A víz elem lapjai

A víz a tűzzel ellentétben felülről lefelé halad, a legmagasabb harmóniát, szeretetet, isteni gondviselést, önzetlenséget, tisztaságot, ártatlanságot és áldást hozza világunkba. Teszi mindezt észrevétlenül, ahogyan az eső esik, életet adva a földnek termékennyé teszi azt. Mivel az akarat az elektomos tűz elem jellemvonása, addig az ellenpólusa magnetikus víz elemben a megvalósult hitben nyilvánul meg.

A víz elemhez a következő tulajdonságok kapcsolhatók: nyugottság, érzés, érzelem, egyesülés, elfogadás, empátia, átérzés, alárendelődés, elsötétítő mélység, kitöltés, nyugalom, vágy, vonzalom, összehúzás, kollektivitás, szeretet, kedvesség, önzetlenség, gyengédség, lelkiismeret, megérzés, türelem, szerénység, ragaszkodás, hűség (égtáj:nyugat).
Negatív értelemben közömbösség, kőszívűség, engedékenység, ingatagság, hanyagság, szégyenlősség, csökönyös önfejűség, akaratosság, túlzott érzékenység, érzelmi ingatagság, érzelmi függőség, megfelelniakarás, álmodozás, eseteleg depresszió, csábítások, szexuális gyönyörök.
Mint alaptulajdonság a hideg, az összehúzódás (fogvatartás) tartozik ehhez az elemhez, és az asztrális testel, a lélekkel áll analógiába. A tökéletesség szintjén a szeretet és az örök élet vizét jelképezi.
(Mivel a víz elem magnetikus jellegű, ezért itt a Nagy arkána 20-11 lapjait igen fontos figyelembe venni a megértéshez.) viz

A képen Crowley tarot lapjai láthatók, itt csak informatív jellegűek. Nem jelenti azt, hogy ezek volnának a legkifelyezőbb ábrázolások.

1 – A vizek mágusa, áldás, (merni megtenni, vágyódni), inspiráló hatás: Feltámadás, (Crowley: Beteljesülés)
A vizek mágusa a befogadás a tisztaság a hála, a szeretet, az ártatlansága, az élet és az önzetlenség értékeit hozza fizikai világunkba. Merni tisztának lenni, még akkor is ha a világban más módon talán könnyebben cét érhetnén, néha nem egyszerű. Feladata, hogy a teremtést a legmagasabb elvekkel átitatassa, magnetizálja, mintegy életet adva neki. Itt megtörténik a vizek telítése a legmagasabb és a legtisztább harmóniával. A befogadás a hasonlóság, az átvitel, az analógiák alapján történik, melyhez a négy elem közül a víz a legalkalmasabb. Mindennek a magas szellemi harmóniának nem maga a víz elem a forrása, de ez az elem képes a legjobban befogadni és átadni világunknak a fenti dolgokat. Ide kívánkozik Triszmegisztosz híres Smaragd táblája, amit a hermetikus mágia alapvető iratának tartanak. Ebben az iratban meglelhetjük a víz munkáját, ahogy a felső és alsó erőket magába szívja, illetve átadja azokat. Ebben a vonatkozásban fontos tudni azt is, hogy az emberi petesejt 96% víz, szinte csak víz. Az emberi test víz tartalma fiatal korban 80%. Idősebb korban egyre csökken, felnőtt korban 70%, ha eléri az 50%-ot meghalunk. (Masaru Emoto előadásából) [voda], Masaru Emoto: Water , Érdekes videó a vízről

Hermész Triszmegisztosz Smaragd táblájának magyar fordítása
hermes „Való, hazugság nélkül, biztos és igaz. Ami fenn van, ugyanaz, mint ami lenn van, és ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, így érted meg az egy varázslatát. És ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett. Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta. Ő a theleszma, az egész világ nemzője. Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul. Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel. A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ felett így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér. Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja. A világot így teremtették. Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém. Amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.”

2 – A vizek papnője, összetartozás, rokon lelkek , inspiráló hatás: Nap, (Crowley: SZERELEM, Együttlét)
Összetartozás, vonzás, összekötés és a hatni tudás elve, a víz összehúzó tulajdonságából adódik, ami lehetővé teszi, hogy az asztrális szféra nagyon finom sűrűsödés által anyagszerű jelleget öltsön. Az asztrális fluidum további sűrűsödése végső soron az anyagi minőség megjelenését eredményezi.
Mondanivalója az összekötés, része lenni valaminek a legmélyebb szinten, ami lehetővé teszi, hogy a harmónia vágya határozza meg a teremtett világ fejlődését. Kulcsszavak a dualitás egysége, belső és külső világ kapcsolata, összetartozás, egymásra hatás és hatni tudás, párkapcsolat, együttlét, összetartozó erők és rokon lelkek vonzódása, a jin és jang összetartozása.
Általában a kölcsönös szeretet, szerelem időszakát jelöli.

3 – Vizek királynője, ajándék, kibontakozás, fogékonyság, inspiráló hatás: Hold, (Crowley: BŐSÉG, Öröm)
A vizek királynője élet kibontakozása és a fejlődés ajándékát tartja kezében. Ez örömteli áldásként nyilvánul meg, ami nem önmagunk tudatos akaratából fakad. Olyan ajándék ez, ami mint valamiféle vonzóerő vezérli az élet és a harmónia kivirágzását a megfelelő időben a megfelelő úton, mint amikor a tavaszi esőktől kivirágzik a rét. Ez a hatás a teremtés minden szintjén megnyilvánul, legyőzve a káoszt, az élet kibontakozásáért és fejlődéséért felelős, melyek a teremtés ideáit tükrözik. Az ösztön (instinkt), a különböző archetípusok, az élet sokfélesége ellenére, közös hatás eredménye, mely megjelenik a teremtett világban, olyan egyszerűséggel, mintha ez a fejlődés magától érthetődő, elmaradhatatlan része lenne világunknak. Az emberi társadalomban a közös együttműködés, az egységes tudat, az ártatlanság, a jóság, a szerető közösség, a testvériesség, a család, a boldogság eszméit hordozza.
Hétköznapi értelmezésben ez a lap jelentheti a hálát, a sikert, az élet szépségeit, a sikeres együttműködést, szívélyes emberi kapcsolatokat, fogékonyságot valami iránt. Figyelmeztethet arra is, hogy nyissuk meg szívünket, hogy hálásak tudjunk lenni, mind azért, ami ugyan természetesnek tűnik számunkra, mint törvényszerű kibontakozása a dolgoknak, de valójában nem az.

4 – A vizek királya, lezárás, önértékelés, inspiráló hatás: Csillag, (Crowley: FÉNYŰZÉS, Rosszkedv)
A vizek királya (a négy kehely) olyan törvényalkotó, megítélő és stabilizációs folyamat, ami végérvényessé teszi a fejlődés folyamatát, mintegy szinteket alkotva stabil, befejezett, tökéletes, jól működő rendszereket teremt. Lezárja a fejlődést, ami egy adott szinten tökéletesen megfelel. Ez a lezárás lehetővé teszi, hogy a fejlődés új irányt vegyen, máshol, illetve más szinten. A fejlődés egyes szintjei létrehozzák a rendet, a törvényességet, ami stabil alapot teremt a további fejlődés számára, legyen az érzelmi, lelki vagy materiális jellegű. A víz útja a földhöz ezért sokféleképpen fejti ki hatását. A vizek királynőjénél egyfajta automatikusan működő természetes fejlődést jelenti emberi tudatosítástól szinte függetlenül is, míg a vizek papjánál már társadalmi tudatos szinten hat.
Emberi vonatkozásban önmagunk megítélése, belsőnk összehasonlítása a tiszta eszmékkel és érzésekkel. Olyan folyamat, ami saját magunkat értékeli, stabilizálja és automatizálja azt, ami életképessé vált, és destruktívan hat mindarra, ami nem felel meg és ellentétben áll magasabb értékekkel. Pozitív értelemben a tulajdonságok, az érzések, érzelmek magasabb szintre lépése, ami végérvényesen beíródik az ember szívébe, jellemébe, karakterébe, érzelmi világába stb.
A legtöbb tarot a negatív értelmet emeli ki, mint a túltelítettség, kedv-vesztettség, érzelmi ingatagságot, unalmat, amit azzal magyarázhatunk, hogy itt egy folyamat lezárul, véget ér. A Zen tarotban ez az arkánum a befelé fordulást jelenti, ami az itt elmondottakkal nagyon jól összeköthető. Ez az arkánum olyankor is megjelenhet, ha valaki egy sikertelen párkapcsolattól próbál sok civódás után megszabadulni. Értékeli és lezárja azt, ami nem életképes, mert több fájdalommal jár, mint boldogsággal. Megint más összefüggésben jelentheti azt is, hogy „járt utat járatlanért el ne hagyj”, tehát a stabil, a tradícióra épülő megoldást ajánlja a bizonytalan helyett. Ahogy ebből a két példából is látható ennél az arkánumnál is, nagyon sok értelmezés lehetséges, amit csak akkor tudunk helyesen alkalmazni, ha nem konkrét értelmezésekhez ragaszkodunk, hanem megpróbáljuk megérteni minden arkánum mély, rejtett értelmét, ami szavakban néha igen nehezen fejthető ki.

5 – A vizek papja, szociális és társadalmi támasz, inspiráló hatás: Torony, (Crowley: CSALÓDÁS, Gyász)
A vizek papja közösségi, társadalmi szintre emeli a víz elem által közvetített hatást, ami itt, is mint összehúzó vonzóerő fog fellépni. Itt megjelenik a hovatartozás, a család, a származás, a közösség, a nemzeti egység, az együvé tartozás, az egyenlőség és a kollektív egységtudat mindent átható csodálatos harmóniája. Ez a békés, szeretettel és szívélyességgel teli harmónia vágya minden emberben, de főleg a gyerekekben van jelen. Az idők folyamán, ahogy az ember felnőtté válik, látva a társadalmi igazságtalanságot és szociális bizonytalanságot gyorsan korlátozódik a harmónia, az együvé tartozás, a kollektív tudat vágya, egy baráti vagy rokoni körre és később szinte már csak egészen a szűk családi körre terjed ki. Persze ez nem azt jelenti, hogy ennek így kell lennie, hiszen ez szenvedéssel jár, ahol a tisztaság, a szeretet az összetartozás energiái nem képesek kellő képen kibontakozni közösségi szinten. Ezzel társadalmunk megfosztja önmagát az ember legnagyobb erejének a megtapasztalásától, ami az önzetlen szeretetben van. Természetesen a gond ott van, hogy az ember minden kísérlete ellenére még mindig nem jutott el arra a szintre, hogy a kollektív egységtudat, az együttérzés, az önzetlen szeretet erőit használni tudja. Minden ez irányú próbálkozása sikertelenséggel, illetve csak rész-sikerekkel végződött. Nem is csoda, hiszen éppen ezekkel az energiákkal és érzésekkel történtek a legnagyobb visszaélések a történelem folyamán. Tették ezt királyok, politikusok, ékes szólású papok, gazdag üzletemberek stb., ami azt eredményezte, hogy jelenleg utópiaként hat minden ez irányú törekvése az emberiségnek. (Megjegyzendő viszont, hogy állati szinten, mint például a delfineknél, bizonyítottan jól működő kommunikációs, illetve érzéki rendszerről beszélhetünk, ami a kollektív tudat bizonyos formájára épül.) A vizek papja felébreszti és életben tartja az emberi együttérzés, a kollektív egységtudat eszméjét. Köznapi értelemben jelenthet adakozást, karitatív tevékenységet, szociális gondolkodást, irgalmasságot, gyámkodást, a természet védelmét vagy közösségi aktivitásokat, melyek ápolják a közösségi szellemet. A legtöbb tarot mégis inkább negatív értelmezést társít ehhez a laphoz, mit a múlthoz történő ragaszkodás, valami értékes elvesztése, fájdalom, hajótörés, csalódás, a szociális biztonság elvesztése, kivetettség vagy másokra szorultság.

6 – A vizek szerelmesei, szerelem, önátadás, feltételekhez kötés, inspiráló hatás: Sátán, (Crowley: ÉLVEZET, Emlékezés)
A vizek szerelme, érzelmi fejlődés, a legmagasabb harmónia megérintése, maga a szerelem. Ez a teremtés nagy násza, mert minden, ami az univerzumba teremtve volt a szerelem aktusával volt megteremtve. Ezen a ponton az ég felső és a föld alsó erői olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy szinte megérintik egymást. Azt is mondhatnánk, hogy ez a csoda nagy indító kulcsa, miután egy pillanatra szinte minden lehetségessé válik.
Negatív értelemben a szent indító kulccsal történő visszaélés, feltételkhez kötés, bizonyos dolgok kikényszerítése, békiója illetve manipulációja. Néhány tarot itt a boldogság illúzióját és az emlékekbe merülést, álmodozást emeli ki, ami valójában igaz, de anélkül, hogy megértenénk, milyen jellege van, és miért történik ez, könnyen félreérthetjük ezt a folyamatot. Ennek megértéséhez a következő arkánum szolgáltatja a kulcsot. Itt ugyanis valójában erős vizualizációhoz hasonló folyamat megy végbe, annak érdekében, hogy a víz hatását a környező világ a lehető legpozitívabban tudja majd elfogadni. Hogy miért történik mindez, és miért van erre szükség, csak a következő arkánumnál fogjuk tudni teljesen megérteni.

7 – A vizek győzelmi szekere, az áldás megvalósulása, kicsiben megvalósul a nagy csoda, inspiráló hatás: Mértékletesség, (Crowley: KICSAPONGÁS, Megtévesztés)
A vizek győzelmi szekere valójában az előző arkánum folytatása, ahol a harmónia, elnyeri kiteljesedését a csoda megvalósítása által gyümölcsöt hoz. Mindaz, amit a víz a vizek mágusánál (a kelyhek ászánál) megkapott, ezen a szinten felszabadul, hogy a lenti világnak átadja azt, amit fentről hozott. Ez teljes önátadással valósul meg, az egyhez való teljes hűség és ragaszkodás által. Ezen a ponton beteljesedik mindaz, ami a víz első küldetése volt, de a víz útja itt még nem zárul le. Pozitív értelemben teljes hűség, átadás, tisztaság, bizalom, ami által a csoda megvalósul. Emberi kapcsolatokban jelentheti a teljes önátadást, hűséget, párkapcsolat magasabb szintjét, éltető és gyógyító erő megvalósulását.
Negatív értelemben, lehet önátadás nélküli szexuális kapcsolat, feslettség, romlottság, hűtlenség, hazugság, önámítás. Valójában a pozitív és negatív értelem nem csak maga víz elem hatásától függ. Ennek az arkánumnak az értelmezése főleg attól függ, hogy a víz által közvetített felső hatásokat hogyan fogadja a befogadó környezet, milyen értékeléssel. Abban az esetben, ha ezt értékelni tudja, tisztának, isteninek, szentnek, csodálatosnak tartja és hálával fogadja, segítve annak hatását, akkor pozitív értelmezésről beszélhetünk. Ha viszont ezt a csodát semmibe veszi, meg sem köszöni, nem tartja értékesnek, vagy el sem akarja fogadni, akkor negatív értelmezésről kell beszélnünk. Így valósul meg a víz által közvetített hatás a világunkra, ami a vizek győzelmi szekere, hiszen maga a győzelmi szekér minden esetben valamilyen átalakító a világunkat formáló, legyőző hatást jelöl. Itt lehet megérteni az előző arkánumnál megjelenő álmodozást, illúziót, amit sok tarot még ehhez az arkánumhoz is hozzárendel. Valójában pozitív értelemben nem álmodozásról van szó, hanem ez a folyamat a mágiában jól ismert vizualizációs folyamathoz hasonlítható, aminek itt az a célja, hogy felkészítsen a víz által közvetített hatás maradéktalan befogadására, megvalósítására, értékelésére. Igen szomorú dolog, amikor ez az arkánum nem tud pozitívan megvalósulni. Olyan ez, amikor az ember elveszíti legszebb éveit, valamilyen szerencsétlen körülmények miatt, és nem tudja boldogságban megélni azokat.

8 – A vizek igazsága, átszellemülés , inspiráló hatás: Halál, (Crowley: TUNYASÁG, Búcsúzás)
Ez az arkánum az előző arkánum folyatása. Itt a víz útja a sötét, kemény földbe, annak mélységeibe vezet, ahol nincs napfény. Ezzel a víz hozzájárul ahhoz, hogy a kemény föld megpuhuljon, képlékenyebb legyen és a mélységekben rejtett kincsek és barlangok jöhessenek létre. A víz itt magába szívja a föld rejtett belső energiáit. A köznapi életben sokféleképpen élhetjük ezt meg, lehet ez olyan érzés, amikor elveszítjük fiatalkori álmainkat, mivel mindaz, ami régen álom illetve cél volt, már megvalósult és egyszer csak valami szorongató vágy, hiányérzet vesz rajtunk erőt. Hiányzik mindaz, ami eddig életünk érzelmi mozgatóereje és szerelme volt. Eltűnik a varázslat, a csillogás, ami – mint megfejthetetlen erő – kísérte életünket. Most minden illúzió szétfoszlik, és sötétség kilátástalansága vesz rajtunk erőt, ami néha igen fájdalmas csalódás lehet, hiszen valami értékeset elveszítettünk, egy új ismeretlen útra kerültünk. Az ember tudata, ami egyébként a föld elemmel van összefüggésben, érzékenyebb lesz és együtt érzőbb mindazzal, ami földhöz kötött és az elmúlás felé tart. Itt a víz elem erős föld elemhez hasonló energiát nyer, ami fenntartó, gondoskodó, gyógyító, megóvó és tápláló jellegű. Mivel a föld elemhez tartozik öröklét is, ezért itt az emberi tudat érzékeny lesz mind arra, ami az elmúlást jelenti.
A legtöbb tarot negatív érzelmekkel jellemzi ezt az arkánumot, mit depresszió, szexuális apátia, hiábavaló kísérletek arra, hogy megújuljon az érzelmek folyamát, tisztátalan kellemetlen bűzt árasztó iszap, tunyaság. Rider-Waite tarot szerint azt mutatja, hogy elhagyjuk megszokott környezetünket, szívünkhöz közelálló emberektől és dolgoktól válunk meg, és bizonytalan jövő felé indulunk. Pozitív értelemben az ember tudata sokkal megértőbb és együtt érzőbb lesz, főleg ami az emberi sorsokat illeti, ami által más értékrend alakul ki benne.
Negatív értelme, amikor elutasítjuk mindezt és minden áron vissza akarunk térni fiatalkori álmainkhoz, érzelmeinkhez, gondolkozásunkhoz, ami végső soron depresszióhoz, félelmekhez, gyötrődéshez vezet.

9 – A vizek vándora, visszacsatolás, önkéntes szolgálat, inspiráló hatás: Akasztott ember, (Crowley: BOLDOGSÁG, Társaság)
A vizek vándora vagy bölcse az előző arkánum folytatása, hiszen a víz útja még nem zárult le. A föld melyéről újra feltör megtisztulva, mint forrás, patakokat, folyókat, tavakat hozva létre. Itt a víz a föld mélyéről megtalálja a fényhez vezető utat, ami mint belső fény a vándor lámpásához hasonlítható. Magában hordozza a föld ásványait és szellemét, ami gyógyító, tápláló, gondoskodó, megóvó, beépülő erőként jelenik meg. Eljuttatja a föld energiáját a földfelszínre és a növényzetbe, hogy oxigénnel táplálják a levegőt. Ezen a ponton hasonló folyamat megy végbe, mint a vizek mágusánál, azzal a különbséggel, hogy itt földi energiával telítődött a víz. Emberi értelemben, józanság, felelősség, családiasság, praktikusság, becsületesség, beteljesedés jellemzi. A legtöbb tarot meghitt családi légkörrel, beteljesedéssel, örömmel az boldogság megtartásával, életörömmel, társaságkedveléssel jellemzi ezt az arkánumot. Negatív értelemben semmittevés vagy kicsapongás.

10 – A vizek sorskereke, földünk érzelmi világa, inspiráló hatás: Erő, (Crowley: KIELÉGÜLTSÉG, Házasság)
A vizek sorskereke lezárja a víz körforgását, mivel a víz itt a kipárolgás által visszatér az égbe és ott átadja a földtől átvett energiáit. A víz kipárolgása által (amihez a tűz energiája szükséges, lásd a tüzek sorskerekénél) páradús levegőt eredményez, ami az egész föld légterét áthatja, és az égbe emelkedik, miáltal a szellemi szférákra is hatást gyakorol. Mindez végső soron, olyan információs teret képez, ami a fejlődés záloga. Emberi értelemben a gondolkodásmódunk, érzelmi világunk meghatározója lesz, hiszen máskent gondolkodtak az emberek 30 éve, mint most. Ezzel a víz útja teljessé válik. Emberi értelemben elégedettség, béke, megnyugvás, teljesség, az élet értelmének megértése, kiteljesedése jellemzi ezt az arkánumot.
Negatív értelemben lehet a család és a családi kapcsolatok túlzott fontossága, mindenek fölé helyezése, illetve a földies dolgokhoz történő túlzott ragaszkodás.