A tűz elem lapjai

A tűz útja folyamatos fejlődést mutat az alkotó akarat számára. Ez a fejlődés olyan, mint egy világ meghódítása. Itt elsősorban a belső tűz az, ami meghatározza a mondanivalót. Nem az emberi kapcsolatokkal, vagy az érzelmekkel foglakozik. Arra tanít, hogy sikerünk saját akaratunktól és hatalmunktól függ. A hatalom elsősorban önmagunk feletti hatalommal kezdődik.

A tűz elem ebben az értelemben egy olyan energia és hatalom, ami szétárad és feltölti környezetünket optimizmussal, melegséggel, fénnyel, erővel, akarattal, bátorsággal, törvényességgel, kitartással, hősiességgel, alkotó erővel, lendülettel, individualitással, céltudatossággal, kisugárzással, szenvedéllyel, (égtáj:kelet) stb.
Negatív értelemben természetesen nyugtalanságot, viszályt, kiégettséget, haragot, háborút, pusztítást, indulatosságot, féltékenységet, bosszúvágyat, erőszakosságot, agresszivitás, túlzott szenvedélyességet, megszállotságot, fanatizmust vagy érzéketlenséget eredményez.
A tűz elemhez, mint alaptulajdonság a meleg, a kiterjedés és a fény tartozik. Analógiában áll az éterrel, és a tökéletesség szintjén a mindenható erőt reprezentálja. Az érzékszervek közül a látás tartozik ide. tuz

A képen Crowley tarot lapjai láthatók, itt csak informatív jellegűek. Nem jelenti azt, hogy ezek volnának a legkifelyezőbb ábrázolások. (Arról a problémáról nem is beszélve, hogy helyesen a kardok jelképezik a tűz elemet, a botok pedig a levegő elemet, amiről már részletesen beszéltünk.)


1 – A tűz ásza, a tüzek mágusa, belső tűz (akarat) (Crowley: Bátorság)
Minden teremtés kezdete a belülről kisugárzó, akarat erő. Az univerzumban szinte korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre ez az erő és hatalom. Mivel a mikro és makrokozmosz azonos elveken működnek, ezért ezeknek az erőnek a felszabadítása minden emberben lehetséges és igen fontos. Az energiák megnyitását a tüzek mágusa kezdeményezi. Kulcsszavak: erő, akaraterő, életerő, életkedv, alkotó erő, lelkesedés, optimizmus, belső tűz, vágy, akarás, (prána, kundalini energia). Ide tartozik az akarás és vágy, mint például a mozgás, kitörés, teremtés és aktivitás utáni vágy, akarat. Ezek az energiák általában a fiatalokat jellemzik, melyeknek ellentéte az életuntság, a kiégettség. A kiégettség valójában a lelkesedés és a lobogó tűz hiánya. A tüzek ásza képviseli a kiégettséggel szemben álló lobogó tüzek energiáját, ami cselekedetekre sarkal.
A letöbb tarot szerint: egy remek lehetőség, egy izgalmas kihívás vagy kaland lehetősége, amit érdemes megragadni.

2 – A tüzek papnője, érvényszerzés akaratunknak (Crowley: URALKODÁS, Felületesség)
A belső tűz, meg akar jelenni, hatni akar a világunkra és ehhez minden lehetőséget igyekszik megragadni. Pozitív értelemben a tüzek papnője, aki mindent áthat a mágus akaratával, és nagyon erős kisugárzást eredményez az asztrális térbe. Ez a kisugárzás a fizikai világunkba megy át, mint inspiráló és ható erő. A Zen tarotban ez a lehetőségek, melyeket ki lehet használni, sőt többet kell akarni. Kulcsszavak: a tér meghódítása, hatást gyakorolni, befolyásolni, uralni, felhasználni, parancsolni, minden kétséget elsöpörni, azonnali engedelmességet parancsolni, átsugározni, érvényt szerezni akaratunknak.
Összefoglalva a belső és később a külső világunk alárendelése akaratunknak. Mindez talán egyszerűnek tűnik, a gond csak ott van, hogy a tüzek papnője próbára teszi akaratunkat, megpróbálja azt a tudatalatti által befolyásolni. Abban az esetben, ha akaratunk nem azonnali áttörő, átsugárzó erejű a tudatalattinak ideje van a dualitások szintjén kiegyenlíteni, akaratunk ellenpólusával. Ha az akarat teret enged a halogatásnak és a mérlegelésnek szinte bizonyos, hogy a tüzek papnője akadályokat fog támasztani útjába, hiszen ez a feladata. Az akaraterőnek parancsolóan (de nem erőszakosan), és szinte azonnali áttörő erővel kell fellépnie, úgy minta már meg is valósult volna.
Mivel mindennek a megvalósítása nem egyszerű, ezért igen gyakori, hogy ehhez a laphoz inkább negatív értelmezést társítanak. Ebben az esetben jelenti az erőt, ami nem bír megvalósulni, viszályt, meddő harcot, akadályokat, túlerőt, manipulációt, önmagunk áltatását, konfliktusok keresését, megalkuvást, megelégedést azzal, ami kevés, vagy ami nem igazán jó. Mivel az ember nem igazán szereti elismerni erőtlenségét, ezért néha azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy számára ez nem is fontos dolog, őt ez nem is érinti.

3 – A tüzek királynője, lendület, sexualitás (Crowley: ERÉNY, Rálátás)
Megtapasztalás, realizáció, önmegerősítő aktivitás (az önbizalom megszerzése), gyors energikus fejlődés - nyitás több irányba. Új kapcsolatok és a lehetőségek. Bizonyos értelemben az előző kártya energiáinak tovább fejlesztése, kihasználása. Tanulás és tapasztalatszerzés. A tüzek királynője a lendület, az életerő, a kreativitás, a sexualitás és a titokzatosság csodáját adja a fejlődéshez.

4 – A tüzek királya, tréning, megvalósítás (Crowley: LEZÁRÁS, Megnyugvás)
Itt az erő már nemcsak kísérletezik, tanul és megtapasztal, de felelősséggel teljes feladatot vállal. Általában másokkal karöltve alkotóerő és megvalósítás bontakozik ki. Szükséges a kitartás, a céltudatosság, hogy siker koronázza munkánkat, mert lehet, hogy a hosszabb jövőbe nyúlik a feladatok megvalósítása. Itt a problémék megoldásához állandó midennapos foglalkozás szükséges (tréning). Általában csak ápró léptekkel lehet haladni, de végül a megoldást jelentik majd. A tüzek királya világos ítélőképességet, kitartást, stabilitást, felelősséget és rendet követel. Ajándéka a barátság, belső hatalom, eredmények felmutatása, megvalósítás.

5– A tüzek papja, elhivatottság (Crowley: KÜZDELEM, Versengés)
Az erőnek és a hatalomnak egy magasabb szintre kell emelkednie. Ez a magasabb szint lehet morális, társadalmi, vallási, ideológia stb. Az alkotó erőnek új minőséget, irányt és magasabb célokat kell magába integrálnia. Legtöbb esetben ezen új minőségek megszerzése nélkül a tüzek papja lehetetlenné teszi a kibontakozást és a további fejlődést. Feleletet kell adni olyan kérdésekre, hogy mi életünk értelme, küzdésünk célja, hová vezet utunk, mire lesz jó, ha elérjük céljainkat? Itt az egónak ki kell lépni önmagából egy magasabb szintre, ahol egyesülni tud a család, a közösség, a nemzet, a társadalom, az univerzum a mindenség, az Isten eszméjével. Az erő eljutott arra a szintre, hogy magasabb elvek nélkül komoly károkat okozhatna környezetének és végső soron önmagának is.
Negatív értelemben téveszmék, viták, kardoskodások, harcok, melyek nem vezetnek sehová, semmit nem tudnak megoldani, csupán legfeljebb a nagyobb erő győzelmét hozzák, ami itt már nem lehet valódi megoldás. (Ide tartoznak olyan aktivitások is, melyeknek nagy feneket kerítenek, felruházzák őket valamilyen jelmondattal, de valójában nem sok mindenre jók, mint például az élsport (világbajnokság, olimpia). Fontos problémákat nem tudnak megoldani, valójában csak erőpazarlást eredményeznek.) A magyar nyelvben úgy mondják ezt, hogy „nem tudunk az ötről a hatra jutni” (mert mindenki csak a saját elképzeléséhez ragaszkodik). Az ötről a hatra jutni, ahogy látjuk itt az ötödik arkánumnál, csak magasabb elvek alapján lehetséges, ahol az önzésnek már nyoma sincs egy közösségben, és magasztos célok vezérlik útjainkat.

6 – A tüzek szerelme, hatalom, dicsőség (Crowley: GYŐZELEM)
Ezen a szinten a tüzeknek a világ behódol, győzelmet, ünneplést, elismerést, dicsőséget, popularitást, elismert hatalmat jelent. Itt is, mint a Nagy arkána szerelmesek lapjánál egy próbatétellel találkozunk. Vigyázni kell, hogy az erő ne a világi dicsőség elérésére legyen felhasználva. A mások feletti hatalom és a dicsőség megszerzése nem lehet helyes cél, nem szabad engedni a csábításnak. Viszont félreértés ne essen, maga a hatalom, a dicsőség és a popularitás önmagában nem rossz dolog, örülni lehet neki és ki lehet használni jó dolgokra. Itt azonban megvan a veszélye annak, hogy erőnket elpazaroljuk sok más dologra, melyek nem fontosak. Megosztjuk alkotó erőnket apróságokra, csak azért, hogy még nagyobb elismerésben és kedveltségben részesüljünk.
Negatív értelemben hatalomtól vagy a dicsőségtől való ittasság, beképzeltség és a csábítások hálója, ami sok nagy ember vesztét okozta már.

7 – A tüzek győzelmi szekere, a hódító harcos (Crowley: BÁTORSÁG, Ellenállás)
Maga a győzelmi szekér is nagyon aktív energia, ezért itt a tüzek győzelmi szekere nagyon nagy energiákat képvisel. Pozitív értelemben olyan minőségű energia, amit semmi nem bír feltartóztatni és biztosan megcselekszi azt, amiért harcba indult, mintegy átformálva a világot, nem tér vissza dolgavégezetlenül. Ebben az értelemben mindenre hatni tudó (mindenható) energiát jelképezi. Végső soron ez az energia a teljes győzelem a világ felett, ami nem azért akar győzni, hogy győzzön és bizonyítsa saját hatalmát, hanem azért győz, mert egyszerűen mindenre hatni tudó erő, és szinte nincs számára lehetetlen az anyagi világban. Úgyis mondhatnánk, hogy az anyagi világ felett álló energia.
A legtöbb tarot úgy értelmezi ezt az arkánumot, mint a túlerő elleni harcot, ami mégis inkább győzelemmel végződik, mivel ezt a harcot nagyon jó pozícióból vívjuk.
Negatív értelmezés szerint olyan őrült sebességű hajsza, ami csak szerencsétlenül és megállással végződhet. Másik lehetőség a harciasság, az erővel és hatalommal kikényszerített győzelem, mondván, a cél szentesíti az eszközt. Itt az erő a hatalom által a kényszerítéshez folyamodik, mivel nem jutott el odáig, hogy mindenre hatást tudjon gyakorolni. A hatalommal való visszaélés csak háborút és szenvedést jelent, mivel megtagadja a szabadság, az igazság, a harmónia és a szeretet elvét. Ebben az esetben a következő, nyolcadik, arkánum lesz az, mely az ilyen kényszerítő erőknek teljesen útját állja, és megakadályozza a további fejlődést.

8 – A tüzek igazsága, meggyőződés (Crowley: GYORSASÁG, Látomás)
Ezen a szinten az erőnek a legmagasabb elveknek kell megfelelnie, mint a harmónia, az igazság, az igazságosság, a szabadsága, a jóság és a szeretet. A tüzek igazsága meggátol minden energia fejlődését, mely nincs összhangban a tisztaság (a szentség) elvével. A cél szentesíti az eszközt, itt egyáltalán nem lehet megfelelő gondolkozás, hiszen ez magába hordozza a tökéletlenséget, amikor a cél érdekében némi igazságtalanságra szorulunk. Ezen a szinten az energia azonnali kisugárzáshoz juthat, hiszen időtől független az Akása (éter) szintjén jelenhet meg bárhol, mint sorsunkat alakító teremtő energia, ami magasabb erők áldásával érkezik. Itt saját sorsunkat irányíthatjuk, saját igazságunk alkotójává válhatunk. Ez az arkánum azt is megtanítja, hogy az igazság és igazságosság nem relatív fogalom, hanem belső meggyőződésünkön alapszik. Ez az erős meggyőződés, vagy hit, olyan erőt képvisel, mely a gyorsaság záloga. Ereje és hatása talán a teljes megvilágosodáshoz hasonlítható.
A legtöbb tarot szerint, gyors, általában örömteli változás várható.

9 – A tüzek vándora, példamutatás és tanítás, guru (Crowley: ERŐ, Vonakodás)
Itt a tűz, mint teremtő, tápláló és csodatévő energia jelenik meg, mely bölcsességgel, erős hittel és szeretettel párosul. Örömteli kisugárzást jelent, minden nehézség ellenére, folyamatosan a jóság, a bizalom, a lendület erőit árasztja felénk. Olyan férfias energia, mely inspirálóan hat világunkra, hogy megvalósuljon mindaz, ami jó és igaz. Általában ehhez az arkánumhoz csatolható a nevelés saját példánkkal, csodálatos gyógyítások és más csodatételek is. Negatív értelemben kifáradás, kimerültség, erőnk feletti terhek, túl nagy komolyság és felelősségérzet, melyek alatt idővel összeroskadunk. A legtöbb tarot ezt a negatív értelmezést fogalmazza meg ennél az arkánumnál.

10 – A tüzek sorskereke, hősies önfeláldozás, titkos misszió (Crowley: ELNYOMÁS, Leterheltség)
A tüzek sorskerekénél a tűz teremtő energiája egy magasabb szinten majd visszatér a kezdethez, és minden kezdődik, előröl, más feladatokkal, új területeken. Ezen a szinten a tűz átadja energiáját a víznek, úgymond meghal, feláldozza önmagát, hogy a vizet elpárologtatva az egekbe emelje a föld szellemét. A tűz útja tehát hősies önfeláldozással végződik.
Negatív értelemben erővesztés, amikor még nehezebb feltételek mellett kell véghezvinni azt, ami legutóbb sem sikerült. Lehet ez egy olyan helyzet, amikor jóakaratunkat nem tudjuk kibontakoztatni, és a világ mást gondol rólunk, mivel nem tudjuk meghozni a kellő áldozatot. A legtöbb tarot itt a negatív értelmezést használja, ami leterheltséget, elnyomást, félelmet, elfojtást jelöl, amikor nem tudunk megfelelni a kihívásoknak, a vágyainknak a ránk kiszabott sorsnak.