Pozitív és negatív, jó és rossz

"Isten legteljesebb szeretete abban nyilvánul meg, hogy az általa teremtett lények felismerjék, különvált pozitív és negatív részre. Eszerint minden teremtettet aktívra és passzívra, pozitívra és negatívra osztott, amivel abszolút, örök érvényű törvényszerűség jött létre." (Franz Bardon)

Mi a negatív szellemi lények feladata és miért léteznek?
Mint tudjuk a szellemi szférákban ugyanannyi pozitív és ugyanannyi negatív intelligencia van. Lásd ezzel kapcsolatban "A szférák rendje" cikket.
Pozitiv+Negativ Minden rendszer, ami fejlődik hibákat is teremt. Ideális esetben a negatív erők feladata a hibák lebontása, a pozitív erőké pedig a fejlődés bebiztosítása. Így a teremtett világban a fejlődés és a hibák korrigálása is egyszerre történik. (Lásd DOSOM, Bika 11°)
Felmerül a kérdés: Miért léteznek negatív szellemi lények és miért van megengedve tevékenységük, melyek gyakran óriási szenvedést tudnak okozni az embereknek. Nagyon sok ember éppen ezért nem képes hinni Istenben, és azzal vádolja Istent, hogy rosszat is alkotott. Ennek megértéséhez azt kell figyelembe venni, hogy az emberek cselekedeteinek tétjének, illetve következményeinek kell lennie. Talán mindenki tudja, hogy óriási különbség amikor a pókert tétek nélkül vagy magas tétekkel játszuk. Ha a cselekedeteinknek nem volna tétje, akkor nem tudnánk helyesen megkülönböztetni a jót és a rosszat. Ha az emberi gondolkodás rossz irányt vesz (igazságtalan lesz), akkor a negatív lények igazságtalanságát fogjuk megízlelni. Ez kollektív szinten is megtörténik, és ennek követkeményeit olyan emberek is elszenvedik, akik erről nem tehetnek (vagy közömbösek voltak).
Igazságtalanságért igazságtalanság jár. Ez viszont azt is jelenti, hogy senki nem lehet közömbös az igazságtalansággal és a rosszal szemben, mert legtöbbször alibizmust jelent az ilyen hozzáállás. Ezt az alibizmust megtapasztaltuk a második világháború előtt és a holokauszt eseményeiben is. Ha mást nem tesz csak imát mond, vagy barátságosan megosztja nézetét másokat inspirálva, már ezzel is sokat tett. A legtöbb ember mégis tanácstalanul hallgat, vagy gyakran a propaganda áldozata lesz mondván, hogy csak a munkáját végzi és hasonlók. Ez viszont csak azért történhet meg, mert elhanyagolta szellemi és lelki fejlődését, és más emberek fejlődésével sem törődött. Úgymond: "Engem a világ nem érdekel, hagyjatok engem élni".
Csakhogy ez a fajta gondolkodás nagyon negatív, senkivel nem törődik csak önmagával, de még azzal sem helyesen. Elhanyagolja szellemi és lelki fejlődését, az igazság és bölcsesség útját, krisztusi tanitást stb., mondván őt ezek nem érdeklik, mert nem tartja fontosnak. Akkor majd eljön az az idő, amikor ezt meg fogja bánni (de lehet az unokája fogja elszenvedni), és rá kell majd ébrednie milyen fontos dolgok voltak ezek. Ez a következmény, mert minden cselekedetnek következményei vannak, és a cselekedetek a gondolkozásunkból és értékrendünkből fakadnak. Ha hagyjuk kinőni az egyértelműen helytelennek minősíthető gondolkodást, hagyjuk elterjedni, esteleg még a tankönyvekbe is belekerül, akkor ennek komoly következményei lesznek. Egyáltalán nem mindegy, milyen értékrendet tartunk helyesnek, mert a gondolatainknak realizációs erejük van. Természetesen a felemelkedés mindenkinek elsősorban önmaga felé kell gyakorolnia és nem erőltethető senkire, mert ez visszaütést eredményezne. De a jó példa, a szeretet és a barátságos szó inspiráló erejű. Ezzel kapcsolatba egyértelműen Franz Bardon könyveit ajánlom annak figyelmébe, aki a valódi bölcsességet keresi, mert az intellektuális tudás és a bölcsesség közt óriási különbség van. Nagy vonalakban talán ennyi elegendő ahhoz, hogy a negatív lényekre is szükség van, mert kollektív szinten sajnos még olyan alacsony szinten vagyunk, hogy csak ebből értünk.
Az más dolog, hogy egyes negatív lények durván átlépték hatáskörüket, ahogy ezt a Sátán (Baphomet) tette. Valószínűleg az utolsó időkben nem minden negatív lényt tud uralma alá vonni, hiszen a Jelenések könyve szerint a negatív angyalog (démonok) egyharmadát (nem az angyalok felét) sodorja magával a Sátán a fölre. (Jelenések 12:4) Valószínűleg még ezek után is sok negatív lény megszabadul majd a Sátán vezetése alól, de erről még egyenlőre keveset tudunk. Viszon azok akik a Sátán oldalán maradnak megkapják büntetésüket.
Revelation
Világunkban sok félrevezetéssel, illetve hibás értékrenddel találkozunk.
* a szeretet helyett az uralkodás, a hatalom birtoklása
* a bölcsesség helyett az erő és az erőszak
* a szabadság és boldogság helyett a vagyon, a gazdagság és az élvezetek
* a szellem tudománya ellen a materializmus eszméit láthatjuk.
A negatív gondolkodás elsősorban rosz értékrendet képvisel, amikor nem a szeretetnek és nem a bölcsességnek vannak alárandelve más dolgok.

Mágikus szempontból a fény mellett a sötétségnek is megvan a maga helye, tehát a választás minden embernél egyéni, de ennek végkimenetele egész népek sorsát határozza meg.
Sokan azt hiszik, hogy az ahogyan gondolkodnak és amiben hisznek, azzal semmit nem tesznek, illetve annak semmilyen jelentősége nincs világunkban. Ez egy órási tévedés. Ezzel kapcsolatban néhány mondatot idézek Franz Bardon műveiből:

"Kedves testvéreim! — folytatta Urgaya komoly hangon — ahogy tudjátok, a fény nem létezhet a sötétség nélkül, és az igazság nem létezhet a hazugság nélkül. Az univerzális törvényszerűség szerint tehát a negatív elvnek ugyanolyan joga van a létezésre, mint a pozitív elvnek. A természettudományos fejlődéssel az elkövetkező jövőben a negatív elv nagy hatalmat fog nyerni a Föld emberei fölött. A ti fő feladatotok az lesz, hogy a pozitív elv segítségével a szeretetet és testvériséget terjesszétek az emberek között. Eközben mindig be kell tartanotok a karma törvényeit, mert az emberi szellem szabad kibontakozásához éppen olyan szükség van a jóra, mint a rosszra.
... Az emberiség fejlődésének negatív irányzatait lehetetlen nem észrevenni. A materialista világnézet már meghódította az emberiség nagy részét és még tovább fog terjedni. Ennek következményeként nagyon erősen ki fog fejlődni a pénz, a nyereség és a hatalom utáni törekvés, és az alantas szenvedélyek kielégítése.
... A technikai eszközök hatékonyságába vetett hit oda vezetett, hogy a szellemi lények tevékenységébe vetett hit a világ nagy részén szinte eltűnt az anyagba vetett hit mögött. Csak a beavatottak tudják, hogy létezik a szellem tudománya is, ami azonban a kutatások közben csak az emberi tulajdonságokat és emberi erőket alkalmazza. Ez a tudomány a mágia, ami az emberiség ősi kezdetei óta létezik.
... A mágia mind a mai napig titkos tudomány. A valódi szellemi törvények mindig csak bizonyos körök számára voltak hozzáférhetőek, és ők is csak nehéz vizsgák után adták tovább a tudást tanítványaiknak. A mágia ilyen módon terjedésének az volt az előnye, hogy az emberek tömegei nem kerültek negatív alkalmazásának kísértésébe. A hátránya viszont az, hogy azok az emberek, akik nem voltak bejáratosak a mágia köreibe, nem ismerhették, és így nem is járhatták tudatosan végig a hittől a tudásig vezető utat.
... Mindenkinek meg kell kapnia a lehetőséget, hogy ismereteket nyerjen a teremtés általános törvényeiről. Minden ember mindaddig újjá fog születni a Földön, amíg meg nem valósítja magában a teljes mágikus egyensúlyt." (Frabato)

A jó és a rossz problémája

"A pozitív mindig a felépítő, alkotó, nemző; a negatív a szétbontó, pusztító. A vallások az aktív oldalra írják a jót, a passzív oldalra pedig a rosszat. Alapjában véve azonban nincs se jó, se rossz (a teremtésben), mert minden a változatlan törvények szerint teremtetett. Éppen ezekben az elvekben tükröződik az isteni elv, és csak ezen törvények megismerése által közelíthetjük meg az istenit." (Franz Bardon)

Ha nincs sem jó, sem rossz a teremtésben, akkor az ember sem lehet sem jó, sem rossz? Pozitiv+Negativ
Itt nagyon el kell gondolkodni, mert Franz Bardon egyfajta gondolkodási csapdát állított fel azoknak, akik valójában nem keresik az isteni elveket és azok tisztaságát. Az emberek világa az, ahol a jó és a rossz problémája megjelenik. Ezt leegyszerűsitve úgy mondhatjuk, hogy a természet nem, de az ember képes jóra és rosszra is.
Minden a szeretet által lett megteremtve. Sokan úgy gondolják, hogy az Akasha se nem jó, se nem rossz, hiszen világunkban mindkét oldal jelen van. Ennek viszont csupán egyetlen oka van az, hogy tanuljunk, és megtanuljuk értékelni azt, ami jó. A mennyei szférákban a jó és a rossz teljesen külön van választva, de az ember csak akkor tud fejlődni a szeretet felé, ha megtapasztalja a jót és a rosszat is. Az Akasha hangja az emberben a lelkiismeretben, illetve az intuícióban mutatkozik meg. Az ember és az univerzum is boldog akar lenni, hiszen az ember az univerzum képe. A mágus ismeri Istenét, ezért mindenben a szeretet és a jóság törvényét igyekszik szolgálni, ami megvalósítása az isteninek, és a rosszra teljesen másként tekint, mint az átlagember.

"A mágus számára Isten lényegében a legmagasabb, a legigazabb, a legtörvényszerűbb, ami egyáltalán létezik." (Franz Bardon: AZ IGAZI BEAVATÁS ÚTJA, Der Weg zum wahren Adepten)

"A mágus számára, bármely valláshoz, világnézethez tartozik is, elengedhetetlen, hogy az istenfogalom a legmagasabb, a legdrágább, a legértékesebb és a legtiszteletreméltóbb legyen, mely felett semmi nincs." (Franz Bardon: AZ IGAZI BEAVATÁS ÚTJA, Der Weg zum wahren Adepten)

"ECHAMI elöljáró őrködik az emberek cselekedetei felett a földön és így fel tudja világosítani a mágust a karma jóga titkai felől. A karma jóga szerint helyesen cselekedni annyit tesz, mint a jó tetteket magáért a cselekményért végezni, de semmiképpen nem a jutalomért. Oktatásai felismertetik a mágussal, hogy az önzetlen cselekedeteket az Akashaelvből értékelik és különböző mágikus képességekkel és a karmától való megszabadulással jutalmazzák. Ennek ismeretében a mágus bizonyosan vágyik arra, hogy annyi jótettet hajtson végre önzetlenül, amennyit csak tud." (Franz Bardon: Die Praxis der magischen Evokation)

"Isten az Egyetemes Alkotó, semmi tisztátalant vagy rosszat nem alkotott. Ez nem jelenti azt, hogy az ember a jót és a rosszat egyaránt cselekedheti. Az ellentét csak azért van, hogy az ember uralkodjon fölötte, és a jót megkülönböztethesse az ellenkezőtől. ... Tudja, hogy a negatív elöljárók, a démonok éppúgy szükségesek, mint az angyalok..." (Franz Bardon: A mágikus idézés gyakorlata)

"Hermetikus nézőpontból szemlélve a materializmus is vallási rendszer, amelynek a hívei ahhoz ragaszkodnak, amiről meg tudnak győződni, akik számára az anyag a meghatározó. Mivel a beavatott tudja, hogy az anyag az isteni megjelenés egy formája, amelyben a természet törvényei tükröződnek, nem ítél el senkit csak azért, mert az anyagban hisz.
Inkarnációi és fejlődése során minél érettebb lesz egy ember, annál közelebb jut az egyetemes törvényekhez, és annál mélyebben hatol be ezekbe a törvényekbe, ezért ezután már semmilyen vallási világnézet nem elégíti ki. Az ilyen ember éretté vált az általános vallásra, és képessé vált arra, hogy közelebb kerüljön az egyetemes törvényszerűséghez a mikro- és makrokozmoszban. Ezek szerint minden vallás relatív és múlandó, amely nem képviseli tökéletesen az egyetemes törvényeket. Az egyetemes törvények a világ kezdete óta és annak végéig megváltoztathatatlanok. Az érett hermetikus, ha akarja és az emberekkel való kapcsolatra való tekintettel helyesnek találja, formálisan bátran tartozhat bármilyen valláshoz, hogy az éretlen személyek figyelmét ne vonja magára. Szelleme belsejében és teljes lényével azonban az általános vallás követőjének tekinti magát, ami alatt az egyetemes törvényszerűség elvét kell érteni. Egy beavatott nem hisz valamiben, amiről nem tud meggyőződni, nem hisz semmilyen megszemélyesített istenségben vagy szimbólumban, hanem a törvényszerűségeket és az összhangot tiszteli, annak minden megjelenési formájában. " (Franz Bardon)

Lásd még "A szférák rendje" cikket.