Góg és Magóg ellentéte

Ez a cikk a A Korán ihletettsége és veszélye folytatása.

Tudjuk a bibliai próféciákból, hogy Góg Mágog (Magóg) földjéről jön a végidőkben (illetve Mágog földjén lakik).
A közhittel ellentétben Gógnak a magyarokhoz semmi köze sincs, csak annyi, hogy Mágog földjéről - valamikori szkítia, ma iszlám országok - jön el majd az idők vége felé.
A magyar krónikák csak Mágógról beszélnek, Gógról nem.[4] A Gesta Hungarorum első fejezetében a következő mondat szerepel: „Szcítiának első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király.”
Góg ugyan Mágog földjéről jön, de szimbolikus Góg és szimbolikus Mágog közt óriási az ellentét és a harc. Képletesen szólva, Góg nem más, mint Mágog ellentéte. Ezékiel könyvében jövendölést olvashatunk erről, ami a távolabbi jövőben fog beteljesedni.

Mágog név előfordulási helyei a Bibliában:
1.Mózes 10:2 és 1.Krónika 1:5 "Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász."
Ezékiel 39:6 "És tüzet (lángot) bocsátok Mágógra és a szigeteken biztonságban lakókra; és megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló."
Jelenések 20:8 "És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövénye."

Honnan tudhatjuk azt, hogy különbség van Góg és Mágog szerepe közt?
punkosd Ehhez Ezékiel 38. és 39. fejezetét kell elolvasni, ami a jövőről szól. [5] Vegyük észre, hogy a 38. fejezetben csupán Góg ellen van prófétálás. Egyetlen probléma Ezékiel 39:6 verse, ahol azt olvassuk, hogy Mágógra is tüzet bocsát Isten. Minden bizonnyal, értelmezhetjük ezt úgy, hogy Mágóg is, Góggal együtt, meg lesz semmisítve.
Ennek ellenére, ha a szeretet oldaláról közelítjük meg a leírtakat, akkor megértjük, hogy itt másról van szó. Miért semmisítené meg Isten az elzárt szigeteken, biztonságban élő embereket is? Csak úgy, haragjában? Ez a tűz vagy láng (melyet Mágogra és a szigeteken lakó népekre küld) nem pusztító jellegű, hiszen még erősebb hitet eredményez az Örökkévaló Istenben. Ez a tűz hasonló az apostolok feje fölött megjelenő lángnyelvekhez pünkösd idején, amit a Szent szellemmel (lélekkel) kaptak meg.
Mindez talán furcsán hangzik, de ennyi elég a megértéshez annak, aki elgondolkodik a prófécián.
(Magóg a magasztosak, Góg a gőgösek, istentelenek és ezek a területek mára már az iszlám befolyása alatt állnak.)

Átvitt értelemben, Mágog a felemelkedett mestereket jelenti és azokat, akik az emberiség felemelkedésén dolgoznak. Ellentétben Góg beavatottjaival, akik hatalmukat kihasználják arra, hogy romlott erkölcsük szerint uralkodjanak az emberiségen, hogy tudatlanságban tartsák a szent dolgok valódi értelméről.
Izrael küldetéséről és még előtte álló fontos szerepéről már írtam itt: [8] Aki ezt olvasta megértette, hogy a valódi Izrael valójában Mágog szövetségese, de ezt ne keverjük a cionistákkal (sionizmus). (A rabbik tanácsa Szamariában, Júdeában kiadott egy közleményt, hogy a Góg és Magóg háborújának előkészítő szakasza már elindult.)

"Azért prófétálj ember fia és mondjad Gógnak: Így szól az Úr, az Örökkévaló: Nemde ama napon, midőn biztonságban fog lakni Izraél népem, megtudod, eljössz helyedről, az észak hátuljáról, te és sok nép veled, lovon ülők mindnyájan, nagy gyülekezet és számos sereg. Felvonulsz Izraél népem ellen mint a felhő, beborítva a földet; a napok végén lesz az, hogy ráhozlak országomra, azért hogy megismerjenek engem a nemzetek, midőn szentnek bizonyulok rajtad szemeik láttára, oh Góg.
... És lészen ama napon, a mely napon eljön Góg Izraél földjére, úgymond az Úr, az Örökkévaló, föl fog szállani hevem orromban. És buzgalmamban, felindulásom tüzében beszéltem, bizony ama na­pon nagy földrengés lesz Izraél földjén.
... És nagynak és szentnek bizonyulok és megismertetem magamat sok nemzet szeme láttára; és megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló.
(Részletek Ezékiel jövendöléséből, Jechezkél 38,39 részletek)

Megjegyzés: Sajnos, a Magyar Katolikus Lexikon is, Gógot és Magógot ugyanabba a katagóriába sorolja: "A Jelenések-ben két király, akik a világ végén a gonosz lelkek fölhívására harcba szállnak Isten népével, de azon a helyen, amelyet héberül Harmagedónnak hívnak..."
Ugyanez a tévedés igaz a letöbb felekezet értelmezésére és az ezzel kapcsolatos irásokra is. Lásd: Joel Richardson: The Islamic Antichrist (2009)

A magyarság származásával kapcsolatban igen gyakori egy másik tévhit is, miszerint a magyarok a bibliai Nimródtól származnak. Az igazság az, hogy két különböző Nimródról van szó, mert a bibliai Nimródnak teljesen más a családfája, mint a Képes Krónikában szereplő Nimródnak. Nem keverendő össze a kettő, de összekeverik őket.
Ezzel kapcsolatban lásd még "A magyar büszkeségről" szóló cikket.