A Korán ihletettsége és veszélye - [PDF]

koran "Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet" (1.János 4:8)

A kegyes Korán ihletettségének néhány problémája, [2] fordítás szövege szerint

[2] The Holy Quran, Translated: Dr. Mihálffy Balázs, REHBAR PUBLISHERS
Más modernebb fordítás: Dr.Okváth Csaba: A kegyes Korán, Koran (Slovak), Quran (English) *

Ellenségeskedések másokkal szemben

* 37. oldal (2. szúra) 194. vers: "... S ki véletek ellenségeskedik, hát ti is ellenségeskedjetek vele. ..."
Kommentár: Ugyan elfogadja Jézust, mert sokszor emlegeti, de tanításából semmit nem vett át, ahogy látható, ami igen komoly ellentmondás. Ez az ellentmondás, nem csak itt, de az egész Koránra érvényes. Ilyen és ennél durvább felszólítások a harcias, agresszív viselkedésre, több helyen megtalálhatók a Koránban a zaklatókkal szemben, lásd Grüll Tibor: Allah szava - Isten szava?
Erőszakra buzdító versek informatív statisztikája:
Újszövetség: 0, Ószövetség: 34, Iszlám trilógia (hádisz, szíra, Korán): 328 [*], azt hiszem ehhez nem kell további magyarázat.

"Szaúd-Arábiában az iskolai tankönyvek a diákokat vallásos gyűlöletre és intoleranciára oktatják a nem muzulmánokkal szemben." [*]
Katarban szintén ilyen radikális nézeteket tanítanak a gyerekeknek a tankönyvek.[*]

„...Félelmet vetek azoknak szívébe, kik tagadnak. Hát sújtsatok le a nyakakra, s sújtsatok le minden ujjra.” (Korán 8:12)
Azt hiszem egyetlen ésszerűen gondolkodó ember sem értelmezné ezt a verset szellemi küzdelemként, mert valójában vallási terrorról van szó.

"Viseljetek háborút azok ellen, akik megkapták az Írásokat [zsidók és keresztények], de nem hisznek Allahban vagy a Végső Napban. Ők nem tartják tilosnak, amit Allah és az Ő Küldötte megtiltott. A keresztények és a zsidók nem követik az igazság vallását mindaddig, amíg be nem hódolnak és meg nem fizetik a fejadót [dzsizja], és megalázottá nem válnak." (Korán 9:29)
Ez azt jelenti, hogy a Korán vallásos ellenségeskedést hirdet a vallásszabadsággal szemben. Hogyan kaphat akkor az iszlám vallásszabandságot Európában, vagy máshol a világon?

Istennek nincsenek fiai?

* 131. oldal (4. szúra) 171. vers: "... Hát higgyetek Allahban és küldötteiben, s ne mondjátok: Három - fejezzék be. (Ez)jobb nektek. Hanem Allah Egy Isten. Távol áll Ő magasztosságától, hogy legyen Neki fia ; Övé, mi az egeken és a földön van. Allah elegendő, kire hagyatkozz." (lásd még: 129.oldal 157.vers)
Kommentár: Itt megtagadja Jézus tanítását, hogy Jézus Isten fia lenne. (Ez abból is kitűnik, hogy legtöbbször csak, mint Mária fiát emlegeti.)
Azzal, hogy Istennek nem lehetnek fiai, megtagadja az Ószövetségben foglaltakat is: Jób könyve 38:7, "Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?" lásd még Jób 2:1 stb. Ezzel valójában megtagadja a "Miatyánk" ima értelmét is, ami Jézus tanításának egyik kulcsa.
Egyébként, ez a probléma Isten fiaival, miszerint Istennek nincsenek fiai, csak teremtményei, mely több helyen megjelenik a Koránban, teljesen értelmetlen, ugyanis: Ha Isten valakit prófétájává fogadhat, akkor fiává is fogadhat bárkit. Nem emberen múlik az, hogy kit tart Isten saját fiának. Ez csakis Isten dolga.
Mivel Isten mind az apai, mind az anyai minőséget képes képviselni saját magán belül is, ezért az sem elképzelhetetlen, hogy Istennek van saját magától nemzett fia. Azt még megértem, hogy ezt Mohamed nem tudta elképzelni, viszont nehezebben értem meg így hitét, hogy "Allah mindenre képes", ami többször elhangzik a Koránban.
Istennek nincsenek fiai a Koránban, szinte dogmává nőte ki magát, mert akkor vetélytársat állítanának az egyedüli Istennek, és ez nagyon nagy bűn volna (többistenhit) a Korán szerint. (Az iszlám 5 pillére közül az elsőben szerepel.)
Ez a nézőpont sajnos el sem tudja képzelni a szeretet törvényeit és azok tisztaságát, melyek a magasabb szférákban uralkodnak, ami nagyon szomorú. (Atya és fia kapcsolatában rögtön vetélkedést lát a szeretet helyett.)
Minden, ami létezik, valamikor Istenben (saját magában) volt csak, és akaratának kiáradása által kapott saját valóságot, ami a teremtés folyamata. Tehát, ami létezik, mind Isten gyermeke is, mert belőle vétetett. Ezért azt mondom: Aki elutasítja Isten fiainak létét, az megtagadja az egy igaz Isten teremtő erejét, isteni lényegét és önmagát is. (Mohamednek ajánlva ezen verseket.) *
Hiszen Istené az ég és a föld, ahogy ezt Mohamed mondja is, csak nem egyszerűen a tulajdona csupán, hanem saját gyermeke. Ez viszont nagyon nagy szemléletbeli különbség, amit Mohamed soha nem értett meg. Jézus, az egy igaz Istent, a mi Atyánknak nevezi, ami tanításának egyik kulcs eleme (ABBA ATYA), lásd ezt a videót.

Hamis próféták?

* 145 oldal (5. szúra) 46. vers: "És utánuk küldtük, az ő nyomdokaikba, Jézust, Mária fiát, igazolva annak az igazságát, ami előtte volt a Tórából, és odaadtuk neki az Evangéliumot, amelyben útmutatás és világosság van, igazolva annak az igazságát, ami előtte volt a Tórából, útmutatásként és intésként az istenfélőknek. "
Kommentár: Itt elismeri az Jézus tanítását, hogy Istentől ered, máshol meg megtagadja, mert semmit sem vesz át belőle. (Allah itt Mária fiának nevezi Jézust, nem az Isten fiának, sem nem Krisztusnak.) Azt is vegyük észre, hogy jelen időben beszél az evangéliumról: "amelyben világosság van", nem azt mondja, hogy benne volt a világosság, de már nincs. Mi volt tehát az a csodálatos világosság, amit Jézus hirdetett, és tömegeket mozgatott meg? Ez a Koránból nem derül ki sehol. Több mint valószínű, hogy Mohamed nem nagyon ismerhette Jézus tanítását, és az Ószövetség ismeretében is akadtak hiányosságai, ami ugye elképzelhetetlen lenne, ha a Szent Szellemtől lett volna vezetve. Sőt, Mohamed szerint, Jézus nem halt meg a keresztfán és nem is támadt fel harmadnapra, ami ellentmond az apostolok hitével (leveleikben foglaltakkal), és teljesen értelmetlenné teszi ezzel az összes ószövetségi jövendölést, és a János jelenések könyvében foglaltakat is. Tehát, minden apostol és próféta hazudott volna, csak Mohamed mondott igazat? Gondolom éppen ezért, a Biblia sok helyen figyelmeztet a hamis próféták eljövetelére.

Néhány bibliai vers a hamis prófétákkal kapcsolatban:

"Szeretteim, ne higgyetek el minden ihletett kijelentést, hanem győződjetek meg arról, hogy az ihletett kijelentések Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba." (1. János 4:1)

"Minden ihletett kijelentés, amely elismeri, hogy Jézus a Krisztus eljött testben, Istentől származik. De az az ihletett kijelentés, amely ezt nem ismeri el Jézusról, nem Istentől származik. Sőt, ez az antikrisztus ihletett kijelentése, és tudtátok, hogy ezt fogja mondani, és a kijelentés már terjed is a világban." (1. János 4:3).

"Ha valaki elmegy hozzátok, és a tanítása nincs összhangban Krisztus tanításával, ne fogadjátok az otthonotokban, és ne is köszönjetek neki!" (2. János 1:10)

Allah ellensége a hitetleneknek

* 724. oldal (58. szúra) 5.vers: "Lám! Kik ellenszegülnek Allahnak, s az Ő Hírnökének hát megaláztattnak, mint ahogy megaláztattak azok, kik öelőttük (voltak). S bizony Mi lebocsájtánk a megnylivánult bizonyságokat, s a hitetleneké a szörnyű szenvedés."
Kommentár: Allah keményen meg fogja büntetni a hitetleneket, sőt:"Allah ellensége a hitetleneknek" (Korán 2:98). Ilyen gondolatok nagyon gyakran szerepelnek a Koránban nagyon sok formában megfogalmazva. Itt gyakran azzal védekeznek, hogy a hitetlenek büntetése a haláluk után értendő figyelmeztetés. Szerintem, teljesen mindegy, a lényeg nem változott.

Egy ember és egy nép fejlettsége minden esetben a szeretet megértésétől függ. Minél kisebb ez a fejlettség annál több korlátozást, törvényt és parancsot kell betartania. Minél fejlettebb, annál nagyobb szabadságot kaphat, és a parancsok helyett inkább elvek határozzák meg számára, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Fordítva ez katasztrófához vezet.

Ami még érdekes, hogy a nem hívők, vagy a más vallásúak a keresztény iratokban nincsenek különösebben elítélve (saját lelkiismeretük szerint lesznek ítélve). A Koránban viszont, igen sok helyen azt látjuk, hogy Allah nagyon keményen meg fogja büntetni a hitetleneket. Sőt, nagyon úgy tűnik a Korán szövegösszefüggéseiből (kontextus), hogy itt a hitetlen az szinte mindenki, aki nem ért egyet a Koránnal, és nem gyakorolja azt. (Természetesen a hitetlen fogalmát igyekeznek másként megmagyarázni, de ami írva van ennyi helyen azt bárhogy magyarázhatják, mindenki tud olvasni.)
* 144. oldal. Korán 5:44. vers "...S ki nem az által itél, mit Allah kinyilatkoztatott, hát azok a hitetlenek.", és ehhez még az is hozzá tartozik, hogy csak a Korán Allah hiteles kinyilatkoztatása.
Ez pedig igen veszélyes irányzat, ami miatt még igen sok probléma lesz a világban. Ezzel kapcsolatban lásd: Mit tanítanak Katarban a gyerekeknek az iskolákban cikket.

Paradoxon

Persze, mindennek lehet nagyon szép ruhája is, amire itt az élő példa: https://iszlam.com
Az ellentmondásokat a keresztény iratokkal a Korán hívei így oldják fel : ([3] Fedezd fel az Iszlámot)
"Hiszünk Isten minden szent könyvében és kinyilatkoztatásában. Ezek képviselték a vezérlő fényt, amelyet a Küldöttek kaptak meg, hogy megmutathassák az emberek számára Isten Igaz Útját. A Korán külön hivatkozik Ábrahám, Mózes, Dávid és Jézus könyvére. Ezek a kinyilatkoztatások azonban vagy már rég elvesztek, vagy megmásították azokat. Isten egyetlen eredeti és teljes, változtatás nélkül, betűről-betűre megőrzött, jelenleg is létező könyve a Korán." [3]

Ezek a mondatok már önmagukban is ellentmondásosak - hiszünk abban ami elveszett - akkor miben hisznek? Abban, hogy elvesztek vagy hamisak? Viszont, ha "Allah mindenre képes", akkor nem lett volna egyszerűbb megőrizni a régi iratokat, mint hagyni elveszni vagy meghamisítani? Kidobni vagy hagyni elkallódni (meghamisítani) azt, ami már lefektetett és tiszta, isteni fény volt, nem vall nemes tulajdonságokra. Még emberi mércével is, hűtlenség a neve, saját munkájával szemben. Ezzel Isten nem mutatna jó példát az embereknek, sem az angyaloknak, a szent iratok és kinyilatkoztatások megbecsülését illetően.
Más dolog lenne, ha a Korán azt állítaná, hogy a zsidó és keresztény iratok nem Isten által voltak inspirálva, de vallási érvelése így saját csapdájába esik.

Az iszlám munkája nyomán az internet is tele van olyan cikkekkel, melyek arról beszélnek, hogy a Biblia meg volt hamisítva. A legrosszabb ebből az, hogy ezt sok ember el is hiszi, pedig ebben nagyon kevés igazság van, ugyanis a Szentírást nagyon nehéz meghamisítani. (Kihagyni a bibliai kánonból bizonyos iratokat , az lehet, de meghamisítani szinte lehetetlen.) Ennek okát lejebb fejtem ki. Persze a vallási értelmezés és gyakorlat, az már más dolog.
Itt jegyzem meg, hogy Mohamed azzal vádolta a Bibliát, hogy őt, mint Isten utolsó prófétáját kihagyták a jövendölésekből, mert meghamisították azokat. Valójában ez nem igaz, mert a hamis próféták eljöveteléről többször is beszél a Szentírás.


Nincs a szent iratokban (az Ószövetségben és az Újszövetségben) egyetlen olyan ihletett gondolat sem, mely nem lett volna megerősítve legalább két egymástól független küldöttől. Az egész Szentírás keresztül-kasul össze van kötve utalásokkal (Isten küldötteitől), mint az emberi agy ideghálózata, ennek grafikus ábrázolását lásd itt. Többek között ez mutatja az isteni ihletettség bizonyítékát, hosszú időkön át, és ez a Biblia egyik legnagyobb fegyverténye. Az egy igaz Isten soha nem hagyta, és nem is fogja hagyni, hogy elvesszen az, amit már egyszer kinyilatkoztatott, és a próféták, a szentek vérével pecsételt meg. Tehát, az az állítás, hogy a Korán lenne a mai időkben az egyetlen autentikus isteni kinyilatkoztatás, teljesen elfogadhatatlan az isteni szeretet, a tisztaság és a hűség elvei szerint.

A vallási szervezet és tanítása, már teljesen más dolog, mivel emberi alkotás, mely egyáltalán nem képviselheti a Szentírást és annak tisztaságát.

Az írások statisztikája

Ez a táblázat csak informatív, mert függ a fordításoktól, de azt hiszem így is magáért beszél.

A szavak előfordulása a Koránban az Újszövetségben
Allah * több mint 999 0
Egy Isten, az Igaz Isten, (az Atya*) + 14 78
szent + 19 253
(szerető, szerelmetes Isten)    szeretet + 12 172
szeret, szeretni, szeresd, szeress + 97 278
béke, békesség + 80 133
bölcs, bölcselet, bölcsesség + 30 70
közös, közösen, együtt, mindnyájan + 31 284
szenvedés, az igazak szenvedése (másokért) + 1 78
hűséges, hűség + 2 84
kedves, kedvesség + 0 42
irgalom, könyörület, kegyelem + 275 200
fájdalmas, fájdalom, fájdalmak - 61 6
büntet, megbüntet -83 16
bűnös - 108 50
pokol -129 9
hitetlen - 182 38
szenvedés (mint Isten büntetése a hitetlenekre) -228 4
* Természetesen, az Atya nem szerepel a Koránban, mint Isten megnevezése.
Ez a táblázat csak informatív, mert függ a fordításoktól, de azt hiszem így is magáért beszél.

* 695. oldal 51. szúra 56. vers "A dzsinneket és embereket csak azért teremtettem, hogy engem imádjanak."
Kommentár: Ezt a verset három fordításban is megnéztem, mert nem akartam hinni a szememnek. Mindenhol ugyan azt találtam "azért teremtettem, hogy imádjanak". Ennyi lenne az élet értelme és Isten terve az emberekkel? (Szerencsére ez nem igaz, és ezzel kapcsolatban lásd az élet értelméről szóló cikket.)
Az imádat utáni erős vágy viszont egy másik isteni lényre jellemző (aki alattvalói imádatára vágyik), tehát Allah is ehhez lenne hasonlatos? Azt hiszem felesleges folytatnom, mert mindenki, aki ismeri Jézus életét, hirdetésének kezdetét, tudja miről beszélek, hiszen pontosan ezt akarta Jézustól is a pusztában.

Meg kell mondjam: Mégiscsak lehet a Korán ihletett, csak ez az ihletettség nem az Atyától származik, és nem származik a szeretet szféráiból sem. Semmi köze sincs hozzá.
[6] A politikai iszlám, [7] Megrázó beszámoló az iszlámról, Márfi Gyula veszprémi érsekkel (Annak, akinek kevés ideje van, itt vannak a legérdekesebb percei ennek a videónak: 17:10, 19:10, 20:28, 22:41, 34:10, 38:40) Iran's 'Terror Factory' Targeting Christians

Járulékos iratok, Mohamed prófétasága

Itt csak a Koránnal foglalkoztam, de ha a szunnákat is megvizsgálnánk, akkor sokkal több ideológiai és jogi problémával találkoznánk, főleg a nők, a kiskorúak és a hitetlenek emberi jogait illetően, lásd a videókat. A kiskorúak védelmét illetően tudni kell például, hogy Mohamed legfiatalabb felesége csupán 9 éves volt, amikor Mohamed ágyasa lett. (*)

A szunnát az iszlám legtöbb irányzata, mint isteni útmutatást kezeli, és az iszlám vallásjog, vallásgyakorlat és teológia autentikus forrásának tekinti. Mivel a Korán legfeljebb utalásszerűen tesz említést Mohamed életére, a szunna a Korán utalásain kívül elsősorban a Mohamed életére vonatkozó hagyományokra, az ún. hadíszokra épül, melyeket nem Mohamed írt.
Az is szembetűnő, hogy Mohamed egyetlet csodás gyógyítást sem vitt végbe, ellentétbe azzal, ahogy azt a próféták, Jézus és az apostolok is számtalan esteben megtették, bizonyságát adva Isten szeretetének.

Az iszlám iratoknak csak 14%-át alkotja a Korán. A maradék 86%-ban Mohamed életéről szóló történetekre és legendákra épül. Mindez azt jelenti, hogy az iszlám ideológiája elsősorban a Mohamed körül kialakított kultuszra és követendő példájára épül. Mivel Mohamed nem csak próféta volt, de hadvezér és politikus is, ezért az iszlám nem csak vallás, hanem nagyon aktív politikai rendszer és ideológia, saját jogrenddel (saría).

Természetesen mindezt másként is be lehet mutatni, lásd ezt a videót, ahol érdemes megfigyelni, hogy egyetlen konkrét idézet sincs a Koránból megnevezve, mert rögtön kiderülnének a féligazságok, amik csak a muszlimokra vonatkoznak, de más hitűekkel szemben nem érvényesek stb. (Hihetetlen, hogy milye hamis képet lehet ennek alapján kialakítani a dolgok valódi állásáról.)

A kettősség az iszlám titkos csodafegyvere

Amikor a hadíszok azt mondják, hogy egy muszlimnak szeretnie kell a testvérét, az nem vonatkozik a hitetlenekre. Így teljesen eltér Jézus tanításától és valójában diszkriminációt jelent más hitű emberekkel szemben. Ezzel kapcsolatban tudni kell azt is, hogy a maffia is valójában a családi szeretetre épül, mert tagjai egy családot alkotnak. Az iszlám hagyományok szerint (mely főleg Mohamed példájából következik) a hitetlent (a káfirt) rabszolgasorba lehet taszítani, meg lehet erőszakolni, le lehet fejezni, szövetkezni lehet ellene, lehet terrorizálni, és meg lehet alázni. Egy káfir nem teljes értékű ember. Ezt hívjuk az iszlám kettős erkölcsének - muszlimokra vonatkozó és a nem muszlimokkal szembeni erkölcsi normák.
A kettősség az iszlám titkos csodafegyvere. Az iszlámnak mindig kétféle mondanivalója van minden egyes szituációra. Amíg az egyik muszlim dzsihádért kiált, a másik kiáll a béke vallása mellett." (Bill Warner: Az Iszlám alapjai, CSPI) Mindez Mohamed a mekkai és a medinai korszaka szerint lehetséges, mert a medinai Korán versek fő mondanivalója a dzsihád, ami elsősorban az erőszakra épül. Ennek az erőszaknak az alkalmazása hozta meg az iszlám elterjedését. Mohamed azzal oldotta fel az egymással ellentmondó verseinek problémáját, hogy mindkettő igaz (annak ellenére, hogy ellentmondanak egymásnak), de a későbbi versei erősebbek. (Ez azt is jelentheti, hogy ott, ahol az iszlám erősebb, ott a későbbi verseket kell alkalmazni, melyek általában sokkal radikálisabbak.)

Szellemi rabszolgaság?

Az iszlám jelentése sem a megbékélés, ahogy azt sokan hinnék a Koránból, hanem a behódolás, alávetés. Mohamed Allah rabszolgájának tartotta magát, ami azt is jelenti, hogy Allah rabszolgatartó volna? Ha a szolga nem szabad és kényszerítve van a szolgálatra (akarata ellenére), akkor rabszolga.(*) A rabszolgaság viszont egyértelműen a negatív szellemi lények jellemvonása. Az Igaz Isten szolgái viszont szabadok, és nincs szükség arra, hogy valamilyen kényszerítő erő hatása alatt álljanak, hiszen önként, szeretetből és odaadással végzik feladataikat. (*) Bár az is lehet, hogy Mohamed ez alatt valamiféle "önkéntes rabszolgaságot" értett, melynek alávetette magát. Ez azt jelenti, hogy megtagadta szabadságát, önként lemondott róla. Viszont tudni kell azt is, hogy egy pozitív lény ilyet soha nem kérne az embertől, csupán a negatív lények, mert Isten az embert szabadnak teremtette, nem rabszolgának.
"Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme (van), ott (van) a szabadság." (2. Korintus 3:17)     Ezzel kapcsolatban lásd még Bábel tornyát.
Mindebből látható, hogy az iszlám hit és politikai ideológia magába foglalja az emberek alávetését a rabszolgaságba, ami paradox módon önkéntesen kötelező. Természetesen fizikai rabszolgaság helyett inkább szellemi (ideológiai) rabszolgaságot kell érteni ez alatt. Mindezt az is igazolja, hogy a muszlimok Allah rabszolgáinak tartják magukat, amit nagyon pozitív dolognak vélnek, Mohamed példáját követve.

Egy magyar muszlim weboldalról idézek [*]: Az ima minden muszlimnak kötelező... "Parancsoljátok meg gyermekeiteknek az imádkozást 7 éves korukra és verjétek meg érte 10 éves korukra!" mondta Mohamed   - Az önkéntességnek ebben semmi jele sincs.

A keresztény irodalomban önmagunk önkéntes rabszolgasorba vetése (általában valamilyen szerződéssel, az ember és egy szellemi lény között) úgy van csak megemlítve, mint aki eladta a lelkét, ami nagyon negatív cselekedetnek számít.

Mohamed mennyire volt megáldva Istentől?

Megkérdezhetjük, vajon Mohamed mennyire volt megáldva Istentől? Mindenki ítélje meg maga, hiszen fiú gyermekei fiatalon meghaltak. Lányai egyike sem élt 32 évet.* Legtöbb felesége gyermekáldás nélkül maradt. Mohamed minden gyereke meghalt még Mohamed életében, kivéve Fatimát, aki szintén meghalt még abban az évben.
Mohamed nem tudott tenni semmit. Mindkét fiú gyermeke meghalt pár évesen, pedig nagyon szeretett volna fiúgyermeket. Ezek szerint imái valahogy mégsem voltak meghallgatva?
Ezzel szemben, ahogy mindenki tudja, Jézus még a halott Lázárt is képes volt feltámasztani.


Iszlam Természetesen maguk a muszlimok nagy része nincs is teljesen tisztában az iszlám pontos mondanivalójával (ahogy az a keresztényekre is igaz), és gyakran jóhiszeműen védelmezik azt, hiszen ebben nevelkedtek fel. Egy muszlimba bele nevelték azt is, hogy a "szent iratokkal" vitatkozni nem szabad, mivel ezek az emberi gondolkozás felett állnak. Ezért ne csodálkozzunk azon, ha egy muszlim minden józan argumentum ellenére az iszlámot fogja védelmezni, tisztelet a kivételnek. Sőt, a hit erőszakos védelmezése Allahnak nagyon tetsző cselekedet (dzsihád). Ez a megfélemlítés módja, amit Allah sokat használ a Koránban, és ezt maguk a muszlimok is elismerik. Egyébként a hitehagyás az iszlám törvények szerint még halállal is büntethető.
Mindennek ellenére akad ellenpélda is: Ferenc pápa helyett egy muszlim állt ki Európa keresztény civilizációja mellett
Ezzel kapcsolatban lásd még "A keresztény értékrend" helyes és helytelen alkalmazásáról szóló cikket.

Tudjuk a bibliai próféciákból azt is, hogy Góg Mágog (Magóg) földjéről jön el majd a végidőkben (illetve Mágog földjén lakik).
A közhittel ellentétben Gógnak a magyarokhoz semmi köze sincs, csak annyi, hogy Mágog földjéről (valamikori szkítia, ma iszlám országok) jön el majd az idők vége felé. A magyar krónikák csak Magógról beszélnek, Gógról nem.[4] Góg ugyan Mágog földjéről jön, de szimbolikus Góg és szimbolikus Mágog közt óriási az ellentét és a harc. Képletesen szólva, Góg nem más, mint Mágog ellentéte*. Lám, nem vagyunk tudatlanságban a próféciákat és a távolabbi jövőt illetően. [5]
* Mágog szerepéről később fogok írni, mert a Bibliát olvasó nem kell, hogy észrevegye a különbséget, és általában Gógot és Mágog-ot ugyanabba a kategóriába sorolja.

Góg és Magóg ellentéte

Egyéb linkek az iszlámról, amely információkat minden európainak ismernie kéne: [8] video, [9] video, [10] video, [11] video, [12] facebook HU, SK, EN , EN [13] web HU, CZ, [14] nők megcsonkítása video,   [15] 12 Facts About Islam video,   [16] Politikai Iszlám

A pokol és az iszlám fénye

Mohamed igen agresszív volt ellenfeleivel (amit életrajza is alátámaszt *), és önmaga mintájára képzelte el Istent is. Nem csoda, hogy pokolra kárhoztatta a hitetleneket és a bűnösöket. A pokol fogalma (mint Allah büntetése) nagyon sokszor szerepel a Koránban. Ezzel kapcsolatban gondolkodjunk el a következőn:
Valóban, Isten abban lelné örömét, hogy az embereket kínozná a pokolban, illetve ezt megengedné? Még emberi mércével is, az aki rosszat tesz, az ugyan megérdemli a büntetését, de egyetlen jóérzésű ember sem lelné örömét abban, hogy örök időkön át kínozná. Ez ellentmond az emberség minden érzésével. A pokol találmánya semmi más, mint az emberek megfélemlítése, amit Allah előszeretettel alkalmaz. Viszont a megfélemlítés és az erőszak (kínzás) egyértelműen a negatív lényekhez köthető, melyek nincsenek összhangban a szeretettel.

Itt viszont valaki azzal érvelhetne, hogy a Bibliai is megemlíti a pokol fogalmát. Igen.

A pokol fogalma és a Biblia

Néhány bibliafordítás a "pokol" szóval adja vissza a héber "seol" és a görög "hádesz" kifejezéseket, melyek a sírra utalnak, az ember halála után. Ez a fordítás viszont teljesen helytelen. Valójában a "túlvilág", illetve a "lelkek otthona" fogalom lenne a helyes kifejezés. Mágikus szempontból az asztrális teret jelöli.
A túlvilág egyáltalán nem a kínok helye, ahol tűzben kínozzák az embereket, illetve a lelkeket. Ez teljesen ellentmond a szeretet törvényeinek. Bizonyíték erre nagyon sok helyen megtalálható a Bibliában is: Prédikátor 9:10, Jób 14:13 stb.
A pokol fogalma viszont eltér a "gehenna" és a "tisztítótűz" fogalmaktól.
A gehenna a lélek teljes megsemmisítésére utal (különlegesen súlyos bűnök esetén, ha a megváltozás már lehetetlen).
A tisztítótűz pedig arra a folyamatra utal, amikor a lélek elválik a szellemtől és lebomlik maradandó magjára, ami egy fénymaghoz hasonlítható. Ezzel kapcsolatban lásd a Lélek vagy szellem cikket.

Zárszó

Csak remélni tudom, hogy egyszer az arab ("a-rab") nép még visszatér ahhoz a csodálatos szellemiséghez és tisztasághoz, melyet ősi és nagy tiszteletben álló családok és mestereik képviseltek a régmúltban.

Egy nézőpont, ami megfontolásra méltó Bill Warner könyvéből:
"Annak, hogy mi zajlik az izraeliek és a palesztinok között, semmi köze sincs ahhoz, hogy a muszlimok miért gyűlölik a zsidókat.
Ha a zsidók mind egy szálig elhagynák a Közel-Keletet, a muszlimok attól még ugyanúgy gyűlölnék őket továbbra is, miután Allah és Mohamed is gyűlölte a zsidókat."Az emberek viselkedése elsősorban a világnézetük és hitük következménye. Amíg ez nincs rendben, addig szeretetről és megbékélésről beszélni sem lehet.
A képen látható, hogy az iszlám alapműveinek mondanivalója összehasonlítható egy olyan művel melynek eszméit világszerte betiltották. Még hány emberélet és háború szükséges ahhoz, hogy tanuljunk ezekből?
Lásd még:
A Looming Crisis in the Mideast
The Middle East Anti-Peace Movement
Ilhan Omar's Ignorance and Bigotry on Gaza Rockets
Chinese Sex Trade in Pakistan: Abuse of Christian Girls
Kultusz vagy vallás?

"Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet" (1.János 4:8)

islam