A föld elem lapjai

A föld a három elem (tűz, víz, levegő) egysége, állandó játéka, az anyagi lét eleme. Az elemek összevegyülve kölcsönhatásba lépnek, és ez egy teljesen új tényezőt (elemet) eredményez, ami nem csak összekeveredése az elemeknek. A tűzhöz a meleg, vízhez a hideg, levegőhöz a könnyű, és a földhöz pedig a nehéz és sűrű alaptulajdonságok tartoznak. Az érzékszervek közül az ízlelés (táplálék felvétele) csatolható a föld elemhez.

A föld elemhez a következő tulajdonságok rendelhetők: életadó és fenntartó erő, elhatárolás, megkötés, tudat, öntudat, tudatosítás, tapasztalat, sűrűség, súlyosság, merevség, stabilitás, formaiság, változatlanság, tartósság, örökösség, tiszteletadás, titoktartás, becsületesség, tudatosság, józanság, felelősség, alaposság, pontosság, rendszer, rendszeresség, integráció, gondosság, konstruktivitás, racionalitás, gyakorlatiasság, raktározás, realizálás, megvalósítás, életerő, termékenység, önfentartó ösztön (égtáj:észak).
Negatív értelemben: önzés, sértődékenység, komorság, lassúság, lustaság, változatlanság,(túlzott konzervativizmus), elöregedés, búskomorság, fösvénység, túlzott anyagiasság és materializmus, megrögzöttség.
A tökéletesség szintjén örökkévalóság fogalma (mindenütt jelenvalóság, halhatatlanság) csatolható a föld elemhez.
A föld elem mindhárom elem allandó játéka, azzal a céllal, hogy stabil működőképes (megvalósulásra alkalmas) rend jöjön létre, melyben felismerhető a felső világok tükörképe. fold

A képen Crowley tarot lapjai láthatók, itt csak informatív jellegűek. Nem jelenti azt, hogy ezek volnának a legkifelyezőbb ábrázolások.


1 – A föld mágusa, alkotás, teremtés (hallgatni) (Crowley: Lehetőség)
Mivel a teremtett világ hűen reprezentálja a fenti dolgokat, ezért az anyagi világban lehetőségünk van a tanulásra, kisérletezésre. Viszont az ember legfőbb jellemvonása az alkotás vágya és képessége. Ezt az alkotó erőt és vágyat felyezi ki ez az arkánum, ami megjelenhet nagyon sok formában. Az alkotás vágya inspirálja a tudás megszerzését is.
A legtöbb tarot a gazdagság és az anyagi biztonság potenciáljaként tekint erre a lapra, illeve értékteremtő lehetőségre, amit érdemes megragadni.

2 – A föld papnője, az egyensúly tudatos kifejlesztése (Crowley: VÁLTOZÁS, Álhatatosság)
Nincs igazi szellemi fejlődés gyakorlat nélkül és nincs gyakorlati fejlődés szellemi nélkül. A föld papnője a szellem a lélek és a test kiegyensúlyozását kéri, ahol az egység és a rend megszületik, mert a fejlődés csak így tud majd kibontakozni, ha egyenletesen tud haladni mind a három szférában. A dolgok pozitív és negatív odalát is kezelni kell tudni, mind önmagunkban, mind a körülöttünk lévő világban. Sőt a rejtett dolgokat is, mint például az ember tuadatalattija. A föld feletti szférák hatása is ehhez az arkánumhoz társítható.
Köznapi értelemben lassú, pozitív fejlődést, érlelődést, a dolgok egymástól való függését jelenti, ahol a dolgoknak össze kell hangolódniuk.
Negatív értelemben olyan lassú változások, melyeket nem igazán akarunk kezelni ezért elhanyagoljuk, viszont ez később komoly prolémákat okozhatnak.

3 – A föld királynője, előkészítés (Crowley: MUNKA, Továbbjutás)
A fejlődés az önállósodás, a szépség és teljesség felé vezető titokzatos energia, mintha csak a nap fénye volna. Az emberi élet folyamán a felnőtté válásig a szellemi vezetőnk segítsége, majd később általánosabban az isteni gondviselés jelenik meg ennél az arkánumnál.
Bizonyos értelemben az Akása (ok-okozat) hatásai is ehhez az arkánumhoz társíthatók (tehát a valódi kabbala tudománya is).
Fejlődés, tanulás, tudatosodás, kibontakozás, tapasztalatszerzés, tervezés, optimizmus, társítható ehhez a laphoz. Jelenthet jó tanulmányi eredményeket, felkészülést az önálló életre, vagy valamilyen dolog megvalósulására. Negatív értelemben félelmek, kishitűség, aggályok, a dolgok előkészítésének elmulasztása.

4 – A föld királya, súlypont (Crowley: HATALOM, Bemerevedés)
Más dolog a középpont és más a súlypont. Ha a dolgokat azoknak súlypontjából kezeljük, akkor az egészet is tudjuk uralni. Érzelmi világunkban is érdemes megismerni azokat a folyamatokat, amik legmélyebben zajlanak bennünk, felhozni a tudatba! Ha erre önmagunkban képesek vagyunk, akkor képesek leszünk ezt másokban is meglátni. Ezekután képesek lehetünk önmagunkat urali egyetlen pontból (ahogy a Nap uralja a Naprendszert).
Emberi viszonylatban ez az arkánum jelezhet olyan lehetőségeget mint: a letelepedés, a kiterjedés, biztonság, felelősségvállalás és mindazt, ami összefügg a törvényekkel, a centralizációval, a stabilitással és a rendezettséggel.
Döntéshozatalban jelentheti, hogy ne engedjünk, tartsuk erősen kézben a dolgokat, szilárdan, de ne görcsösen, ragaszkodjunk álláspontuk lényegéhez.
Negatív oldala a hibás súlypontban keresendő, illetve abban, hogy megragadtunk egy pontban, ahonnan nem tudunk kimozdulni. Megnyilvánulhat fösvénységben, de túlzott konzervativizmusban, dogmatizmusban, sőt a szellemi dolgok elutasításában is.

5 – A föld papja, az igazságtalanság és szerencsétlenség átváltoztatása (Crowley: GOND, Szűkölködés)
Önmagunk mikrokozmosza a magkrokozmosz mintája. Ezért óriási belső laboratórium áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy kisérletezve megtanuljuk a dolgok átváltoztatásának a módját önmagunkban. Az alkímia tudománya arról szól, hogy hogyan lehet a negatív dolgokat poztívvá átformálni, ami nem csak szellemi és érzelmi oldalon, de a gyógyításban is használatos. Mindezt elsajátítva, gyakorolva önmagunkban, később képesek lehetünk egy ellenséges felet is a barátunká tennni, vagy egy igen negatív szituációt előnyösen kihasználni, átváltoztatni, eliminálni. Az elektromosságot mágnesességgé lehet alakítani és fordítva.
A legtöbb ember sikertelenség esetén a környezetét hibáztatja, de ritkán tudatosít 3 fontos dolgot:
1. A bevonzás törvényét (szinkronicitás)
2. A kollektív felelősséget egymásért és világunkért
3. A negatív szituációban rejlő lehetőséget arra, hogy valami megjavuljon, meggyógyuljon, esetleg új barátra leljünk. (Sok esetben egy támadás, lehet egy kétségbeesett kiáltás is a segítségért.)
Ha minden hiábavaló, akkor bíznunk kell a Gondviselésben. Sokszor megtörtént már, hogy éppen egy negatív dolog hatására lett valiki naggyá vagy sikeressé.
Pozitívan értelmezve ez az arkánum, az átváltoztatás, az alkímia tudománya.
A legtöbb tarot negatív aspektusát emeli ki ennek az arkánumnak, ami a szociális biztonság elvesztése, illetve a környezet negatív, gáncsoskodó az egyénnel szemben elkövetett igazságtalanságát jelöli. Szenvedés, veszteség, szűkölködés, kárt okozó külső hatások, szerencsétlenség, melyek mögött rossz emberi, családi, kollegiális vagy társadalmi feszültségek illetve különbségek állnak.
Egyszóval olyan dolgok, amiket általában úgy élünk meg, mint derült égből a villámcsapást.

6 – A föld szeretői, támogatottság, siker (Crowley: SIKER, Segítség )
A siker mindenkinek mást jelent. Neked mi a siker?
Talán mindenki átélte már azt, hogy a siker semmit sem ér, ha nincs kivel megosztani. Ezen mélyebben elgondolkozva megérthető, hogy minden ember legbelső magja hasonlóan nemes és jó.
Az arkánum valódi titka az ember egybekötöttsége Istennel, tehát a jóság és a szeretet princípiumaival, melyek nemcsak gondolatok, de élő teremtő erők. Ezek óriási kiapathatatlan energiákat hoznak létre, melyekhez nincs semmi hozzáfogható. (Miért mondom azt, hogy ezek elő princípiumok? Ennek megfejtését az olvasóra bízom. Segítség képpen, lásd: "Gödel istenérve " cikket. Aki mindezt megérti, észreveheti azt is, hogy valójában erre a felismerésre épül az egész szent mágia, és megszűnik minden kétsége ezzel kapcsolatban.
A legtöbb tarot nagyon pozitívan jellemzi ezt az arkánumot: segítség, siker, nagylelkűség, megbocsátás, tolerancia, kedvesség, lovagiasság, áhítat, támogatottság. Más tarot leírások az adok-kapok egyensúlyára figyelmeztetnek egy szivélyes kapcsolatban.

7 – A föld győzelmi szekere, kitartás, elmozdíthatatlanság (Crowley: KUDARC, Türelem )
A győzelmi szekér átformáló ereje nem kívánja, hogy minden azonnal megvalósuljon, mert ez az erő szeretetteljes, és mértékletesen alakítja az anyagot, mintegy időt adva neki a változásra. Lehetőséget ad arra, hogy mindenki megértse és idővel belássa mi a helyes és mi a helytelen. Nem érdeke, hogy minden áron nagy pusztítással és erővel rögtön érvényt szerezzen akaratának.
Ennek köszönhetően a Föld hűen szolgálja az embereket, annak ellenére, hogy az ember igen sokat árt a földnek. A Föld bolygó - beleértve a növény és állatvilágot is - mint élő erő, egyre inkább szenved, az óriási szennyezés és pusztítás miatt, de mégis minden erejét összeszedve próbálja megtartani az egyensúlyt és biztosítani az élet feltételeit. Ha ez a mértékletesség és bizalom abban, hogy az ember megváltozik, nem lenne jelen, a föld már régen elpusztította volna azokat, akik ártanak neki. Ez csak egy példa a sok közül, hogy milyen óriási szenvedést, önfeláldozást, kitartást és bizakodást képes magában hordozni a föld győzelmi szekere, mindannak ellenére, hogy óriási ereje által, egyetlen mozdulattal véget vethetne ezeknek. A legtöbb tarot negatív értelmezést társítja ehhez a laphoz: sikertelenség, robotolás, hálátlan munka, szolgaság. Emberi viszonylatban igen szomorú energiát jelenthet, amikor valaki minden tőle telhetőt, önfeláldozóan megtesz, de ennek fejébe semmilyen köszönetet, hálát vagy elismerést nem kap, sőt fordítva, megalázás és kritizálás jut csak neki. Igazság szerint, mégis nagyon szép és felemelő erő, ha képesek vagyunk figyelmen kívül hagyni, hogy nem kaptunk érte köszönetet. Másik értelme ennek az arkánumnak, amikor türelmesen, bizakodva, várnunk kell, amíg a dolgok beérnek, mert amit lehetett már megtettük (mint amikor a kertész várja a gyümölcsök beérését).

8 – A föld igazságossága, a munka gyümölcse, harmónia (Crowley: MEGFONTOLTSÁG, Tanulás )
A legtöbb tarot értelmezések szerint hosszadalmasabb munka, amin többet kell dolgozni, ennek ellenére megtaláljuk benne számításunkat, ha lekismeretesen végezzük.
Világunkban igen sok relatív igazság van, melyek leggyakrabban egymással harcban állnak és az időben változnak, a társadalom fejlettségi szintje szerint. Mindennek ellenér léteznek abszolút igazságok, melyek harmóniában állnak egymással. Abszolútak, mert nem függenek sem az időtől sem a dimenziótól, állandó érvénnyel bírnak, a relatív igazságok felett. Ezek az igazságok összhangban vannak az élet princípiumával és létezés elvével, hiszen önmaguk is élő erőkhöz hasonlatosak. Ezek tartják össze világunkat. Mindaz, ami ezek ellen van végsősoron megsemmisül. Világunkban ez persze az idő folyásában valósul meg, nem rögtön. Ezzen igazságok felismerése és elsajátítása az emberiség fejlődésenek (munkájának) gyümölcse, ami végső soron a teljes harmóniát jelenti majd.

9 – A föld vándora, testvériség, nyereség, prosperitás (Crowley: NYERESÉG, Gyarapodás)
A föld titokzatos vándora (testvérisége), aki az egész föld történelmén végig vonul, maga köré gyűjtve mindazt, ami jó, igaz és tiszta. Ez a vándor állandóan jelen van, és titka minden ember előtt megnyílik, aki keresi azt, és megérett rá. Segítségül ajánlom Franz Bardon: Frabato című könyvet. Ennél az arkánumnál ennyi magyarázat legyen elég.
A legtöbb tarotban olyan jelzőkkel szokták illetni ezt az arkánumot, mint: prosperitás, gyarapodás, sikeres üzletelés, nyereség, meglepően jó irányú fejlődés, barátság stb. Negatív értelemben olyan tényezők és barátok, akik gazdagságunk vagy hatalmunk miatt vannak csak velünk, de nem igazi barátaink.

10 – A föld sorskereke, hála, gazdagság, szellemi örökség (Crowley: GAZDAGSÁG, Gazdagság )
A föld energiája a víz által átadódik a levegőnek, tehát szimbolikusan az egekbe jut. A földből kisarjadó növényzet is táplálja a levegőt, oxigénnel látják el légkörünket.
Itt olyan kérdések merülnek fel, hogy milyen szellemi értékeket alkottunk, illetve viszünk magunkkal utunkon? Milyen tapasztalatokkal gazdagodtunk? Megszerzett gazdagságunknak milyen szellemi aspektusai vannak a világunkra nézve? Milyen az illatuk, és milyen szellemi értékrendet képviselnek? Mindez természetesen mások jövőjét és gondolkozását is befolyásolja majd. Mit tudunk átadni gyermekeinknek, mint szellemi örökséget, bölcsességet?
A legtöbb tarot belső és külső gazdagsággal, teljességgel illeti ezt az arkánumot.