Az alsó és a felső világról

A tarot és a kabbala valódi kapcsolata

Hermész Triszmegisztosz Smaragd táblájának magyar fordítása
hermes „Való, hazugság nélkül, biztos és igaz. Ami fenn van, ugyanaz, mint ami lenn van, és ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, így érted meg az egy varázslatát. És ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett. Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta. Ő a theleszma, az egész világ nemzője. Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul. Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel. A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ felett így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér. Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja. A világot így teremtették. Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém. Amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.”

Hermész Triszmegisztosz Smaragd táblája két világról beszél, felső és alsó világról. Az alsó világ alatt a mi fizikai világunkat lehet érteni (illetve az embert, a mikrokozmoszt), ami befogadó (kapni akaró), míg a felső világ (vagy világok) a kiáradó, az adakozó, mely fényével megvilágítja a lenti sötétséget. Ez hasonlatos a baloldal és a jobboldal szimbolikájához, mely magnetikus és elektromos. A Smaragdtábla szövege kijelenti - ami fent van, az van lent - tehát a két világ nagyon hasonló, de hiba volna azt gondolni, hogy teljesen egyforma. Hasonló, mint egy pecsét lenyomata vagy egy tükörkép, de mint tudjuk, a tükörképben is megfordul a jobboldal és a baloldal.

Vajon miben van ez a nagy hasonlóság? Ennek megfejtését az olvasóra bízom, hiszen az egyes szférákban teljesen eltérő vibrációval, gondolkodással, lényekkel, elrendezésekkel és szokásokkal találkozunk.

Mihelyt az ember eljut arra a meggyőződésre, hogy magában valami istenit hordoz, a benne lévő isteni szikra vezetésével elindul, hogy utat találjon Istenhez, ami mágikus fejlődés útját jelenti. Ez által az emberben lévő isteni fény egyre mélyebbre hatol a lenti világba, illetve belsőnk titkaiban, mi által valójában a felső világban egyre feljebb emelkedik. Ez azt jelenti, hogy ami nekünk lent van, az valójában fent van, és fordítva. A mágikus fejlődés által a bennünk lévő isteni fény egyre mélyebbre hatol a lenti világ sötétségébe, illetve belsőnkbe, megvilágítva annak legmélyebb régióit is, mely nagyon hasonlatos az isteni teremtéshez (legyen világosság), ami azt eredményezi, hogy a felső világban egyre közelebb kerülünk az isteni fényhez. Ennek alapján a mágikus fejlődés végső soron a teremtés útja, Isten megismerésének valódi módszere. fool
Ennek az útnak az első állomását a tarot a Mágus arkánummal szemlélteti, melyhez csak a bennünk lévő isteni fény által ereszkedhetünk le, hogy megvilágítsuk ezen mély titkokat. (Ha a kabbala szempontjából nézzük, akkor a Keter szefirától a Chokma szefirához vezet utunk a lenti világban.) Mindezt viszont a felső világból nézve, valójában a legalsó állomást érintjük meg, amit a kabbalában a Malkuth a tízedik szefira jelképez, tehát a föld feletti zónát.

A legnagyobb beavatottak, mint Franz Bardon is, természetesen a felső világ nézőpontjából írták le az összefüggéseket, mi által egyrészt elérték, hogy bizonyos mértékben rejtve maradnak az összefüggések annak, aki csak az alsó világot látja. Másrészt ezzel bizonyságát adták annak, hogy teljesen elérték azt a szintet melyről nekünk írtak.

Mindezért, amikor teljes mértékben elérjük a Vándor (IX.) arkánum bölcsességét (mely a lenti világban a legmélyebb titkokat jelenti) valójában, akkor kerülünk a felső világban a legközelebb az isteni fényhez, amit a kabbalában a Keter (korona) szefirából kiáradó fény jelképez.

Elindulni a magikus fejlődés útján annyi, mint átkelni egy szakadék felett, amely valójában bennünk van.

„Ha az egész világmindenséget akarjátok megérteni, nem értetek meg semmit. Ha viszont saját magatokat akarjátok megérteni, akkor megértitek az egész világmindenséget.” Buddha

Minden egyes tarot kártya bölcsessége az egész kabbalisztikus életfa képét is tartalmazza.

A kabbala és a tarot valódi kapcsolata

Mindennek ellenére az analógiák egy bizonyos szintjén, megadhatunk planetáris analógiákat is (ha tudjuk milyen értelemben vesszük azokat), ami jobban illeszkedik a kabbala rendszeréhez. Itt természetesen a szférák mágikus értelmét kell figyelembe venni, nem az asztrológiából ismert értelmezésüket. Az általam logikusnak tartott elrendezés a következő:
10. Kerék (reinkarnáció) - Föld
9. Vándor - szintén Föld, helyesebben a Föld feletti zóna ("ahol az egész isteni alkotás manifesztálódik")
8. Igazságosság, harmónia - Hold (9)
7. Győzelmi szekér - Merkúr (8)
6. Szeretők - Vénusz (7)
5. Főpap - Nap (6)
4. Király - Mars (5)
3. Királynő - Jupiter (4)
2. Papnő - Szaturnusz (3) (Akasha)
1. Mágus - Uránusz (Neptunusz, Plútó)
0. Bolond - A meg nem teremtett de mégis létező, mint sugárzó Nap, elsődleges emanációja az Isteni fénynek

"ARAGOR (Rák 25°) Megadja a mágusnak a lehetőséget, hogy megfelelő módszerek és tisztító műveletek által az isteni gondviselés műhelyébe bepillantást nyerjen, megismerje és átélje a kölcsönös csereviszonyt (és váltakozást) az Akasha-elv és az Isteni fény (az isteni gondviselés első kisugárzása) között. Magától értetődik, hogy ez a lehetőség a mágust a földövi zónában a legmagasabb megvilágosodáshoz emeli." (Franz Bardon)

Ezt igazolja Franz Bardon írása is: "A Föld analóg száma 10, a Holdé 9, a Merkúré 8, a Napé 6, a Marsé 5, a Jupiteré 4, a Szaturnuszé 3.", ami megegyezika tarot kártyák számaival, csupán eggyel el vannak tolva, mivel a tarot nem az egyessel, hanem a nullával kezdődik.

3.card Franz Bardon harmadik tarot kártya ábrázolásában az elektromos oldalon szerepelnek: Mars, Nap, Vénusz és a passzív, magnetikus oldalon: Jupiter, Szaturnusz, Hold. Figyeljük meg, hogy a tarotban a magnetikus planetáris szférákhoz tartozó lapok női alakban jelennek meg. (II. Papnő - Szaturnusz, III. Királynő - Jupiter, VIII. Igazságosság - Hold), ami úgy tűnik szintén nem véletlen. Ezzel kapcsolatban lásd "A TAROT és a teremtés" cikket.

Ezt az értelmezést használva,személyes véleményem szerint, megérthetünk bizonyos "ideológiai" különbségeket az egyes szférákban, hiszen minden szférában találkozunk pozitív és negatív lényekkel is:

2 Papnő - 19 Nap arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a szaturnuszi szféra és a nap szféra egyes lényei közt.
3 Királynő - 18 Hold arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a jupiteri lények és a hold szféra egyes lényei közt.
4 Király - 17 Csillag arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a marsi lények és egyes vénuszi lények közt.
5 Főpap - 16 Torony arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a nap szféra és a merkúri szféra egyes lényei közt. (megvilágosodás és tudás, mint Daat, a hamis szefira)
6 Szeretők - 15 Sátán arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a pozitív vénuszi lények és a negatív marsi lények közt. (Baphomet)
7 Harci szekéz - 14 Mértékletesség arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a merkúri és a jupiteri lények közt.
8 Igazságosság - 13 Halál arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a hold és a szaturnuszi lények közt.
9 Vándor - 12 Akasztott ember arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a föld feletti zóna és az emberi, illetve földi (materialista) szellem között.
10 Sorskerék - 11 Erő arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a földi és az uránuszi szellemek között.

Jelenleg, az emberi társadalom számára, ezek közül csupán egyetlen dualitás jelent komoly veszélyt: Szeretők és a Sátán, mely komoly ellentétek forrása.

Úgy tűnik ez az értelmezés teljesen ellentmond annak, amit eddig ismertettünk. Ahhoz, hogy megértsük mindkét értelmezést tudatsítanunk kell, hogy a Mágus arkánum egyrészt csaknem a legmagasabb planetáris szféra, az Uránusz által történő inspiráció, de a mágia alapjainak elsajátítása által a föld feletti zónát érintjük meg, amit a kabbalában a Malkuth a tízedik szefira jelképez. Tehát a Mágus arkánum mindkét analógiája igaz, ahogy ezt a cikk elején igyekeztem kifejteni.

Az is érdekes, hogy miért hívják a Nap arkánumot Napnak, ha nem a Napot jelképezi? Ugyanez igaz a Holdra és a Csillag arkánumra (Esthajnalcsillag - Vénusz szféra), mert a legtöbb magyarázat szerint nem ezeket jelképezi. Ezzel az elrendezéssel ezt a problémát is feloldottuk, amit a tarot duális értelmezése tett lehetővé, lásd itt.

Mivel az egyes szférák mágikus értelme nem mindenki számára ismert, ezért néhány mondatot idézek Franz Bardon műveiből, melyek figyelembevételével mindenki megértheti a tarot kártyák hozzárendelését az egyes szférákhoz. Ez a hozzárendelés természetesen szubjektív dolog (általam helyesnek tartott).

A mennyei szférák hierarchiája