7 angyal

A Jelenések hét csillaga és a hét mágikus szféra

(The seven stars of Revelation and the seven magical spheres)

János apostol Jelenések könyve olyan erős próféciát tartalmaz, melynek mondanivalója teljes mértékben meghatározója lesz korunknak. Egyetlen vallásos vagy misztikus beszámoló sem ad ilyen összefoglalt jövendölést az elkövetkező eseményekről, mint ez a kinyilatkoztatás.
Nem véletlenül olvassuk, hogy boldog, aki ezt a próféciát olvassa és megtartja, mert az idő közel van. Viszont megkérdezhetjük: Ki olvassa? Igazából csak az olvassa, aki megérti, el tudja fogadni, erőt és hitet tud meríteni abból, ami jövendölve van.

Mivel az összefüggések olyan sokrétűek és olyan terjedelmesek, hogy a pontos elemzéshez egy egész könyvet kéne írni, ezért megkérem az olvasót, hogy tekintsen el egy jól stilizált és a mondanivaló minden oldalát bemutató magyarázattól. Igyekeztem ugyan az új gondolatok pontos elemzésére, de keveset foglalkozom olyan összefüggésekkel, melyek már ismertek más forrásokból. Mindezek esetleges felderítését a teljes kép kialakítását az olvasó jártasságára bízom, amihez nagy segítséget talál Franz Bardon műveiben.
Ezzel kapcsolatban lásd [Korunk a bibliai jövendölések szemszögéből] cikket.

A hét csillag titka

Az első három fejezetben leírt látomás a hét csillag titka, ami olyan komoly összefüggéseket tár elénk, melyek alapján a Jelenések szinte minden eddigi értelmezését újra kell gondolnunk. János hangsúlyozza, hogy az Úr napjában van, és látja azt, ami majd meg fog történni a jövőben, Jézus második eljövetelekor. Jézus kiértékeli gyülekezetek eddigi cselekedeteit és hitüket. Ebből azt láthatjuk, hogy valószínűleg el kellett telnie egy hosszabb időszaknak, amit most ki lehet értékelni. Ennek okán arra a következtetésre juthatunk, hogy nem valószínű, hogy János apostol idejében létező gyülekezetek munkájának értékeléséről lenne szó elsősorban. Egy időszak lezárása történik meg ezzel, miután már csak rövid idő marad, mert gyorsan jön el a prófécia beteljesedése. Seven Churches
Tehát, kimondhatjuk azt, hogy a hét ázsiai gyülekezet csupán előképe volt a jövőnek.

Vajon meghatározhatjuk melyik hét gyülekezetről van itt valójában szó, melyeknek előkepei az ázsiai gyülekezetek voltak?
A leírás szerint a hét gyertyatartó, a mennyben van, és Krisztus köztük jár, kezében tartva annak hét csillagát. Ez azt jelenti, hogy a hét gyülekezet valószínűleg a hét kozmikus szféra lehet, melyek a Naprendszer hét bolygójáról lettek elnevezve: Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz. Itt fontos tudatosítani, hogy a hét bolygó, nem azonos a hét kozmikus szférával, csupán azzal analóg kapcsolatban van. A hét csillag pedig ezen gyülekezetek hét vezető angyala.
Lásd még: "A mennyei szférák hierarchiája" cikket.

Ha elméletünk igaz, akkor a leírásban erre több utalást kell találnunk. Meg kell találnunk a hét mennyei szféra jellegzetes vonásait a gyülekezeteknél is.
A hét gyülekezet titkának megértése azért is fontos az utolsó időkben, mert a Jelenések zárószavaiban Jézus ezt mondja:
"Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy előttetek tanúságot tegyen ezekre a gyülekezetekre vonatkozóan." (Jelenések 22:16)

Efezus , Smyrna [*] , Pergamon [*] , Thyatira , Sardis [*] , Filadelfia , Loadicea

A Nap szférája:
Efezus gyülekezeténél Jézus úgy mutatkozik be, mint aki a hét gyertyatartó közt jár, és jobb kezében erősen tartja a hét csillagot.
A Naprendszer esetében a Nap hasonlóan centrális szerepet tölt be, mintegy kézben tartva az egész Naprendszer működését. Jézus többek között azt is elmondja, hogy tudja, ebben a gyülekezetben próba alá vetik azokat, aki apostoloknak tartják magukat, de nem azok. Ez szintén a Nap szférájára utal, hiszen elsősorban a Nap szférájában lehet elérni az Istennel történő egybekötöttséget (TIPHARETH), mely az apostolok esetében elengedhetetlen feltétel. Tehát ennek meglétét legjobban a Nap szférája által lehet igazolni.
Jézus még azt is mondja, ha nem tér jobb útra a gyülekezet, akkor eltávolítja a gyertyatartót helyéről. Itt szintén a Naphoz hasonló központi felügyelő szerep jelenik meg.
Érdekes ezzel kapcsolatban, hogy Efezus jelentése: "felügyelő" és "kívánatos" is volt abban az időben. Átvitt értelemben Kis-Ázsia egészét is értették alatta, hasonlóan ahhoz, ahogy a Nap alatt az egész Naprenszert is érthetjük.
Az élet fája a paradicsomban szintén az istennel való egybekötöttséget jelképezi. (A Nap szférája gondoskodik az anyagi életrekeltésről és a tér-idő létezéséről is.)

Szaturnusz:
Szmirna gyülekezeténél Jézus úgy mutatkozik be, mint aki az első és az utolsó, meghalt, de újra él.
A Szaturnusz az utolsó szféra a hét szféra közül. A szaturnuszi szféra uralja a megsemmisítő elvet, tehát a halált és a karmikus erőket is. Jézus győzött a halál felett, ami azt jelenti, hogy teljesen uralja a szaturnuszi szféra erőit is. Nem véletlenül mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy tartsanak ki a halálig és megkapják az életnek koronáját.
Érdekesség, hogy Szmirna Pagos hegyén (és körül) volt felépítve. "Pagos" jelentése számadás, kifizetés, átvitt értelemben: bíráskodás, mint "Aero Pagos" esetében. A szaturnuszi szféra pedig a karmikus szféra, melynek intelligenciáit bírákként is emlegetik.

Mars:
Pergámon gyülekezeténél Jézus úgy mutatkozik be, mint akinél éles, kétélű kard van és harcolni fog azokkal, akik nem térnek jó útra. Ez egyértelműen a Mars szférához csatolható minőség.
Itt még az is elhangzik, hogy ott van a Sátán trónja is. (Ebből a mondatból is jól látható, hogy Pergámon helyett inkább szellemi szféráról van szó elsősorban.) Mint tudjuk a Sátán, mint szellemi lény, sok dologban a Mars szférájához köthető, amire több bizonyíték is van. Ismert az is, hogy Pergámon város történelme leggyakrabban a háborúskodás körül zajlott, illetve háborúra történő felkészüléssel telt. Pergamon Berlin

Csupán érdekességként említem meg, hogy Pergámon régészeti feltárása során a város nagyon sok kincsét és az oltárt is Berlinbe szállították a 20. század elején. Talán véletlen, hogy Berlin ezek után nagyon marsi szerepre tett szert a történelemben, ami a második világháborúban csúcsosodott ki?

Vénusz:
Thyatira gyülekezeténél egyszerű dolgunk van, mert itt megjelenik a hajnalcsillag (a Vénusz bolygó), ami egyértelműen a Vénusz szférájához köthető. Több ehhez kapcsolható fogalmakat is találunk, mint: izzó réz, szeretet (illetve szerelem), paráznaság, Jezábel, vese és a szív vizsgálata stb.
Azt is olvashatjuk, hogy "akinek szeme, mint a tűz lángja", melynek magyarázata igen hosszú elemzést igényelne. Ezzel kapcsolatban útmutatásként a következő verset említem meg: "Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Mert a szerelem erősebb, mint a halál és a hűsége rendíthetetlen, mint a sír. Lángja, mint lobogó tűz, JAH lángja. Áradó vizek sem olthatják ki a szerelmet, a folyók sem sodorhatják el." (Énekek éneke 8:6,7)

Hold:
Szárdesz gyülekezetnél a szellem tulajdonságainak birtoklása, mint az asztrál-test minősége és tisztasága jelenik meg. Mint tudjuk a szellem tulajdonságai a lélekbe íródnak be, és a lélek minőségét tisztaságával szokják jellemezni.
A lélek fogalmát az "élőre" is alkalmazni lehet, mint "élő lélek". Ezért olvashatjuk ennél a gyülekezetnél, hogy "neved élőt jelöl, de halott vagy".
A Hold szférája az emberben a lélekkel áll analógiába. (A magyar mondavilágban a Hold inkább a holtak birodalmához, az asztrális térhez kötődik, mint a lelkek otthonához. Viszont a lélek az élő szinonimája is, mint lélegző, amit fontos helyesen értelmezni.)
A bejegyzés az élet könyvébe, és a fehér ruha, szintén a lélek tisztaságához kötődik. A Hold szférájához tartozik az esti sötétség veszélye is, mint az éberség fontossága és a meglévő tisztaság és hűség kincsének elvesztése, valamilyen gyengeség (tolvaj) által, lásd Jelenések 16:15.

Csupán érdekességként említem meg, hogy éppen itt, Szárdesz városában, fedezték fel az arany megtisztításának módját, amit az ezüst elválasztásával értek el. Ez az eljárás a városnak óriási gazdagságot hozott.
Szárdesz név jelentése "sard" szóval van összefüggésben (karneolhoz hasonló, narancssárga vagy barna és fehér kő, lásd: onyx - sard - sardonyx), mely a hagyomány szerint a Rák (Hold) csillagjeggyel áll kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban lásd ezt a cikket.

Jupiter:
Filadelfia gyülekezetnél olyan fogalmak jelennek meg mint: szent, igaz, Dávid kulcsa (Máté 16:19), Új Jeruzsálem, szeretet, isteni név, korona. Ezek a fogalmak egyértelműen a Jupiter szférájához kapcsolhatók, mivel ebben a szférában 12 angyali elöljáróval találkozunk, melyek kapcsolatban vannak a 12 csillagjeggyel. A 12 apostol, Izrael 12 törzse, Új Jeruzsálem 12 kapuja, 12 drágaköve mind ezzel a szférával hozhatók kapcsolatba.
A Jupiter-szféra a sorsszerű fejlődést, az igazságosságot uralja az emberben, útját a tökéletesedés felé irányítja, és minden törekvését a legmagasabb és legnemesebb cél felé tereli, mindenkor az egyén érettsége szerint. (A Jupiter szférája sok mindenben köthető a kozmikus architektúrához is, de ennek kifejtése hosszabb leírást igényelne.)
Jézus megnyitotta ennek a gyülekezetnek a "mennyek" ajtaját, amit senki nem tud becsukni. A hét gyülekezetből ez az egyetlen gyülekezet, ahol Jézus semmilyen negatív dolgot nem említett meg.

Érdekes az is, hogy Filadelfia jelentése a felebaráti szeretetre utal.

Merkúr:
Laodicea gyülekezeténél ezt olvashatjuk: "Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. "
A tanú feladata tanúskodni (mondjuk egy bíróság előtt), bizonyítékokat szolgáltatni az igazság feltárásához. Ámen szintén az igazság megerősítése, aláírás vagy eskü értékű bizonyossága.
Jézus, Isten teremtésének a kezdete, amiről János 1:1-10 és a Példabeszédek 8:22,12 is beszél. Tehát Isten szellemének (gondolatainak) kiáradása, az Ige vagy Szó által, a teremtés kezdete. A már létrejött teremtésben, mindez egyértelműen a Merkúr szférájához köthető minőséget jelöl. A Merkúr szférája az ember mentális szférájával analóg, és ezért minden embernél a szellemre, a mentáltestre gyakorolja befolyását.
A Merkúr szféra géniuszai tanítják azt is, hogy hogyan lehet olyan erős hitre szert tenni, melyet Krisztus hirdetett: "Mert bizony, mondom nektek: ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek, ‘menj innen oda’, elmegy, és semmi sem lesz lehetetlen nektek." (Máté 17:20)

Ennél a gyülekezetnél azt is olvashatjuk, hogy azt hiszi magáról, hogy gazdag, mivel a múltban nagy gazdagságot halmozott fel, ami igaz volt ugyan, de mostanra már szegény lett. Ennek magyarázatát lásd "A 72 merkúri géniusz a Bibliában" című cikkben, amiből arra következtethetünk, hogy Izrael történelmében igen komoly szerepet játszottak. A szegénységet illetően pedig tudjuk azt, hogy modern korunkban a hit és az isteni kinyilatkoztatások tudománytalannak vannak minősítve, és a szellemi fejlődés ezen a téren nagyon szegényes lett. A szemre való gyógybalzsam szintén a Merkúr szférájához köthető, hiszen ez a szféra az orvostudományok patrónusa is.
Szintén a szellemi táplálékra utal Jézus akkor is, amikor azt mondja, hogy aki hallja az ő hangját megnyitja otthonát, és akkor Jézus vele fog vacsorázni. Érdekes az is, hogy Laodicea jelentése az igaságra utal, "a nép igazsága".

Ezzel kapcsolatban lásd még [A mennyei szférák hierarchiája] cikket, és [Szántai Lajos: A Jelenések 7 csillaga], bár ez a hozzárendelés nem hibátlan, de mégis úttörő jelentőségű.

Ezek után felmerül a kérdés miért éppen ilyen elrendezésben jelennek meg az egyes szférák?
Milyen belső logikája van ennek az elrendezésnek?

Az elrendezés belső logikája

Ennek megértéséhez Franz Bardon: A valódi kabbala művében ismertetett ábrázolás nagy segítséget jelent. Ezen a képen a bolygók elrendezése az asztrológiában kevésbé használatos szimmetriákat tartalmazza (bár az indiai asztrológia ezt az elrendezést jól ismeri). kabbala
Természetesen, itt nem az asztrológiai összefüggések, hanem a kabbalisztikus szemlélet a meghatározó. Ebben az értelemben a kabbala alatt nem a zsidó misztikából ismert kabbala értendő, hanem sokkal inkább a valódi kabbala, a "teremtő Szó" művészete.

Mint minden a teremtésben a bolygók is magnetikus és elektromos (jin/jang, női/férfi) tulajdonságokat mutatnak. Ezen a képen az elektromosak: Mars, Nap, Vénusz láthatók, és magnetikusak a Jupiter, Szaturnusz és a Hold.

A három elektromos: Mars, Nap, Vénusz, ahol a Mars tisztán elektromos, a Nap magnetikusan elektromos (semleges) és a Vénusz magnetikus, az elektromos polaritáson belül.
A három magnetikus: Jupiter, Szaturnusz, Hold, ahol a Jupiter elektromos, a Szaturnusz elektromosan magnetikus, a Hold tisztán magnetikus, a magnetikus polaritáson belül.
A semleges polaritást a Merkúr képviseli. Ez a szféra valójóban elektromos és magnetikus is, és így mint egy egész, semlegesnek mondható. Mindez abból is kitűnik, hogy a 72 merkúri géniusz nevei mind "El (אֵל) " vagy "Yah (יָה)" végződésűek. [A 72 merkúri géniusz a Bibliában], illetve a bolygók asztrológiai szimbólumainak értelmét lásd ebben a cikkben.

Seven Churches Ha jól megfigyeljük ennek az elrendezésnek a logikája teljesen összhangban van a hét gyülekezet sorrendjével, ahol Nap - Szaturnusz, Mars - Vénusz, Hold - Jupiter párok és a semleges Merkúr jelenik meg.

Ami még érdekes, hogy ezek a párok még a térképen is felismerhetők.
(Ephesus - Smyrna, Pergamon - Thyatira, Sardis - Philadelphia, Loadicea)
Ilyen szimmetria van az Uránusz asztrológia jelében és az I-Ching-ben is, és még sok más helyen.
Ez az elrendezés összhangba van a híres "Sefer Jecira" kabbalista irat rendszerével is, ami "A betűkről" cikkben van kifejtve részletesen.

A hét gyülekezetet titkát Rudolf Steiner (1861.2.27. – 1925.3.30.) az emberiség fejlődési korszakaival, és Samael Aun Weor (Víctor Manuel Gómez, 1917.3.6. - 1977.12.24.) az emberi test hét csakrájával kötötte össze, az Akasha krónikára hivatkozva. Ezen nem is lehet csodálkozni, vagy szándékos félremagyarázásnak tekinteni, mert összefüggéseket kerestek, és ezek az összefüggések bizonyos mértekben léteznek is. Bár ezen elméletek bizonyosságát egyik szerző sem kívánta bizonyítékokkal alátámasztani, illetve a bibliai versek és az analógiák szoros kapcsolatát kifejteni, ahogy ezt ebben az írásban megtettük, több szempontból is.

Következmények és kérdések

Az idő közel
A jelenések könyve a következő szavakkal kezdődik: "Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet azért adott neki az Isten, hogy szolgáinak megmutasson mindent, aminek csakhamar be kell következnie."
Több helyen is olvashatjuk, hogy ez a jövendölés rövid idő alatt be fog teljesedni, aztán eltelt csaknem 2000 esztendő. Mégis, mindennek ellenére lehetséges, hogy csakugyan rövid idő fog eltelni, ha ezt az időt, nem a kereszténység kezdetétől kell számolni, hanem az Úr napjától. Kérdés tehát az, hogy mikor kezdődik mindez, ami rövid idő alatt be fog teljesedni?
Ezzel kapcsolatban lásd [Korunk a bibliai jövendölések szemszögéből] cikket.
Boldog aki olvassa, hiszen azért olvassa, mert a beteljesedés jelei erre inspirálják, ami megadja a megértés kulcsát.

Jézus hatalma
Az efezusi gyülekezetnél Jézus azt is mondja, ha nem térnek jobb útra, akkor eltávolítja helyéről gyertyatartójukat. Ez viszont azt jelenti, hogy Jézus képes eltávolítani még a Nap szféráját is helyéről.
Itt talán érdemes elgondolkodni azon, hogy mekkora hatalommal jön Jézus az Úr napján, ha még a Nap szféráját is képes lenne eltávolítani?

A Sátán
A Sátánról háromszor is szó esik. Szaturnusz, Mars és a Vénusz szférákban, amit érdemes közelebbről is megvizsgálnunk.
A Sátán trónja a Mars szférában arról tanúskodik, hogy igen energikus lénnyel van dolgunk, aki nem riad vissza semmilyen gyilkolástól céljai realizálásában. "A Nap és Mars-szféra negatív intelligenciái (démonai) a legveszélyesebbek kozmikus hierarchiánk vezetői között. Hatáskörükbe tartozik a legveszedelmesebb gyilkosság, rablás, gyújtogatás, pusztítás." (Franz Bardon)
A Vénusz szférájáról tudjuk, ősi iratokból, hogy azt előszeretettel látogatják a démonok is.
A Szaturnusz szférájában pedig utalást találunk azokra, akik zsidóknak mondják magukat (szellemi értelemben nem szó szerint), de nem azok, és a Sátán zsinagógáját (szövetségeseit) alkotják, de ezt álcázva teszik, mintha zsidók lennének. A szaturnuszi szféra tulajdonságainak figyelembevételével arra következtethetünk, hogy ez a zsinagóga a totalitárius, globalista és technokrata világrend, Sátán által inspirált törekvéseit jelentheti a szabad hitvallás és gondolkodással szemben. [Korunk a bibliai jövendölések szemszögéből]

Itt még ezt is olvashatjuk: "Semmit se félj a rád váró szenvedésektől! Íme, a sátán közületek egyeseket börtönbe fog vetni, hogy próbára tegyen titeket, és szorongatásotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját."

Több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban.
Vajon a szellemi lények, mint az angyalok, meghalhatnak? Ugyan nem öregszenek meg, de háborúban, vagy erőszak által, meghalhatnak. Erre bizonyíték a következő idézet:
"Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk szavával, s nem kímélték életüket mindhalálig." (Jelenések 12:7)

Másik kérdés: Ha a Sátán le lett vetve a mennyegekből a földre, és ezt úgy értelmezzük, hogy a múltban ez már megtörtént esemény, akkor hogyan tudja majd a jövőben börtönbe vetni, vagy megölni, a szaturnuszi gyülekezet néhány tagját a mennyben? Mindez azt sejteti, hogy ez az esemény még nem történt meg. A legtöbb vallásos felekezet úgy tanítja, hogy ez az esemény már megtörtént, de még sincs abban egyetérts, hogy mikor történt volna meg ez. Minden felekezet mást tanít ezzel kapcsolatban, ami nem csoda. Valójában ezzel kapcsolatban nincs semmilyen bizonyosság, pedig nagyon fontos eseményről van szó (Máté 24:29, Márk 13:25). Ezzel kapcsolatban lásd még:
"Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe." (Dániel 12:1)

A paráznaság és a bálványoknak áldozott étel fogyasztása
A vénuszi és a marsi gyülekezetek figyelmeztetve vannak ezekre. Ez azért érdekes, mert ennek szellemi értelme is van, hiszen elsősorban szellemi erőknek adott figyelmeztetésről van szó. A paráznaság és áldozati étel fogyasztása sok mindenben hasonlatos. A paráznaság egyik fő értelme, amikor a szerelem, mint kapcsolat, árucikk lesz pénzét, karrierért, hatalomért, jólétért cserébe …, és nincs összhangban magasabb szellemi értékekkel, a lélek tisztaságával. Az áldozati étel fogyasztása olyan imádat és lelki táplálék fogyasztása (érzelmek helyeslése, az átélés megragadó élménye miatt), illetve tolerálása önmagukban , mely végső soron ellentétben áll a valódi szellemi értékekkel és a tiszta szeretet deformálódását vonja maga után, az önzetlenség elvesztését. Mindezek táptalajt adnak a deviáns szexuális praktikáknak, klientelizmusnak, korrupciónak, lobbinak, hamis filantróp erőknek, hamis eszméknek és az igazság részrehajló értékelésének.
Egymás iránti szeretetünk hamis álcája (hamis közérdek), illetve isteni szabadságunk és önvalónk lealacsonyítása.
Szellemünk elveszíti a lélek érzelmi erői feletti uralmat, melyek a szellem vezetése nélkül sok ellentmondást teremtenek a tudat alatt, és pszichikai konfliktusokat, illetve betegségeket hozhatnak létre. Nem véletlen, hogy éppen a Mars és a Vénusz szféráiban találjuk ezt az intelmet.
Mindezt Sigmund Freud (1856-1939) is felfedezte és erre alapozta meg pszichoanalízisét.
A bálványimádással kapcsolatos a nikolaiták szektája is, mely nacioanlizmust (fasizmust) vagy ahhoz hasonló viselkedést jelöl, lásd Jelenések 2:26. A "nico" görögül "győzelmet", a "laosz" pedig "népet" jelent.

Pozitív és negatív gondolkodás
Ezt a részt csupán érdekességként említem meg azoknak, akik helyesen tudják mindezt értelmezni.
A pozitív gondolkodás manapság igen népszerű tanítás, viszont a leggyakrabban teljesen félreértett fogalom, mely gyakran mellőzi a kritikus gondolkodást. A Jelenések könyvében ezt olvashatjuk:
"Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök." (Jelenések 2:6) Itt a "gyűlölet" az igazságtalansággal szemben, mint pozitív vonás jelenik meg.

A bosszúvágyat általában negatív tulajdonságnak mondjuk, viszont a szentek a Jelenések 6:9,10 versekben azt kérdezik, hogy mikor fogja már Isten megbosszulni vérüket? Ebből látható, hogy a bosszú is lehet pozitív, bizonyos esetekben, és a megbocsátás is lehet negatív. Bővebben a pozitív és negatív kapcsolatáról itt * lehet olvasni, ahol mindez részeltesen ki van fejtve, mivel általában az emberek nehezen értik, hogy hogyan lehetséges mindez.

Zárszó

Igyekeztem röviden felvázolni, hogy a Jelenések könyve sok mély párhuzamot tartalmaz, melynek figyelembevételével sok más érdekes összefüggés is feltárulkozik jelen korunkkal, gondolkodásunkkal és jövőnkkel kapcsolatban. Nagyon sok szimbólum és szinte hihetetlen események sorozata arra késztetik az olvasót, hogy megértse a mélyebb szellemi összefüggéseket és hitét megerősítse.
Nagyon sok más összefüggés is jelentkezik pl. Dániel jövendölésével, illetve a tiszta kereszténység újraszületésével kapcsolatban.

"Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok." (Dániel 12:3)

"Aki mindezt tanúsítja, ezt mondja: „Igen, hamarosan eljövök.” Ámen. Jöjj el, Úr Jézus!"

2022.01.16, Párkány, Ezzel bizonyosságát adtam annak, hogy a prófécia beteljesedésének kezdetén állunk.

Melléklet

Miután a hét gyülekezet Jézustól megkapta az intelmeket, ezután János nagyon magas mennyei szférába lépett, hogy megmutassák neki mi fog történni a jövőben. Itt Isten trónusa és a 4 kérub közt a 24 vén trónusát látja, mely minden bizonnyal szimbolikusan a földövi zóna 24 ősintelligenciájával kapcsolatos. Ez nagyon logikus, hiszen a hét szellemi szféra tárgyalása után logikusan a föld következik, ahol 24 pra-intelligencia (király) a legnagyobb hatalommal rendelkezik, és ez a szféra az egész kozmoszra kiterjed, mint az isteni teremtés manifesztálódása. Ezzel kapcsolatban lásd [A mennyei szférák hierarchiája] cikket.

Jézus itt már nem emberfiához hasonló alakban, hanem a bárány alakjában jelenik meg, mintha halott (meggyilkolt) lenne.

"Akkor láttam, hogy íme, a trón és a négy élőlény között és a vének között a Bárány állt mintegy megölve. Hét szarva és hét szeme volt, amelyek Istennek az egész földre küldött hét szelleme." (Jelenések 5:6)

Ennek oka, hogy a bárány szimbolizálja az igaz kereszténységet is, mely a mai időkben szinte halott (meggyilkolt) állapotban van, és ebből az állapotából fog újjászületni (lásd a Jelenések 12. fejezetét). Itt is megjelenik a 7 szellemi szféra, mint Isten hét szelleme, ami szintén azt bizonyítja, hogy a 7 kis-ázsiai gyülekezet helyett, a 7 szellemi szféráról volt szó elsősorban az előző fejezetekben. Ha a szó szoros értelmében vesszük a leírtakat, miszerint: Isten a földre küldi hét szellemét, akkor ez azt is jelenti, hogy az emberiség a jövőben eljut a hét szellemi szféra megismeréséhez. Más szavakkal a Biblia azt jövendöli, hogy "Isten dicsőségének ismeretével betelik a föld".

A Jelenések könyve több szinten tárgyalja az eseményeket, hiszen a hetedik pecsét felnyitásakor hét kürt (harsona) jelenik meg, és a hetedik harsona elhangzása közben a hét kehely (csésze) általi csapások következnek. Ez azt jelenti, hogy az események sorozata több szinten van ismertetve és kapcsolatban vannak a hét szférával is.
Szimbólumok: Revelation
1. hétpecsétes írott tekercs – Akasha,
2. harsonák hangja – mentális szféra,
3. kelyhek kiöntése – asztrális szféra.

Mindezt az is jól bizonyítja, hogy ugyanazok az események többször, ismételten megjelennek a jövendölésben, de minden esetben egy kicsit másként (melyek egymást magyarázzák). Erre csak egy példát említek meg a sok közül, miszerint a csillagok egyharmada lepotyog, illetve kialszik: Jelenések 6:13; 8:12; 12:4, (Máté 24:29, Márk 13:25), ami azzal jár, hogy az angyalok egyharmadát a Sátán magával sodorja.
Az események a legfinomabb szférából (Akasha) indulnak és fokozatosan egyre inkább közelednek a materiális világhoz. Végül a fizikai világban is megjelennek (materializálódnak). Viszont az, aki rendelkezik bizonyos szellemi látással, még mielőtt megjelenének fizikai világunkban, már érzékelni tudja az elkövetkező változásokat.

Nagyon sok más példát is fel lehetne hozni, melyek általában hosszabb magyarázatot igényelnének.
Mindennek okáért igen sok szimbólummal találkozunk, melyeket nem lehet szó szerint értelmezni, hanem elsősorban annak szellemi értelmét kell megfejteni. Például a "tenger" vagy a "sok vizek" fogalma mely népeket és nemzeteket jelent, illetve azok szellemiségének érzelmi áramlatait (Jelenések 17:15; 19:6). Tehát, amikor azt olvassuk, hogy a tengerek egyharmada vérré változott, az azt is jelentheti, hogy a népek szellemisége, vagy érzelmi állapota (hite, akarata, politikája) mérgező (káros, destruktív, bűnös) lesz az emberek életére vagy egészségére.

A mágia, a kereszténység és a TAROT valódi kapcsolata
A Jelenések teljesedése napjainkban