Alapfogalmak

Az arkánum fogalma
Az arkánum latin szó „arcanum”, jelentése titok, titokzatos dolog. Amikor egy tarot kártyáról beszélünk, akkor az arkánum fogalmát használjuk. Több kártya megjelölése esetén az arkánum helyett az arkána szót fogjuk használni, mint Nagy arkána (nagy titkok), Kis arkána (kis titkok), de az egyes lapokat Bolond arkánum, Mágus arkánum néven fogjuk használni. A Nagy arkána a tarot első 22 lapja, a Kis arkána a tarot folytatása, ami 56 lapból áll, melyből 40 lap a négy elem: tűz, víz, levegő és a föld szerint van rendezve, egyenként 10 számozott lappal. A fennmaradó 4x4 lap, az Udvari lapok (Court Cards), melyeknek értelmezésével a könyv végén foglakozom, mert ezek speciális rendszert alkotnak. Értelmezésben az isteni név, a tetragramaton Jod-He-Vau-He szimbolikája, illetve Isten trónusa mellett álló négy kerub négy arcát mutatják be, ami a Nagy arkána és a Kis arkána kapcsolatában jelenik meg.

Két felcserélt lap
Némely tarotban a nyolcadik és tizenegyedik lap fel van cserélve. A tradíció szerint a 8. lap az Igazságosság és a 11. az Erő arkánum. Ezt a két lapot az Arany Hajnal Rend (Hermetic Order of the Golden Dawn) felcserélte, hogy jobban illeszkedjen, asztrológiai szempontból, tanításuk rendszeréhez. Még most is lehet találni ilyen elrendezésű tarot kártyákat, de a legtöbb újonnan kiadott tarot, már visszatért az eredeti elrendezéshez. Ebben a könyvben szigorúan az eredeti elrendezéshez ragaszkodtam.

A szellem és a lélek fogalmak megkülönböztetése igen fontos a megértéshez. A szellem az emberben a mentáltestnek és a lélek az asztráltestnek fel meg. A lélek tehát az érzelmekkel és a szellem az intelektussal (szellemiséggel) van szoros viszonyban. Ennek bővebb magyarázatát lásd itt: [Lélek vagy Szellem?]

Asztrológiai fogalmak
planet A tarot megértése feltételez bizonyos asztrológia alapismereteket is, melyek ebben a könyvben nincsenek tárgyalva. Segítség képen - csak nagyon röviden - ismertetem a hét bolygó jelképes értelmét azoknak, akik asztrológiával eddig nemigen foglalkoztak.
• A Nap az élet minőségét, az energia forrását, az önbizalmat, az optimizmust, a belső energiát, az életerőt, az isteni (atyai) szeretet kisugárzását, az Istennel történő egybekötöttséget jelképezi.
• A Hold az élet érzelmi, nőies oldalát, az anyai erőket, a nép akaratát, az álmokat, az érzéseket, a sötétség és a fény kapcsolatát, a dolgok dualitását, összetartozását és befogadását, a tisztaságot jelképezi. Az asztrális testtel, a lélekkel áll analógiába. planet
• A Merkúr az intellektus, a szellem, a mentális test, a kommunikáció, a diplomácia, a kereskedelem, a furfang és a harc bolygója is. Hatáskörébe tartoznak a tudományok is (orvostudomány, filozófia, mágia stb.)
• A Vénusz a szépséget, a szexualitást, a szerelmet, a művészeteket, a kreativitást, az élet erőit, az élet sokszínűségét, misztikus voltát és harmóniáját jelképezi.
• A Mars az erő használatát, a kritikus szituációk és akadályok leküzdését, a harcot, a vért, a szenvedélyes szerelmet, a hősies önfeláldozás és önfentartás erőit, a halál legyőzését vagy annak szükségességét jelképezi. Ennek a szférának a negatív lényei viszont a leginkább veszélyesek az emberi társadalomra: háborúk, erőszak, fosztogatás, gyilkosságok stb.
• A Jupiter az élet kiteljesedését, a boldogságot, a társadalmi sikert, komplex struktúrák megteremtését, a nagyságot, a gyarapodást, a tiszteletet, a morális értékrendet, a kollektív tudatot és együttműködést jelképezi.
• A Szaturnusz az időt, az idők folyamán felgyűlt tapasztalatok összesűrített (ledesztilált) voltát és stabil struktúráit jelképezi karmikus jelleggel, tehát az itélkezés és a kiszabott sors erőit is.
A bolygók számértékei a mágia szerint a következők: planets
3 – Szaturnusz, 4 – Jupiter, 5 – Mars, 6 – Nap, 7 – Vénusz, 8 – Merkúr, 9 – Hold.
Ez a sorrend megegyezik a bolygók asztrológia sorrendjével, a földhöz viszonyított mozgás gyorsasága szerint rendezve.
A hét napjainak elnevezése a legtöbb kultúrában a hét bolygóhoz kötődik:
vasárnap – Nap, hétfő – Hold, kedd – Mars, szerda – Merkúr, csütörtök – Jupiter, péntek – Vénusz, szombat – Szaturnusz.
A bolygók számozása és a hét napjai közt a 12 számérték jelenik meg: hétfő – szombat, kedd – péntek, szerda – csütörtök, minden esetben a bolygók számértékeinek összege 12. A 12 középpontja a 6, tehát a Napot jelöli, mely valójában kivétel, mivel nem bolygó, hanem csillag.
A szanszkrit nyelvben a bolygók nevei: Budha-Mercury, Shukra-Venus, Mangala-Mars, Guru-Jupiter, Shani-Saturn, Chandra-Moon, Surya-Sun, (Raahu-Ascending lunar shadow, Ketu-Descending lunar shadow), melyek szintén megfelelnek a hét napjainak.

day of week A mentális és asztrális test fogalma
Az ember három fő részből illetve testből áll, fizikai test, asztrális test (lélek), és mentális test (a halhatatlan szellem). A lélek illetve az asztrális test feladata, többek közt, a szellemi és a fizikai test összekötése. Ezzel analóg az asztrális tér fogalma, ami a lelkek otthona, és a különböző vallásokban, mint túlvilág ismert.

Kabbala
A kabbala alatt a zsidó hagyományra épülő misztikus tanítások összességét szokták érteni, melyek alapjai a szájhagyomány útján maradtak meg, mint magyarázatok a Szentíráshoz. Ehhez még hozzá tartozik, hogy a mai kabbala igen sok irányzatot képvisel, melyek néha ellentmondásosak is. Aki a kabbala és a tarot mélyebb kapcsolatába kíván jobban elmélyedni, annak szüksége lesz némi kabbalisztikus ismeretre is, főleg az Élet fáját és a Sefer Jecira misztikus iratot illetően.
Itt viszont szeretném a valódi kabbala fogalmát megkülönböztetni attól a kabbalától, amit zsidó hagyománynak tartanak. A valódi kabbala a teremtő szó bölcsessége, a teremtés mágiájának nyelve, mely annyira ősi, hogy nem köthető egyetlen nép hagyományához sem. A kabbala valójában nem emberi, hanem isteni eredetű bölcsesség, ezért erre senki nem formálhat semmilyen jogot.

A teremtés pozitív és negatív erői
planet Miden, ami teremtve volt, Istent szolgálja és semmi sem volt hiába teremtve. Amit legtöbbször rossznak és negatívnak tartunk, annak is megvan a maga helye a teremtésben. Feladata, hogy a felemelkedés útján megtanuljuk a negatív erőket uralni, akaratunknak alárendelni, elkülöníteni. Így a negatív erők (vagy lények) végső soron szintén a javunkra vannak, tanítanak bennünket a bölcsességhez vezető úton.

Az Akasha elv hatása szellemünkben
"Az Akasha-elv a mentálsíkon tér és idő nélkül, ok-világként hat. A legmagasabb, a fel nem fogható, a nem megalkotott erő, mely mindent megalkotott és irányít. Az emberben az Akasha-elv a mentálsíkon, valamint a mentálmatricában és a tudatban is, mint a legmagasabb vezető és irányító elv jut érvényre. Továbbá a lelkiismeret, mint az ellenőrzés isteni elveként az intuícióban, inspirációban, hitben és önfenntartó ösztönben." (Franz Bardon)

A kártyajátékok és a tarot kapcsolata
cards A kártyajátékok feltételezhetően a tarotból alakultak ki, melyekhez általában Kis arkána lapjai szolgáltak alapul, a négy elem szerinti elrendezéssel. Ebben az elrendezésben még jól látható, hogy a kardok illetve a pallos a tűz elem lapjai, a kelyhek a víz, a botok a levegő és az érmék a föld elemmel állnak kapcsolatban. Ezzel ellentétben a legtöbb ma ismert tarot, a tűz elemhez a botokat és a levegő elemhez a kardokat rendeli. A legtöbb tarot sajnos már nem is ismeri azt a tényt, hogy eredetileg a kard a tűz és a bot a levegő szimbóluma. (Az itt megjelenő makk a tölgyfa termése, mely a több nép hagyományában a férfiasság szimbóluma. A rómaiak például hittek abban, hogy a férfiak a tölgyfától származnak.)
Néhány tarotban a kardok a föld és az érmék a levegő elemhez voltak rendelve. Ezekből a helytelen értelmezésből igen érdekes, de logikátlan ábrázolások születtek, mint például a következők, ahol a kardon leveles ágacskák sarjadnak. swords

astro

Mivel egyes kártyajátékokban a Kis arkána lapjait, összekötötték a négy évszakkal, ezért a szimbólumokban különböző módosításokra került sor, általában az asztrológiából ismert belső elemek elmélete szerint, vagy más nemzeti hagyományok alapján. Mindez azt eredményezte, hogy a négy elem és a kártyajátékokban használt szimbólumok megfeleltetése igen kétségessé vált, arról nem is beszélve, hogy a négy évszak váltakozása eltérő a földön (szélességi és hosszúsági fok szerint).
A gyakorló mágikus számára teljesen egyértelmű, hogy a mágikus pálca, a levegő elemmel áll kapcsolatban (Merkúr pálcája), míg a mágikus kard a tűz elemhez rendelhető. A Bibliában szintén olvashatunk a lángoló kardról, amikor Isten parancsára a kerubok tüzes pallossal lezárták a paradicsomhoz vezető utat (1.Mózes 3:24). Mágikus gyakorlat hiányában csupán intellektuális következtetésekből kiindulva a legtöbb ma ismert tarot felcserélte ezt a szimbolikát, illetve teljesen más elemekkel hozta összefüggésbe. Itt megint jól látható az a tény, melyet Franz Bardon sokat hangsúlyoz, hogy a mágia elsősorban gyakorlat, mivel a valódi bölcsesség és az intellektuális tudás közt igen nagy különbség rejlik. michael
A kard és a levegő elem helytelen párosítása valószínűleg János apostol Jelenések könyvében többször előforduló ábrázolásból fakad, ahol az angyal szájából kétélű kard jön ki (Jelenések 1:16, 19:15). Ezekben a versekben azt látjuk, hogy a kard a szájból jön ki, amit a szavakkal, tehát a levegő elemmel lehetne összekötni, mégis itt teljesen másról van szó. Ez az ábrázolás arra utal, hogy ezeknek a szavaknak mindenható erő és energia adatott, hogy harcoljanak, amit a kard szimbolizál.
Természetesen néhány tarot helyesen a kardokhoz a tűz elemet rendeli, mint például Wulfing von Rohr, Gayan S. Winter: Tarot of Love (Tarot der Liebe 1989). liebe

A sors és a szabad akarat kapcsolatáról
Gyakran felmerül ez a paradoxon. Sokan úgy vélik, mivel az embernek van szabad akarata, ezért a sors (mint determinált jövő) nem létezhet. Mások úgy gondolják, hogy mivel a sors létezik, ezért az embernek valójában nincs is szabad akarata. Ebben a kérdésben egyértelműen Franz Bardonnak kell igazat adnunk, aki azt állitja: Ha az ember tudatában lenne a jövőnek, illetve ismerné sorsát, akkor ez meggátolná abban, hogy szabad akarata szerint cselekedjen és nem volna képes beteljesíteni sorsát. Tehát a szabad akarat alapfeltétel ahhoz, hogy be tudjuk teljesíteni sorsunkat.
Ami valóban dicséretes, ha az ember maradéktalanul be tudja teljesíteni sorsát, amit még születése előtt önként vállalt.
"EKORE (Nyilas 28°) Minden ember sorsának irányítója. A mágus, aki ezt az elöljárót megidézi, felismeri általa a különbséget a sorsbefolyás és a szabad akarat között. EKORE azonban abban a helyzetben van, hogy a mágus kívánságára egy másik ember sorsát más vágányra terelheti (ha az nem ütközik annak karmájával)." (Franz Bardon)

Kozmikus gondolat