A tarot lapja, link oldal


1/1 – A tűz ásza, a tüzek mágusa, belső tűz, (merni) (Crowley: Bátorság)
Minden teremtés kezdete a belülről kisugárzó, akarat erő. Az univerzumban szinte korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre ez az erő és hatalom. Mivel a mikro és makrokozmosz azonos elveken működnek, ezért ezeknek az erőnek a felszabadítása minden emberben lehetséges és igen fontos. Az energiák megnyitását a tüzek mágusa kezdeményezi. Kulcsszavak: erő, akaraterő, életerő, életkedv, alkotó erő, lelkesedés, optimizmus, belső tűz, vágy, akarás, (prána, kundalini energia). Ide tartozik az akarás és vágy, mint például a mozgás, kitörés, teremtés és aktivitás utáni vágy, akarat. Ezek az energiák általában a fiatalokat jellemzik, melyeknek ellentéte az életuntság, a kiégettség. A kiégettség valójában a lelkesedés és a lobogó tűz hiánya. A tüzek ásza képviseli a kiégettséggel szemben álló lobogó tüzek energiáját, ami cselekedetekre sarkal.
A letöbb tarot szerint: egy remek lehetőség, egy izgalmas kihívás vagy kaland lehetősége, amit érdemes megragadni.

2/1 – A tüzek papnője, érvényszerzés akaratunknak (Crowley: URALKODÁS, Felületesség)
A belső tűz, meg akar jelenni, hatni akar a világunkra és ehhez minden lehetőséget igyekszik megragadni. Pozitív értelemben a tüzek papnője, aki mindent áthat a mágus akaratával, és nagyon erős kisugárzást eredményez az asztrális térbe. Ez a kisugárzás a fizikai világunkba megy át, mint inspiráló és ható erő. A Zen tarotban ez a lehetőségek, melyeket ki lehet használni, sőt többet kell akarni. Kulcsszavak: a tér meghódítása, hatást gyakorolni, befolyásolni, uralni, felhasználni, parancsolni, minden kétséget elsöpörni, azonnali engedelmességet parancsolni, átsugározni, érvényt szerezni akaratunknak.
Összefoglalva a belső és később a külső világunk alárendelése akaratunknak. Mindez talán egyszerűnek tűnik, a gond csak ott van, hogy a tüzek papnője próbára teszi akaratunkat, megpróbálja azt a tudatalatti által befolyásolni. Abban az esetben, ha akaratunk nem azonnali áttörő, átsugárzó erejű a tudatalattinak ideje van a dualitások szintjén kiegyenlíteni, akaratunk ellenpólusával. Ha az akarat teret enged a halogatásnak és a mérlegelésnek szinte bizonyos, hogy a tüzek papnője akadályokat fog támasztani útjába, hiszen ez a feladata. Az akaraterőnek parancsolóan (de nem erőszakosan), és szinte azonnali áttörő erővel kell fellépnie, úgy minta már meg is valósult volna.
Mivel mindennek a megvalósítása nem egyszerű, ezért igen gyakori, hogy ehhez a laphoz inkább negatív értelmezést társítanak. Ebben az esetben jelenti az erőt, ami nem bír megvalósulni, viszályt, meddő harcot, akadályokat, túlerőt, manipulációt, önmagunk áltatását, konfliktusok keresését, megalkuvást, megelégedést azzal, ami kevés, vagy ami nem igazán jó. Mivel az ember nem igazán szereti elismerni erőtlenségét, ezért néha azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy számára ez nem is fontos dolog, őt ez nem is érinti.

3/1 – A tüzek királynője, lendület, sexualitás (Crowley: ERÉNY, Rálátás)
Megtapasztalás, realizáció, önmegerősítő aktivitás (az önbizalom megszerzése), gyors energikus fejlődés - nyitás több irányba. Új kapcsolatok és a lehetőségek. Bizonyos értelemben az előző kártya energiáinak tovább fejlesztése, kihasználása. Tanulás és tapasztalatszerzés. A tüzek királynője a lendület, az életerő, a kreativitás, a sexualitás és a titokzatosság csodáját adja a fejlődéshez.

4/1 – A tüzek királya, tréning, megvalósítás (Crowley: LEZÁRÁS, Megnyugvás)
Itt az erő már nemcsak kísérletezik, tanul és megtapasztal, de felelősséggel teljes feladatot vállal. Általában másokkal karöltve alkotóerő és megvalósítás bontakozik ki. Szükséges a kitartás, a céltudatosság, hogy siker koronázza munkánkat, mert lehet, hogy a hosszabb jövőbe nyúlik a feladatok megvalósítása. Itt a problémék megoldásához állandó midennapos foglalkozás szükséges (tréning). Általában csak ápró léptekkel lehet haladni, de végül a megoldást jelentik majd. A tüzek királya világos ítélőképességet, kitartást, stabilitást, felelősséget és rendet követel. Ajándéka a barátság, belső hatalom, eredmények felmutatása, megvalósítás.

5/1 – A tüzek papja, elhivatottság (Crowley: KÜZDELEM, Versengés)
Az erőnek és a hatalomnak egy magasabb szintre kell emelkednie. Ez a magasabb szint lehet morális, társadalmi, vallási, ideológia stb. Az alkotó erőnek új minőséget, irányt és magasabb célokat kell magába integrálnia. Legtöbb esetben ezen új minőségek megszerzése nélkül a tüzek papja lehetetlenné teszi a kibontakozást és a további fejlődést. Feleletet kell adni olyan kérdésekre, hogy mi életünk értelme, küzdésünk célja, hová vezet utunk, mire lesz jó, ha elérjük céljainkat? Itt az egónak ki kell lépni önmagából egy magasabb szintre, ahol egyesülni tud a család, a közösség, a nemzet, a társadalom, az univerzum a mindenség, az Isten eszméjével. Az erő eljutott arra a szintre, hogy magasabb elvek nélkül komoly károkat okozhatna környezetének és végső soron önmagának is.
Negatív értelemben téveszmék, viták, kardoskodások, harcok, melyek nem vezetnek sehová, semmit nem tudnak megoldani, csupán legfeljebb a nagyobb erő győzelmét hozzák, ami itt már nem lehet valódi megoldás. (Ide tartoznak olyan aktivitások is, melyeknek nagy feneket kerítenek, felruházzák őket valamilyen jelmondattal, de valójában nem sok mindenre jók, mint például az élsport (világbajnokság, olimpia). Fontos problémákat nem tudnak megoldani, valójában csak erőpazarlást eredményeznek.) A magyar nyelvben úgy mondják ezt, hogy „nem tudunk az ötről a hatra jutni” (mert mindenki csak a saját elképzeléséhez ragaszkodik). Az ötről a hatra jutni, ahogy látjuk itt az ötödik arkánumnál, csak magasabb elvek alapján lehetséges, ahol az önzésnek már nyoma sincs egy közösségben, és magasztos célok vezérlik útjainkat.

6/1 – A tüzek szerelme, hatalom, dicsőség (Crowley: GYŐZELEM)
Ezen a szinten a tüzeknek a világ behódol, győzelmet, ünneplést, elismerést, dicsőséget, popularitást, elismert hatalmat jelent. Itt is, mint a Nagy arkána szerelmesek lapjánál egy próbatétellel találkozunk. Vigyázni kell, hogy az erő ne a világi dicsőség elérésére legyen felhasználva. A mások feletti hatalom és a dicsőség megszerzése nem lehet helyes cél, nem szabad engedni a csábításnak. Viszont félreértés ne essen, maga a hatalom, a dicsőség és a popularitás önmagában nem rossz dolog, örülni lehet neki és ki lehet használni jó dolgokra. Itt azonban megvan a veszélye annak, hogy erőnket elpazaroljuk sok más dologra, melyek nem fontosak. Megosztjuk alkotó erőnket apróságokra, csak azért, hogy még nagyobb elismerésben és kedveltségben részesüljünk.
Negatív értelemben hatalomtól vagy a dicsőségtől való ittasság, beképzeltség és a csábítások hálója, ami sok nagy ember vesztét okozta már.

7/1 – A tüzek győzelmi szekere, a hódító harcos (Crowley: BÁTORSÁG, Ellenállás)
Maga a győzelmi szekér is nagyon aktív energia, ezért itt a tüzek győzelmi szekere nagyon nagy energiákat képvisel. Pozitív értelemben olyan minőségű energia, amit semmi nem bír feltartóztatni és biztosan megcselekszi azt, amiért harcba indult, mintegy átformálva a világot, nem tér vissza dolgavégezetlenül. Ebben az értelemben mindenre hatni tudó (mindenható) energiát jelképezi. Végső soron ez az energia a teljes győzelem a világ felett, ami nem azért akar győzni, hogy győzzön és bizonyítsa saját hatalmát, hanem azért győz, mert egyszerűen mindenre hatni tudó erő, és szinte nincs számára lehetetlen az anyagi világban. Úgyis mondhatnánk, hogy az anyagi világ felett álló energia.
A legtöbb tarot úgy értelmezi ezt az arkánumot, mint a túlerő elleni harcot, ami mégis inkább győzelemmel végződik, mivel ezt a harcot nagyon jó pozícióból vívjuk.
Negatív értelmezés szerint olyan őrült sebességű hajsza, ami csak szerencsétlenül és megállással végződhet. Másik lehetőség a harciasság, az erővel és hatalommal kikényszerített győzelem, mondván, a cél szentesíti az eszközt. Itt az erő a hatalom által a kényszerítéshez folyamodik, mivel nem jutott el odáig, hogy mindenre hatást tudjon gyakorolni. A hatalommal való visszaélés csak háborút és szenvedést jelent, mivel megtagadja a szabadság, az igazság, a harmónia és a szeretet elvét. Ebben az esetben a következő, nyolcadik, arkánum lesz az, mely az ilyen kényszerítő erőknek teljesen útját állja, és megakadályozza a további fejlődést.

8/1 – A tüzek igazsága, meggyőződés (Crowley: GYORSASÁG, Látomás)
Ezen a szinten az erőnek a legmagasabb elveknek kell megfelelnie, mint a harmónia, az igazság, az igazságosság, a szabadsága, a jóság és a szeretet. A tüzek igazsága meggátol minden energia fejlődését, mely nincs összhangban a tisztaság (a szentség) elvével. A cél szentesíti az eszközt, itt egyáltalán nem lehet megfelelő gondolkozás, hiszen ez magába hordozza a tökéletlenséget, amikor a cél érdekében némi igazságtalanságra szorulunk. Ezen a szinten az energia azonnali kisugárzáshoz juthat, hiszen időtől független az Akása (éter) szintjén jelenhet meg bárhol, mint sorsunkat alakító teremtő energia, ami magasabb erők áldásával érkezik. Itt saját sorsunkat irányíthatjuk, saját igazságunk alkotójává válhatunk. Ez az arkánum azt is megtanítja, hogy az igazság és igazságosság nem relatív fogalom, hanem belső meggyőződésünkön alapszik. Ez az erős meggyőződés, vagy hit, olyan erőt képvisel, mely a gyorsaság záloga. Ereje és hatása talán a teljes megvilágosodáshoz hasonlítható.
A legtöbb tarot szerint, gyors, általában örömteli változás várható.

9/1 – A tüzek vándora, példamutatás és tanítás, guru (Crowley: ERŐ, Vonakodás)
Itt a tűz, mint teremtő, tápláló és csodatévő energia jelenik meg, mely bölcsességgel, erős hittel és szeretettel párosul. Örömteli kisugárzást jelent, minden nehézség ellenére, folyamatosan a jóság, a bizalom, a lendület erőit árasztja felénk. Olyan férfias energia, mely inspirálóan hat világunkra, hogy megvalósuljon mindaz, ami jó és igaz. Általában ehhez az arkánumhoz csatolható a nevelés saját példánkkal, csodálatos gyógyítások és más csodatételek is. Negatív értelemben kifáradás, kimerültség, erőnk feletti terhek, túl nagy komolyság és felelősségérzet, melyek alatt idővel összeroskadunk. A legtöbb tarot ezt a negatív értelmezést fogalmazza meg ennél az arkánumnál.

10/1 – A tüzek sorskereke, hősies önfeláldozás, titkos misszió (Crowley: ELNYOMÁS, Leterheltség)
A tüzek sorskerekénél a tűz teremtő energiája egy magasabb szinten majd visszatér a kezdethez, és minden kezdődik, előröl, más feladatokkal, új területeken. Ezen a szinten a tűz átadja energiáját a víznek, úgymond meghal, feláldozza önmagát, hogy a vizet elpárologtatva az egekbe emelje a föld szellemét. A tűz útja tehát hősies önfeláldozással végződik.
Negatív értelemben erővesztés, amikor még nehezebb feltételek mellett kell véghezvinni azt, ami legutóbb sem sikerült. Lehet ez egy olyan helyzet, amikor jóakaratunkat nem tudjuk kibontakoztatni, és a világ mást gondol rólunk, mivel nem tudjuk meghozni a kellő áldozatot. A legtöbb tarot itt a negatív értelmezést használja, ami leterheltséget, elnyomást, félelmet, elfojtást jelöl, amikor nem tudunk megfelelni a kihívásoknak, a vágyainknak a ránk kiszabott sorsnak.

1/2 – A vizek mágusa, áldás, (akarni,vágyódni), inspiráló hatás: Feltámadás, (Crowley: Beteljesülés)
A vizek mágusa a befogadás a tisztaság a hála, a szeretet, az ártatlansága, az élet és az önzetlenség értékeit hozza fizikai világunkba. Feladata, hogy a teremtést a legmagasabb elvekkel átitatassa, magnetizálja, mintegy életet adva neki. Itt megtörténik a vizek telítése a legmagasabb és a legtisztább harmóniával. A befogadás a hasonlóság, az átvitel, az analógiák alapján történik, melyhez a négy elem közül a víz a legalkalmasabb. Mindennek a magas szellemi harmóniának nem maga a víz elem a forrása, de ez az elem képes a legjobban befogadni és átadni világunknak a fenti dolgokat. Ide kívánkozik Triszmegisztosz híres Smaragd táblája, amit a hermetikus mágia alapvető iratának tartanak. Ebben az iratban meglelhetjük a víz munkáját, ahogy a felső és alsó erőket magába szívja, illetve átadja azokat. Ebben a vonatkozásban fontos tudni azt is, hogy az emberi petesejt 96% víz, szinte csak víz. Az emberi test víz tartalma fiatal korban 80%. Idősebb korban egyre csökken, felnőtt korban 70%, ha eléri az 50%-ot meghalunk. (Masaru Emoto előadásából) [voda], Masaru Emoto: Water , Érdekes videó a vízről

2/2 – A vizek papnője, összetartozás, rokon lelkek , inspiráló hatás: Nap, (Crowley: SZERELEM, Együttlét)
Összetartozás, vonzás, összekötés és a hatni tudás elve, a víz összehúzó tulajdonságából adódik, ami lehetővé teszi, hogy az asztrális szféra nagyon finom sűrűsödés által anyagszerű jelleget öltsön. Az asztrális fluidum további sűrűsödése végső soron az anyagi minőség megjelenését eredményezi.
Mondanivalója az összekötés, része lenni valaminek a legmélyebb szinten, ami lehetővé teszi, hogy a harmónia vágya határozza meg a teremtett világ fejlődését. Kulcsszavak a dualitás egysége, belső és külső világ kapcsolata, összetartozás, egymásra hatás és hatni tudás, párkapcsolat, együttlét, összetartozó erők és rokon lelkek vonzódása, a jin és jang összetartozása.
Általában a kölcsönös szeretet, szerelem időszakát jelöli.

3/2 – Vizek királynője, ajándék, kibontakozás, fogékonyság, inspiráló hatás: Hold, (Crowley: BŐSÉG, Öröm)
A vizek királynője élet kibontakozása és a fejlődés ajándékát tartja kezében. Ez örömteli áldásként nyilvánul meg, ami nem önmagunk tudatos akaratából fakad. Olyan ajándék ez, ami mint valamiféle vonzóerő vezérli az élet és a harmónia kivirágzását a megfelelő időben a megfelelő úton, mint amikor a tavaszi esőktől kivirágzik a rét. Ez a hatás a teremtés minden szintjén megnyilvánul, legyőzve a káoszt, az élet kibontakozásáért és fejlődéséért felelős, melyek a teremtés ideáit tükrözik. Az ösztön (instinkt), a különböző archetípusok, az élet sokfélesége ellenére, közös hatás eredménye, mely megjelenik a teremtett világban, olyan egyszerűséggel, mintha ez a fejlődés magától érthetődő, elmaradhatatlan része lenne világunknak. Az emberi társadalomban a közös együttműködés, az egységes tudat, az ártatlanság, a jóság, a szerető közösség, a testvériesség, a család, a boldogság eszméit hordozza.
Hétköznapi értelmezésben ez a lap jelentheti a hálát, a sikert, az élet szépségeit, a sikeres együttműködést, szívélyes emberi kapcsolatokat, fogékonyságot valami iránt. Figyelmeztethet arra is, hogy nyissuk meg szívünket, hogy hálásak tudjunk lenni, mind azért, ami ugyan természetesnek tűnik számunkra, mint törvényszerű kibontakozása a dolgoknak, de valójában nem az.

4/2 – A vizek királya, lezárás, önértékelés, inspiráló hatás: Csillag, (Crowley: FÉNYŰZÉS, Rosszkedv)
A vizek királya (a négy kehely) olyan törvényalkotó, megítélő és stabilizációs folyamat, ami végérvényessé teszi a fejlődés folyamatát, mintegy szinteket alkotva stabil, befejezett, tökéletes, jól működő rendszereket teremt. Lezárja a fejlődést, ami egy adott szinten tökéletesen megfelel. Ez a lezárás lehetővé teszi, hogy a fejlődés új irányt vegyen, máshol, illetve más szinten. A fejlődés egyes szintjei létrehozzák a rendet, a törvényességet, ami stabil alapot teremt a további fejlődés számára, legyen az érzelmi, lelki vagy materiális jellegű. A víz útja a földhöz ezért sokféleképpen fejti ki hatását. A vizek királynőjénél egyfajta automatikusan működő természetes fejlődést jelenti emberi tudatosítástól szinte függetlenül is, míg a vizek papjánál már társadalmi tudatos szinten hat.
Emberi vonatkozásban önmagunk megítélése, belsőnk összehasonlítása a tiszta eszmékkel és érzésekkel. Olyan folyamat, ami saját magunkat értékeli, stabilizálja és automatizálja azt, ami életképessé vált, és destruktívan hat mindarra, ami nem felel meg és ellentétben áll magasabb értékekkel. Pozitív értelemben a tulajdonságok, az érzések, érzelmek magasabb szintre lépése, ami végérvényesen beíródik az ember szívébe, jellemébe, karakterébe, érzelmi világába stb.
A legtöbb tarot a negatív értelmet emeli ki, mint a túltelítettség, kedv-vesztettség, érzelmi ingatagságot, unalmat, amit azzal magyarázhatunk, hogy itt egy folyamat lezárul, véget ér. A Zen tarotban ez az arkánum a befelé fordulást jelenti, ami az itt elmondottakkal nagyon jól összeköthető. Ez az arkánum olyankor is megjelenhet, ha valaki egy sikertelen párkapcsolattól próbál sok civódás után megszabadulni. Értékeli és lezárja azt, ami nem életképes, mert több fájdalommal jár, mint boldogsággal. Megint más összefüggésben jelentheti azt is, hogy „járt utat járatlanért el ne hagyj”, tehát a stabil, a tradícióra épülő megoldást ajánlja a bizonytalan helyett. Ahogy ebből a két példából is látható ennél az arkánumnál is, nagyon sok értelmezés lehetséges, amit csak akkor tudunk helyesen alkalmazni, ha nem konkrét értelmezésekhez ragaszkodunk, hanem megpróbáljuk megérteni minden arkánum mély, rejtett értelmét, ami szavakban néha igen nehezen fejthető ki.

5/2 – A vizek papja, szociális és társadalmi támasz, inspiráló hatás: Torony, (Crowley: CSALÓDÁS, Gyász)
A vizek papja közösségi, társadalmi szintre emeli a víz elem által közvetített hatást, ami itt, is mint összehúzó vonzóerő fog fellépni. Itt megjelenik a hovatartozás, a család, a származás, a közösség, a nemzeti egység, az együvé tartozás, az egyenlőség és a kollektív egységtudat mindent átható csodálatos harmóniája. Ez a békés, szeretettel és szívélyességgel teli harmónia vágya minden emberben, de főleg a gyerekekben van jelen. Az idők folyamán, ahogy az ember felnőtté válik, látva a társadalmi igazságtalanságot és szociális bizonytalanságot gyorsan korlátozódik a harmónia, az együvé tartozás, a kollektív tudat vágya, egy baráti vagy rokoni körre és később szinte már csak egészen a szűk családi körre terjed ki. Persze ez nem azt jelenti, hogy ennek így kell lennie, hiszen ez szenvedéssel jár, ahol a tisztaság, a szeretet az összetartozás energiái nem képesek kellő képen kibontakozni közösségi szinten. Ezzel társadalmunk megfosztja önmagát az ember legnagyobb erejének a megtapasztalásától, ami az önzetlen szeretetben van. Természetesen a gond ott van, hogy az ember minden kísérlete ellenére még mindig nem jutott el arra a szintre, hogy a kollektív egységtudat, az együttérzés, az önzetlen szeretet erőit használni tudja. Minden ez irányú próbálkozása sikertelenséggel, illetve csak rész-sikerekkel végződött. Nem is csoda, hiszen éppen ezekkel az energiákkal és érzésekkel történtek a legnagyobb visszaélések a történelem folyamán. Tették ezt királyok, politikusok, ékes szólású papok, gazdag üzletemberek stb., ami azt eredményezte, hogy jelenleg utópiaként hat minden ez irányú törekvése az emberiségnek. (Megjegyzendő viszont, hogy állati szinten, mint például a delfineknél, bizonyítottan jól működő kommunikációs, illetve érzéki rendszerről beszélhetünk, ami a kollektív tudat bizonyos formájára épül.) A vizek papja felébreszti és életben tartja az emberi együttérzés, a kollektív egységtudat eszméjét. Köznapi értelemben jelenthet adakozást, karitatív tevékenységet, szociális gondolkodást, irgalmasságot, gyámkodást, a természet védelmét vagy közösségi aktivitásokat, melyek ápolják a közösségi szellemet. A legtöbb tarot mégis inkább negatív értelmezést társít ehhez a laphoz, mit a múlthoz történő ragaszkodás, valami értékes elvesztése, fájdalom, hajótörés, csalódás, a szociális biztonság elvesztése, kivetettség vagy másokra szorultság.

6/2 – A vizek szerelmesei, szerelem, önátadás, feltételekhez kötés, inspiráló hatás: Sátán, (Crowley: ÉLVEZET, Emlékezés)
A vizek szerelme, érzelmi fejlődés, a legmagasabb harmónia megérintése, maga a szerelem. Ez a teremtés nagy násza, mert minden, ami az univerzumba teremtve volt a szerelem aktusával volt megteremtve. Ezen a ponton az ég felső és a föld alsó erői olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy szinte megérintik egymást. Azt is mondhatnánk, hogy ez a csoda nagy indító kulcsa, miután egy pillanatra szinte minden lehetségessé válik.
Negatív értelemben a szent indító kulccsal történő visszaélés, feltételkhez kötés, bizonyos dolgok kikényszerítése, békiója illetve manipulációja. Néhány tarot itt a boldogság illúzióját és az emlékekbe merülést, álmodozást emeli ki, ami valójában igaz, de anélkül, hogy megértenénk, milyen jellege van, és miért történik ez, könnyen félreérthetjük ezt a folyamatot. Ennek megértéséhez a következő arkánum szolgáltatja a kulcsot. Itt ugyanis valójában erős vizualizációhoz hasonló folyamat megy végbe, annak érdekében, hogy a víz hatását a környező világ a lehető legpozitívabban tudja majd elfogadni. Hogy miért történik mindez, és miért van erre szükség, csak a következő arkánumnál fogjuk tudni teljesen megérteni.

7/2 – A vizek győzelmi szekere, az áldás megvalósulása, kicsiben megvalósul a nagy csoda, inspiráló hatás: Mértékletesség, (Crowley: KICSAPONGÁS, Megtévesztés)
A vizek győzelmi szekere valójában az előző arkánum folytatása, ahol a harmónia, elnyeri kiteljesedését a csoda megvalósítása által gyümölcsöt hoz. Mindaz, amit a víz a vizek mágusánál (a kelyhek ászánál) megkapott, ezen a szinten felszabadul, hogy a lenti világnak átadja azt, amit fentről hozott. Ez teljes önátadással valósul meg, az egyhez való teljes hűség és ragaszkodás által. Ezen a ponton beteljesedik mindaz, ami a víz első küldetése volt, de a víz útja itt még nem zárul le. Pozitív értelemben teljes hűség, átadás, tisztaság, bizalom, ami által a csoda megvalósul. Emberi kapcsolatokban jelentheti a teljes önátadást, hűséget, párkapcsolat magasabb szintjét, éltető és gyógyító erő megvalósulását.
Negatív értelemben, lehet önátadás nélküli szexuális kapcsolat, feslettség, romlottság, hűtlenség, hazugság, önámítás. Valójában a pozitív és negatív értelem nem csak maga víz elem hatásától függ. Ennek az arkánumnak az értelmezése főleg attól függ, hogy a víz által közvetített felső hatásokat hogyan fogadja a befogadó környezet, milyen értékeléssel. Abban az esetben, ha ezt értékelni tudja, tisztának, isteninek, szentnek, csodálatosnak tartja és hálával fogadja, segítve annak hatását, akkor pozitív értelmezésről beszélhetünk. Ha viszont ezt a csodát semmibe veszi, meg sem köszöni, nem tartja értékesnek, vagy el sem akarja fogadni, akkor negatív értelmezésről kell beszélnünk. Így valósul meg a víz által közvetített hatás a világunkra, ami a vizek győzelmi szekere, hiszen maga a győzelmi szekér minden esetben valamilyen átalakító a világunkat formáló, legyőző hatást jelöl. Itt lehet megérteni az előző arkánumnál megjelenő álmodozást, illúziót, amit sok tarot még ehhez az arkánumhoz is hozzárendel. Valójában pozitív értelemben nem álmodozásról van szó, hanem ez a folyamat a mágiában jól ismert vizualizációs folyamathoz hasonlítható, aminek itt az a célja, hogy felkészítsen a víz által közvetített hatás maradéktalan befogadására, megvalósítására, értékelésére. Igen szomorú dolog, amikor ez az arkánum nem tud pozitívan megvalósulni. Olyan ez, amikor az ember elveszíti legszebb éveit, valamilyen szerencsétlen körülmények miatt, és nem tudja boldogságban megélni azokat.

8/2 – A vizek igazsága, átszellemülés , inspiráló hatás: Halál, (Crowley: TUNYASÁG, Búcsúzás)
Ez az arkánum az előző arkánum folyatása. Itt a víz útja a sötét, kemény földbe, annak mélységeibe vezet, ahol nincs napfény. Ezzel a víz hozzájárul ahhoz, hogy a kemény föld megpuhuljon, képlékenyebb legyen és a mélységekben rejtett kincsek és barlangok jöhessenek létre. A víz itt magába szívja a föld rejtett belső energiáit. A köznapi életben sokféleképpen élhetjük ezt meg, lehet ez olyan érzés, amikor elveszítjük fiatalkori álmainkat, mivel mindaz, ami régen álom illetve cél volt, már megvalósult és egyszer csak valami szorongató vágy, hiányérzet vesz rajtunk erőt. Hiányzik mindaz, ami eddig életünk érzelmi mozgatóereje és szerelme volt. Eltűnik a varázslat, a csillogás, ami – mint megfejthetetlen erő – kísérte életünket. Most minden illúzió szétfoszlik, és sötétség kilátástalansága vesz rajtunk erőt, ami néha igen fájdalmas csalódás lehet, hiszen valami értékeset elveszítettünk, egy új ismeretlen útra kerültünk. Az ember tudata, ami egyébként a föld elemmel van összefüggésben, érzékenyebb lesz és együtt érzőbb mindazzal, ami földhöz kötött és az elmúlás felé tart. Itt a víz elem erős föld elemhez hasonló energiát nyer, ami fenntartó, gondoskodó, gyógyító, megóvó és tápláló jellegű. Mivel a föld elemhez tartozik öröklét is, ezért itt az emberi tudat érzékeny lesz mind arra, ami az elmúlást jelenti.
A legtöbb tarot negatív érzelmekkel jellemzi ezt az arkánumot, mit depresszió, szexuális apátia, hiábavaló kísérletek arra, hogy megújuljon az érzelmek folyamát, tisztátalan kellemetlen bűzt árasztó iszap, tunyaság. Rider-Waite tarot szerint azt mutatja, hogy elhagyjuk megszokott környezetünket, szívünkhöz közelálló emberektől és dolgoktól válunk meg, és bizonytalan jövő felé indulunk. Pozitív értelemben az ember tudata sokkal megértőbb és együtt érzőbb lesz, főleg ami az emberi sorsokat illeti, ami által más értékrend alakul ki benne.
Negatív értelme, amikor elutasítjuk mindezt és minden áron vissza akarunk térni fiatalkori álmainkhoz, érzelmeinkhez, gondolkozásunkhoz, ami végső soron depresszióhoz, félelmekhez, gyötrődéshez vezet.

9/2 – A vizek vándora, visszacsatolás, önkéntes szolgálat, inspiráló hatás: Akasztott ember, (Crowley: BOLDOGSÁG, Társaság)
A vizek vándora vagy bölcse az előző arkánum folytatása, hiszen a víz útja még nem zárult le. A föld melyéről újra feltör megtisztulva, mint forrás, patakokat, folyókat, tavakat hozva létre. Itt a víz a föld mélyéről megtalálja a fényhez vezető utat, ami mint belső fény a vándor lámpásához hasonlítható. Magában hordozza a föld ásványait és szellemét, ami gyógyító, tápláló, gondoskodó, megóvó, beépülő erőként jelenik meg. Eljuttatja a föld energiáját a földfelszínre és a növényzetbe, hogy oxigénnel táplálják a levegőt. Ezen a ponton hasonló folyamat megy végbe, mint a vizek mágusánál, azzal a különbséggel, hogy itt földi energiával telítődött a víz. Emberi értelemben, józanság, felelősség, családiasság, praktikusság, becsületesség, beteljesedés jellemzi. A legtöbb tarot meghitt családi légkörrel, beteljesedéssel, örömmel az boldogság megtartásával, életörömmel, társaságkedveléssel jellemzi ezt az arkánumot. Negatív értelemben semmittevés vagy kicsapongás.

10/2 – A vizek sorskereke, földünk érzelmi világa, inspiráló hatás: Erő, (Crowley: KIELÉGÜLTSÉG, Házasság)
A vizek sorskereke lezárja a víz körforgását, mivel a víz itt a kipárolgás által visszatér az égbe és ott átadja a földtől átvett energiáit. A víz kipárolgása által (amihez a tűz energiája szükséges, lásd a tüzek sorskerekénél) páradús levegőt eredményez, ami az egész föld légterét áthatja, és az égbe emelkedik, miáltal a szellemi szférákra is hatást gyakorol. Mindez végső soron, olyan információs teret képez, ami a fejlődés záloga. Emberi értelemben a gondolkodásmódunk, érzelmi világunk meghatározója lesz, hiszen máskent gondolkodtak az emberek 30 éve, mint most. Ezzel a víz útja teljessé válik. Emberi értelemben elégedettség, béke, megnyugvás, teljesség, az élet értelmének megértése, kiteljesedése jellemzi ezt az arkánumot.
Negatív értelemben lehet a család és a családi kapcsolatok túlzott fontossága, mindenek fölé helyezése, illetve a földies dolgokhoz történő túlzott ragaszkodás.


1/3 – A szelek mágusa, inspiráció, intellektus, a varázspálca vagy Excalibur (tudni) (Crowley: Döntőképesség)
Ide tartozó fogalmak: ráhangolódás, inspiráció, meghallás, kutatás, tanulás, intellektus, lehetőségek felismerése, utazás, világnézet, kommunikáció, diplomácia stb. Mindaz, ami a magasabb szellemiségünk és a megvilágosodásunkhoz vezet, a tiszta eszmék és ideák felismerése által. Feladata úgy vezetni az erőket, hogy minden a tanuláshoz, szellemünk fejlődéséhez, tökéletesedéséhez vezessen. Ez egy igen magas eszme, ami az élet értelmét és a szellemi fejlődést jelenti.
Életük folyamán viszont a mi dolgunk, hogy kapcsolatot teremtsünk a víz és a tűz között, harmonizáljuk vagy szétválasszuk őket. Mondanom sem kell, hogy ez a gyakorlatban nem egyszerű dolog. Egy hasonlattal élve, egy igazi varázspálcát tartunk a kezünkben és egyáltalán nem mindegy hogyan hadonászunk vele. Jó komunikációt, tudatosságot és éles elmét igényel. Abban az esetben, ha tiszta és magas eszméket követjük, akkor még a hibák ellenére is, általában kedvező kimenetelre számíthatunk.
Más értelemben jelentheti a szellemi fejlődés a tanulás, a megismerés, a kaland, a kutatás, a felfrissülés vágyát is, ami megnyilvánulhat sok féle tevékenységben.

2/3 – A szelek papnője, csend és önismeret, belső ragyogás (Crowley: BÉKE, Kétség)
A levegő papnője feltételezi magasabb énünkkel való kapcsolatot. Az emberben benne rejlő isteni szikra és a belső szellem, ami utat mutathat szellemi fejlődésünkhöz. Amíg nem jön létre magasabb énünkkel való kapcsolat, addig világunkat csupa meg nem érthető dualitás, félelem, tanácstalanság és ellentét hatja át. Ehhez le kell csendesednünk, hogy meghalhassuk a csendet és ebben a csendben megértsük szellemünk hangját, a belső hangot. Csak ezután léphetünk tovább az állati szintről egy magasabb, emberi szintre. Itt a belső hang békéje átfogja az egész univerzumot, egyszerre az univerzum részévé vállunk és nem fogjuk magunkat egyedül érezni. Emberi értelemben az ellentétek megértésén és feloldásán fáradozunk, de nem megy. Miért kell feloldani minden ellentétet? A vélt ellentétek gyakran nem is léteznek, vagy nem fontosak, csak még nem látjuk. Békét kell teremteni belsőnkben, le kell csendesednünk, meg kell hallanunk a csendet, hogy megtaláljuk a békét, ami mint belső nap fog világítani bennünk.
Negatív értelemben az én kettőssége, a szétziláltság, a megoldhatatlan ellentétek és meg nem nyugvó kapcsolatok, konfliktusok, bizonytalanságok.

3/3 – A szelek királynője, a múló idő és a szerető kedvesség feltétele (Crowley: BÁNAT, Következetesség)
A legtöbb tarot a bánat érzését társítja ehhez a laphoz, de mi a bánat? Sok fajta bánat van, de mindenki jól ismeri azt a szorító érzést, amikor nem tettünk meg valamit, amit meg kellett volna tenni az emberi kapcsolatban, és már nem tehetjük meg, mert elmúlt annak az ideje. Az emberi kapcsolatunk nem fejlődött megfelelően. Valójában ez a kártya nem más, mint a fejlődés és tanulás, illetve annak elmulasztása. A fejlődés, ahol másokkal együtt fejlődünk, és együtt tanulunk, egymástól vagy a gyermek szüleitől. Közös tanulás, közös fejlődés, közös megvalósítása álmainknak. A számunkra megadott lehetőségeket vagy kihasználjuk, vagy nem. Az időt megfordítani nem tudjuk. Ahogy Salamon mondja, meg van mindennek a maga ideje. Ha a levegő papnőjénél az ellentétek feloldása nem sikerül, akkor az izolációhoz vezet, és gyakran emiatt észre sem vesszük, hogy elmentünk olyan dolgok mellett, ami még életünk értelme is lehetett. A Zen tarot nem véletlenül teszi ide az izolációt, elszigetelődést, elridegülést, közönyt. Gyakran az ilyen izolációnak az oka, olyan érvek és indoklások, melyeket érettebb korunkban banálisaknak látunk majd, hiszen inkább csak büszkeségünk, sértődöttségünk, fájdalmunk, lustaságunk, megrögzöttségünk elkendőzései voltak. Pozitív értelemben ez az arkánum a mindig jelenlévő szerető kedvesség, a önkontrol fontosságára figyelmeztet. Minden egyes szavunkat és cselekedetünket a szerető kedvességnek kell áthatnia, amikor csak lehetséges ez, mert az idő kerekét megfordítani nem tudjuk. Az időben minden változik, ami ma fekete honap fehér lehet, ha helyesen állunk hozzá. Jelentheti a soha meg nem hallott vagy ki nem mondott szót, ami mindent megoldott volna.

4/3 – A szelek királya, Mahatma (Crowley: FEGYVERSZÜNET, Akadályoztatottság)
Mahatma szanszkrit szó, jelentése: "nagy szellem". Itt a Király arkánumnak képesnek kell lennie integrálnia a Csillag arkánum energiáját, ami általában a nép vágyaként jelenik meg. Erre a történelemben csak legendás királyok voltak képesek.
A gyakorlatban megjelenhet ez a lap, amikor minden rendezetlen, bizonytalan, és akadályoztatva vannak a dolgok. A ránk kényszerített béke, mint fegyverszünet vesz minket körül. Amikor mindenben érződik a koordinálatlan erő a bizonytalanság a valódi bizalom és a fejlődés hiánya. Lehet ez egy hosszadalmas és bizonytalan várakozás, amikor fontos megtartani a hitünket és lelki erőnket. A valódi megoldást a Csillag arkánum felemelése jelenti, a király illetve valamilyen más vezető szerepében.

5/3 – A szelek papja, új eszmék, lelkesedés, nézeteltérések leküzdése (Crowley: VERESÉG, Rombolás)
A szelek papja, itt is társadalmi, közösségi szintre emeli az előző arkánum erőit. A helyes irányt, most társadalmi szinten, a kollektív szellembe árasztja szét. Segíthet, ha eljutunk a lelkesedéshez, ami által a kitűzött irány elfogadhatóvá válik mindenki számára. Ehhez az arkánumhoz tartoznak az olyan eszmék, filozófiák, izmusok, forradalmak, reformok, tanok melyek képesek megváltoztatatni az emberi gondolkodást és gyakran a társadalmi elrendeződést is. A legtöbb tarot negatív értelmezést társít ehhez a laphoz, mint a konfliktusok, vereségek, nézeteltérések, túlbuzgóság, aljasságok, kelepcék, visszaélések, sikertelenségek, félelmek. Nehéz a jó irányt megtalálni, és arról másokat is meggyőzni, ezért a gyakorlatban általában sikertelen. Veszekedések, nézeteltérések gátolják a konstruktivitást. Ha az előző arkánum sikertelen volt, akkor szinte bizonyos, hogy ez az arkánum is csak rombolások és konfliktusok árán fog tudni megvalósulni, vagy teljes kudarccal végződik majd.

6/3 – A szelek szerelme, szabadság, szabad választás (Crowley: TUDOMÁNY, Gyötrelem)
A legtöbb tarot úgy jellemzi, mint búcsúzás és elindulás egy új ismeretlen úton, amit megélhetünk pozitívan és negatívan is.
ZEN tarot szerint, felesleges terhek cipelése, amiktől meg kell szabadulni.
Ennek az arkánumnak a szeretete abban áll, hogy mindenki választhatja azt az utat, amit jónak lát saját szívében. Mindenki maga döntsön életútjáról, annak következményeivel, mely időről-időre megváltoztatható lesz élete folyamán. Mindez azt jelent, hogy bármit is választunk tegyük ezt tudatosan, lelkesedéssel, akarattal, odaadással, nem félelmekből vagy kényszerűségből - ezt tanácsolja ez a lap nekünk. Éljük életünket mint szabad emberek, ne engejünk a manipulációnak, a kelepcéknek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem szolgálhatunk valamit, sőt a valódi szabadság a szeretet szolgálatában rejlik.
„A szeretet törvény, azonban a szerelem az akarat alatt áll!” (Fraz Bardon, A. Crowley)

7/3 – A szelek győzelmi szekere, az élet értelme, a megvilágosodás útja (Crowley: HIÁBAVALÓSÁG, Aljasság)
Elszántsággal harcolni az eszmékért gyakran hiábavalóság az emberi társadalomban, ahogy Salamon mondja minden bölcselet hiábavalóság. Ez a felismerés ahhoz vezethet, hogy az ember csalódott lesz az élet magasabb értelmét illetően, és inkább az élet örömeire, élvezetére összpontosít. Ez a csalódottság gyakran ahhoz vezethet, hogy az ember igyekszik mindenben a könnyebb utat kiválasztani, vagy egészen az alkoholizmusig és a kábítószerezésig is elmehet. Egy másik értelmezés szerint jelentheti a politikát, mivel ez is a szavak harci szekere. Itt a politika elsősorban negatív értelemben jelenik meg, mint furfang, hazugság, ámítás, kelepce, mások kihasználása, félrevezetés, kétszínűség, aljasság. Pozitív értelemben az élet valódi értelmének felismerése, meggyőződés által. Az érett szellem eljut ahhoz a meggyőződéhez, hogy az isteni princípium része, ezért utat keres, hogy a legmagasabb isteni elvvel azonosuljon. Ez a szellem győzelme, az igazi tudás útja.

8/3 – A szelek igazsága, helyes szívállapot és hozzáállás (Crowley: BEAVATKOZÁS, Akadályoztatás)
Sok minden nézőpont, szívállapot és hozzáállás kérdése. Mindenben meg lehet tálalni egy apró valamit, ami nem tökéletes, sőt káros, és ennek alapján el lehet ítélni, vagy azt lehet mondani, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Ugyanabban a szituációban lehetünk boldogok és teljesen boldogtalanok is, ez sokszor csak rajtunk függ. Pozitív értelemben a lényeg, a ragyogás, a tisztaság, a harmónia meglátása, ami legyőzi a zavaró dolgokat, amik mindent össze tudnak keverni. Van olyan, aki mindig a zavaró piszkokat fogja kiemelni, de van olyan ember is, aki a zavaró dolgok mellett meglátja a lényeget, meglátja a fényt, a tisztaságot. Emberi kapcsolatokban, de főleg a családban láthatjuk azt, hogyha hagyjuk, hogy apró problémák tönkretegyék a szeretetünk ragyogását, akkor előbb-utóbb saját lelkiismeretünk fog megvádolni bennünket. Viszont lehet ezeknek oka ennél melyébben is, a tudatalattiba bevésett rosz programok, amiket ki kell javítanunk.
A Zen tarot ehhez az arkánumhoz a mardosó bűn érzetét társítja, ami csak egy a lehetséges aspektusok közül. A legtöbb tarotban ezt úgy jellemzik, mint saját korlátaink által létrehozott szorongások, tépelődések, melyeket önmagunkban hoztunk létre, de nem igazán van valós alapjuk.

9/3 – A szelek vándora, praktikus bölcsesség (Crowley: KEGYETLENSÉG, Aggodalom)
Aleister Crowley ehhez az arkánumhoz a kegyetlenséget társította, ami igen negatív értelmezés, de bizonyos szempontból igaz. Nem mintha egyetértenék ezzel, de nézzük meg közelebről!
Ennek a megértéséhez elegendő, ha Jézus egyik példázatát vesszük alapul, ahol a gazdag ember megbízza szolgáit, hogy gazdálkodjanak egy talentummal. Ez abban az időben igen nagy pénznek számított. Visszatérve útjáról számon kérte szolgáit, hogy ki hogyan gazdálkodott. Két szolga megsokszorozta az összeget, egy viszont nem. Erre a gazdag ember megparancsolta a szolgáinak, hogy akinek a legkevesebb van, attól vegyétek el mindenét és adjátok oda annak, akinek a legtöbb van. Ahogy ezen a példán is láthatjuk, a praktikus bölcsességet lehet kegyetlenségnek is értelmezni, hiszen akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van.
Fontos tehát, hogy tudjunk felmutatni legalább valami apró gyarapodást.
A legtöbb tarotban a számonkérés, a türelmi idő lejárta, amikor rajtunk valamit behajtanak, vagy megbüntetnek. Nyomasztó érzések, álmatlan éjszakák, félelmek, amikor komoly gondok előtt állunk. Vizsgáljuk meg, mennyire megindokoltak agodalmaink, és tegyünk valamit, hacsak egy kis lépést is.

10/3 – A szelek sorskereke, hit vagy kudarc (Crowley: BUKÁS, Erőszakos vég)
A szellem hallhatatlan és a test halála után a lélek az asztrális szférába távozik. Később a szellem, miután elválik a lélektől, tökéletesedni akar, hogy közelebb kerülhessen az isteni szférákhoz, újra lejön a földre, hogy itt tökéletesedjen. Így a szellem útja a mennyből végső soron újra a földre vezet, hogy a földön tökéletesedve egy magasabb szintre kerülve térhessen majd vissza.
Másként megfogalmazva a levegő itt a tüzet táplálja, átadja neki az enegiáját. Ez a tűz viszont lehet nemes szeretet tüze, de lehet a pusztítás tüze is, ami feléget mindent magunk mögött.
Emberi értelemben jelenthet átlépést egy másik dimenzióba is.
Negatív értelemben harc saját magunkkal, amikor újra és újra azok a problémák, vagy olyan hatások jönnek elő, melyeket nem sikerült megodanunk, még a legngyobb erőfeszítések árán sem. Lehet ez valamilyen görcsös félelem, reménytelenség, üresség, pusztulás, materiális megsemmisülése mindannak amit csináltunk.
Legtöbbször olyan problémák, melyeket azért élünk át, mert elhanyagoltuk önmagunk megismerését, szituációink tudatos kezelését.


1/4 – A föld mágusa, alkotás, teremtés (hallgatni) (Crowley: Lehetőség)
Mivel a teremtett világ hűen reprezentálja a fenti dolgokat, ezért az anyagi világban lehetőségünk van a tanulásra, kisérletezésre. Viszont az ember legfőbb jellemvonása az alkotás vágya és képessége. Ezt az alkotó erőt és vágyat felyezi ki ez az arkánum, ami megjelenhet nagyon sok formában. Az alkotás vágya inspirálja a tudás megszerzését is.
A legtöbb tarot a gazdagság és az anyagi biztonság potenciáljaként tekint erre a lapra, illeve értékteremtő lehetőségre, amit érdemes megragadni.

2/4 – A föld papnője, az egyensúly tudatos kifejlesztése (Crowley: VÁLTOZÁS, Álhatatosság)
Nincs igazi szellemi fejlődés gyakorlat nélkül és nincs gyakorlati fejlődés szellemi nélkül. A föld papnője a szellem a lélek és a test kiegyensúlyozását kéri, ahol az egység és a rend megszületik, mert a fejlődés csak így tud majd kibontakozni, ha egyenletesen tud haladni mind a három szférában. A dolgok pozitív és negatív odalát is kezelni kell tudni, mind önmagunkban, mind a körülöttünk lévő világban. Sőt a rejtett dolgokat is, mint például az ember tuadatalattija. A föld feletti szférák hatása is ehhez az arkánumhoz társítható.
Köznapi értelemben lassú, pozitív fejlődést, érlelődést, a dolgok egymástól való függését jelenti, ahol a dolgoknak össze kell hangolódniuk.
Negatív értelemben olyan lassú változások, melyeket nem igazán akarunk kezelni ezért elhanyagoljuk, viszont ez később komoly prolémákat okozhatnak.

3/4 – A föld királynője, előkészítés (Crowley: MUNKA, Továbbjutás)
A fejlődés az önállósodás, a szépség és teljesség felé vezető titokzatos energia, mintha csak a nap fénye volna. Az emberi élet folyamán a felnőtté válásig a szellemi vezetőnk segítsége, majd később általánosabban az isteni gondviselés jelenik meg ennél az arkánumnál.
Bizonyos értelemben az Akása (ok-okozat) hatásai is ehhez az arkánumhoz társíthatók (tehát a valódi kabbala tudománya is).
Fejlődés, tanulás, tudatosodás, kibontakozás, tapasztalatszerzés, tervezés, optimizmus, társítható ehhez a laphoz. Jelenthet jó tanulmányi eredményeket, felkészülést az önálló életre, vagy valamilyen dolog megvalósulására. Negatív értelemben félelmek, kishitűség, aggályok, a dolgok előkészítésének elmulasztása.

4/4 – A föld királya, súlypont (Crowley: HATALOM, Bemerevedés)
Más dolog a középpont és más a súlypont. Ha a dolgokat azoknak súlypontjából kezeljük, akkor az egészet is tudjuk uralni. Érzelmi világunkban is érdemes megismerni azokat a folyamatokat, amik legmélyebben zajlanak bennünk, felhozni a tudatba! Ha erre önmagunkban képesek vagyunk, akkor képesek leszünk ezt másokban is meglátni. Ezekután képesek lehetünk önmagunkat urali egyetlen pontból (ahogy a Nap uralja a Naprendszert).
Emberi viszonylatban ez az arkánum jelezhet olyan lehetőségeget mint: a letelepedés, a kiterjedés, biztonság, felelősségvállalás és mindazt, ami összefügg a törvényekkel, a centralizációval, a stabilitással és a rendezettséggel.
Döntéshozatalban jelentheti, hogy ne engedjünk, tartsuk erősen kézben a dolgokat, szilárdan, de ne görcsösen, ragaszkodjunk álláspontuk lényegéhez.
Negatív oldala a hibás súlypontban keresendő, illetve abban, hogy megragadtunk egy pontban, ahonnan nem tudunk kimozdulni. Megnyilvánulhat fösvénységben, de túlzott konzervativizmusban, dogmatizmusban, sőt a szellemi dolgok elutasításában is.

5/4 – A föld papja, az igazságtalanság és szerencsétlenség átváltoztatása (Crowley: GOND, Szűkölködés)
Önmagunk mikrokozmosza a magkrokozmosz mintája. Ezért óriási belső laboratórium áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy kisérletezve megtanuljuk a dolgok átváltoztatásának a módját önmagunkban. Az alkímia tudománya arról szól, hogy hogyan lehet a negatív dolgokat poztívvá átformálni, ami nem csak szellemi és érzelmi oldalon, de a gyógyításban is használatos. Mindezt elsajátítva, gyakorolva önmagunkban, később képesek lehetünk egy ellenséges felet is a barátunká tennni, vagy egy igen negatív szituációt előnyösen kihasználni, átváltoztatni, eliminálni. Az elektromosságot mágnesességgé lehet alakítani és fordítva.
A legtöbb ember sikertelenség esetén a környezetét hibáztatja, de ritkán tudatosít 3 fontos dolgot:
1. A bevonzás törvényét (szinkronicitás)
2. A kollektív felelősséget egymásért és világunkért
3. A negatív szituációban rejlő lehetőséget arra, hogy valami megjavuljon, meggyógyuljon, esetleg új barátra leljünk. (Sok esetben egy támadás, lehet egy kétségbeesett kiáltás is a segítségért.)
Ha minden hiábavaló, akkor bíznunk kell a Gondviselésben. Sokszor megtörtént már, hogy éppen egy negatív dolog hatására lett valiki naggyá vagy sikeressé.
Pozitívan értelmezve ez az arkánum, az átváltoztatás, az alkímia tudománya.
A legtöbb tarot negatív aspektusát emeli ki ennek az arkánumnak, ami a szociális biztonság elvesztése, illetve a környezet negatív, gáncsoskodó az egyénnel szemben elkövetett igazságtalanságát jelöli. Szenvedés, veszteség, szűkölködés, kárt okozó külső hatások, szerencsétlenség, melyek mögött rossz emberi, családi, kollegiális vagy társadalmi feszültségek illetve különbségek állnak.
Egyszóval olyan dolgok, amiket általában úgy élünk meg, mint derült égből a villámcsapást.

6/4 – A föld szeretői, támogatottság, siker (Crowley: SIKER, Segítség )
A siker mindenkinek mást jelent. Neked mi a siker?
Talán mindenki átélte már azt, hogy a siker semmit sem ér, ha nincs kivel megosztani. Ezen mélyebben elgondolkozva megérthető, hogy minden ember legbelső magja hasonlóan nemes és jó.
Az arkánum valódi titka az ember egybekötöttsége Istennel, tehát a jóság és a szeretet princípiumaival, melyek nemcsak gondolatok, de élő teremtő erők. Ezek óriási kiapathatatlan energiákat hoznak létre, melyekhez nincs semmi hozzáfogható. (Miért mondom azt, hogy ezek elő princípiumok? Ennek megfejtését az olvasóra bízom. Segítség képpen, lásd: "Gödel istenérve " cikket. Aki mindezt megérti, észreveheti azt is, hogy valójában erre a felismerésre épül az egész szent mágia, és megszűnik minden kétsége ezzel kapcsolatban.
A legtöbb tarot nagyon pozitívan jellemzi ezt az arkánumot: segítség, siker, nagylelkűség, megbocsátás, tolerancia, kedvesség, lovagiasság, áhítat, támogatottság. Más tarot leírások az adok-kapok egyensúlyára figyelmeztetnek egy szivélyes kapcsolatban.

7/4 – A föld győzelmi szekere, kitartás, elmozdíthatatlanság (Crowley: KUDARC, Türelem )
A győzelmi szekér átformáló ereje nem kívánja, hogy minden azonnal megvalósuljon, mert ez az erő szeretetteljes, és mértékletesen alakítja az anyagot, mintegy időt adva neki a változásra. Lehetőséget ad arra, hogy mindenki megértse és idővel belássa mi a helyes és mi a helytelen. Nem érdeke, hogy minden áron nagy pusztítással és erővel rögtön érvényt szerezzen akaratának.
Ennek köszönhetően a Föld hűen szolgálja az embereket, annak ellenére, hogy az ember igen sokat árt a földnek. A Föld bolygó - beleértve a növény és állatvilágot is - mint élő erő, egyre inkább szenved, az óriási szennyezés és pusztítás miatt, de mégis minden erejét összeszedve próbálja megtartani az egyensúlyt és biztosítani az élet feltételeit. Ha ez a mértékletesség és bizalom abban, hogy az ember megváltozik, nem lenne jelen, a föld már régen elpusztította volna azokat, akik ártanak neki. Ez csak egy példa a sok közül, hogy milyen óriási szenvedést, önfeláldozást, kitartást és bizakodást képes magában hordozni a föld győzelmi szekere, mindannak ellenére, hogy óriási ereje által, egyetlen mozdulattal véget vethetne ezeknek. A legtöbb tarot negatív értelmezést társítja ehhez a laphoz: sikertelenség, robotolás, hálátlan munka, szolgaság. Emberi viszonylatban igen szomorú energiát jelenthet, amikor valaki minden tőle telhetőt, önfeláldozóan megtesz, de ennek fejébe semmilyen köszönetet, hálát vagy elismerést nem kap, sőt fordítva, megalázás és kritizálás jut csak neki. Igazság szerint, mégis nagyon szép és felemelő erő, ha képesek vagyunk figyelmen kívül hagyni, hogy nem kaptunk érte köszönetet. Másik értelme ennek az arkánumnak, amikor türelmesen, bizakodva, várnunk kell, amíg a dolgok beérnek, mert amit lehetett már megtettük (mint amikor a kertész várja a gyümölcsök beérését).

8/4 – A föld igazságossága, a munka gyümölcse, harmónia (Crowley: MEGFONTOLTSÁG, Tanulás )
A legtöbb tarot értelmezések szerint hosszadalmasabb munka, amin többet kell dolgozni, ennek ellenére megtaláljuk benne számításunkat, ha lekismeretesen végezzük.
Világunkban igen sok relatív igazság van, melyek leggyakrabban egymással harcban állnak és az időben változnak, a társadalom fejlettségi szintje szerint. Mindennek ellenér léteznek abszolút igazságok, melyek harmóniában állnak egymással. Abszolútak, mert nem függenek sem az időtől sem a dimenziótól, állandó érvénnyel bírnak, a relatív igazságok felett. Ezek az igazságok összhangban vannak az élet princípiumával és létezés elvével, hiszen önmaguk is élő erőkhöz hasonlatosak. Ezek tartják össze világunkat. Mindaz, ami ezek ellen van végsősoron megsemmisül. Világunkban ez persze az idő folyásában valósul meg, nem rögtön. Ezzen igazságok felismerése és elsajátítása az emberiség fejlődésenek (munkájának) gyümölcse, ami végső soron a teljes harmóniát jelenti majd.

9/4 – A föld vándora, testvériség, nyereség, prosperitás (Crowley: NYERESÉG, Gyarapodás)
A föld titokzatos vándora (testvérisége), aki az egész föld történelmén végig vonul, maga köré gyűjtve mindazt, ami jó, igaz és tiszta. Ez a vándor állandóan jelen van, és titka minden ember előtt megnyílik, aki keresi azt, és megérett rá. Segítségül ajánlom Franz Bardon: Frabato című könyvet. Ennél az arkánumnál ennyi magyarázat legyen elég.
A legtöbb tarotban olyan jelzőkkel szokták illetni ezt az arkánumot, mint: prosperitás, gyarapodás, sikeres üzletelés, nyereség, meglepően jó irányú fejlődés, barátság stb. Negatív értelemben olyan tényezők és barátok, akik gazdagságunk vagy hatalmunk miatt vannak csak velünk, de nem igazi barátaink.

10/4 – A föld sorskereke, hála, gazdagság, szellemi örökség (Crowley: GAZDAGSÁG, Gazdagság )
A föld energiája a víz által átadódik a levegőnek, tehát szimbolikusan az egekbe jut. A földből kisarjadó növényzet is táplálja a levegőt, oxigénnel látják el légkörünket.
Itt olyan kérdések merülnek fel, hogy milyen szellemi értékeket alkottunk, illetve viszünk magunkkal utunkon? Milyen tapasztalatokkal gazdagodtunk? Megszerzett gazdagságunknak milyen szellemi aspektusai vannak a világunkra nézve? Milyen az illatuk, és milyen szellemi értékrendet képviselnek? Mindez természetesen mások jövőjét és gondolkozását is befolyásolja majd. Mit tudunk átadni gyermekeinknek, mint szellemi örökséget, bölcsességet?
A legtöbb tarot belső és külső gazdagsággal, teljességgel illeti ezt az arkánumot.

K/1 A teremtő erő királya – A tűz királya (4-1) (Crowley: Magabiztosság, önállóság)
A tűz királya minden teremtő erő felett uralkodik. Mindenben a lényegit, annak legbelsőbb princípiumát alkotja meg és tartja kézben. Minden teremtő energia forrása.

K/4 A kinyilatkoztatás és a gazdagság királya – A föld királya (5-1) (Crowley: Érzéki örömök)
Az alkotó erők megjelenésének határait, formáját és módját uralja a teremtett világban. Az életerő is ehhez az arkánumhoz csatolható.

K/2 Az élő szeretet királya – A víz királya (6-1) (Crowley: Titkos tudás)
A teremtés képe megjelenik minden teremtényben, így ezek önálló részeivé válnak a nagy egésznek. Legtökéletesebben mindez az életben, az élet fényeiben látható, mely a szerelem aktusával valósul meg. Az elő szeretet és az adakozás királya.

K/3 A beteljesítés királya – A levegő királya (3-1) (Crowley: Ravaszság)
Elkötelezettség az élet princípiuma és mindaz iránt, ami teremtve volt. A hadak ura.Q/1 A bölcsesség és áldás királynője – A tűz királynője (4-8) (Crowley: Önbizalom)
A bölcsesség útjának őrzője, miáltal végső soron mindenben érvényesül az isteni akarat és az univerzális törvények hatása. Ezzel kapcsolatos a bölcsesség útján a jutalom és áldás megvalósulása.

Q/4 A gondviselés királynője – A föld királynője (5-8) (Crowley: Termékenység)
A kifürkészhetetlen isteni gondviselés erőinek működését tartja kezében. Mindez az idő folyásában, harmóniában valósul meg a teremtett világban. A gondviselés, a termékenység, az irgalmasság és a határok királynője.

Q/2 A szerető kedvesség és a szerelem királynője – A víz királynője (6-8) (Crowley: Érzékenység)
Feladata, hogy minden teremtmény számára biztosítsa a boldogságot, és megvalósítsa a mikrokozmosz és makrokozmosz közti harmóniát az idő folyásában. Inspiráló erőként hat az érzelmi fejlődésben. A szeretet és a szerelem kifejezésének és átélésének titkai és a szépség fogalma is ehhez társíthatók.

Q/3 Az életadás és nagyság királynője – A levegő királynője (3-8) (Crowley: Függetlenség)
A szellemi erők életre keltésének és megújulásának királynője. Az életadás és a nagyság asszonya a teremtett világban (Nagyasszony).R/1 A hódítás és az erő lovagja – A tűz lovagja (4-7) (Crowley: Vállalkozás)
Teremtő erők használata, az istennel egybekötöttség megtapasztalásának útja. Ide tartozik többek között a hadakozás, az akaraterő, a mágikus erő és küldetés is.

R/4 Az értékrend és a gyakorlat lovagja – A föld lovagja (5-7) (Crowley: Megbízhatóság)
Az alkotó erők gyakorlati megvalósítása, felhasználásának módja a teremtett világban. A kísérletezés lehetősége és a gyakorlati tapasztalat és érettség megszerzése. Ide tartoznak a tudományos, technikai, társadalmi és gazdasági vívmányok is.

R/2 Az érzelmi erők lovagja – A víz lovagja (6-7) (Crowley: Harmónia, féltés)
Művészi alkotás, átélés és önkifejezés. Az érzelmi erők felkorbácsolása, transzformációja különböző alkotásokba, cselekedetekbe és eszmékbe. Érzelmi élet, szeretet és összetartozás erőinek lovagja.

R/3 A belső tisztaság lovagja – A levegő lovagja (3-7) (Crowley: Kíméletlenség)
Elkötelezettség, hűség (lojalitás) az igazság, az élet, a szabadság és az isteni gondviselés szolgálatában. Az erkölcs, a világnézet és a hitvallás lovagja.P/1 A sorsvállalás apródja – A tűz apródja (4-2) (Crowley: Szerencsésség)
Feladata, hogy minden teremtett lényt sorsának beteljesítéséhez vezessen. Számon tart minden szerződés és eskü beteljesítését. Őrködik azon, hogy semmilyen erő és teremtény ne léphesse át hatáskörét büntetlenül, illetve hathatósan közbelép, ha ez szükséges. Ide tartoznak a karmikus törvények, tehát dönt minden teremtmény elkövetkező sorsáról is pozitív fejlődése érdekében.

P/4 A megvalósítás apródja – A föld apródja (5-2) (Crowley: Lehetőség)
A sors törvényeinek beteljesítését vezeti és határozza meg annak konkrét formáját és idejét. Itt találkozunk az öröklés törvényeivel és a próféciák beteljesülésével is. A mágus számára belátást enged a jövő titkaiba. (Inspiráló hatóerőként hat a társadalom érettsége szerint a tudományos és technikai fejlődésre is.) Értékteremtés illetve értékek megeszerzése, a jellem formálása és nemesítése is jellemzi ezt a szintet.

P/2 A gátak apródja – A víz apródja (6-2) (Crowley: Békülés)
Az egyedek szabadságát, és érzelmi életét védelmezi. Hatáskörébe tartozik minden szabadságot korlátozó struktúra elviselhetőbbé tétele, illetve megszüntetése. Őrködik azon, hogy minden egyed saját szabad akaratából alakíthassa életét, és élete során megtapasztalhassa az igaz szerelmet és szeretetet. Feladatai közé tarozik minden letört, esetleg büntetés vagy fogságban lévő ember sorsának megkönnyítése, és az öngyilkosok jobb belátásra térítése. Táplálja a családi szeretet és a társadalmi elrendezés összekötő erőit. Elhárít vagy meggyógyít minden tragédiát, esetleges betegséget vagy balesetet, melyek nem karmikus jellegűek és meggátolnák az egyént sorsának beteljesítésében.

P/3 A titkok apródja – A levegő apródja (3-2) (Crowley: Vita)
Feladata, hogy a szent titkokat elzárja az arra méltatlanok elől és csak érettség szintje szerint tárja fel azoknak, akik azt megérdemlik. Minden lény valódi jellemét meg tudja ítélni és ennek alapján gyengeségeit és jó jellemvonásait is befolyásolni tudja. Mindez által eléri, hogy minden teremtmény azt higgye, hogy az ő nézőpontja teljesen reális és objektív, tehát nem is tudatosítja és észre sem veszi azokat az erőket melyekhez nincs meg a kellő érettsége. Viszont, feltárja a titkos tudást és annak gyakorlati módját azoknak, akik erre megérettek.