A tarot lapjainak hagyományos ábrázolásai

A tarot képi szimbólumainak megismerése igen fontos, mivel a régi, hagyományos tarot kártyák képei még tartalmazzák azokat a kulcs fontosságú elemeket, melyek segítségével a tarot egységes mágikus rendszere a mai napig jól felismerhető. Ez annak ellenére igaz, hogy a tarot szimbolikája Európában egyértelműen európai formát kapott.
Egyiptomi mintát követő ábrazolása a Nagy arkánának: Woldemar von Uxkull: Eine Einweihung im alten Ägypten.
Indiai: The Sacred India Tarot.
Ebben a részben elsősorban a lapok képi szimbolikáját ismertetem és a lapok szellemi mondanivalója csak nagyon röviden van megemlítve, mivel ezzel külön fejezetben foglalkozom a Nagy arkána belső szerkezetének tárgyalásánál.

tarot22

A Mágus arkánum (1)magus
A Mágus leggyakoribb ábrázolásán egy álló életerős férfit látunk fején fektetett nyolcast idéző kalappal, egyik kezével (vagy pálcájával) az égre, a másik kezével a földre vagy asztalára mutat. Asztalán a négy elem jelképei, a kard, a kehely, a pálca és az érme. Mondanivalója szerint a szellem megvalósulása a négy elem a tűz, víz, levegő, föld által történik, melyek az isteni teremtés eszközei. A teremtés hűen tükrözi a szellem akaratát, ahogy fönt úgy lent is, Hermész Triszmegisztosz Smaragd táblája szerint.

A Papnő arkánum (2)
A Papnő ábrázolása egy trónon ülő nőt mutat, egyik kezében egy könyv (a tudás szimbóluma) és másik kezében két kulcs, melyek a tudáshoz tartozó titkokat jelképezik. Ezek a kulcsok a tudás gyakorlati használatának kulcsát, az érettséget jelentik, mint pozitív, mint a negatív erők esetében. Mellette általában két oszlop, fekete és fehér, mögötte egy lepel (Izisz fátyla), ami elrejti a beavatatlanok elől a valóságot. Feladata megmutatni, hogy látható világunk a láthatatlanból ered. Gyakori ezen a kártyán a hold ábrázolása is, ami szintén az érem két oldalát jelképezi, megnehezítve a dolgok egyértelmű megítélését. Mondanivalója felhívja figyelmünket arra, hogy a titkok megértése és az erő megszerzése a dualitások illetve a polaritások megértésében, harmóniájában és uralásában rejlik, hiszen a teremtés az összetartozó, egymást kiegészítő ellentétek formájában tud csak megjelenni. Ezáltal a világosság elválaszthatatlan a sötétségtől, pozitív a negatívtól, hiszen az egyik tulajdonság megjelenése szükségszerűen maga után vonja az ellenkező pólus létezését is. Ebből a szempontból ez az arkánum gyakran megoldhatatlan feladatok elé állít bennünket, ahol leggyakrabban csak az intuícióra, megérzéseinkre, belső hangunkra vagy erős meggyőződésünkre hallgathatunk, ha sikert akarunk elérni.

A Királynő arkánum (3)
A Királynő, hagyományos ábrázolásban általában egy trónon ül, kezében pálca, amin leggyakrabban a Vénusz bolygó szimbóluma látható. Fején 12 csillagból álló koronát visel és lába alatt a hold jele. Általában sok más az életet jelképező képelem is megjelenik ezen a kártyán, mint például virágok. A legtöbb tarot egy repülő sast vagy sólymot is rajzol a királynő mellé, ami igen fontos ősi elem, de valódi értelmét már sajnos kevesen ismerik.
Általában a legtöbb tarot a természet csodájával, a fejlődéssel, a szépséggel, a nőiességgel, és a kreativitással hozza kapcsolatba ez a lapot. A Király arkánummal szemben általában megértőbb, kedvesebb és elbűvölőbb szerepet kap, míg a Király a hatalom és az erő megtestesítője.

A Király arkánum (4)
Ez a lap nem szorul különösebb magyarázatra, hiszen a király az erőt, a hatalmat, a törvényességet, és a döntésképességet jelképezi. Általában piros, vörös és arany színekben jelenik meg jogarral és országalmával kezében. Ez az arkánum az univerzális törvények erejét hivatott reprezentálni.

A Főpap arkánum (5)
A főpap fején hármas korona, kezében pálca hármas kereszttel. Előtte két diák, az egyik fehér, a másik fekete ruhában. A főpap, mint gondviselő, tanító, nevelő, a tradíció és a szent dolgok titkának őrzője és továbbadója látható. A két diák fehér és fekete ruhában tanítás, helyes és helytelen értelmezését jelképezi.

szeretok A Szeretők arkánum (6)
A Szeretők arkánum hagyományos képi ábrázolása egy fiatal férfit ábrázol, két nő között, ahol az egyik ruházata és viselkedése kihívó módon testi szépségére igyekszik felhívni a fiú figyelmét. A fiú felett egy angyal, vagy inkább Erósz küldötte (illetve Vénusz fia Cupido), nyilával a fiút veszi célba, ha ő a kihívó testi vágyak mellett dönt. Innen az arkánum másik megnevezése is, ami a szabad választás. Az ábrázolás viszont kételyeket ébreszt eredetiségét illetően, mivel Cupido a római mitológia eleme.
Az arkánum másik szintén gyakori ábrázolása egy szerelmes párt mutat, háttérben egy napba öltözött angyallal. A legtöbb tarot a szerelemmel, a párkapcsolattal, a házassággal hozza összefüggésbe ezt a lapot.

A Győzelmi szekér arkánum (7), diadalszekér
A Győzelmi szekér arkánum hagyományos ábrázolása egy királyt látunk, aki egy harci szekeret irányít. A szekeret két szfinx - egy fehér és egy fekete - húzza. A szekér négy sarkán négy oszlop található, ami a szekér tetején lévő ponyvát tartja. A ponyva vagy baldachin leggyakrabban csillagokkal van díszítve. A győzelmi szekér egyértelműen nagyon energikus, tüzes, harcias energiát szimbolizál, amit nem lehet feltartóztatni. A fehér szfinx az energia alkotó, teremtő, mindent meghódító jellegét szimbolizálja a fekete szfinx pedig, az energia hatalmát, ellentmondást nem tűrő, pusztító jellegét emeli ki. A szekér irányítójának feladata az erő két jellegét egyensúlyban tartani, illetve helyesen vezetni.
A tarot lapjait, mint tudjuk, Triumfoknak nevezték, ami pontosan ezt a hetedik lapot a Triumf szekerét jelképezi (lásd. Antoine Court de Gebelin: Le Monde Primitif, Paris 1781).

Az Igazságosság arkánum (8)
Hagyományos ábrázolásban trónon ülő női alakot látunk, koronával a fején, egyik kezében karddal, a másik kezében mérleggel. Legtöbbször a háttérben feltűnik a Papnőnél látható két oszlop is. A kard az igazságosság hatalmát a mérleg pedig az igazságosság minden mentő körülményt kiértékelő jellegét mutatja. A legtöbb tarot inkább a kiegyenlítéssel, harmóniával hozza párhuzamba.

A Vándor arkánum (9)
Itt egy öreg bölcs vándort látunk, egyik kezében vándorbotja, másik kezében egy lámpás, amit palástja mögé bújtat, vagy amivel útját megvilágítja. Gyakran használják a remete megnevezést is, ami szerintem nem helyes, mert a vándor egyik lényegi mondanivalója maga a vándorlás. Például, IV. Károly kártyajátékában a lámpás helyett homokórát tart kezében. A tarotban ez az arkánum a fejlődés örök útját reprezentálja. Sok tarot a magánnyal, a kereséssel, a szellemi fejlődéssel, önkéntes elszigetelődéssel hozza összefüggésbe.

A Sorskerék arkánum (10)
A Sorskerék hagyományos ábrázolásán a vizek fölé Merkúr pálcáján kiemelkedő kereket látunk megjelenni, melynek abroncsát általában nyolc vagy négy küllő tartja. A kerék tetején szfinx, a két oldalán furcsa lények. Maga a kerék a végtelenség, az örök körforgás szimbóluma. A kerék tetején lévő szfinx a fényt, az anyagi világ felett álló alkotó energiát jelképezi, de más értelmezés szerint a mindent kiegyenlítő harmóniát. A legtöbb tarot szerint mondanivalója az, hogy a kerék örök körforgásából csak akkor lehet kilépni, ha eljutunk a kerék középpontjába. Ezt a körforgást általában a reinkarnációval szokták megfeleltetni. A Sorskerék, ebben az értelemben, a ránk kiszabott sorsot, illetve életünk küldetésének értelmét, a számunkra kiosztott és általunk vállalt feladatokat jelöli.

Az Erő arkánum (11)
Itt egy nőt látunk, aki egy oroszlánt szelídít meg, de nem fizikai erővel, hanem inkább szeretettel, gyengéden. Ez az oroszlán szimbolizálja az emberi test erejét és testiségét, az egót, ami fölött a nő hatalmat szerez. Nem utasítja el, nem próbálja meg erővel kordában tartani, hanem mágikus ereje által elfogadja és megszelídíti azt. A nő kalapja fektetett nyolcast idézi ugyanúgy, mint a Mágus arkánumnál. Némely tarotban bizonyos szexuális öntettel a „Vágy” megjelöléssel szerepel ez az arkánum.

Az Akasztott ember arkánum (12)
Ennél az arkánumnál, egy fiatal, szinte mozdulni sem tudó fiút látunk lábánál fogva felakasztva, fejjel lefelé lóg. Két oldalán fatörzs, aminek hat és hat levágott ágcsonkja van, és tetején egy deszka, amire az fiú lába fel van akasztva. A fiú alatt virágok és zöld fű. Ruháján a hold jele. A fiú keze háta mögött összekulcsolva, erszényéből szétszórja pénzét a földre. Furcsa szituációja ellenére mosolyog. Sok tarot a fiú fejéhez napsugarakhoz hasonló fényt is rajzol. Ezt az arkánumot a legtöbb tarot egy beavatottként, vagy valamilyen más csodálatos képességek birtoklásaként, vagy valamilyen önfeláldozó szerep eljátszásaként értelmezi. Crowley szerint ez az arkánum a büntetést, a megrekedést, tehetetlenséget, betegséget, új meglátást vagy valamilyen áldozat szükségességét jelenti.

A Halál arkánum (13)
A Halál arkánum esetében egy csontvázat látunk arató kaszával a kezében, learatja a termést. Az elmúlás, a halál (fájdalmas vége valaminek), a transzformáció fogalmait társítják ehhez a laphoz, mint valaminek a egy fájdalmas vége, és egy új dolog kezdete.

A Mérsékletesség arkánum (14)
A hagyományos ábrázolásokon egy angyali lény a vízen és a földön állva, egy ezüst korsóból valamilyen folyadékot önt át egy arany korsóba. Itt többféle értelmezéssel találkozunk. Crowley szerint, az elemek alkímiai egyesülése, a dualitások feloldása, transzformációja, mint a művészet vagy a megvilágosodás titka jelenik meg. Osho Zen tarotja szerint az integráció folyamatáról van szó. Más tarot szerint a harmónia a kiegyensúlyozottság, a helyes mértékek betartása az élet minden területén, illetve az arany középút megtalálása. Más értelmezésben jelentheti a tudatalatti vagy az asztrális világból feltörő energia megvalósítását is, amit az ezüst és arany korsó jelképez.

A Sátán (ördög) arkánum (15)
A háttérben megjelenő Sátán előtt egy emberpár látható, egy férfi és egy nő láncokkal összekötve. Nagyon gyakran sok más negatív szimbólum is megjelenik ezen a lapon. A legtöbb tarot a manipulációt, a hazugságokat, önmagunk becsapását, a kikényszerített dolgokat, a mértéktelenséget, az élvezetek habzsolását, a hamis dolgok elfogadását, a meggyőződésünkkel szembeni állásfoglalásunkat, a megfélemlítést, önmagunk fogságát, a szenvedélyektől való függőséget, elfojtást, vagy a bennünk rejtőző negatív dolgokat társítja ehhez a laphoz.

A Torony arkánum (16)
A hagyományos ábrázoláson a bábeli tornyot idéző leomló tornyot látunk, melybe egy villám csap bele. Az emberek kiugrálnak a leomló toronyból, miközben fejükről leesik viselt koronájuk. A legtöbb értelmezés szerint az ember által kiépült és stabilnak hitt struktúrák, elképzelések, meggyőződések vagy valamilyen materiális biztonság leomlását jelképezi, melyek gyakran inkább fogságot jelentettek. Legtöbbször olyan gyors vagy erőszakos hatás, ami mint katasztrófa jelenik meg életünkben, de éppen ezzel esélyt kapunk a változásra, a felszabadulásra.

A Csillag arkánum (17)
A Csillag arkánum hagyományos ábrázolásán egy mezítelen, fiatal nő vizet önt egy kancsóból a folyóba, miközben felette ragyognak a csillagok. A legtöbb tarot a szerencsecsillaggal köti össze ezt az arkánumot, amikor minden könnyen halad vágyaink kiteljesedése felé. Inspiráció, szeretet, tisztaság, hit, álmok világa, megnyugvás, tisztánlátás.

A Hold arkánum (18)
A Hold fényében minden fagyos, sötét, ködös és színtelen, illetve szürkés. Itt megint megjelennek a kettősség szimbólumai a két vonyító kutya és a két torony ábrázolásával, melyeket egy folyó választ ketté. Sok hagyományos ábrázoláson még látható a félelem érzését fokozó jeges mocsár és benne egy óriási rák. A mocsári rákot két félelmetes ollójával és általában vörös színben ábrázolják. Ez az arkánum sok szempontból a Nap arkánum ellentéte. Általában a félelmeket, a negatív, gyötrő erőket, saját árnyékunkat, az álmatlan éjszakáinkat, a félelmeink legyőzésének próbatételét jelképezi. Más értelmezések szerint az élet ritmusát, a ciklikus fejlődést (Csillag-Hold-Nap), az illúziót, illetve csak a beavatottak számára feltáruló titkot, vagy művészi átérzést jelenti. Osho Zen tarotja az elmúlt előző életeket társítja ehhez a laphoz, melyeknek nem szabad életünkben meghatározó szerepet betölteni.

A Nap arkánum (19)
A sugárzó Nap szinte vakító fénye alatt általában két kis gyerek, egy fiú és egy lány, barátságosan, egymást kézen fogva (vagy táncolva) jelenik meg. Gyakran vízcseppeket is látunk az ábrázoláson. A háttérben általában egy kőfal vagy téglafal jelenik meg, mely valamilyen elzártságot vagy védettséget fejez ki. A legtöbb tarot nagyon pozitívan jellemzi ezt az arkánumot, mint kiteljesedés, életerő, érettség, siker, öröm, az ellentétek egyesülése, fejlődés, győzelem, megvilágosodás, gyermeki boldogság. Más tarotnál, mely más képi szimbolikát használ, a fehér lovon ülő gyermek ábrázolását láthatjuk a Nap alatt, háttérben napraforgókkal övezve, amit néha az egoizmussal társítanak.

A Feltámadás arkánum (20)
Itt leggyakrabban egy kürtöt megfújó angyalt látunk, és kürtjén egy zászlócskát is, melyen egyenlő szárú világoskék vagy vörös kereszt van. Az angyal alatt a sírokból feltámadó emberek, akik meghallották az angyal hívó szavát. Crowley ezt a lapot Aeon-nak nevezi, és az Új világ megszületésével, annak életre hívásával köti össze. A legtöbb tarot a lezárult, már halottnak hitt dolgok újbóli megjelenését, a megmentést, a reinkarnációt, a megváltás megragadó élményét, a dolgok jóra fordulását látja ebben az arkánumban.

Az Univerzum arkánum (21) 21
A kép négy sarkában a négy isteni kerub arca látható. Középen egy babérkoszorú, benne egy mezítelenül táncoló fiatal nő, kezében egy fehér és egy fekete pálcával. Ennek az arkánumnak a képi ábrázolása a teremtett világot jelképezi. A négy kerub az Isteni Teremtés erői. A mezítelen nő a befogadás, a tisztaság szimbóluma, kezében a két pálca, a világban megjelenő dualitásokat reprezentálja. A zöld babérkoszorú az élet, a kiválasztottság, a dicsőség szimbóluma.

A Bolond arkánum (0)
Leggyakrabban, mint fiatal vándor van ábrázolva, néhol kis batyuval, amit botján hord. Nincs semmije, csak tisztasága, hite és optimizmusa. Sok tarot kezében fehér virággal ábrázolja. A bolond lábát egy kutya mardossa (máshol tigris, vagy krokodil), de ő nem bántja, csak megy útján, figyelembe sem veszi azt. A bolond útja általában egy szakadék felé tart, vagy annak szélén áll. Ruhája tarka színekben csillog, a háttérben a vakító nap látható. Semmiképpen sem egy cirkuszi vagy vásári bolondról van itt szó, aki az embereket szórakoztatja. A kutya itt talán a józanész, a kauzalitás szimbólumaként jelenik meg. Sőt az is lehet, hogy a kutya próbálja visszahúzni, megmenteni a fiatal vándort a szakadéktól.
A legtöbb tarot már eljutott odáig, hogy a Bolond arkánumban többet lát, mint káoszt vagy emberi butaságot. Az esetek nagy részében, mint egy optimizmust sugárzó, mindenre erőt adó, titokzatos érőt értelmezi. Eredetileg ez a lap, szám nélküli volt a tarotban és a joker szerepét töltötte be, ami bármelyik lapot helyettesíthette, illetve minden lap felett állt.
Itt jegyezném meg, hogy néhány tarot úgy magyarázza meg a tarot lapjait, mint egy bolond és tudatlan szellem (vagy ember) fokozatos fejlődését, tehát egy tapasztalatlan, tudatlan, bolond elme fejlődésének útját. Ezzel a magyarázattal, ami ugyan nagyon jól alkalmazható lenne, csak az a gond, hogy az ilyen magyarázat a saját farkába harap. Erről itt nem is kívánok többet mondani, mert mindenki számára világos lesz.
Valójában a Bolond arkánum, mint Isten szelleme jelenik meg a tarotban, amit az ember gyakran káosznak vagy butaságnak tart. Úgy tűnik, hogy a lapok képi szimbolizmusa itt csődöt mond, hiszen ebből az ábrázolásból szinte lehetetlen az isteni Szent Szellemre következtetni. Az egész tarot egységes rendszerét vizsgálva viszont mindenki eljut arra a meggyőződésre, hogy ez mégsem egy megbízhatatlan, káoszt reprezentáló erő. A Bolond arkánum ábrázolása viszont teljesen pontos, és megfejtését az olvasóra bízom. A rejtély megfejtése nagy örömmel fogja eltölteni, és remélem ez a könyv is segítségére lesz benne.
Ebben a viszonylatban érdekes az is, hogy az egyiptomi hieroglifák közt is szerepel egy ilyen ábrázolás (kissé görnyedő emberi alak botján batyujával), melynek olvasata UTAS (akinek nincs hazája, idegen vándor).

Sajnos nagyon sok tarot magyarázat nem érti, illetve teljesen félre értelmezi a Bolond arkánumot, miáltal az egész Nagy arkána egysége és ereje darabokra esik szét, sőt mi több, világító fénye helyett csupán sötétséget áraszt felénk. Amit mindenképpen meg kell érteni, hogy minden arkánum energiája a Bolond arkánum ősenergiájából ered. Aki ezt megérti, annak a tarot egysége meg fog mutatkozni.
A további fejezetekben a Nagy arkána minden lapjával még részletesebben is fogok foglalkozni, de a Bolond arkánumra már nem térek ki. Szeretném, ha az olvasó maga fejtené meg ennek a szimbolikának az értelmét, ami teljesen pontos és mesterien bizonyítja a tarot csodálatos kifinomultságát.

Ne keseredjen el senki ha a Bolond arkánum szimbolikájának megértése hosszabb időt venne igénybe számára, mert egy pár év nem sok.
A hagyomány szerint az egyiptomi Triszmegisztosz a tarot minen lapjáról írt egy könyvet, de a Bolond arkánumról nem írt semmit, amit azzal indokolt meg, hogy a Bolond arkánum bölcsessége meghaladja Triszmegisztosz bölcsességét. (Helmut Werner:Lexikon der Numerologie und Zahlenmystik, 1995, ISBN 80-7205-668-9)


Ahogy láthattuk a Nagy arkána csaknem minden egyes lapja, valamilyen dualitást vagy szokatlan ellentétet tár elénk, aminek a megfejtése általában mondanivalójával függ össze. Innen az arkánum (titok) megnevezés.
Itt csak néhány ilyen ellentétet mutatok be, mert az olvasóra bízom a többi megfejtését: Mágus (fent és lent, szellem és alkotásai), Papnő (könyv és kulcs), Királynő (az asszony és a turulmadár), Király (jogar és alma), Pápa (két diák), Szeretők (kettősség és a szerelem egysége), Győzelmi szekér (két szfinx), Igazságosság (kard és mérleg), Vándor (lámpás és palást), Sorskerék (fejlődés és visszatérés) stb.

Érdekességként megemlítem ezt az idézetet: "Franz Bardon kedvenc tarot lapja a Bolond lapja (The Fool) volt. Miért szerette?
Ez a lap, amely minden mást megelőz. Ez a lap, amiből szó szerint bármi lehet. De hogy jobban megértsük, nézzük meg a lapon látható kép jelentését. A Bolond lapján egy vidám ember láható, aki épp világnak indul. A kezébén egy bot látható, aminek a végén kicsi csomag van. A bot egy szimbólum, amelynek a végével bármit megérinthetünk. A mágiában ez egy fontos szimbólum. A tudás és az egyes lények megérintésére szolgál. Azaz a teremtésre. A valaminek létrehozására. A batyu kicsi, mivel az ember halandó, a sirba csak azt viszi, amivel élete során táplálkozik, vagyis amit megtanul és megél, amivel minden nap testben és lélekben táplálkozik. A Bolond másik kezében egy gyökeres virágot tart, ami egy szimbólum. Az élet és a fejlődés, a teremtő újrakezdés szimbóluma, egy életre képes hozott virág. Hozott virág, vagyis egy másik helyen már élő növényt tart. A Bolond lapján egy kutya is látható, ami utal arra, ahonnan ez a tudás származik, azaz a Kutya csillagképre (lásd Egyiptomban Anubiszt, a kutya fejű Istent, kezében az ÉLET KULCSÁval). S miért volt a Bolond lapja kedvence Franz Bardonnak? Nos a szerencsés újrakezdés, a folyamatos tiszta hit és a zseni szimbóluma. Aki tudja, hogy amit magával hozott, azt a tudást őrzi és közreadja. Aki tudja, hogy ezzel a tudással bármit megteremthet. Igen, Franz Bardon úgynevezett államalapitó volt. Ami annyit jelent, hogy a földi lelkek fejlödése miatt ide utazott. Vagyis Ő a kozmikus utazó, az úttörő. Ez a lap emlékeztette arra, hogy honnan jött és miért, valamint, hogy küldetése végén visszatér eredeti hazájàba, másik csillagképbe, otthonába. Franz Bardon élete során többször is újrakezdte életét. Legnagyobb újrakezdése akkor történt, amikor elvesztette egyetlen éjszaka alatt az összes vagyonát. Az újrakezdést a Bolond lapjának mély szimbolikája alkalmazásával vitte végbe: jó kedvvel újra felépitette magát és új birodalmát. Franz Bardon pontosan tudta, hogy milyen tiszta erő rejtőzik a Bolond lapja mögötti szimbolikában. Ideutazott a mi galaxisunkba, ide a Földre, hogy megmutassa a boldog teremtő életet. Hogy fejlődjünk, és többszöri földi leszületése után visszatér majd újra igaz hazájába. Franz Bardon a kozmikus utazó, mert ez a kifejezés jól szimbolizálja, hogy kicsoda is Ő. Ezért volt tarot 0. lapja, a Bolond, a kedvenc lapja." (Magus MAGIX)