Pozitív és negatív, aktív és passzív

"Isten legteljesebb szeretete abban nyilvánul meg, hogy az általa teremtett lények felismerjék, különvált pozitív és negatív részre. Eszerint minden teremtettet aktívra és passzívra, pozitívra és negatívra osztott, amivel abszolút, örök érvényű törvényszerűség jött létre." (Franz Bardon)

Itt 4 kvalitás jelenik meg.
1. Aktív (alkotó és teremtő, kisugárzó, férfias jang)
2. Passzív (fenntartó és ápoló, befogadó, megvalósító, nőies jin)
3. Pozitív (építő és nemző, szerető, kegyelmes, inspiráló)
4. Negatív (romboló, megkövetelő, ítélkező, kényszerítő)

Mi a negatív erők (illetve lények) feladata és miért léteznek?
Minden rendszer, ami fejlődik hibákat is teremt. A negatív erők feladata a hibák felderítése és eltávolítása, a pozitív erőké pedig a fejlődés bebiztosítása. Így a teremtett világban a fejlődés és a hibák korrigálása is egyszerre történik. Tehát a negatív lények azt vizsgálják, hogy az ami megszületik összhangba van-e a univerzális törvényekkel. Ideális esetben lebontják vagy megsemmisítik mindazt, ami ellentmond az univerzális törvényeknek, illetve kikényszerítenek bizonyos változásokat.

Tehát a negatív lények ereje szintén az univerzális törvényekre támaszkodik, megkövetelik azok betartását, de erejük nem az építésben, hanem a lebontásban nyilvánul meg. Valószínűleg nem minden negatív lény tartozik a Sátán uralma alá, hiszen a Jelenések könyve szerint az angyalog egyharmadát (nem a felét) sodorja magával a Sátán.

Társadalmunkban, amikor negatív erők vették át a vezetést, általában abszolutista rendszer lépett életbe, megkövetelve bizonyos magatartást (gondolkodást, viselkedést), mert legtöbbször a törvény vagy rendeletek általi uralomban látták a megoldást (viszont ömagukat általában törvények felettinek tartották). Szabadság és szeretet helyett inkább a törvény és az erő (kikényszerítés és a félelemkeltés) eszközeihez folyamodtak, mintegy monopolt szerezve az emberek érzelmi világa felett. Irányítani akarták annak fejlődését, konkrét célok elérése érdekében, a cél szentesíti az eszközt jelmondattal.

Probléma viszont abban van, hogy csupán a törvények kényszerítő igája által nem lehet létrehozni a boldogságot és a szeretetet.
A törvények abszolutizálása általában nem hoz valódi megoldást, mert a törvények az eszmékből születnek, tehát nem a törvények a fejlődés és a boldogság forrásai. Ezért mondja az Írás, hogy csupán a törvények betartásával senki sem igazul meg Isten előtt.
Ezekre a problémákra mutatott rá Jézus is, és ennek alapján született meg az Újszövetség, Isten és az emberek közt.

Világunkban sok félrevezetéssel, illetve hibás értékrenddel találkozunk (mely valószínűleg a negatív lények világában is hasonló):
* a szeretet helyett az uralkodás, a hatalom birtoklása
* a bölcsesség helyett az erő és az erőszak
* a szabadság és boldogság helyett a vagyon, a gazdagság és az élvezetek
* a szellem tudománya ellen a materializmus eszméit láthatjuk.

Mágikus szempontból a fény mellett a sötétségnek is megvan a maga helye, tehát a választás minden embernél egyéni, de ennek végkimenetele egész népek sorsát határozza meg. Ezzel kapcsolatban néhány mondatot idézek Franz Bardon műveiből:

"Kedves testvéreim! — folytatta Urgaya komoly hangon — ahogy tudjátok, a fény nem létezhet a sötétség nélkül, és az igazság nem létezhet a hazugság nélkül. Az univerzális törvényszerűség szerint tehát a negatív elvnek ugyanolyan joga van a létezésre, mint a pozitív elvnek. A természettudományos fejlődéssel az elkövetkező jövőben a negatív elv nagy hatalmat fog nyerni a Föld emberei fölött. A ti fő feladatotok az lesz, hogy a pozitív elv segítségével a szeretetet és testvériséget terjesszétek az emberek között. Eközben mindig be kell tartanotok a karma törvényeit, mert az emberi szellem szabad kibontakozásához éppen olyan szükség van a jóra, mint a rosszra.
... Az emberiség fejlődésének negatív irányzatait lehetetlen nem észrevenni. A materialista világnézet már meghódította az emberiség nagy részét és még tovább fog terjedni. Ennek következményeként nagyon erősen ki fog fejlődni a pénz, a nyereség és a hatalom utáni törekvés, és az alantas szenvedélyek kielégítése.
... A technikai eszközök hatékonyságába vetett hit oda vezetett, hogy a szellemi lények tevékenységébe vetett hit a világ nagy részén szinte eltűnt az anyagba vetett hit mögött. Csak a beavatottak tudják, hogy létezik a szellem tudománya is, ami azonban a kutatások közben csak az emberi tulajdonságokat és emberi erőket alkalmazza. Ez a tudomány a mágia, ami az emberiség ősi kezdetei óta létezik.
... A mágia mind a mai napig titkos tudomány. A valódi szellemi törvények mindig csak bizonyos körök számára voltak hozzáférhetőek, és ők is csak nehéz vizsgák után adták tovább a tudást tanítványaiknak. A mágia ilyen módon terjedésének az volt az előnye, hogy az emberek tömegei nem kerültek negatív alkalmazásának kísértésébe. A hátránya viszont az, hogy azok az emberek, akik nem voltak bejáratosak a mágia köreibe, nem ismerhették, és így nem is járhatták tudatosan végig a hittől a tudásig vezető utat.
... Mindenkinek meg kell kapnia a lehetőséget, hogy ismereteket nyerjen a teremtés általános törvényeiről. Minden ember mindaddig újjá fog születni a Földön, amíg meg nem valósítja magában a teljes mágikus egyensúlyt." (Frabato)
Pozitiv+Negativ

A negatív gondolkodás elsősorban rosz értékrendet képvisel. Nem a hatalom megszerzése a hiba, hanem az ha ezt a szeretet fölé helyezzük. A természet rendje, hogy a női (passzív) alárendelődik önszántából a férfinak (aktív princípiumnak), ami a szerelem által valósul meg. Ebben van a pozitív és negatív egyesülésének teremtő csodája is, ami a képen van ábrázolva.
Kabbalisztikus értelemben az aktív és a passzív elvet: Isten és az ember jelképezi.

"A pozitív mindig a felépítő, alkotó, nemző; a negatív a szétbontó, pusztító. A vallások az aktív oldalra írják a jót, a passzív oldalra pedig a rosszat. Alapjában véve azonban nincs se jó, se rossz (a teremtésben), mert minden a változatlan törvények szerint teremtetett. Éppen ezekben az elvekben tükröződik az isteni elv, és csak ezen törvények megismerése által közelíthetjük meg az istenit." (Franz Bardon)

A jó és a rossz problémája

Ha nincs sem jó, sem rossz a teremtésben, akkor az ember sem lehet sem jó, sem rossz, csupán a kettő 50%-os keveredése?
Itt nagyon el kell gondolkodni, mert Franz Bardon egyfajta gondolkodási csapdát állított fel azoknak, akik valójában nem keresik az isteni elveket és azok tisztaságát.
Minden a szeretet által lett megteremtve. Sokan úgy gondolják, hogy az Akasha se nem jó, se nem rossz, hiszen világunkban mindkét oldal jelen van. Ennek viszont csupán egyetlen oka van az, hogy tanuljunk, és megtanuljuk értékelni azt, ami jó. A mennyei szférákban a jó és a rossz teljesen külön van választva, de az ember csak akkor tud fejlődni a szeretet felé, ha megtapasztalja a jót és a rosszat is. Az Akasha hangja az emberben a lelkiismeretben, illetve az intuícióban mutatkozik meg. Az ember és az univerzum is boldog akar lenni, hiszen az ember az univerzum képe. A mágus ismeri Istenét, ezért mindenben a szeretet és a jóság törvényét igyekszik szolgálni, ami megvalósítása az isteninek, és a rosszra teljesen másként tekint, mint az átlagember.

"A mágus számára, bármely valláshoz, világnézethez tartozik is, elengedhetetlen, hogy az istenfogalom a legmagasabb, a legdrágább, a legértékesebb és a legtiszteletreméltóbb legyen, mely felett semmi nincs." (Franz Bardon: AZ IGAZI BEAVATÁS ÚTJA, Der Weg zum wahren Adepten)

"ECHAMI elöljáró őrködik az emberek cselekedetei felett a földön és így fel tudja világosítani a mágust a karma jóga titkai felől. A karma jóga szerint helyesen cselekedni annyit tesz, mint a jó tetteket magáért a cselekményért végezni, de semmiképpen nem a jutalomért. Oktatásai felismertetik a mágussal, hogy az önzetlen cselekedeteket az Akashaelvből értékelik és különböző mágikus képességekkel és a karmától való megszabadulással jutalmazzák. Ennek ismeretében a mágus bizonyosan vágyik arra, hogy annyi jótettet hajtson végre önzetlenül, amennyit csak tud." (Franz Bardon: Die Praxis der magischen Evokation)


Lásd még "A szférák rendje" cikket.

Balaam