A Királynő és a Hold arkánum kapcsolata

foto A Királynő ábrázolása a tarotban, kinek lába alatt a hold és 12 csillagból álló koronát visel, jól ismert a magyar mondavilágban, mint a holdsarlón álló napba öltözött Boldogasszony (ne keverjük össze Szűz Máriával). Ez a szimbólum nem csak a tarot és a magyar hagyomány eleme, hanem egyetemes szimbólum, mely megjelenik János Jelenések könyvében is: “Nagy jel volt látható az égben, egy asszony a napba öltözve, akinek lába alatt volt a hold, fején pedig tizenkét csillagból álló korona.” Jelenések 12:1
Elsőként Szent Gellért ismerte fel, hogy a magyarok Boldogasszonya azonos a Jelenések 12 fejezetében szereplő asszonnyal, és ezt a gondolatot választotta híres predikációja témájává. foto
Ez a Királynő egyértelműen, az élettel, az életadással, a fejlődéssel, az élet princípiumával függ össze. (A Jelenések könyvében is, mint anya jelenik meg, aki fiúgyermeket szül.) Ez viszont nem csak az élet megjelenését vagy a szaporodást jelképezi földi vonatkozásban. A Királynő arkánum magát az élet princípiumát, illetve annak megtapasztalásához vezető utat jelképezi.
Az élet világosságának és sokszínűségének ellentéte, a szürke sötétség, amit a tarotban a Hold arkánum mutat, ahol a Hold fényében minden fagyos, sötét és színtelen, illetve szürkés. A Hold arkánum hűen fejezi ki az egyesülni nem tudó dualitásokat is, a két vonyító kutya és a két torony ábrázolásával, melyeket egy folyó választ ketté. Sok tarotban, ennél a lapnál még megjelenik a félelem érzését fokozó jeges mocsár és a rák szimbóluma is. A mocsári rák két ollójával és hátráló mozgásával, szintén a dualitás és a sötétség, a lezártság szimbólumát hivatott kifejezni. Leggyakrabban vörös színben ábrázolt rák a fizikai élet fogságát jelképezi, amit a rák páncélja fejez ki, melyet időről-időre le kell vetnie. Ez a fogság az örök életet korlátozó halálban is megnyilvánul. Az arkánum közepén megjelenő folyó itt kulcs szimbólum, ami az időt, az idő múlását jelképezi. A Hold szürkés fénye felhívja figyelmünket arra, hogy a világosság elválaszthatatlan a sötétségtől, pozitív a negatívtól, hiszen az egyik tulajdonság megjelenése szükségszerűen maga után vonja az ellenkező oldal létezését is. Ez azt jelenti, hogy nincs abszolút JÓ és nincs rossz, nincs tiszta fény és sötétség, csupán ezek váltakozása és keveredése lehetséges az időben, ami végső soron a szürkeségben fejezhetők ki. Így az ellentétek törvénye mindent fogságban tart, mert az idő folyamában az élet mellet mindig ott a halál, a fény mellett a sötétség, a jó mellett a rossz.
A két arkánum egy ellentétet tár elénk. Az egyik oldalon az isteni Akasha-ból fakadó élet elve, a fény és a másik oldalon az idő folyamában megjelenő dualitások láthatók, mi által sem jó sem rossz önmagában nem létezik, hiszen az időben minden csak váltakozik.
Mondanivalója egyértelmű, mert a törvényszerűen jelen lévő ellentéteket és dualitásokat az örök élethez vezető út ereje töri meg, ami végső soron az örökös fejlődés, a fény, a jó, az örök élet elve. Ehhez az úthoz viszont az idő tanítómestere által kell eljutnunk.

Itt eszünkbe jutnak János evangéliumának kezdőszavai: ”Kezdetben volt a Szó (az Ige)… ami létrejött általa élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” János evangéliumának kezdőszavai annyira csodálatosak, mert megmutatják a valódi kabbala, az isteni nyelv, a Szó és az élet kapcsolatát is. Nem véletlen, hogy Franz Bardon ehhez az arkánumhoz a valódi kabbala tudományát csatolta.

b3 b311

A harmadik tarot kártya, Franz Bardon szerint
(piros-tűz, zöld-víz, kék-levegő, barna-föld, középen az Akása, mint sugárzó nap látható)
A bolygó elrendezése ezen a képen a Mars bolygóval kezdődik, mivel a marsi energiák (harc az önfenntartásért) minden élő alap tulajdonága. Az elrendezés az asztrológiában ritkábban használt ellentéteket mutatja: Mars - Jupiter; Nap - Szaturnusz; Vénusz - Hold és a semleges Merkúr.

A Királynő arkánum a magyar mondavilág Boldogasszonya, aki napba öltözött, ami annyit jelent, hogy ez az asszony mintegy a Nap, az isteni fény szerepét veszi magára. Későbbiekben látni fogjuk, hogy a tarot rendszere enélkül a felismerés nélkül nem lenne megérthető. A Boldogasszony lába alatt a Hold bolygó szimbóluma, ami a magyarban a holt szóval függ össze, tehát a halált legyőző örök élet princípiumát emeli ki. A legtöbb tarot még sashoz vagy sólyomhoz hasonló madarat is rajzol a Királynő arkánumra, ami helyesen a turult, a fény madarát jelképezi.
Itt érthetjük meg a Biblia első próféciájának valódi értelmét is, és ezzel együtt a harmadik tarot kártya óriási jelentőségét.
”És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” 1. Mózes 3:15 turul
Miért csak az asszony és a kígyó közt lesz ellenségeskedés, miért nem szerepel itt a férfi is? Ez a prófécia szimbolikus, mert itt a Boldogasszonyról van szó, ahogy azt már tárgyaltuk János Jelenések 12 fejezetével kapcsolatban.
Az asszony oldalán szintén megjelenik a nagy sas, amit a magyar mondavilág turulmadárként ismer:
”Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, aki a fiút szülte. De a nagy sas két nagy szárnyát adták asszonynak, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig. … Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. ” Jelenések 12:13-17

Istvan Nem véletlen, hogy a legenda szerint, Szent István király megbánva bűneit és megértve az ősi hagyományokat, közvetlenül a halála előtt, a magyarok Szent Koronáját Máriának, de helyesen a Boldogasszonynak, ajánlotta fel. Szó szerint az "Ég királynőjének" ajánlotta fel, melyet Hartvik győri püspök jegyzett le. Bár a történészek ezt nem tartják megalapozottnak, mégis a nép között gyorsan elterjedt ez a legenda.

Esztergom Leegyszerűsítve, a Királynő arkánum és a kabbala kapcsolatát illetően, vegyük észre, hogy a kabbala az élet fájáról szól (Tree of Life), illetve az ehhez vezető útról. Ádám és Éva ettek a tudás fájáról, de nem ettek a paradicsom közepén álló élet fájáról. Az emberiség egész történelme és küldetése arról szól, hogyan jut el az örök élethez. Ezért harcol az asszony magva, Jézus vezetésével, és végső soron erről szól valójában az egész Biblia és minden ősi tanítás. Franz Bardon mester helyesen a harmadik tarot kártyához csatolta az egész valódi kabbala tudományát, amit János evangéliumának kezdőszavai pontosan alátámasztanak. Erről még nagyon sokat lehetne írni, de annak, aki elindult a szentség és a mágikus fejlődés útján, ez a pár összefüggés elegendő lesz.

A jobboldali képen: Esztergomban a bazilika előtt álló Nagyasszony szobor (ne keverjük Szűz Máriával), lába alatt a hold szimbóluma.

Mélyebb megértéshez a "A Szentírás valódi megértésének alapjai" cikket ajánlom.
(Megjegyzés: A magyar mondavilág a Boldogasszonyt a Vénusz bolygóval köti össze, mindennek ellenére ez az arkánum inkább a Jupiter szférájához lenne köthető, mely az evolóuciós fejlődéssel a 12 csillagjeggyel kapcsolatos.)