Az alsó és a felső világról

A tarot és a kabbala valódi kapcsolata

Hermész Triszmegisztosz Smaragd táblájának magyar fordítása
hermes „Való, hazugság nélkül, biztos és igaz. Ami fenn van, ugyanaz, mint ami lenn van, és ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, így érted meg az egy varázslatát. És ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett. Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta. Ő a theleszma, az egész világ nemzője. Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul. Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel. A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ felett így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér. Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja. A világot így teremtették. Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém. Amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.”

Hermész Triszmegisztosz Smaragd táblája két világról beszél, felső és alsó világról. Az alsó világ alatt a mi fizikai világunkat lehet érteni (illetve az embert, a mikrokozmoszt), ami befogadó (kapni akaró), míg a felső világ (vagy világok) a kiáradó, az adakozó, mely fényével megvilágítja a lenti sötétséget. Ez hasonlatos a baloldal és a jobboldal szimbolikájához, mely magnetikus és elektromos. A Smaragdtábla szövege kijelenti - ami fent van, az van lent - tehát a két világ nagyon hasonló, de hiba volna azt gondolni, hogy teljesen egyforma. Hasonló, mint egy pecsét lenyomata vagy egy tükörkép, de mint tudjuk, a tükörképben is megfordul a jobboldal és a baloldal.

Vajon miben van ez a nagy hasonlóság? Ennek megfejtését az olvasóra bízom, hiszen az egyes szférákban teljesen eltérő vibrációval, gondolkodással, lényekkel, elrendezésekkel és szokásokkal találkozunk.

Mihelyt az ember eljut arra a meggyőződésre, hogy magában valami istenit hordoz, a benne lévő isteni szikra vezetésével elindul, hogy utat találjon Istenhez, ami mágikus fejlődés útját jelenti. Ez által az emberben lévő isteni fény egyre mélyebbre hatol a lenti világba, illetve belsőnk titkaiban, mi által valójában a felső világban egyre feljebb emelkedik. Ez azt jelenti, hogy ami nekünk lent van, az valójában fent van, és fordítva. A mágikus fejlődés által a bennünk lévő isteni fény egyre mélyebbre hatol a lenti világ sötétségébe, illetve belsőnkbe, megvilágítva annak legmélyebb régióit is, mely nagyon hasonlatos az isteni teremtéshez (legyen világosság), ami azt eredményezi, hogy a felső világban egyre közelebb kerülünk az isteni fényhez. Ennek alapján a mágikus fejlődés végső soron a teremtés útja, Isten megismerésének valódi módszere. fool
Ennek az útnak az első állomását a tarot a Mágus arkánummal szemlélteti, melyhez csak a bennünk lévő isteni fény által ereszkedhetünk le, hogy megvilágítsuk ezen mély titkokat. (Ha a kabbala szempontjából nézzük, akkor a Keter szefirától a Chokma szefirához vezet utunk a lenti világban.) Mindezt viszont a felső világból nézve, valójában a legalsó állomást érintjük meg, amit a kabbalában a Malkuth a tízedik szefira jelképez, tehát a föld feletti zónát.

A legnagyobb beavatottak, mint Franz Bardon is, természetesen a felső világ nézőpontjából írták le az összefüggéseket, mi által egyrészt elérték, hogy bizonyos mértékben rejtve maradnak az összefüggések annak, aki csak az alsó világot látja. Másrészt ezzel bizonyságát adták annak, hogy teljesen elérték azt a szintet melyről nekünk írtak.

Mindezért, amikor teljes mértékben elérjük a Vándor (IX.) arkánum bölcsességét (mely a lenti világban a legmélyebb titkokat jelenti) valójában, akkor kerülünk a felső világban a legközelebb az isteni fényhez, amit a kabbalában a Keter (korona) szefirából kiáradó fény jelképez.

Elindulni a magikus fejlődés útján annyi, mint átkelni egy szakadék felett, amely valójában bennünk van.

„Ha az egész világmindenséget akarjátok megérteni, nem értetek meg semmit. Ha viszont saját magatokat akarjátok megérteni, akkor megértitek az egész világmindenséget.” Buddha

Minden egyes tarot kártya bölcsessége az egész kabbalisztikus életfa képét is tartalmazza.

A kabbala és a tarot valódi kapcsolata

Mindennek ellenére az analógiák egy bizonyos szintjén, megadhatunk planetáris analógiákat is (ha tudjuk milyen értelemben vesszük azokat), ami jobban illeszkedik a kabbala rendszeréhez. Itt természetesen a szférák mágikus értelmét kell figyelembe venni, nem az asztrológiából ismert értelmezésüket. Az általam logikusnak tartott elrendezés a következő:
10. Kerék (reinkarnáció) - Föld
9. Vándor - szintén Föld, helyesebben a Föld feletti zóna ("ahol az egész isteni alkotás manifesztálódik")
8. Igazságosság, harmónia - Hold (9)
7. Győzelmi szekér - Merkúr (8)
6. Szeretők - Vénusz (7)
5. Főpap - Nap (6)
4. Király - Mars (5)
3. Királynő - Jupiter (4)
2. Papnő - Szaturnusz (3) (Akasha)
1. Mágus - Uránusz (Neptunusz, Plútó)
0. Bolond - A meg nem teremtett de mégis létező, mint sugárzó Nap, elsődleges emanációja az Isteni fénynek

"ARAGOR (Rák 25°) Megadja a mágusnak a lehetőséget, hogy megfelelő módszerek és tisztító műveletek által az isteni gondviselés műhelyébe bepillantást nyerjen, megismerje és átélje a kölcsönös csereviszonyt (és váltakozást) az Akasha-elv és az Isteni fény (az isteni gondviselés első kisugárzása) között. Magától értetődik, hogy ez a lehetőség a mágust a földövi zónában a legmagasabb megvilágosodáshoz emeli." (Franz Bardon)

Ezt igazolja Franz Bardon írása is: "A Föld analóg száma 10, a Holdé 9, a Merkúré 8, a Napé 6, a Marsé 5, a Jupiteré 4, a Szaturnuszé 3.", ami megegyezika tarot kártyák számaival, csupán eggyel el vannak tolva, mivel a tarot nem az egyessel, hanem a nullával kezdődik.

Ezt az értelmezést használva,személyes véleményem szerint, megérthetünk bizonyos "ideológiai" különbségeket az egyes szférákban, hiszen minden szférában találkozunk pozitív és negatív lényekkel is:

2 Papnő - 19 Nap arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a szaturnuszi szféra és a nap szféra egyes lényei közt.
3 Királynő - 18 Hold arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a jupiteri lények és a hold szféra egyes lényei közt.
4 Király - 17 Csillag arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a marsi lények és egyes vénuszi lények közt.
5 Főpap - 16 Torony arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a nap szféra és a merkúri szféra egyes lényei közt. (megvilágosodás és tudás, mint Daat, a hamis szefira)
6 Szeretők - 15 Sátán arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a pozitív vénuszi lények és a negatív marsi lények közt. (Baphomet)
7 Harci szekéz - 14 Mértékletesség arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a merkúri és a jupiteri lények közt.
8 Igazságosság - 13 Halál arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a hold és a szaturnuszi lények közt.
9 Vándor - 12 Akasztott ember arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a föld feletti zóna és az emberi, illetve földi (materialista) szellem között.
10 Sorskerék - 11 Erő arkánumok dualitása mutatja az ellentéteket a földi és az uránuszi szellemek között.

Jelenleg, az emberi társadalom számára, ezek közül csupán egyetlen dualitás jelent komoly veszélyt: Szeretők és a Sátán, mely komoly ellentétek forrása.

Franz Bardon harmadik tarot kártya ábrázolásában az elektromos oldalon szerepelnek: Mars, Nap, Vénusz és a passzív, magnetikus oldalon: Jupiter, Szaturnusz, Hold. Figyeljük meg, hogy a tarotban a magnetikus planetáris szférákhoz tartozó lapok női alakban jelennek meg. (Papnő II, Királynő III, Igazságosság VIII), ami úgy tűnik szintén nem véletlen. Ezzel kapcsolatban lásd "A TAROT és a teremtés" cikket.

Úgy tűnik ez az értelmezés teljesen ellentmond annak, amit eddig ismertettünk. Ahhoz, hogy megértsük mindkét értelmezést tudatsítanunk kell, hogy a Mágus arkánum egyrészt csaknem a legmagasabb planetáris szféra, az Uránusz által történő inspiráció, de a mágia alapjainak elsajátítása által a föld feletti zónát érintjük meg, amit a kabbalában a Malkuth a tízedik szefira jelképez. Tehát a Mágus arkánum mindkét analógiája igaz, ahogy ezt a cikk elején igyekeztem kifejteni.

Az is érdekes, hogy miért hívják a Nap arkánumot Napnak, ha nem a Napot jelképezi? Ugyanez igaz a Holdra és a Csillag arkánumra (Esthajnalcsillag - Vénusz szféra), mert a legtöbb magyarázat szerint nem ezeket jelképezi. Ezzel az elrendezéssel ezt a problémát is feloldottuk, amit a tarot duális értelmezése tett lehetővé, lásd itt.

Mivel az egyes szférák mágikus értelme nem mindenki számára ismert, ezért néhány mondatot idézek Franz Bardon műveiből, melyek figyelembevételével mindenki megértheti a tarot kártyák hozzárendelését az egyes szférákhoz. Ez a hozzárendelés természetesen szubjektív dolog (általam helyesnek tartott).

A mennyei szférák hierarchiája

Franz Bardon művei alapján

A hét kozmikus szféra, melyek a Naprendszer hét bolygójáról lettek elnevezve, sorrendben: Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz. Itt fontos tudatosítani, hogy a hét bolygó, nem azonos a hét kozmikus szférával, csupán azzal analóg kapcsolatban van.

"A kabbalában az egymás után következő síkokat sűrűségükre és tulajdonságaikra való tekintettel „kabbalisztikus életfának” nevezik."

"Ezek a finomabb síkok — logikusan következtetve — nincsenek időhöz és térhez kötve, és a mi fogalmaink szerint egymásba folyhatnak, például egy helyiségben minden elképzelhető szféra jelen lehet. A sűrűség mértéke szerint végtelenül sok szféra és szféraköz van, amelyeket felsorolni is lehetetlenség. A mágikus használathoz csak a legfontosabbakat ismertetem. A szférák sűrűségi fokuk szerint következnek egymás után, és ezt a rendet hierarchiának nevezzük. ... A kozmikus hierarchia „kabbalisztikus életfa” néven ismert."

"A kabbalában a Föld-zónát MALKUTH-nak (birodalomnak) nevezik. ... A régi kabbalisták ismerték ezt az igazságot és helyesen nevezték a földövi zónát MALKUTH-nak."

"Az Uránusz alá tartozik a mágikus fejlődés földünkön. Szférája lehetővé teszi az ember számára a mágia minden jelenségének ismeretét." "A Szaturnusz-szféra mögött még több más szféra van, melyek azonban Földünkre, illetve földövi zónánkra mágikus-kabbalisztikus értelemben szinte semmiféle közvetlen befolyást nem gyakorolnak. Az egyik ilyen szféra az Uránuszé, melynek minimális befolyása a Hold-szféráig hat. Az Uránusz-szféra földövi zónánkon és bolygónkon először a soron következő evolúciós ciklusok egyikén fogja éreztetni hatását. Mindenesetre a mágus az Uránusz szférában olyan intelligenciákkal fog kapcsolatot teremteni, amelyek beavathatják a makrokozmikus mágiába és kabbalába. De erről a nyilvánosságra hozatal ideje még nem érkezett el. Még annyit megemlítek, hogy a beavatottak a tulajdonképpeni kabbalát uránikus nyelvnek (kozmikus nyelvnek) nevezik. Az Uránusz-szféra intelligenciáin múlik, hogy egy lény vagy bármelyik ősintelligencia a mágia és kabbala milyen fokán tevékenykedik, és hogy egy mágust hogyan oktasson."

Az Uránusz (Neptunusz, Pluto) már nem tartozika a 7 mennyei szféra közé, mivel hatása a Földre inkabb csak a jövőben lesz (persze ez nem asztrológiai szempontból értve), ahogy Bardon írja.

"A Szaturnusz-szféra rezgéseit, amelyek lidércnyomásként hatnak, nem mindenki bírja el. A Szaturnusz-szféra ugyanis az úgynevezett karmaszféra. E szféra legértékesebb befolyásának köszönheti az ember az intuíciót, melyben — az egyén érettsége szerint — az isteni gondviselés nyilvánul meg, és a mágikusan iskolázatlan embernél, mint lelkiismeret jelentkezik. Az egész kozmikus világrendben uralkodnak a megsemmisítő elv (halál) hatásai és erői felett. Gondoskodnak az igazságosság fenntartásáról (mint bírák ismertek), és alárendelt lényeik által engedélyezik a negatív hatások érvényesülését. Csak a szaturnuszi intelligenciák beleegyezésével jöhet létre bárhol háború, nem csak a mi bolygónkon, hanem mindenhol, ahol szeretet és gyűlölet van. Bizonyos fokig hagyják érvényesülni a negatív elvet is, és az isteni rend értelmében szigorúan bíráskodnak az adott szféra lényei felett. Sorsvégrehajtók hírében állnak.", "A Szaturnusz szférával végződik az általunk ismert 7 szféra. A Szaturnusz-szféra mögött még több más szféra van, melyek azonban Földünkre, illetve földövi zónánkra mágikus-kabbalisztikus értelemben szinte semmiféle közvetlen befolyást nem gyakorolnak."

"A Jupiter-szféra összes lényei, angyalai és géniuszai közül tizenkét géniusz hatáskör a legnagyobb. Befolyásuk kiterjed az egész kozmikus világrendre, azaz minden szférára, síkra és planétára, és azok összes lakóira. E tizenkét ősgéniusz mindegyike összefüggésben van a 12 állatövi jeggyel, és azok analógiatörvényeivel, amely kozmikus hierarchiánk valamennyi szférájában azonos.
Mint planéta, a harmóniára és törvényszerűségre hat. A Jupiter-szféra ellenben a sorsszerű evolúciót és az igazságosságot uralja az emberben, útját a tökéletesedés felé irányítja, és minden törekvését a legmagasabb cél felé tereli, mindenkor az egyén érettsége szerint."

"A Mars alá tartozik minden erő befolyásolása, mindhárom világban. Mint planéta, úgy állatnál, mint embernél, az önfenntartó ösztönön keresztül hat legerősebben. A Mars-szféra az emberben az élet iránti impulzust és a vágyakat ébreszti, hatást gyakorol jellemére, tulajdonságaira, minden erő megnyilvánulására és képességeire. A Mars-szféra befolyása alá tartoznak az olyan tulajdonságok, mint például szenvedélyes szerelem, erotika, emberfeletti erő, háború. Meg kell említenem, hogy a Nap és Mars-szféra negatív intelligenciái a legveszélyesebbek kozmikus hierarchiánk vezetői között. Hatáskörükbe tartozik a legveszedelmesebb gyilkosság, rablás, gyújtogatás, pusztítás."

"A Nap-szféra ősgéniuszai hatalmi területük szerint a kozmikus hierarchiában, mint a planetáris rendszer ősalkotójának közvetítői szerepelnek. (Főpap) Kozmoszunkban ez a legnehezebben uralható régió. A Nap-szféra mindent befolyásol, ami él, valamennyi planétán és szférában.
Olyan mágus számára, aki némiképpen a kabbalában is jártas, most tökéletesen megvilágosodik, hogy mit jelent a legtöbb kabbalisztikus beavatás szerint az istenséggel egybekötöttség. TIPHARETH jön létre, ez alatt a kabbalisztikus életfa szerint a Nap-szféra értendő, melyben a mágus elérheti az Istennel való egyesülést." "Istennel való unió, mely alatt nem egy kapcsolat értendő a megszemélyesített istenséggel, hanem tudás, bölcsesség, hatalom és erő tökéletes „EGY”-gyé válnak."

"A Vénusz-szférának szerelemittas rezgései vannak. A Vénusz-szféra alá tartozik: a szimpátia, a szerelem és az ember megtermékenyítése." "Előrebocsátom, hogy e szféra minden intelligenciája elbűvölően szép és vonzó (a negatív lények is), ami sajnos már oly sok mágus végzetévé vált, mert ez megálláshoz vezetett fejlődésükben. Ha ugyanis a mágus hagyja magát elkápráztatni a Vénusz-intelligenciák rendkívüli szépségétől, akkor a további mágikus fejlődés lehetetlenné válik számára, mert állandóan vissza fog kívánkozni a Vénusz-szférába.
A Vénusz planéta lakói (akik nem azonosak a Vénusz szféra lényeivel, olyan értelemben ahogy itt a szférákat tárgyaljuk, mert más dimenzió) bőre világos ezüstszínű, és szellemi fejlődésük terén sokkal előbbre vannak, mint Földünk emberei, minek következtében a technika terén is előrehaladottabbak, mint nálunk. Technikai vívmányaik segítségével fáradság nélkül el tudják hagyni planétájukat és akadály nélkül meg tudják látogatni a többi bolygót. A Vénusz-lakók valamivel kisebbek nálunk. Más szférákban viszont, például a Szaturnuszon az emberek óriásiak. A Vénusz lakók művészetükben, irodalomban fejlettebbek, mint a Föld lakói."
(Hangsúlyozom, hogy a Vénusz lakói nem azonosak a vénuszi inteligenciákkal, akik szellemi lények.)

"A Merkúr-zóná szférája az ember mentális szférájával analóg, és ezért a Merkúr-szféra géniuszai minden embernél a szellemre, a mentáltestre gyakorolják a befolyást. Ha azonban a Merkúr-szféra egy géniusza például egy ember asztráltestére (lelkére) akarna hatást gyakorolni, úgy befolyását az analógiatörvények értelmében a Hold-szférán és a földövi zónán keresztül kellene érvényesítenie."

A Merkúr-szféra 72 géniusza közül több, nem csak a tudományokban, de a hadtudományok a harcművészetekben, hadi taktikában, hadviselésben is jeleskednek stb. A Merkúr-szféra géniuszaitól a mágus azt is megtanulhatja, hogy hogyan tudja hitét olyan szikla szilárddá tenni, hogy e képessége által meggyőződése erejét annyira felfokozza, hogy általa egyenesen csodatételre legyen képes.
[A 72 Géniusz a Bibliában]

"A Hold-szféra az ember asztráltestével (lelkével) és asztrálmatricájával analóg. A földövi zóna ezzel szemben az ember életerejére hat."

A földövi zónban (planétánk szellemi-asztrális szférája) 24 ősinteligancia (prainteligencia) a legnagyobb uralommal rendelkezik, és 360 elöljáró alkotja a föld feletti zóna legfontosabb lényeit. Természetesen, ezenkívül még sok más lény is létezik ebben a zónában (A lények egész tömege van a Föld-zónában.)
"A Föld feletti zóna elöljárói állandóan harmóniában tartják a Föld-zóna mindennemű létmegnyilvánulását. Minden elöljáró egy magas intelligencia, minden olyan képességgel felruházva, mellyel e szféra valamennyi lénye rendelkezik. Így például a mágus minden elöljárótól tapasztalatokat nyerhet anyagi világunk múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Az Akasha-elven keresztül minden elöljáró képes földünkön is tevékenyen hatni. Ezen kívül minden elöljárónak sajátságos tulajdonságai is vannak, ugyanis mindegyik különleges feladattal megbízott."
"Az Akasha-elven keresztül minden elöljáró képes földünkön is tevékenyen hatni."
"A Föld-zónában az egész alkotás manifesztálódik, Isten legmagasabb tökéletességétől kezdve a legalacsonyabb és legfinomabb formáig. Az ember minden szférával megismerkedhet, melyek a földövi zóna felett találhatók, és azokkal kapcsolatba is léphet, de sohasem válhat tartósan e zónák lakójává, mert a földövi zóna az egész alkotás visszatükröződése. Ez a manifesztálódott világ, annak a legkülönbözőbb sűrűségi fokaival. A régi kabbalisták ismerték ezt az igazságot és helyesen nevezték a földövi zónát MALKUTH-nak, ami birodalmat jelent, ami alatt az alkotás elve értendő, a legmagasabb megnyilvánulástól a legalacsonyabbig." "Minden elöljáró, tekintet nélkül rangjára és zónájára, akár jó, akár rossz, az isteni gondviselés engedélye nélkül sem saját, sem mások akaratát nem kényszerítheti a beavatottra."

A szféra
sorszáma
Mágikus
száma
SzféraLegnagyobb hatáskörrel rendelkező lények száma
7.3Szaturnusz49/49 intelligenica, bírák (4+45)
6.4Jupiter12/12 géniusz
5.5Mars36/36 intelligencia
4.6Nap45/45 ős-géniusz
3.7Vénusz90/90 intelligencia (2x45)
2.8Merkúr72/72 géniusz (2x36)
1.9Hold28/28 intelligencia (4+24)
10Föld feletti zóna24 pra-intelligencia, király (2x12)
360/360 elöljáró (5x72,8x45,15x24)
10Föld 32/32 elemlény (8x4)

Érdekesség, hogy a Hold szféra 28 intelligenciájának neveiből, 24 magánhangzóval kezdődik (23 "E"-betűvel és egy "A" betűvel, és ezekből 13 "EM" betűkkel).
A 8 víz elemlények nevei mind magánhagzóval kezdődnek.
A merkúri géniszok pecsétjeiben általában "latin" betűk szerepelnek a 72 közül 65 esetben, és ezekből 47/36 -szor az "A" betű alakja, 40/29 x "E", 38/28 x "T", 31/28 x "K" betű alakja jelenik meg, és persze még sok más betű is, néha héber betűk is.
A jupiteri géniuszok pecsétjeiben sok asztrológiai szimbólum jelenik meg, és 9 pecsét esetében betűk is láthatók.
A vénuszi szféra 90 inteligenciajának nevei sorban 15 x "O", 15 x "A", 15 x "I", 15 x "O", 15 x "G", 15 x "P" betűkkel kezdődnek.
A marsi szféra 36 inteligenciajának neveiben nincs egyetlen "E" betű sem.

Ezzel kapcsolatben még érdekes, hogy a Fény testvériségében, melyet Urgaya vezet, a következő elrendezés van:
* 12 adeptus (vén, legbelsőbb kör)
* 72 bölcs vagy megvilágosodott
* 360 mester
* (ehhez még valószínűleg hozzá jön 12 x 12 000 elpecsételt, Jelenések 14:1 szerint)

Lásd még A Jelenések hét csillaga" cikket.