A betűkről

Az itt látható képen a betűk Franz Bardon által megadott színekben vannak ábrázolva a szefirák körül. Ez nem azt jelenti, hogy az adott betű csak ahhoz a szefirához tartozna. Itt csak azért vannak a betűk a szefirák köré rajzolva, mert így könnyebb megjegyezni színüket.

Franz Bardon 8 magánhangzót (a, ä, e, i, o, ö, u, ü/y) és 19 mássalhangzót (B, C, D, F/V, G, H, CH, J, K(Q,X), L, M, N, P, R, Sz, Sch, T, W, Z) ismertet, de a magánhangzók és a mássalhangzók közt nem tesz éles különbséget, mint más rendszerek.
(Összehasonlításként a héber abc 22 betűje: Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Zajin, Chet, Thet, Jod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Szameh, Ajin, Pe, Cade, Qof, Res, Shin, Tav.) kabbala
Egy betűt az igazi színében elképzelni annyit tesz, mint a betűt a mentálszférában a megfelelő fényrezgéssel kimondani, ami által az akarat aspektusa jut kifejezésre.

"A kabbalára hivatkozik János evangélista a Bibliában, amikor azt mondja: „Kezdetben vala az Ige (szó), és az Ige vala az Istennél…” Ezzel János világosan kifejezi, hogy Isten a szót alkalmazta, hogy általa önmagából alkosson."

Ahhoz, hogy jobban megértsünk alap fogalmakat, néhány számomra fontos gondolatot idéznék Franz Bardon művéből:

"A kabbala tanulmányozása a betűk ezotériájával kezdődik. Isten saját magából eszméket alkotott, amelyeket egyetemes törvényekbe rendezett. Betűket alkotott és a betűkkel számokat képzett, amelyek analogikus összefüggésben állnak és az egész univerzumot kifejezik, a legmagasabbtól a legalacsonyabbig."
Tehát, a betűk isteni eszméket (ideákat) és a számok pedig a betűk rendjét, azok besorolását jelentik, ami által egyetemes törvények jöttek létre. A kabbala szerint csak 10 szefira létezik, tehát csak 10 szám van valójában, mert a többi szám, ebből a 10 szefirából (abszolút egyetemes törvényekből) levezethető. Ezzel analogikusan, Isten 10 törvényt, illetve parancsolatatot adott Mózes által Izrael népének. * Arról, hogy hány isteni idea (eszme) létezhet, nem tudunk semmit. Valószínűleg végtelen sok, ahogy azt Kurt Gödel bizonyította, hogy a matematikában végtelen sok axióma lehetséges. Ez annak ellenére igaz, hogy matematika csupán pár axiomát ismer, illetve használ.

"A kabbalisztikus mágiában sokféle módszer használatos, és a kabbala által bármelyik módszer tényleges mágikus eszközt képvisel. Mindet leírni kötetekre rúgna. Ha például meggondoljuk, hogy a szellem alaptulajdonsága 32 különböző rendszer által válthat ki hatást, és mivel az emberi szellemnek négy alaptulajdonsága van, akkor már 128 rendszerről beszélünk, melyek mindegyikét 10 részre kell felosztani a szefirótikus beosztás kulcsainak megfelelően. Csak egy ilyen kulcs módszeres használatát fogom leírni, név szerint a tetragrammatikus kulcsét..."
* JOD — TŰZ, akarat
* HE — LEVEGŐ, intelligencia
* WAV — VÍZ, érzelem
* HE — FÖLD, tudat (akarat, intelligencia, érzelem)
Ennek az egy rendszernek módszeres leírása Franz Bardon könyvében található, ahol minden betű az ember négy alaptulajdonsága (Akasha, mentál, asztrál, fizikai) szerint van jellemezve.

16 Minden betű értelme, illetve hatása, kissé változhat az szerint is, hogy melyik dimenzióban jut kifejezésre. Ez a táblázat azt mutatja, hogy az egyes dimenziókban, melyik betű jelképezi legjobban az adott elemet.
A magyar nyelvben: T-Tűz (Sz-Szikra és szín, H-Hő, Sch-Sugárzás), L-Levegő, W-Víz, F-Föld analógiákkal találkozunk.

"Az indiai tanban az elemeket istenek szimbolizálják. Maha-Szvari, Maha-Kali, Maha-Laksmi és Maha-Szaraszvati istennők is elvont egyetemes eszmék szimbólumai, melyek bizonyos tekintetben az elemekre vonatkoznak."

Néhány gondolat a Sefer Jecira iratról

A zsidó kabbalában a Sefer Jecira (Az alakítás könyve) leírja a betűk keletkezését. A 10 szefirából keletkezett a három anya betű (A, M Sch), melyek a három őselemet jelképezik. A három anya betűből született meg a 7 kettős betű (B, G, D, K, P, R, T), melyek analógiában állnak a hét bolygóval. Ezután a három anya betűből megszületett még 12 betű, melyek analógiában állnak a 12 csillagjeggyel. Ez összesen a héber abc 22 betűjét adja. (Lásd ezzel kapcsolatban a mágikus gyakrolatot, ahol a kabbaláról és a betűkről is szó esik itt)

Franz Bardon szintén ismerteti a három anya betűt, mint a három őselemet, de a 7 kettős betű és a 7 bolygó kapcsolatát nem említi meg. Valószínűleg azért hallgat erről az összefüggésről, mert ez nem teljesen igaz, csupán egyfajta leegyszerűsítése a valóságnak. Itt persze figyelembe kell azt is venni, hogy a Sefer Jecira melyik dimenzió keletkezését írja le. ( Mint a neve is mondja: Asija, Jecira, Berija, Acilut dimenziók közül Jecira, tehát az asztrális teremtésről beszél, ami által érthető, hogy a 10 szefirával, tehát a számokkal kezdi. *)

Egyéb elméletek szerint, a 10 szefira megfeleltethető a magánhangzóknak, lásd például az Aranyhajnal rend iratait, melyről Franz Bardon szintén nem beszél. Ezzel kapcsolatban, ha megvizsgáljuk a szefirák és a magánhangzók színeit, akkor eltéréseket fedezhetünk fel, ami szintén azt sejteti, hogy nem teljesen megbízható összefüggésről van szó.

Mindennek ellenére, vizsgáljuk most meg a 7 kettős betű és a bolygók közt fellelhető analógiákat.
Mivel a Sefer Jecira iratnak több verziója ismert, melyek teljesen eltérnek a 7 betű és a 7 bolygó megfeleltetésében, ezért a betűk Franz Bardon által megadott jellemzéséből kell kiindulnunk, mind a 4 dimenziót figyelembevéve.

* B - Szaturnusz, mivel a következő fogalmak jennek meg a jellemzésben: a két polaritás uralma, pozitív és negatív szükségessége, az élet és halál feletti hatalom, karmikus hatások, sors uralása, diszharmónia feletti hatalom, gyógyítás, intuíció.
* G - Jupiter, mivel a következő fogalmak jennek meg a jellemzésben: isteni törvényszerűség, kegyelem, irgalmasság, isteni gondviselés, békesség, áldás, boldogság, siker, jólét, bőség, gazdagság.
* D - Vénusz, mivel a következő fogalmak jennek meg a jellemzésben: alkotás törvényei mikro- és makrokozmoszban, én-tudat telepatikus összekapcsolása, erotika, szerelem és szexuális mágia, termékenység, nemzés.
* K - Mars, mivel a következő fogalmak jennek meg a jellemzésben: mindenhatóság, tűz, legmagasabb erő, a hit azonnali manifesztációja, erkölcs, bátorság, félelmek leküzdése, önfenntartó ösztön, kitartás, szívósság, uralom a földi kincsek felett.
* P - Hold, mivel a következő fogalmak jennek meg a jellemzésben: átszellemesedés, közeledés az isteni fény felé, érzés, vallásos érzület, tisztelet és alázat érzése, mindenütt jelenvalóság, jellemnemesítés, mágikus egyensúly, szépség érzése, tökéletes harmónia és tisztaság, gyermekszeretet és anyai szeretet.
* R - Nap, mivel a következő fogalmak jennek meg a jellemzésben: a szabadság ura és védelmezője, tökéletesség, úr minden törvény felett, abszolút biztonság és érinthetetlenség, isteni gondviselés szolgálata, misszó, küldetés, magas zsenialitás, intellektus kibővítése, tudás.
* T - Merkúr, mivel a következő fogalmak jennek meg a jellemzésben: magas isteni inspiráció és intuíció, feltalálói képesség, emlékezőképesség, elemek feletti uralom, asztrálmágia, analógia törvényeinek megértése és gyakorlati alkalmazása.

Ennek az elrendezésnek több érdekessége is van. Elsősorban az, hogy a betűpárok pontosan megegyeznek, azzal ahogyan a betűket az emberi szervekben használjuk. Ezzel kapcsolatban csak egy részletet közlök Franz Bardon könyvéből:
* Szem: B, G 7
* Fül: D, K
* Orr: P, R (ida, pingala)
* Vese: T, I

Másik érdekessége ennek az elrendezésnek, ha a Holdat és a Szaturnuszt felcseréljük, akkor a Jelenések könyvében megtalálható elrendezést kapjuk. Ezzel kapcsolatban lásd "A Jelenések hét angyaláról" szóló cikket.
(Földi szempontból a Nap-Hold kapcsolat, de kozmikus szempontból inkább a Nap-Szaturnusz kapcsolat tűnik indokoltabbnak. Egyébként a Hold és a Szaturnusz felcserélése igen gyakori sok más rendszerekben is.) 7
Illetve, ezt az elrendezést teljesen megfelelőnek tarthatjuk a Jelenések könyvében található elrendezéssel a képen ábrázolt szimmetria alapján:

Harmadik érdekessége a kiejtés. Az asztrológiai ábrázolásból látható, a betűk elrendezése és a hangok közti összefüggés:
* R - pergő hang astro
* P, B - ajak hangok
* G, K - köhögős hangok
* D, T - fog hangok

Itt eszünkbe juthat a Sefer Jecira állítása, miszerint a teremtés műve analogikus kapcsolatokat mutat a számokkal, a betűkkel és a kiejtéssel.

2022-05-29
Evokácia duchov Marsu ; Venus ; Moon - Ebvep ;


A tízparancsolat, zsidó fordítás szerint
10 1. És kihirdette Isten ezeket az igéket következőképpen: Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek neked idegen isteneid színem előtt.
2. Ne készíts magadnak faragott képet vagy bármely alakot arról, ami az égben fönt, a földön alant és a vízben a föld alatt van. Ne borulj le előttük és ne szolgáld őket, mert én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, a féltve őrködő Isten, aki megemlékszik az atyák bűnéről a fiakon harmadiziglen és negyediziglen azokon, akik engem gyűlölnek. És kegyelmet gyakorlok ezrediziglen azokon, akik engem szeretnek és parancsolataimat megtartják.
3. Ne vedd az Örökkévalónak, a te Istenednek Nevét álságra, mert nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki álságra veszi az ő Nevét.
4. Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed. Hat napon át dolgozzál és végezd el minden munkádat. A hetedik nap azonban szombat az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát, sem te, sem fiad, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálónőd, sem barmod, sem az idegen, aki kapuidon belül van. Mert hat napon alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a tengert és mind ami benne van és megpihent a hetedik napon; azért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját és megszentelte azt.
5. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön, melyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad.
6. Ne gyilkolj.
7. Ne paráználkodj.
8. Ne lopj.
9. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot.
10. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálónőjét, sem ökrét, sem szamarát, semmit, ami felebarátodé!

Táblázatok:
I. "ELSŐ FOKOZAT — BETŰMISZTIKA" kabbala

I. Akarat régióBetűk
Akasha, Plexus SolarisCH, R*, U*, W*
Tűz, fej C, E, K*, N, O, Ö, Sz, Sch, Ü
Levegő, mellkasA, K*, L, W*, Z
Víz, has B, F, H, M, R*
Föld, lábak Ä, D, G, I, J, P, T, U*
letter_sound.mp3, letter_sound.mscz, Vocal Kabbalastic Alfabet
* Tüdő: A
* Szem: B, G
* Fül: D, K
* Orr: P, R
* Kéz: F, H
* Láb: Ä?, CH
* Vese: T, I
* Szív: Ü, Z
* Ülep: Ä
* Has: C, M
* Hátgerinc: E
* Rekeszizom (Solar Plexus): J
* Lép: L
* Máj: N
* Gége: O
* Here/petefészek: Ö
* Epe: Sz
* Agy: Sch
* Hasnyálmirigy: U
* Belek: W

II. "MÁSODIK FOKOZAT — KABBALISZTIKUS INKANTÁCIÓ" (vénuszi skálamágia)

II. Hang G-dúr
magasságában
BetűkHangBetűk
g hangA, I, W, ZGiszJ, Sz
a hangB, H, N
h hangK, P, U
c hangÄ, D, O, R, SchCiszÜ/Y
d hangC, E, MDiszCH, Ö
e hang
f hangG, L, TFiszF/V

III. "HARMADIK FOKOZAT — AZ ÉLET KABBALISZTIKUS VIZE"

III. ÉrzetBetűk
Akasha, átható E, Ö*, Ü*, U
Tűz, meleg C*, D, H, K, Sch, Sz, T
Levegő, könnyed A, C*, L, Z
Víz, hideg G, CH, J, M, N, W
Föld, nehéz Ä, B, F, I, O, Ö*, Ü*, P, R?

IV. "NEGYEDIK FOKOZAT — QUABBALISTICAE ELEMENTORUM"

IV. Elem, helyBetűk
Akasha, Plexus Solaris U, E, Ö, Ü, V
Tűz, fej Sch, Sz, H, D, T, C?, K?
Levegő, mellkas A, Z, L
Víz, has M, N, W, J, CH, G
Föld, lábak I, O, Ä, F, R, B ,P

X. "TIZEDIK FOKOZAT — A NÉGYES KULCS HASZNÁLATA"

16