Korunk a bibliai jövendölések szemszögéből, 2022

A 21. század fontos változásokat hozott, melyeket tudatosítanunk kell, hogy megértsük a problémákat és a krisztusi erkölcs óriási jelentőségét. János apostol Jelenések könyvében foglalt jövendölések teljesülésének korszakában élünk. Egyetlen vallásos vagy misztikus irodalom sem ad ilyen összefoglalt jövendölést az elkövetkező eseményekről, mint ez a kinyilatkoztatás.

A 4 lovas

    Jelenések 6 fejezete: A negyedik lovas egyenesen a halált hozza

Az utóbbi időben jobban nyilvánvalóvá vált a globalizáció óriási szerepe, mely egyáltalán nem kíván megmaradni a nemzetközi kapcsolatok és problémák szintjén, hanem egyre erősebb hatást akar gyakorolni a nemzeti államok belügyeire is. Mindez a covid járvány idején egyre nyilvánvalóbbá vált minden ember számára. Végsősoron eljutunk majd odáig, hogy minden ember életére hatást fog gyakorolni, egyre nagyobb mértékben. Ez nem újdonság, mert a globalizációs törekvéseknek igen komoly történelmük van, kezdve Nagy Babilontól, Egyiptomon át egészen napjainkig.

Ismert bankár James Warburg 1950.02.17. USA szenátusa előtt kijelentette: "Világkormányunk lesz, ha tetszik, ha nem. A kérdés csak az, hogy ezt a világkormányt konszenzussal vagy erőszakkal hozzák létre."

John F. Kennedy, 1961: A meggyilkolt amerikai elnök halála előtt egy titkos, nagy hatalmú, globális bűnszövetkezet létezéséről beszélt video.

David Rockefeller 1991-ben kijelentette: "A világ készen áll a világkormányra. Az értelmiségi elit és a világbankárok nemzetek feletti szuverenitása minden bizonnyal jobb, mint az elmúlt évszázadokban gyakorolt ​​nemzeti önrendelkezés" [1]

Kairóban, 2021, a globalisták ünnepelték a hatalom megszerzését a világ felett kairo videó. Érdekes videó, csatai mise a zenében. Sok harc árán születik meg a megvilágosodott és mindenek feletti, dicső és forradalmi globalista eszmék hatalma, mint a fáraók hagyatéka, a fény hordozójától, mint az emberiség megváltása. Ajánlom nézzék meg ezt a "szép" videót és érezzék át. Ezáltal képet kapnak arról, mit gondolnak magukról ezek az emberek, milyen büszke és arrogáns szellemiséggel rendelkeznek. Kérem koncentráljanak a főleg a zenei mondanivalóra. (Tetszeni fog mert szép, még akkor is, ha nem ért vele egyet. Ez a trükk, a tudatalatti érzelmi befolyásolása.)

A Biblia több helyen is beszél ennek eljöveteléről. Mindez talán legjobban a Jelenések könyvében megjövendölt fenevaddal hozható összeköttetésbe, ami globális világhatalmat szerez a végidőkben. Eléri, hogy minden "király" és nép őneki hódoljon. Ebből látható, hogy a fenevad nem egy ország lesz, hanem valami más, ami felett a nemzeti államoknak nem lesz semmilyen hatalmuk. A Biblia egyértelműen, minden kétséget kizáróan, a fenevadat (globális új világrendet) a Sátán akaratának végrehajtójaként azonosítja.

Természetesen erre mindenki csak legyint, mert el sem tudja képzelni, hogy ezek a bankárok, nagy hatalmú üzletemberek és filantrópok vagy politikusok a Sátán akarata szerint cselekednének. A legtöbb ember meg van győződve arról, hogy mindenki jót akar másoknak is. Sajnos, ez egyáltalán nem igaz. A krisztusi elveket nem mindenki vallja magáénak, sőt gyakran azzal ellentétes inkább nyereség és a hatalomvágy inspirálja gondolkozását és cselekedeteit. Sajnos ezek az erők mint szervezetek jelennek meg és idővel eljutunk majd odáig, hogy jogot formálnak arra is, hogy eldöntsék mely emberek értékesek és kik értéktelenek a társadalom számára az szerint, hogy milyen nézeteket vallanak.
Mindezt a Biblia csak úgy fogalmazza meg, hogy ez a globális hatalom majd istennek képzeli magát.

"Urunk, Jézus Krisztus eljövetele és a hozzá való gyülekezésünk dolgában kérünk titeket, testvérek, ne tántorodjatok el egyhamar józan felfogásotoktól, és ne riasszon meg titeket semmiféle lélek, sem beszéd, sem állítólag tőlünk küldött levél, mintha az Úr napja már közel volna. Semmiképp se ámítson el titeket senki, mert előbb a hittől való elhullásnak kell bekövetkeznie, és meg kell jelennie a törvénytelenség emberének, a kárhozat fiának, aki ellenszegül, és önmagát föléje helyezi mindannak, amit Istennek vagy isteni tiszteletre méltónak nevezünk, beül Isten templomába, és úgy mutogatja magát, mintha Isten volna. Nem emlékeztek rá, hogy amikor még nálatok voltam, megmondtam ezt nektek? És azt is tudjátok, mi tartja még vissza, amíg meg nem jelenik majd a maga idejében. A törvénytelenség titka ugyanis már munkálkodik, de csak titokban, amíg el nem lesz távolítva az, ami őt visszatartja. Akkor majd megjelenik az istentelen, akit az Úr Jézus elpusztít szájának leheletével, és megsemmisít eljövetelének fényességével. Azt ami a sátán hatása által jön, annak teljes hatalmával, mindenféle jel és hamis csoda kíséri, és mindenféle törvénytelenséggel félrevezeti majd azokat, akik pusztulnak, mert nem fogadták el az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. Ezért bocsátja rájuk Isten a megtévesztés [a hamisság] erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, és ítélet alá essenek mindannyian, akik nem hittek az igazságnak, hanem megszerették a törvénytelenséget." (2.Tessz 2:1-12)

A 2.Tessz 2:1-12 részben olvashatunk arról, hogy Jézus második eljövetele csak az után történik meg, hogy Istent már kevesen fogják fontosnak tartani (hitehagyás, istentelenség), és eljön majd a törvénytelenség (a bűn) embere.
Itt mindenki azt kérdezné, hogy ki lesz ez az ember?
Helyesebb viszont, ha azt kérdezzük, hogy miről fogjuk felismerni jelenlétét, mert nem egy konkrét emberről van szó.
A "törvénytelenség emberének" jelenlétét, arról fogjuk felismerni, hogy törvénytelen dolgokat tesz, illetve törvénytelen dolgokra inspirálja az embereket az egész világon. (Itt fontos, hogy az egész világon globálisan jelenik meg.)
Ha most ezeket a szavakat a Covid-19 járványra alkalmazzuk, akkor igen komoly analógiákat fedezhetünk fel. A járvány ürügyén mindenhol olyan dolgokat "kényszerítettek" az emberekre (elhitetve őket), melyek nem voltak törvényesek. Elhitették az emberekkel, hogy az egyetlen megoldás az oltás, holott sok más hatásos gyógymód is van [*], és a vakcinák mellékhatásait bagatellizálták. [0] Felelőséget senki semmiért nem vállalt. Mindez tipikus sátáni taktika, ugyanis a Sátán mindent másokkal végeztet el, hogy elkerülje az isteni felelősségre vonást. [1]
Experimentális vakcinák általános használata valójában szintén törvényellenes. [2]
A legtöbb helyen a kórházak anyagi támogatást kaptak minden COVID-19 halott után. Több esetről hallottam, amikor a hozzátartozót kérdezte meg a kórház, hogy beírhatja-e, hogy a COVID-19 volt a halál oka (hiszen a halottnak már mindegy). Ezzel "a törvénytelenség embere" valójában pénzért megvásárolta a hamis statisztikát, amit aztán arra használt fel, hogy még erősebb nyomást tudjon gyakorolni a vakcinázás érdekében. [*]

Franz Bardon: Frabato autobiográfusú regényében azt is leírja, hogy milyen titkos páholyok léteznek, melyek tagjai általában nagyon befolyásos emberek, akik Sötétség urával paktot (szerződést) kötöttek, és az egész világra szóló szervezetet hoztak létre a világ sok pontján.

A pakton kívül a Sátán másik módszere az emberek megszerzésére valamilyen adomány (ajándék) által történik. Miután valaki elfogadja ezt az adományt, egy lavinához hasonló folyamat indul el benne (lekötelezettség érzése vagy más okokból). Általában nem lesz képes megőrizni objektivitását és részlehajlóan fog dönteni. Ez azt fogja eredményezni, hogy olyan útra tér, amit önmaga nem választott volna talán soha, de már nem tud mit tenni, mert aki á-t mondott, annak bé-t is kell mondania. Ez a fajta ajándékozás igen nagy divat manapság - filantróp és a lobbi tevékenység - a befolyásolás nagy eszközei. [Lobbing] Erre csupán két példát említenék itt meg. Mindkét szervezet magán jellegű, individuális adományokból van finanszírozva hivatalosan: Cato Institute (2015-ben 32 mil. USD) , The Heritage Foundation (2011-ben 72 mil. USD).

Jelenések 13:4,7,15-17
4. És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?
7. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.
15. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek, 16. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; 17. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.


Az utolsó időkben Jézus második eljövetele előtt, Isten két prófétát fog küldeni, melyeket a fenevad megöl.
Jelenések 11:7-8
7. És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket.
8. És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utczáin, a mely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, a hol a mi Urunk is megfeszíttetett.


Szodoma itt a homoszexualitásra, és Egyiptom pedig a globalizált világrendre utal ebben a versben. Ezek kapcsán talán már mindenki megérti, miért kell a homoszexualitásnak törvényes alapokat adni szerte a világban és módosítani a hagyományos családi modellt. Hiszen a gender ideológia nem a hagyományos erkölcsi értékrendre épül. Ilyen (hermafrodita) beállítottságú embereket kell mindenhol a vezető pozíciókba tenni, mert még a vallásosság is szinte teljesen kizárt. Eggyüttérzés a társadalommal is teljesen más, hiszen ők mások, mint a többi ember, tehát a negatív erőknek jobban megfelelnek.

Ami még érdekes az EU migrációs politikája. A legtöbb ember teljesen értetlenül áll ez előtt, hiszen a segítségnyújtást Európa a migránsok hazájában is megtehetné, vagy a környező országokban.[*] Viszont a gazdag arab és iszlám országok, egyike sem hajlandó a migránsok tömeges befogadására, akkor miért éppen Európának kell ezt megtennie? Ennek oka, hogy az Iszlám ideológiája nagyon megfelel a "fenevad" céljainak, hiszen szöges ellentétben van Krisztus tanításával. [*] Ezzel kapcsolatban lásd "A Korán ihletettsége és veszélye" cikket.[*]

Valójában a "törvénytelenség embere" teljesen hasonló módon gyakorol nyomást az emberekre, mint ahogy azt az Iszlám tette és teszi, mely az Iszlám elterjedését vonta mag után. Állandó nyomás, megkülönböztetés és zaklatás alatt tartja azokat, akik nem muszlimok. Ezt a gyakorlatot jól láthatjuk a covid-vakcinázás kapcsán is a világban. [0] , [1] , [2] , [3] , [4] , [5!]
Majd az is lehet, mint az Iszlámban, hogy a más vallásúaknak adót kell fizetniük [dzsizja], hogy "megalázottá váljanak", tehát az oltatlanokra is ez vár? (Korán 9:29)
Először a vakcina teljesen önkéntes dolog volt. Fokozatosan egyre komolyabb nyomást fejtettek ki azokra, akik nincsenek beoltva. Nagyon jól tudják, hogy amikor már az emberek 60%-a be van oltva, akkor egyre agresszívebb nyomást gyakorolhatnak, hiszen azok, akik már be vannak oltva nem fognak tiltakozni. Lassan eljutunk odáig, hogy mindenhol kötelező lesz az oltás, vagy az, aki erre nem hajlandó, elveszíti munkahelyét és minden anyagi forrás nélkül marad. Néhány példa: [6] , [7] , [8] , [9] , [10]
Ez a hazugság és az elhitetés taktikája, mely "mindenhol a világban" azonos forgatókönyv szerint zajlik. Törvény ellenes rendeletekkel kényszerítik ki mindezt, melyeknek nincs alkotmányos, törvényes alapjuk, lásd EU rendelet:7.3.1 cikkejét. (Megint az Iszlám mintáját követik, mert Mohamed szerint ott, ahol az Iszlám erősebb, ott más "normákat" lehet alkalmazni, melyek már sokkal radikálisabbak.)

Úgy tűnik, teljesül a bibliai jövendölés (Jelenések 13:16,17), hiszen az embereket megfosztják anyagi bevételeiktől, ha nem veszik fel az oltást. Tehát mindenkit kényszerítenek (cégeket is) a pénz eszközeivel (nem vehet és nem adhat senki), aki nem hordozza a fenevad jelét vagy nevét. Ez egy lehetséges értelmezése az eseményeknek, mert az már egyértelmű, hogy itt nem az egészségről és a járványról van szó (hiszen a beoltottak is terjeszthetik, és a PCR teszt is csak 4-5 nap után mutatja ki a fertőzést, de addig terjesztve lehet [Lacent], [1]). Vigano [11] , [12] / [13] , [14] , [15] , [16!!!] , [17] , [18] , [19] , [20!] , [A legfőbb rabbi bíróság New York, rendelete az mRNA oltás betiltásáról] , [21] , [22] , [23] , [24] , [25!] , [Dr. Vladimír Zelenko - Co se doopravdy děje!] , [Canada] , [26] , [Bizánci Katolikus Patriarchátus] , [A pápa exkummunikációja] [hu] , [27]

Az is lehetséges, hogy ezeknek a jövendöléseknek még más erősebb beteljesedése is lesz, hiszen nem ritka, hogy egy jövendölésnek több beteljesedése is van, több szinten az időben. (Ez lehet csak a kezdet.)

Azt is érdemes észrevenni, hogy a "törvénytelenség embere" rájött arra is, hogyan kerülje el a karma visszahatását (tehát, hogy ne lehessen felelőségre vonni cselekedeteiért). Ennek egyik módja, hogy csak inspirál másokat akaratának megvalósítására, miközben ő maga csak ajánl valamit, de a végső munkát valaki más, illetve mások végzik el helyette "önszántukból", több szintre leosztva. Így nagyon nehéz megmondani, hogy az a rossz, ami megjelent a világban kinek a bűne (kollektivizált bűn). Viszont Krisztus ezzel is foglalkozott tanításában és ennek titkával az apostolok is tisztában voltak.

A jövő előképe

Mindennek ellenére úgy gondolom, hogy a jelen szituáció, egy bizonyos szinten, csak előképe annak, ami történni fog. [1]
Minden nagy változás előtt általában több figyelmeztető esemény jelenik meg.
Egyszerű példával élve, szinte minden ember tudja, hogy valamilyen halálos betegség bekövetkezte előtt szervezetünk általában figyelmeztető jeleket ad számunkra. Képletesen azt is mondhatjuk, hogy kicsiben megvalósul az, ami majd nagyban fog bekövetkezni, ha nem orvosoljuk a problémákat. Ez törvényszerű és szinte univerzális törvény, melyet jól láthatunk a tarotban, a "Győzelmi szekér és a Mértékletesség arkánumok" kapcsolatában.

Hasonlóan az Isteni gondviselés is, gyakran olyan messzire megy, hogy kicsiben megvalósítja azt, ami majd nagyban fog bekövetkezni, mivel esélyt akar adni arra, hogy az emberek, illetve legalább egy részük, felismerjék majd a veszélyt és helyes utat válasszanak. Erre nagyon sok történelmi példát lehetne felhozni. Itt csak Jeruzsálem pusztulását említem meg, mivel Josephus Flavius nagyon szépen leírta azokat a megmagyarázhatatlan jeleket, illetve figyelmeztetéseket, melyek megelőzték Jeruzsálem pusztulását.
Ennek okán, ez a COVID járvány egyértelműen mindenki számára tanulságos lesz. Nagyon sok tudós, újságíró, orvos, virológus, jogász, ökonómus, politikus, politológus, pszichológus stb. felszólalt már ez ügyben, és olyan sok bizonyítékot halmoztak fel, hogy ezt már nem lehet propagandával és rendeletekkel elnémítani. Az Isteni gondviselés addig fogja engedni a negatív erőket, amíg az emberek valóban meg nem értik mi történik, ugyanis el kell ítélniük mindezt. Sajnos jelenleg a föld "vezetői" a negatív szellemi erők hatása alatt vannak, mintegy hipnotizált állapotban, ami gátolja őket abban, hogy objektíven lássák a valóságot.
Már látható az is, hogy mindez, mint az emberiség ellen elkövetett súlyos vétek fog bevonulni a történelembe, hiszen ez a vírus sem természetes eredetű.

"Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült [kard által ejtett seb], de halálos sebe meggyógyult" (Jelenések 13:3)


Nem tudjuk, hogy a globalizáció érdekében mit találnak még ki (hiszen a fenevad feje meggyógyul, amit valószinűleg egy háború okoz majd, hiszen kard által ejtett seb), de az bizonyos, hogy olyan ideológiát és szituációt hoznak majd létre, amivel sokakat félrevezetnek és nagyban hasonlatos lesz ahhoz, ami napjainkban történik. Valószínűleg az emberi társadalmunk megmentése lesz a hamis eszme alapja, melyhez mindenkinek kötelező lesz hozzájárulnia, egyébként a társadalom ellenségének lesz minősítve. (Eddig is ezt tették sokféle okkal: emberi jogok, békefenntartó erők, HIV és más járványok, terrorizmus felszámolása, klímaváltozás [1] stb., minden esetben a világ megmentését színlelték, miközben elsősorban saját önző céljaikat valósították meg.) Ezzel kapcsolatban lásd még a Szeretők és a Sátán arkánum kapcsolatát a tarotban, mivel mindez az egymás iránti szeretet hamis álcája alatt történik meg. A szeretet hamis álcája alatt történik a migránsok befogadása is, amit a pápa olyan fontosnak tart. [video SK]
Orban Viktor figyelmeztet a 2030-évre

A negatív erők arra is rájöttek, hogy mi által itéli meg a legtöbb ember az igazságot.
Sajnos a legtöbb ember nem a tények aplapján itélkezik, hanem az szerint, mit mondanak mások. Tehát a globalisták rájöttek arra, hogy egy országon belül nem fogják tudni befolyásolni az emberek véleményét, ezt sok országban egyszerre kell megtenni, vagy egész kontinenseken. Mivel a legtöbb ember az igazságot relatívan értékeli (főleg a politukusok), mások véleménye szerint, nem támaszkodik valódi igazságokra, mert vagy nincs ideje, vagy igazából nem is érdekli, nem fontos neki. Nem kutat, nem néz utána. Nincs meg benne az igazság valódi szeretete, amiről Jézus mondja: "én vagyok az igazság".
Mi a cél? A DNS természetes fejlődésenek megállítása (hátráltatása), mely éppen most fordulóponthoz érkezett a kozmikus fejlődésben, amikor a krisztusi tudatszintre kell hangolódnia. Természetesen ennek elsősorban szellemi fejlődés az oka, viszont a szellemi és a materiális allandó kölcsönhatásban van.
Ezzel kapcsolatban lásd: [A Jelenések hét csillagáról] és [A Jelenések teljesedése napjainkban]"

2021-10-28 A 4 lovas