A Jelenések teljesedése napjainkban

(The fulfillment of Revelation nowadays)

A "Korunk a bibliai jövendölések szemszögéből" cikkben már identifikáltuk a fenevadat, mely az utolsó időkben a Sátán akaratának végrehajtója lesz az egész földön. Láthatjuk azt is, hogy a "törvénytelenség embere" szellemi értelemben már megjelent, globálisan és kollektív szerepben is. Arról is beszéltünk, hogy ennek a jövendölésnek a beteljesedése gyorsan fog bekövetkezni a "A Jelenések hét csillaga és a hét mágikus szféra" cikkben, ami bibliai szempontból talán egy generációt jelenthet, tehát kevesebb mint 30 évet, de a pontos időtartamot nem tudjuk.
Szerintem a jövendölés beteljesedésenek csak a kezdetén vagyunk, de minden nagy eseményt "előképek" előznek meg, melyek jelzik a várható nagy változásokat, melyek feltartóztathatalanul közelednek. Aki figyelmes, az képes észreveni ezeket az előképeket, melyek sok mindent elárulnak abból, ami majd nagyban fog bekövetkezni, mivel a nagy események mintáját hordozzák kicsiben. Az előképek törvényszerű jellegéről lásd a "Győzelmi szekér és a Mértékletesség" tarot kártyákról szóló cikket.

A kezdeti eseményektől számítva csupán néhány év telt el, de már a jövendölés előképeinek újabb beteljesedését láthatjuk.

A Jelenések kijelenti, hogy a fenevad halálos sebet kap, kard által. A "kard által ejtett seb" egy háborúra utal. kard által ejtett seb
Ahogy láthatjuk az orosz - ukrán háború (a NATO és Oroszország háborúja is) pontosan bele illik ebbe jövendölésbe, mint előkép. Mindenki, aki nem csak a fősodratú híreket figyeli, láthatja az események és a jövendölés kapcsolatát, helyesebben a jövendölés teljesedésének az előképét. A globalista rend egy része halálos sebet kap. Természetesen még ez sem a valódi megvalósulás, mert ez is csak egy előképe annak, ami majd történni fog!
Sajnos a bibliai jövendölés szerint később majd felgyógyul ebből a halálos sebéből, és akkor igen keményen fog fellépni az emberek szabadsága ellen. A Sátán által inspirált ideológia megvalósításában senki sem fogja tudni megakadályozni, de csak egy rövid időre.

Néhány komoly probléma viszont mégis akad számára, és erről szeretnék most bővebben írni, ami összefügg az "új kereszténység" megszületésével is, mely most még szinte teljesen halott (meggyilkolt) állapotban van. "Akkor láttam, hogy íme, a trón és a négy élőlény között és a vének között a Bárány állt mintegy megölve. Hét szarva és hét szeme volt, amelyek Istennek az egész földre küldött hét szelleme." (Jelenések 5:6)

Az első Mihály arkangyal felkelése, aki a szabadság védelmezőjeként felkel majd a sátáni erők ellen és leveti azokat a földre, miután a csata tovább folytatódik majd a földön.
"Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk szavával, s nem kímélték életüket mindhalálig. Ezért örüljetek, egek, és ti, akik benne laktok! Jaj a földnek és a tengernek, mert oda szállt le az ördög nagy haragjában. Tudja, hogy kevés ideje van hátra." (Jelenések 12:7-12)

Ezt az eseményt "napfelvillanás"-ként is emlegetik ezoterikus körökben, ami egybevág azzal, hogy Mihály arkangyal a Nap szféra szellemi lénye. ([A mennyei szférák]) Egyes ezoterikus állítások szerint ez a napfelvillanás jóval magasabb intellektuális szintre emeli majd az emberiséget, mint ahol most van, mintegy csoda által. Igen, így is lehet mondani, de én inkább tartom magam a bibliai beszámolóhoz, mert a napfelvillanás csupán fizikai kisérője lehet a szellemi változásoknak. Az, hogy ez az esemény majd magasabb intellektuális vagy szellemi szintre emeli az emberiséget csak részben lesz igaz. Ezek a változások szellemi és asztrális energiákként ránk is hatással lesznek, erős inspiráció által, ami teljesen más szintre emelheti azokat, akik erre megnyitják szívüket. Ahogy a Biblia mondja: "Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok." (Dániel 12:3)
Viszont az emberiség egy másik része, sajnos még erősebben a sátáni ideológiát fogják követni, mivel még erősebben a negatív szellemi erők befolyása alá fognak kerülni.
Mindez már a hetedik harsona hangja után töténik, amiről azt olvassuk, hogy már nincs több haladék, tehát az események melyek eddig még halogatva lehettek és lesznek, innen már nem lehetnek halogatva: "És láttam, hogy az angyal, aki a tengerben és a földön állt, jobbját az égre emelte, megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette az eget és ami benne van, a földet s ami benne van, a tengert és ami benne van: „Nincs többé haladék! Azon a napon, amikor a hetedik angyal megfújja a harsonát, beteljesedik az Isten titka, amint ezt tudtul adta szolgáinak, a prófétáknak.” (Jelenések 10:5-7)

Mihály arkangyal felkelése szorosan kötődik egy másik nagyon fontos eseményhez is, amit úgy lehetne jellemezni, mint a kereszténység újraszületése. Mindezt szimbólumokban írja le a jövendölés: "Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig. (Jelenések 12:1-6)

Kérdés viszont az, milyen alapokon fog ez megtörténni, mert az intézményesített vallások erre teljesen alkalmatlanok.
Erre a kérdésre a feleletet mindenkinek önmagában kell megtalálnia.
Franz Bardon: "AZ IGAZI BEAVATÁS ÚTJA" könyvében is megemlíti, hogy az aki rálépett a mágikus fejlődés útjára, egy egyetemes vallást tehet magáévá."

Az intézményesített vallások jelképesen a próféciában is megjelenek, mint egy gazdag és parázna kéjnő, akivel a föld királyai paráználkodtak, és ez a parázna félrevezette az emberiséget. A hatalom kiszolgálója lett, nem maradt hűséges Istenhez.
"Gyere, megmutatom neked a nagy kéjnő ítéletét, aki a nagy vizek fölött ül. Vele bujálkodtak a föld királyai, és a föld lakói megrészegültek kéje borától." (Jelenések 17:1)

Mára kereszténység teljesen elveszítette azt az erőt és szellemiséget, ami a korai keresztényeket jellemezte, mely képes volt megtagadni az engedelmességet a kor hatalmi rendszerével szemben is, abban az esetben, ha annak akarata helytelen dolog volt. A keresztény valójában szabad volt, mivel elsősorban az "Ég mandátumát" (jogát) nem pedig a királyok és a politikusok mandátumát ismerte el. Ez alapján cselekedeteiben szabad volt, saját lelkiismeretére támaszkodott. Életét nem a pénz megszerzése vagy a hatalom kiszolgálása töltötte be, hanem hite által magas erkölcsi és szellemi értékekre koncentrált.

kéjnő Mindennek ellenére a prófécia szerint a fenevad még a vallásokat is megtámadja majd (teljesen kifosztja és felégeti), ami most még teljesen hihetetlennek tűnik a legtöbb embernek.
"A vizek, amelyeken – mint láttad – a kéjnő ült, a népeket, fajokat, nemzeteket és nyelveket jelenti. A tíz szarv, amelyet láttál, meg a vadállat, meggyűlölik a kéjnőt, kifosztják és levetkőztetik, a húsán rágódnak, és tűzön megégetik." (Jelenések 17:15)

Valószínűleg a fenevad nem tűri majd el, hogy más ideológia is jogosult legyen a világon, tehát totális hatalomra törekszik még az emberek gondolkodása és hite felett is. Aki nem fogadja el a sátáni gondolkodást az a társadalom ellensége lesz, ami persze az emberiség megmentésének a szükségességével lesz megindokolva, valamilyen hazugság által.
"Hatalmat kapott, hogy lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra, meg hogy megölje azokat, akik nem borulnak le a vadállat szobra előtt. Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát." (Jelenések 13:15-17)

A jövendölés több helyen is megemlíti a három és fél éves nagyon kritikus időszakot, melyre az embereknek fel kell készülniük, és nem kell majd elhinni, hogy ez a sátáni rendszer most már örök érvényű lesz a földön. Persze, valódi hit nélkül ez a legtöbb embernek nagyon nehéz lesz, mert minden jel megtévesztő lesz.
"S láttam, hogy a sárkány szájából, a vadállat szájából és a hamis próféta szájából három békához hasonló tisztátalan lélek jött elő. Ördögi lelkek, akik csodákat művelnek, és elmennek a földkerekség királyaihoz..." (Jelenések 16:13,14)

A 7 nehéz évből a legkritikusabb és legnehezebb idő három és fél évig fog csak tartani, utána a mennyei seregek teljes győzelmével fog végződni.

Nem véletlenül mondja János apostol, hogy boldog, aki ezt a próféciát olvassa és megtartja, mert az idő közel van.
Ezen kritikus események után az emberiség óriási fejlődésnek indul, amit Franz Bardon is megjövendölt [*] .

Ezzel kapcsolatban lásd még "Pozitív és negatív, jó és rossz" és "Góg és Magóg ellentéte" cikkeket.
Rudolf Steiner: János Apokalipszise, ami azért van itt megemlítve, hogy az olvasó össze tudja hasonlítani ezzel az értelmezéssel. Ez az irat kb. 7-szer akkor, mint a Jelenések könyve, viszont a Jelenések eseményeit csak kb. 20% -ban érinti, illetve magyarázza, mintha Steiner filozófiájának egyfajta igazolása lenne. Számomra az is meglepő volt, hogy szinte egyetlen pontos idézetet sem tartalmaz a Bibliából, holott úgy fest, mintha a Jelenések magyarázatául szolgálna.

2023.03.28