem, Franz Bardon írásaiban, ezért érdemes ezt alaposan megvizsgálni.
A levegő elem szabályoz és egyensúlyban tart. A föld és a víz elemekkel ellentétben nem akkumulálja az energiát, nem változtatja meg és nem kisugárzó jellegű, tehát semlegesnek tekinthető. Aktivitása bizonyos szempontból valamilyen feszültséggel hozható összefüggésbe két polaritás vagy potenciál közt. Ezzel analóg, de nem azonos a fizikában ismert elektromos feszültség és az elektromos erőtér fogalma is. A köznapi életben is jól ismerjük ezt a fogalmat, amikor azt mondjuk, hogy feszültség érezhető a levegőben. Viszont ha a polaritások közt nem lenne bizonyos feszültség (vonzás, taszítás, oszcilláció, transzformáció és önfenntartó egyensúlyi állapot), az anyagi világ nem tudna létezni. Éppen ez, az önfenntartó egyensúlyi állapot, jellemzi a levegő elem munkáját. Itt fontos észrevenni azt is, hogy nem pont a TŰZ és a VÍZ elem mennyiségének egyensúlyi állapotáról van szó, hanem azok fluidumjának (kisugárzásának, hatásának, aktivitásának, megnyilvánulásának) egyensúlyi állapotáról. Ezért nevezhető a levegő elem elektromosnak is, mivel a kisugárzás miatt hat, semlegesnek pedig azért mert egyensúlyi állpotot teremt.
Mágikus értelemben mondhatjuk azt is, hogy a levegő elem magnetikusan elektromos (passzívan aktív) tehát semleges, míg a föld elem elektromosan magnetikus (aktívan passzív) jelleggel bír.
Ezzel feloldottuk azt az ellentmondást, hogy egyik helyen elektromos, máshol pedig semleges jelzővel van illetve a levegő elem, Franz Bardon írásaiban. Mindkettő igaz, mert nem mond ellent egymásnak, ha helyesen értjük. (A levegő elem csak a fluidum létrhozását illetően játszik semleges szerepet. Részletesen lásd itt.)
Ha a levegő elemet teljesen semlegesnek (polaritás nélkülinek) képzelnénk el, akkor a NÉGYPÓLUSÚ MÁGNES-nek valószínűleg csak három pólusa lehetne, ami újabb ellentmondás lenne.
Ezzel kapcsolatban lásd a A négy elem tulajdonságai cikket, ahol szépen látható, hogy a víz elemhez tartozó tulajdonságok ellentétei igen gyakran a levegő elemben jelennek meg, mint például: szerénység - kérkedés, hencegés, mértékletesség - pazarlás.

A matrica
117.,22. "A négypólusú mágnes és annak sajátos tulajdonsága által a lélek össze van kapcsolva, forrasztva a testtel. Az összeforradás a testtel analóg történik, az elemek elektromagnetikus befolyása által. Az úgynevezett elektromagnetikus lélekfluidumot — a beavatottak asztrálmatricáját — nevezzük életnek. Ez az asztrálmatrica vagy a lélek elektromagnetikus fluidumja nem azonos az okkultisták által jól ismert aurával, amelyre később még visszatérek." (Franz Bardon)

"Világunk minden tárgyát elektromos és magnetikus erők uralják.... Az animális magnetizmus a tökéletes életelem. Ez az életerő és életanyag képezi minden létező élet alapját a Földön, de ugyanez a magnetizmus köti össze földgolyónkat a földövi zónával, amit túlvilágnak is neveznek. Ezen kívül összeköttetést teremt az emberek között. Ez a magnetikus kisugárzás különösen erős azoknál, akik tudatosan képezik szellemüket és lelküket, rendelkeznek önuralommal, és képesek irányítani sorsukat. Az életmagnetizmus segítségével egy jól képzett mágus gyógyítani különösen sikeresen tud..." (Franz Bardon: Frabato, 1 fejezet)

Több helyen olvashatunk a szellem mentális matricájáról és a lélek asztrális matricájáról. Mit jelentenek ezek a fogalmak?
A matrica mágikus értelemben egy adott térben megjelenő négypólusú mágnes, mely a tér tükörképét alkotja. A matrica ez által átjárót, összeköttetés is biztosít két dimenzió közt.
A matrica szó jelentése - eredeti negatív minta, a pecsét tükörképe, negatív formája. A vésnök előbb a matricát vési ki. A matricával még nem pecsételnek. Ez a minta szolgál a pecsétek készítéséhez, amivel már pecsételnek vagy nyomtatnak.
Figyeljük meg azt is, hogy mágikus értelemben, a föld elem által, amikor létrejön egy tér tükörképe, akkor ez egy fordított elrendezésben, matricában jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a matricában a 4 elem elrendezése speciálisan megfordított lesz, amit a matrica fogalmával lehet kifelyezni.

118.,23. "Mivel a szellem nem tudná kihatásait megvalósítani a lélek közvetítése nélkül, azért az asztráltest az összes tulajdonságok székhelye, amelyekkel a halhatatlan szellem rendelkezik. Fejlettségi foka és érettsége szerint bocsát ki elektromos, illetve magnetikus fluidumrezgéseket, amelyek a lélekben a négy temperamentumként nyilvánulnak meg. ...
Nem hasonlítható össze az aura az asztrálmatricával. A kettő között éles ellentét van. Az asztrálmatrica az összekötőanyag a test és a lélek között.
" (Franz Bardon)

Ebből jól látható, hogy a szellem elektromos és magnetikus rezgései egy másik szinten az asztrál szférában a 4 elem erőinek megjelenését eredményezik, ami a 4 temperamentumban nyilvánul meg, viszont az asztrálmatrica ezzel "ellentétes" (tükör) elrendezésű, összekötő anyag két dimenzió közt.

Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás?
Felmerül a kérdés, mi volt előbb a négy elem, vagy az elektromos és magnetikus fluidum?

202.,107. VIII. szint "Az elmélet szerint két fő fluidum létezik, melyek a négy elemből származnak: az elektromos fluidum a TŰZ, a magnetikus a VÍZ elemből. A LEVEGŐ kettő közötti kiegyenlítő elem. A FÖLD elem kétpólusú, elektromagnetikus, tehát mindkét fluidumot tartalmazza; a középpontjában elektromos, perifériáin pedig magnetikus. Ez a két fluidum, a leírt törvényszerűséggel hat minden szférában, így természetesen az anyagi világban is. Okai minden létnek."
* Az elektromos fluidum felhalmozása után a mágus: "Képes kívülről felébreszteni magában minden aktív képességet, tulajdonságot, mely a TŰZ és a LEVEGŐ elemhez tartozik."
* A magnetikus fluidum felhalmozása után a mágusnak :"megvan a lehetősége, hogy a VÍZ-hez és a FÖLD-höz tartozó képességeket fejlessze magában"
* Az emberi test esetében, ahol a fej a tűzhöz, mell a levegőhöz, has a vízhez, lábak a föld elemekhez taroznak, Franz Bardon a következő megjegyzést teszi: "Vegyük figyelembe a következő analógiát: a fej és a mell az elektromos fluidumnak felelnek meg: a has és a combok, lábak a magnetikus fluidumnak."

* "A TŰZ és a LEVEGŐ hatása az asztrálszférában az asztrális elektromos fluidumot, a VÍZ és a FÖLD pedig az asztrális magnetikus fluidumot idézi elő." (Franz Bardon: Mágikus idézés gyakorlata, A LÉNYEK HATÁSKÖRE fejezetben)

* " A háromszög mindenekelőtt az általunk ismert háromdimenziós világ diagramja, ami alatt a mentális, asztrális, és anyagi világ értendő. Minden kívánt erőnek, amely az anyagi síkon ki akar vetülni, át kell jutnia ezen a három síkon. A diagram hegyével felfelé arra utal, hogy fentről egy pontból, két erő szétágazva törekszik két irányba, és egy lehatárolt vonalban végződik. Ez az oldalra szétfutó két vonal mutatja az egyetemes erőt, a pozitívat és a negatívat, az elektromosságot és a magnetikusságot, melyet az alsó vonal egyesít. Ez a megnyilvánult ok-világ szimbolikája..." (Franz Bardon: Mágikus idézés gyakorlata, A MÁGIKUS HÁROMSZÖG fejezetben)

Természetesen először le kell szögezni, ha az elemek és a fluidumok megjelenése nem időben történt (olyan dimenzióban ahol nincs idő), akkor nincs értelme arról beszélni, hogy mi volt korábban. Helyette azt kell keresni, hogy mi volt az ok és mi az okozat, tehát mi miből következik.
A tűz elve (illetve a tűz elem) nem képes egyenesen hatást gyakorolni (megnyilvánulni) más szférákban (dimenziókban). Ehhez az ok világ (Akasha) az elektromos fluidumot (kisugárzást, rezgést) használja, ami mint elektromos hatás fog egy másik dimenzióban megnyilvánulni. Hasonló a helyzet a víz esetében is, mely magnetikus fluidum által fog megnyilvánulni más dimenzióban. Ezután a magnetikus és elektromos fluidum hatására létrejön mind a négy elem hatása az adott dimenzióban (vagy létre jöhet egy új dimenzió is). Mindebből az következik, hogy az isteni, a meg nem teremtett a négy elem (elv) által, elektromos és a magnetikus kisugárzást gerjeszt, ami a teremtett világban 2 fluidumként jelenik meg, és ez okozza a négy elem létrejöttét.

"A legmagasabb őselvből Akasha, minden lét ősforrásából, az ős-szellemanyagból jött létre a szellem, a szellemi én a négy különleges elemtulajdonsággal, a halhatatlan szellemnek megfelelően, mely az Isten képmására teremtetett." (Franz Bardon)

Az ismeret és a mágikus fejlettség közti különbségről
Mivel halálunk és a szellemünk reinkarnációja után elveszítjük ismereteinket, melyeket előző életünkben felhalmoztunk, ezért megkérdezhetnénk: mi éretelme a mágikus fejlődésnek?
Ismereteinket ugyan elveszítjük (illetve nem tudjuk előhívni), de minden mágikus képességünket újra megkapjuk, melyeket előző életünkben értünk el. Ez általában a kamaszkorban törénik meg.
Arról nem is beszélve, hogy mágius fejlettségünk által sok jót tehetünk az emberiségnek.