Motto: „Mert minden arkánum energiája a Bolond arkánum ősenergiájából ered.”
Arra kérem az olvasót, hogy csak akkor fogjon ennek a résznek a tanulmányozásába, ha már elolvasta a történelmi áttekintést.

A NAGY ARKÁNA - A tarot duális szerkezete

elements A tarot más lehetséges magyarázata a dualitásokra épül (mint jin és jang), ami teljesen összhangban van a tarot képi szimbolikájával. Ahogy már említettem, a lapok képi szimbolikája önmagát magyarázza, és ez által minden kétséget kizáróan mutatja a helyes értelmezést is. Mindez annak ellenére igaz, hogy Európában a tarot európai formát kapott.


•   0 - 21   Bolond – Univerzum
•   1 - 20   Mágus - Feltámadás
•   2 - 19   Papnő - Nap
•   3 - 18   Királynő - Hold
•   4 - 17   Király - Csillag
•   5 - 16   Főpap - Leomló torony
•   6 - 15   Szeretők - Sátán
•   7 - 14   Győzelmi szekér - Mértékletesség
•   8 - 13   Igazságosság, harmónia - Halál
•   9 - 12   Vándor - Akasztott ember
• 10 - 11  Sorskerék - Mágikus erő


Ahogy láthatjuk a tarotban az elektromos és a magnetikus fluidum (jang és jin) 10 párban jelenik meg.
Az elektromos 1-10 és a magnetikus 20-11 számokkal jelzett lapokban, párokat alkotva.

A Kis arkána számozott lapjai szintén levezethetők a Nagy arkánából a tűz, víz, levegő és föld elemek szerint. Az Udvari lapok pedig a Nagy arkána négyes elrendezéséből, lásd Az Udvari lapok rövid leírása.
Megjegyzés: Több mint valószínű, hogy Franz Bardon nagyon jól ismerhette ezt az elrendezést, ami a következő megjegyzéséből is kitűnik: "A tarot kártya 78 lapja és a Merkúr-zóna 72 géniusza között meditáló mágus bizonyos összefüggést fog találni, és a 6 többletkártyából négyet az elemeknek, kettőt pedig a polaritásnak fog tulajdonítani." ... ""A Sem-Ham-Phoras (72 betűs isteni formula) nem héber eredetű, és már az egyiptomi és indiai hagyományban is megtalálható, ezt megerősíti Toth könyve is, amely a tarot-ban van elrejtve. A régi Egyiptom egyik legidősebb és legbeavatottabb bölcseinek egyike, Hermész Triszmegisztosz is rámutatott erre törvénykönyvében és a Smaragdtáblán."

Ebből az elrendezésből jól látható, hogy a két polaritás a Bolond (elektromos), az Univerzum (magnetikus), és a négy elem a Kis arkána négy ászának felel meg. (Természetesen a 72 merkúri inteligencia nem feleltethető meg egy az egyben a tarot lapjaival, ez inkább egy szimbólikus , illetve komplexebb, analógia. Viszont, a két polaritásnak megfelelő lapot csak akkor tudjuk egyértelműen kiválasztni, ha helyesen értelmezzük a tarot struktúráját.)

Más igen fontos dolog, hogy Franz Bardon műveiben nincs egyetlen mondat sem, ami azt igazolná, hogy a tarot (a Nagy arkána) lapjai egyértelműen megfeleltethetők lennének (egy az egyben) a héber betűkkel, ahogy azt a Goden Dawn tette. Ellenkezőleg, nagyon sok helyen találunk utalást arra, hogy egy tarot kártya minden betűvel egyszerre áll analógiában, nem csak egy konkrét betűvel.
Ezzel kapcsolatban bővebben lásd [Az alsó és a felső világról - Tarot és a kabbala valódi kapcsolata]

dual21

Ez az elrendezés feloldja Pitois, Papus és Wirth által ismertetett duális elrendezésnek azt a problémáját, hogy a Bolond arkánum ugyan a nulla számmal analóg, de a héber ábécé utolsó előtti betűjét rendelték hozzá, és mégis az utolsó pozícióra tették. Nem is értem, hogy lehetett egyszerre ennyi logikai hibát elkövetni! Természetesen, ezek után már az sem volt csoda, hogy az így megkapott duális elrendezésből szinte semmilyen érdemleges következtetést nem tudtak levonni.

dual1

Az egymást kiegészítő ellentétek magyarázata röviden:

  • A Mágus, ami a szellemi erők realizálását képviseli a teremtett világban, bizonyos szempontból ellentétes a Feltámadással, ami a teremtett dolgokat újra a szellemi szférába emeli vissza.
  • A Papnő dualitása, mindent ködbe rejtő fátyla, ellentétes a Nap arkánummal, ahol minden egyértelmű és világos.
  • A Királynő szerető kedvessége, sokszínűsége, kinek lába alatt a hold, ellentétes a Hold arkánummal, ami a félelmeket előhozó sötétséggel és rideg szürkés fénnyel jelenik meg.
  • A Király törvényessége és hatalma ellentétes a Csillag által hozott, ki nem érdemelt, nagylelkű segítséggel, ami az ártatlanokat, a gyöngéket és tiszta érzésűeket vezeti.
  • A jó pap tanítása ellentétes a büszkeség bábeli tornyával, ami törvényszerűen le fog omlani.
  • A szeretők közti szeretet ellentétes minden sátáni hazugsággal és manipulációval.
  • A győzelmi szekér elsöprő ereje ellentétes a mértékletességgel.
  • Az igazságosság és a mindent kiegyenlítő harmónia ellentétes a mindennek véget vető halállal.
  • Az öreg bölcs vándor, aki állandóan úton van, ellentétes a fiatal mozdulni sem tudó akasztott emberrel.
  • A sors kereke, a reinkarnáció, ami az örök körforgást jelenti, ellentétes azzal az erővel, ami ki tud lépni a sors örök körforgásából, amit a mágikus Erő arkánuma jelképez.
  • Az ellentétek összefoglalása egyetlen ellentétbe a Bolond és az Univerzum ellentétében jelentkezik, ami a Szent Szellem és a teremtett világ ellentéte.

Itt most, mint ellentéteket mutattam be a lapokat, de annak, aki jobban elgondolkodik ezeknek az értelméről, világossá fog válni, hogy ezek nem ellentétek, hanem egymást kiegészítő erők, melyek egységet alkotnak. Ezt az elrendezést még részletesebben tárgyalni fogjuk, megmutatva azt, hogy a tarot képi szimbolikája pontosan összhangban van ezzel az elrendezéssel.

Vegyük észre hogy Papus által ismertetett duális elrendezésből (1-0, 2-21, 3-20, 4-19, … ,11-12) a teljes rendszer vizsgálatával rá lehet jönni, hogy ez az elrendezés nem nagyon értékes, és a létrejött kapcsolatok nem sok új információval szolgálnak. Ami a leglényegesebb, hogy ez az elrendezés nem tudja megmagyarázni a tarot lényegét, illetve belső logikáját. Ebben a duális elrendezésben, éppen a dualitás következetessége hiányzik.

Érdemes megvizsgálni a következő elrendezést is: 0-21, 1-11, 2-12, 3-13, 4-14, … 9-19, 10-20. Ezt az elrendezést "Jean-Michel:Reading the Marseille Tarot" könyvben található. Jean Noblet Tarot on the Tree of Life with Hebrew letters

Kérem az olvasót, szenteljen egy kis időt ezeknek az elrendezéseknek a vizsgálatára, mert igen sok mindent megtanulhat belőle. Elsősorban azt, hogy szinte bármilyen kapcsolatot meg lehet valahogy magyarázni, de ha az egész rendszert vizsgáljuk, meg lehet látni mi az, ami lényeges és mi az, amit csak úgy belemagyarázunk. elektromos es magnetikus

Ez a duális elendezés itt is megtalállható: Alejandro Jodorowsky: The Way of Tarot

Néhány fontos összefüggés azoknak, akik mélyebben gondolkodnak

Ha az ember valóban meg akarja érteni a tarot rendszerét, akkor a következő fontos dolgokat érdemes figyelembe venni:

Először Franz Bardon kérdésére kell feletet adni: Melyik lap az elektromos és melyik lap a magnetikus fluidum lapja? Ha ez megvan, csak ezután lehet tovább menni! Nem kell azt gondolni, hogy a régi Egyiptomban buták voltak, amikor a tarot lapjait párokba rendezték el. (Ezzel kapcsolatban lásd a történelmi áttekintést.)

"Isten saját magából eszméket (betűket) alkotott, amelyeket egyetemes törvényekbe rendezett. Betűket alkotott és a betűkkel számokat képzett, amelyek analogikus összefüggésben állnak és az egész univerzumot kifejezik, a legmagasabbtól a legalacsonyabbig."
"A szám analóg összefüggései által egy eszme (betű) törvényszerűsége jut kifejezésre. (Tehát milyen törvények szerint hathat, viszont ez nem maga a hatás, csak annak módja, törvényszerűsége.) Kabbalisztikus szempontból nézve, ezek szerint tehát a számok törvények!"
"A számok 1-től 10-ig az összes őseszmét (betűt) képviselik (tehát egy számhoz több betű is tartozhat), azok legmagasabb és legtisztább formájában. Kétjegyű számok jelentenek mindent, ami asztrál, három- és többjegyű számok pedig a fizikai, anyagi világ törvényszerű hatásaira utalnak."
"A kabbala tehát jogosan tartja az 1-től 10-ig terjedő számokat tökéleteseknek." (Franz Bardon)


Ezért van a tarotnak 2 fluidum x 10 és 4 elem x 10 lapja. A maradék: 1+1 elektromos és magnetikus fluidum, 4x4 = 4 elem x 4 világ (Akasha, mentális, asztrális, fizikai világok).
Ezért van csak 10 szféra 7+3, mert nincs 11 szféra. (Ez a valódi oka annak is, hogy tízes számrendszert használunk.)
Ha mindezt tartalmazza a rendszer, csak ezek után mehetünk tovább, addig nem!
Ezzel egy teljesen komplex rendszer jött létre, minden világra és szférára, mert a többi már levezethető a tarotból.
Ilyen komplex rendszere nincs sem az indiánoknak, sem a zsidó kabbalának, sem az I-Ching-nek.
Arról nem is beszélve, hogy a tarot csak egy lerövidített rendszer, mert a 4 világban van négy elem, de van 2 fluidum is. A mentális, asztrális és a fizikai világok mindegyikét legalább 10 szintre kéne osztani a szefirotok szerint stb. Ha mindezt létrehozzuk, akkor sokkal több lapot kapunk, de ezt a tarot már nem tárgyalja, mert csak a megoldási kulcsokat adja meg, a többit már le lehet vezetni.

Ha minden rendszert megpróbálnánk egyesíteni valójában hibát követnénk el, mert egy komplex rendszert, több nem teljesen komplex renszerrel próbálunk egyesíteni, illetve azonossá tenni, ami lehetetlen, illetve tudni kell hogyan lehet ezt megtenni, mert általában nincs "egy az egybeni" azonosság. Teljes meg nem értése az egyes rendszereknek, mikor azt mondjuk, hogy a rendszerek között "egy az egybeni" megfelelés van (például az I-Ching hexagramjai és a tarot lapjai közt). Erre Bardon is figyelmeztet a 72 merkúri géniusz és a tarot 78 lapját illetően, vagy a héber 22 betű és a Nagy arkána lapjait illetően, miszerint nem lehet egy az egyben megfelelteni ezeket.