A hit valódi fényéről

A hit, melyet vallásossággal vagy Isten iránti kapcsolattal jellemeznek, gyakran félreértett fogalom. A legtöbb ember a hitet gyakran a következő fogalmi csoportokkal, illetve tevékenységekkel igyekszik társítani:
    • vallásosság vagy ragaszkodás Istenhez meditation
    • bizalom valamiben vagy valaki iránt
    • hiszékenység, babonaság
    • lelki kapaszkodó, érzelmi kötődés, illetve függőség
    • menekülés a valóságtól
    • vallásos dogmatizmus, vagy fanatizmus
    • a realitást és a bizonyítékokat mellőző ragaszkodás valamilyen elképzeléshez, erzéshez
    • világnézet, filozófiai, nevelés következménye
    • az emberi tudatlanság terméke
    • érzelmi megnyilvánulás, mint például az áhítat
    • meggyőződés által létrehozott erő, mint az akarat egy formája
    • a megvilágosodás egy stádiuma

Több helyen igyekeznek ezt a fogalmat vallásos alapon megközelíteni:
"A hit az ember helyes lelki magatartása Isten iránt, míg a hit hiánya az Istennel ellentétes, természetellenes állapot."
Ezzel a magyarázattal viszont az a gond, hogy olyan fogalmakat vezet be, mint:
    • természetellenes
    • Isten ellenes
Ezen fogalmak értelmezése még nagyobb problémákat vet fel, mint maga a hit fogalma. Nagyon nehéz értelmezni, miért lenne valaki Isten ellenes, vagy természetellenes, ha nem hisz Istenben.

Az első kérdés, hogy lehet-e a hit személyes belső átélés vagy megtapasztalás nélküli?
Igen lehet bizonyos szinten. Erre jó példa a fent felsorolt tevékenységek melyek képesek létrehozni egyfajta hitet. Ezért szükséges leszögezni, hogy a továbbiakban hit olyan formájáról fogunk elmélkedni, mely Isten létével kapcsolatos meggyőződés, személyes felismerés és tapasztalat fogalmaihoz kötődnek. Végsősoron a hit, ebben az értelemben, mint szellemünk egyik legmagasabb megnyilvánulása jelenik meg. Ennek okát, folyamatát kívánjuk elemezni, miáltal közelebb kívánunk kerülni a valódi hit mélyebb megértéséhez.

"Aki tudja, annak már nincs szüksége a hitre" - szokták mondani, viszont ebben a mondatban a hit értelme, egy elképzelésbe vetett bizalomként jelenik meg, ellentétben a biztos tudással.
Számunkra a hit legérdekesebb értelme, egyfajta minőséget jelöl, melynek nincs konkrét helye és igazsága, de sokféle formát és energiát képes áthatni, illetve sokféleképpen képes megnyilvánulni. Ilyen értelemben a hit csaknem minden esetben szükségszerűen Isten (mint absztrakt és tökéles idea) fogalmához kapcsolódik.

Még mielőtt belevágunk mélyebb elemzésbe, fontos tudatosítani, hogy általában nincs olyan racionális bizonyítás (argumentum, illetve igazság) mely képes lenne létrehozni valódi hitet. Ilyen igazság ugyan inspirálhatja tudatunkat, de önmagában maga a bizonyítás kevés ahhoz, hogy valódi hit jöjjön létre. Erre nagyon sok példát lehetne felhozni. Itt most csak egyet említek meg.
Mivel a matematikai logika egzakt tudomány, ezért Kurt Gödel ontológiai istenérvére hívnám fel a figyelmet. Ez a matematikai bizonyítás Isten létezéséről szól, melyet a mai napig nem tudott egyetlen matematikus sem megcáfolni, sőt bebizonyították, hogy nem is lehet megcáfolni, mert nem tartalmaz semmilyen ellentmondást. Ezzel kapcsolatban lásd részletesebben ezt a cikket: Gödel istenérve

Mit gondol a kedves olvasó, több matematikus lett ennek hatására istenhívő? Egyáltalán nem, pedig olyan dologról van szó mely egzakt, teljesen tudományos és szinte megcáfolhatatlan igazság. (Hihetetlen az is, mi mindent voltak képesek összehordani, filozofálni erről, csak azért, hogy valahogy Gödel bizonyítását mégsem kelljen komolyan venni. Ennek ellenére nem lehetett megcáfolni. Akkor megpróbálták elutasítani az alapaxiómákat, ami szintén nem járt sikerrel stb. Végül inkább félretették a polcra hiszen, ha nem foglalkozunk vele, akkor az olyan mintha az nem is létezne.)

Mindezt csak annak bizonyítására hozom fel, hogy csupán ész érvekkel nem igazán lehet hitet fakasztani, csak esetleg inspirálni az emberek gondolkodását. Általában elmondható, hogy a személyes átélés nélkül szinte lehetetlen a megvilágosodás útján járni.

Hogyan képes az ember eljutni ahhoz a hithez vagy tapasztalathoz, mely Isten szükségszerű létezését vonja maga után szívünkben?
Ez a szellemünkben rejlő isteni önvaló (az isteni szikra) felismerése által lehetséges. Ez a felismerés csaknem független a vallásos tanításoktól, inkább az önmegismerés és a mágikus fejlődés eredménye. Ezzel kapcsolatban lásd bővebben ezt a cikket: A boldogság forrásának ősi titka.

Nagyon sok út, gyakorlat és tanításrendszer van, mely képes segíteni az embernek a mágikus önmegismerésben. Mindennek ellenére az út mégis mindenkinél egyéni, és azt sem mondhatjuk el, hogy világunkban az emberek nagy része eljutott volna erre szintre tudatosan.
A hit tudatos szintje a mágikus fejlődés alapja. Természetesen az isteni önvaló megtapasztalásának és megvalósításának nagyon sok szintje van.

Egy lehetséges út a sok közül
A szerelem átélése mely egy csodálatos felemelő érzés (durva anyagi szinten viszont a szex aspektusa csupán) lehetőséget ad felvenni a kapcsolatot saját önvalónkkal.
A szerelem magas szinten történő átélese (amikor nem ösztöneink kielégítésére irányul, például meditációban), képes megmutatni az utat önvalónk lényege felé. Az ember megtapasztalja azt, hogy képes nagyon nemes érzelmekre mások és szinte absztrakt ideák iránt is, és ez valójában létének a legnagyobb ereje. A szerelem olyan magas szintre vihető tudatosan, hogy a legnagyobb erőt képviseli belsőnkben. Mindezt átélve megérti, hogy az emberiség legnagyobb ereje éppen ebben a szerelemben van, mely társadalmi szinten a szeretet megvalósulását jelenti, mely képes megoldani az emberiség minden problémáját is. Csodálatos harmóniát tud teremteni, ami jelenleg teljesen elképzelhetetlen világunkban. Ennek vetületei a szeretet, barátság, jóság, kedvesség, bajtársiasság, önátadás, bölcsesség stb. Mindezek olyan dolgok, amik az embereket boldoggá tudják tenni és óriási fejlődést eredményeznének társadalmi szinten is.
Megtapasztalja azt is, hogy a szerelem természetesen nem csak nő és férfi közt lehetséges, de egy magasabb, isteni kapcsolat. Eljut annak a megértéséhez és megtapasztalásához, hogy minden, ami teremtve volt, a szerelem aktusával volt megteremtve. Ezzel kapcsolatban részletesebben lásd ezt cikket: Mi a legfontosabb dolog belső fejlődésünkhöz?
Ez a szerelem, mindenhol megjelenik, hiszen világunkban minden férfi és női, jang és jin, illetve elektromos és magnetikus. Tehát az egész teremtést áthatja a két polaritás szerelme. Ennek a szerelemnek az önmegvalósítása gyönyört eredményez és tudatosítása hitben mutatkozik meg. Ugyanezt olvashatjuk a hitről Jézus tanításaiban is. Jézus tanítása a legfelemelőbben és legtisztábban mutatja a hit megváltó erejét. Aki mindezt tudatosan is átéli, meglátja azt, hogy a szerelem és a hit minden emberben ott van, ami olyan szintre fejleszthető, hogy minnyájan egyek tudunk lenni egy csodálatos egységben. Így lesz a kettőből egy, ahogy az a Smaragdtábla szövegében olvasható. Ez az "erőnek ereje", mert mindent áthat. Isten bölcsességében az embereknek megadta, hogy a sokaságukban tapasztalják meg az egység csodáját, az Isten szerelmét és annak teremtő erejét.

Sajnos tudatosan az emberek ebből igen keveset élnek át és még elhinni is nehéz számukra, hogy mindez egyáltalán lehetséges volna.
Ezért nem csoda, hogy igen gyakran találkozhatunk az alábbihoz hasonló nézetekkel:

"Meghatározhatjuk a „hitet”, mint szilárd hitet valamiben, amire nincs bizonyíték. Ahol bizonyíték van, senki sem beszél „hitről”. Nem arról a hitről beszélünk, hogy kettő és kettő négy, vagy hogy a föld kerek. Csak akkor beszélünk hitről, ha az érzelmeket akarjuk helyettesíteni a bizonyítékokkal. Az érzelem bizonyítékokkal való helyettesítése alkalmas viszályok (háborúk) kialakulására, mivel a különböző csoportok különböző érzelmeket helyettesítenek." (Bertrand Russell)

Mindenhez csak annyit szeretnék hozzá tenni, ha valaki csupán az anyagi világot tekinti önmaga számára az egyetlen létező világnak, akkor mindezt igaznak hiheti. Teljesen más a helyzet, amikor az érzelmi világunkat (illetve a lélek birodalmát) is létező világnak tekintjük, személyes és társadalmi szinten egyaránt. Hiszen az emberi cselekedeteknek letöbbször inkább érzelmi, mint racionális okai vannak, tehát igen fontos és valós világról van szó. (Más dolog az, hogy egyesek azt allítják, hogy Isten létezésére nincs bizonyíték, ami szintén nem igaz. Ez csak azért igaz számukra, mivel a létező bizonyítékokat nem hajlandók elfogadni, ahogy azt szépen megmutattuk Gödel istenérvével kapcsolatban.)

"A szeretet egyetemes törvény. Isten legteljesebb szeretete abban nyilvánul meg, hogy az általa teremtett lények felismerjék, hogy Isten különvált pozitív és negatív részre. Eszerint minden teremtettet aktívra és passzívra, pozitívra és negatívra osztott (jang/jin), amivel abszolút, örök érvényű törvényszerűség jött létre.
A szeretet mennyiség, mivel mérhető. A szeretet által juttatjuk kifejezésre pozitív viszonyunkat mindahhoz, amit kedvelünk, szeretünk. Ám az igazi szeretetet az akarat fegyelmezi. Fegyelmezetlen szeretetből szenvedély keletkezhet, vagyis szenvedélyes szeretet. Például férfi nő iránt érzett szerelme, ha az kizárólag a tüzes, érzéki szeretetből jön létre, de előfordulhat a gazdagság, állatok, szülők, gyerekek, férj, feleség iránt érzett abnormális szeretet is. De a misztikusoknak magához az Istenhez való viszonya is lehet fegyelmezetlen szeretet.
Az akarat által fegyelmezett szeretet megvéd minden egzaltált (túlzottan érzékeny, szenvedélyes) állapottól, s így teljes szeretetünket a megfelelő formában, erőben, érzésben nyilvánítjuk ki, ahogy azt szeretetünk tárgya megérdemli. Magától értetődő, hogy a világon mindenen felül és legjobban Teremtőnket szeretjük. Ez a legmagasabb, legtisztább és leghatalmasabb szeretet. A szeretet minősége, mint tulajdonság, a szeretet sugárzásában és polaritása jellegében nyilvánul meg." (F. Bardon)


"Tégy engem mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Mert a szerelem erősebb, mint a halál és a hűsége rendíthetetlen, mint a sír. Lángja mint lobogó tűz, Jah lángja. Áradó vizek sem olthatják ki a szerelmet, a folyók sem sodorhatják el." (Bibilia, Énekek éneke 8:6,7)

"A JOD-HE-WAV-HE a szerelem, az alkotás hatalmas titka."

"A mágus számára, bármely valláshoz, világnézethez tartozik is, elengedhetetlen, hogy az istenfogalom a legmagasabb, a legdrágább, a legértékesebb és a legtiszteletreméltóbb legyen, mely felett semmi nincs." (Franz Bardon: AZ IGAZI BEAVATÁS ÚTJA, Der Weg zum wahren Adepten)


Ezzel kapcsolatban lásd még: "A 72 MERKÚRI GÉNIUSZ és a BIBLIA" cikket.

[Erosz? Érdekes gondolatok Varga János püspöktől] , [Video 4 elemets (F. Bardon)] , [Bakos Attila: Jógapszichológia]